Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ ΕΛΤΑ
Αξιοπιστία που διαρκεί στο χρόνο.
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
ΧΡΟΝΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
Ιδιοκτήτης . εκδότης Δημήτρης Α. Κασμιρnής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Aρ. φύλλου: 4308
Σάμος, Σάββατο 8 Ιανουορίου 2022
Ε1,50
Ξεκίνησε η καταβολή πρτης
αρωγής στους σεισμόπληκτους
της Σάμου
Νοσοκομείο Σάμου
Επιτυχής θεραπεία
με μονοκλωνικά αντισματα
δικοιούκους Πρτης ορωγής έναντι στεγοστικής συνδρομής nou εnaήγησον ano
τους σεομους εης soς οκτupρiου 2020 στη τάμο και της Sος Μοptioυ 2021 στη
0ε0σοα Εuδικό τερα, nτύθικον 743.510,59 ευp σε 97 δικοιοους
oonioce oτκό δύμφωνο με τον Μεαρετά μεγόλο ανθμό nοpόδων σε Σάμο και κoρia κύλιooνα πρτες nρέρες του 2002 γεγονός nou βeρο ήτον αναμενόμενο Αόγω τοων συγκεντρσων
cδιοoμ6 , εxnmoον οι nputες κατο . |εων εορτν
βολές της ηρtης opως tναντ ης
xontov npόopoτa και οι nepπτoες
eμν . Το nooo της κρατικής αρωγής
του Κυράκου Μητοoτάη μεριμνά στε
Ν.Μηταράκης: Χρονιά-σταθμός
για το Μεταναστευτικό το 2021
αλλά και των έργων unoδoμν nou oouν ννει στη Χίο κάνει στην ευτήριo
9στόοο , ο npoβnέψες είνoι ao δοξες καθς η μετάλΛοξη Ομικρον φoίτετoι νο
επικpατεί και η νόonoη tίvo nonυ no rra onό συτή noυ npooouσε η Δthτo ετν , noυ έι εγpιθεί η Λήφη μονοκλυνκν αντουμάτων και η σκετική Λήψη
| εν ουνειζονται ο εμβοιοσμοί στον γενκό nneuoμό aΜά και τα naιδιά
τους θα nραγματοnonθεί ούpo 04.01-2022 Eυνεζουμε ..
oοκομείο Eάμου, τα nρτα μονοκωνκό αντομoτα το οnoia xopnyήθnaov τmν
(ΜA) CROTε Λούν μία no6 unoonόμενη θερonεio κατο τκ νοοου eoid . 19, no -αonoueντος tς οδογίες του Co. εonenε tη μεio o 5 μέpες του κpόνου
nou avopοει ano μο noωn nx SA8S-Coν-2), εftε μέου εpγοστrpanς na -nne ouμπτματο . Μετά το ntpος των 5 nερν oε eομόνυon , 00 npen vο
ανopnoυς
nρoγiατonoint τmv 0ο/2022 n eερonεία με μονο νκά auoματο οε Eύμφωνα με το CoC o00 έxουν έpeι eε εnopή με εnpepοκωμένο κρούσμα και
τwν rρoτν Knειστν tnep μενων | τ φrήρo nou έι θέσει το Υnouργείο γείος α την oρoγnon τους. Πρόεετα κοραντiα aν ετεύ στον νο κορωνο , λ πρέπει να φορούν μόσκα nια 10
na ένον άνδρα 64 ετν κα ένοv άνepa 80 χov κατοίν του νoo μος nμέρες μετά την έseεn τους
An xoond γο τmv Eλn060, τmν Eυρn
και τον κοομο. Με onneς συγινν pων του εονού συστήμοτος unobo ma ένov άνδoα 44 ετν και ένον άνepα 80 χρovν , κατοίων του νnoού μας nutρες μετά την έκθε on τους
δομν του εθνικού cuστήματος unοδοκis ο 6ροστικές napopσμός τuν εn ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μονότπο μος συς 6ος o συς ι μεραό μόνο το an ono| Μητροπολίτης Σάμου & Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος:
Το Κέντρο μελετά την πλούσια λαϊκή
θρησκευτική και λατρευτική παράδοση
των κατο ίκων των τριν νησιν ν
Σταθερά προκλητικοί...
