Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ
σοκομεία και tκ.
των κρουσμότων στην n κος τοo0 στην npeβεζο
μέχρι στιγμής στο Νoοκο
μείο Πρέβεζος η κατόστο Λων.
στον , σε σύξηon των νοση
| Eτ0 Πθαίσο νέων μέτρων ελάφρυνοης
Eπιχειρήσεων και νΟΚΟκυριν
Ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός
Την επέχταση της υnοχρεωτικότητας του εμβολιασμού
Στους Πολίτες άνω των 50 ετν
| Θετικός στον Κορωνοϊό ο πρην Πρωθυπουργός
Αντνης Σαμαράς
Εξετάζει η Κυβέρνηση
Την επέκτοση της υnοχρε.
| ωτικότητος του εμβολιαμού
| στους nonτες ano 50 ετν
θετικός στον κορωνοίo διαγνστηκε ο nρην
| Πρωθunouργός Αντνης Σομαράς
Αnό το γροφείο Τunoυ tου Αντ Σαμαρά ανοφe
| σn, εν τις εnoμενες ημερες pοuν oι εμφονζει rna συμπτματα κι ακοουθe
| το υγειονομικό npuτoκολλο και npoαθέτουν ότι ο
| κ. Σομαρός είναι npως εμβολισσμενος
νσεις Γσυνχru τη σε
Ο ΣΝΤΣΟΥΡΑΦΟΣ ΑΜΗ ΝΙΝΟ
"Μάντης
καικ...
φείς και ζωγράφους to έργο του ΑM Ντστο έργο του Anή Nti .
νο και noAna σκίτοα
Ευχαριστ την κ .
Σοφέt Ντίνο . Μουνο.
ρομμάτη nou είxε tην
καλοσύνη να μου του nou σθηκαν και
στείλε το βιβλίο nou διατηρήθηκαν στην . τοου . vr aυτό nροτ εξέδωσε με tho -ΑΛΗ νεργό μνήμη χάριν μηoo ουτά τα Aίγα και
ΝΤΙΝΟ (1899-133). tων npoonoθειν της
για την τέχνη του οκί .
εtυτό της ια to 2022 Κυρnρχο τo ε.
μιορusό λιμάνι, για το οrοίο μάλιστα εe
ΕΚΤΣΑ και ΔΗΜΟΣΙΕΥ - κόρης του Εαφέt να μην nρoπγnθούν ο ΜΑTΑ Στις 150 σεA- Μουρομμάτη. Δίνεται ρισμένων anoonaoμa δες του βιβαίου nεpe . έτοι η δυνατότητα σε
χονται ανοφορές ano όλους τους νεότερους eupαμβικές ανοφορές
μεγάλους ΕMηνες να nλnpoφορηθούν , ειδικν για το έργο
σκιτοογράφους , γ .
των an0 σκετικές διστυoη o εmκpαtti στο κατοpύγιο ζων στο Νοχp, μ με uς μηνήσκις
ano το nεριεχόμενο του Αλη Ντίνο
του βιβΑίου , noio ήταν