Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ Covid καί τά άνίψια του κ . Σαμαρά-Το οίκογενειακό ταξίδι του κ. Χαρδαλιά στό Ροβανιέμι Φινλανδίας
Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΡ ΙΑΚΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974).
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκφιτος
Μετά τά Φτα. Πολυεύκτου μάρτυρος.
Εύστρατίου όσίου
Στό μεγαλύτερο μέρος της χρας νεφσεις κατά περιόδους ηύξημένες μέ βροχές , κυρίως στά νησιά του 1ονίου,
τά δυτικά ήπειρωτικά, τις Κυκλάδες , τήν Κρήτη . Σποραδικές καταιγίδες στά νησιά του βορείου και άνατολικού Αίγαίου
Αριθμός φύλλου 12
Κυριακή , 9 Ίανουαρίου 2022
ΚΑΙΡΟΣ
Ο θαυμαστός κόΕΛ. Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
σμος τν έορταστικν ήμερολογίων-0ί μνημειδεις έκδόσεις τής -Εστίας
Σελ. 33
Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Νοτίως τού Καστελ λορίζου-Η άκύρωσις τής πολυετούς ένεργειακής στρατηγικής τής Ελλάδος
Σελ. 16
Τό σενάριο Αρμα
Ζ ΖΗΚΟΥ
γεδδν, για τόν βιασμό τής άμερικανικής Δημοκρατίας . .
Σελ. 16
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
δ τόν Παρθεννα άπό ψηλά
"Όταν μεγαλσω, θά
Σελ. 13
B. ΦΛΕΣΣΑ
ρικνούται δημογραφικς και μαραζνει έκπαιδευτικς
Η Πατρίδα μας συρ
Σελ. 31
ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΣ
Γνωρίστε τήν Prodea
Investments , τήν μεγαλύτερη έταιρεία έπενδύσεων
Σελ. 10
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
έλληνικές startups που προσελκύουν έλληνικά και
ξένα κεφάλαια
Ποιές είναι οί πέντε
Σελ. 12
Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Καζακστάν: Υδρογονάν
θρακες, γεωπολιτική και λαϊκή όργή
Σελ. 18
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Μισθοί 98.000 εύρ και δρο
N. Αλίάγας αΆν δέν είχαν θυσιαστεί
o Μεσολογγίτες, ποιός θά ήμουν έγρ
Χριστουγέννων στά ρετιρέ τής ΔΕΗ!
στήν ΝικοΛΕΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'
Σελίς 7
του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ
Σ. Χατζάκης κΑντί για ερά τέρατα του χθές έχουμε
liie siyle noυ κάνει θέατρον
. Κατεβλήθη 13δος μισθός 60 έκατ Λ
εύρ ύπό τήν άπειλή αύτοφρου τικν παραγόντων προκελούν κα
κατανόητες άποφάσεις κτικό είναι τό παράδειγμα της ΔΕΗ, της έπιχειρήσεως, άλλά και τν μι
κυβερνητικν και κρα- δπως αύτό άποκαλύπτεται ένπιον σθολογικν αρετιρέν τού έλληνικου Δημοσίου , σέ μιά περίοδο πού
τά τρόπο βάναυσο τό λαϊκό αίσθη- ρακολουθουντες τήν συνεδρίαση ή Κυβέρνησις έπαίρεται γιά αύξή σεις 2% (!) στόν καττατο μισθό
και ούσιαστικά άναιρεί τήν προεστόν ΜΑΚΗ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟ
Σελίς 7
τν έκπλήκτων όφθαλμν μας, πα. Η Κοβέρνηστς περεδόθη στούς
συνδικαλιστές-Εύθύνες Χατζηδάκη νικές και είσοδηματικές άνισότη ή όπο ία ύπάρχει στό youube. Έκε
μα, όζύνουν έπικίνδυνα τίς κοινωτης ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ τής 16/12/2021 ,
ΑΡΘΡΑ
τες και έν τέλει, έκθέτουν έαυτούς όπρόεδρος τής όργανσεως ένημέ-κλογική δέσμευσιν τής Νέας Δηέναντι του Πρωθυπουργου κ . Μη - ρωσε τά μέλη τής διοική σεως γιά μοκρατίας για αύξήσεις διπλάσι τσοτάκη, ό όποίος έπανελημμένως τή διαδικασία αύξήσεως μετοχικού ες τού ρυθμού άναπτύξεως . Τά καΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ
. Ήιδιωτικοποίησις κατήργησε τό
μνημόνιο - Εκτός δημοσιονομικν έχει δεσμευθεί ένπιον τν Ελλη - κεφαλαίου τής ΔΕΗ, πού όδήγησε τωτέρω, έπίσης, Ελαβον χρα σέ
νίδων και τν Ελλήνων γιά κδιάχυ- σέ προκλητική αύξηση των άπο- μια περίοδο πού ή Κυβέρνησις ,
Συνέχεια στήν σελ. 7
Σελ.5
περιορισμν ή εταιρεία σητού πλούτου σέ δλουφ. Ενδε δοχν όχι μόνο τής διοικητικής έλίτ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Ηένταξις στήν Εύρωζνη
και ή έλληνική oίκονομία 20 χρόνια μετά
Υνική παράλυση
προκαλείή Όμικφον
Τά σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη
και ή έπόμενη μέρα στήν Κεντροδεξιά
Σελ.5
Δυσκολία άνιηνεύσεως
άπό τά rapid
Δ. ΘΩΜΑΣ
Τίζητεΐ πραγματικά
ό Πούτιν στήν Ούκρανία;-Όλη ή λίστα τν άπαιτήσεων
Περιορισμό τής έξουσίας του Πρωθυπουργού ζητούν οί έκσυγχρονιστές ς δρο
συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ μέ την Νέα Δημοκρατία
Σελ. 19
τής MΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Σελίς4
Ο ίός που ήλθε γιά
Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ
νά μείνει , ό ύψηλός πληθωρισμός και ή προοπτι
κή έπιστροφής τοΰ Τραμπισμού
του MΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΗ
Σελ. 21
Παρατείται ό Νίκος
Χριστοδουλίδης
άπό τό ΥΠΕΕ
ό 2022 είτε διεξαχθούν έκλο- ό ιονιάς στά Βόρεια Προάστια και καί ή άπαξιωμένη, άνόρεκτη, τεμπέλι
γές είτε όχι, κλείνει ούσιαστικς ό πρτος μεγάλος κύκλος ρυμπόμπη ) , άπό την διαχείριση της ση. Οί Έλληνες αυτά τά χρόνια συδιακυβέρνησης της χρας άπό τόν προσφυγικής κρίσης του Έβρου και νέκριναν κάθε λάθος τής ΝΔ μέ κάΚυριάκο Μητσοτάκη, και δημιουρ- τν νησιν , άπό την μακρά και έπί γουνται οίπροϋποθέσεις γιά νά άνοί .
ξει ένας άλλος , νέος , έντελς δια- τήν διαχείριση τής πολεμικής κρίσης οδο χάριτος καί άνοχής. Το σύνθημα
φορετικός, μέ καινούργια ποιοτικά στό Αίγαϊο τό 2020, άπό την διαχείριχαρακτηριστικά. Ο πρτος κύκλος ση της ένεργειακής κρίσης τό 2021.
σφραγίστηκε άπό τήν συγκέντρωση
της έξουσίας στο έπιτελικό κράτος τριετία , ό Πρωθυπουργός μέ βάση τις
του Μεγάρου Μαξίμου, άπό την διεύ- δημοσκοπήσεις έμφανίζεται παρά τίς
ρυνση της ΝΔ μέ Υπουργούς και στε - άπλειες στήν δημοφιλία του άκόμη
λέχη άπό τό έκσυχρονιστικό ΠΑΣΟΚ ς κυρίαρχος καί ήγεμν , έν ίδιαί( 30% του κρατικού μηχανισμού έχει τερα προβλήματα συνοχής στό κόμμα
στελεχωθεί άπό κεντροαριστερούς και στήν Κυβέρνηση δέν έκδηλθη
άξιωματούχους ) , άπό μεταρρυθμιστι - καν πλήν της διαγραφής του Βουλευκάνομοσχέδια μέ κοινωνικές έπιπτ-του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Μέ
σεις (άσφαλιστικό , μείωση συντάξε - τήν βοήθεια της μηντιοκρατίας ή Κυων ) , άπό έσωτερικές θύελλες καί άπό βέρνηση πέρασε όλα τά δύσκολα καί
διαρκείς έξωγενείς κρίσεις: Από τήν άντιδημοφιλή νομοθετήματά της στό
διαχείριση τής κλιματικής άλλαγής Κοινοβούλιο ( έργασιακό-άσφαλιστι( πρτη δοκιμασία τό καλοκαίρι του κό) και διαχειρίστηκε τίς κρίσεις χω2019 στήν Χαλκιδική, άκολούθησαν ρίς τεράστια πίεση. Βοήθησε σέ αυτό
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
μέ κάθετη πτση του τζίρου-Πού φθάνουν οί
άπλειες.
Πιέσεις στήν άγορά
οί φωτιές στήν Εύβοια και την Βακη καί καταρρακωμένη άντιπολίτευΣελ. 12
θε προηγούμενο λάθος τής Άριστεράς
και αυτό τής έξασφάλιζε μακρά περίπονη διαχείριση της πανδημίας , άπό
Ανακοιννει ύποψηριότητα
γά ηήν προεδρία τής Κύπρου
Στόν Πειραιά ό Επι .
Δ. ΚΑΠΡΑΝΟΣ
τάφιος τού Ρίτσου μέ Πέμυ Ζούνη καί Ίάκωβο
Κολανιάν
<και τι θέλετε, νά γυρίσει ό Τσίπρας;
Σελ. 30
Συνέχεια στήν σελ . 3
του ΕΥΘ. Π. ΠΕΤΡΟΥ
Ή Κυβέρνηση άντεξε σέ αυτήν τήν
Σελίς 6
Γ. ΑΠΟΣΤΛΙΔΗΣ
Βιέννην άποκρυπογραφεί τά άόρατα σήματα τν
κεανν , προερχόμενα άπό τά άκρα τής γής
Ένας Ελλην είς την
Σελ. 32
o άπορρητες μετpήσεις
του ΣΥΡΙΖΑ γά τούς
άναποφάσιστους
Ναίή όχι στόν όρο; Γρά
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ
φουν οί Χ. Δημόπουλος και Δ. Κιούτης
Σελ. 26
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Can Gileryialb: Βιά έντασις μέ
την Ελλάδα ίσως βοηθήσει τόν Ερντογάν.
τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
Σελίς 7
στην ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
Σελίς 6
ί772732907100.