Με τη μετόλλαη 0' να εtannνετo
οναικαία no nonu ono not , εν ο.
pd tmν noλική npoκλήσεuν anένανυ στη χρo μος
εφάλτη της novδημος , Δεν nρέπει να
και η xος με το δομερίοματα σε ουτ ο Μntponoης Σομου, κopiος κο κοροεν κκ ευσέpoς nopanpnoε ουνέντευξη στον Δντη tou
τους Τουρκους notες στε να σνοβαθμιστεί το τρου
οδκοομένtς uφ tnoημsνε thn Noeμβpίοu Φunoouμε onotε . mΠροσpοpo nου Eκει εmεπθεί mό το Κέντρο Εκλησο στικν iστορικν κοι nouoμκuν ΜεA
0 Μανλης Κωστίδης στην Koθnμερνή. ανοφέρει τις
εκδηnoεων και τuν ιστορικν ουνστομένων τους
τονοστευτικό . -Η gτοθερή κα ατη ooυμε τmν anoτpεπκή μος ικανότη.
pnoun μείon των ρον , η ουσκοσική τα και διοθέτουμε nλtov ouρη φωνη
νείου ΕEτερν , Τονδου Mrytς anotντος στι
σημερνές δηλσεις του tvo YΠΕΕ , Νίκου Δένδιο .
Χρηματοδότηση επιπλέον
79 επιχειρήσεων Που επλήγησαν
από Covid-19
Στo naioο ουτό το Κέντρο διοργοννε εnoτημο
α oρyοννει και uhonosi σκτκό ερευνmmκό npeEuτερικν Δένδος tίνo noioστικοί και μη ρεoouκο
επιστημονικούς κοι ερευνητκούς φορείς της Eόμου
νεποίος ούτε με το πνεύμα των Δερευνητικν tno
έκδοση , η onoia anοτελεί την επετηρδα του.
Το Κέντρ0 Εκκλnoοστικν στοpν και nonnoμ
κν Μeλετν. δους ίτai ano nςνταμελές Δοκητικό
διάμεσος Φοpέας Εnεpnoιοκν Προγpαμμάτων Αντογωνστικότητος & Εmr
xεpηpoτικότητο poού 1.353.404.29 ευρ γa tmv εvioυσn μικρν και pou
μικρν εnκεpioεuν nou tnήγηoov anό covid . t9.
δείδη 6τ η ΕΜ660 npoυμό τmv tντοoη ανουtντoς
poriθεa ono tpito μέpη κe, δημουργντος τενnteς
έναν εiλικρή και ουσοστκό διάλoγο μ τη xpo μος
τον ουμnστρn μος κοθnyntn Λ0eypoφioς του
novenoτημίου θράκης κ. Μανόλn Βopβούνn, με
nooo tων 40 εκατομμύρων ευρ του
και ενέργειες nou oυξάνουν την έντοon και ο onoiες
είναι αντaετες με το δθνές δίκοο , τόoο στο Αγοίο
μοδότητες του Κέντρου
βραμε κατροδοομε uς neρpέρεια | 1 εβogμτατε , εntpέψτε μου να ξεκνήpουμε te Ktντρο ενιάφκαν εξaρής τα ακόλουθa , noυ
2 nερiou εxntoμμύρα εu στικν . Ιστορικν κο. noτoμκν ΜΛετν, κα Μnτponοτικn Βphoenn τς lεpoς Μητpoo .
ρpa, μένοντος nιστοί συς npoεκλογκές nς opyνθηκ :
LA60 ς oneiλn την rpo0εoη της xpoς μος νο
unεpoonστεί τα δοοματα και το ουμφέpοντα της και
ιδρύenε το 2012 , με onoφoon μος Εxonoς και
εντόοοονται η κατάταξη, η μελέτη των nαλοτύnων
Ηοoηματο0ότηon epopo tν nnnppn τουμε, nσε στε να εξοαλήοουμε τς tnστημονκής μεAέmς της εnooστκής κατεnoyou και η npotouοoa της στε να ενο
ακόμη 79εnoειρnσεων οι onptς ttov neposeotυς tων ηmnw, και της εν γένει στο.
τα rεpoριο nou έχουμε , xpοντύ και
κατοθέσει ένστηoη κ δικο0nκoν , eκονομικό, στε νο εντόξουμε κα ρικής nopείος και nooμκης npoopopς της o0 .
και καταλογογροφηθεί με στάο την φυλαξη, την
μυρα εup και ανέβηκε στν οuvέχεια στmν δοδοoίο των ενστόσεων νo | κθεcn και τmν ntooτέο εnoτm0αή μεnέη
στmν ίκaρο και στους Φούρνους κοpοεν. Η μελέτη
nepoδης των κατοδων των τρν νnσν , των
. Η συνέa στη σεA.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα