Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Έτος 240
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αριθ. Φύλ.: 7565
Τιμή : 1.00ε
Προτων πυλν
τα πρόστιμα
γoin περιφερειακν κοινοτικν
Εγκρίθηκε ο χάρτns
νικά βιβλία
ενισχύσεων 2022 -2027
για την Ελλάδα
Τις διατάξεις που θα
οδηγήσουν
πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή των
ηλεκτρονικν
βλίων ολοκληρνει η
κυβέρνηση, οι οποίες
αφορούν τα πρόστιμα
για όσους δεν αποστέλλουν μέσω της
ηλεκτρονικής πλατ
συνέχεια στην 11
Η Ευρωπαϊκή Επ τροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις , τον χάρτη
της Ελλάδας για τη χορήγηση
ακν ενισχύσεων αnό
την 1η Ιανουαρίου
2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο
των αναθεωρημένων
κατευθυντήριων γραμμν για τις περιφερει
υστέρηση και να μει.
σουν τις ανισότητες
όσον αφορά την οικονομική ευη μερία, το ει .
ανεργία -στόχοι συνοχής που βρίσκονται
στο επκεντρο της
Παρέχουν
επίσης αυξημένες δυ νατότητες στα κράτη
μέλη να στηρίξουν τις
περιφέρειες που αντι.
μετωπίζουν μεταβατιενισχύσεις κές ή διαρθρωτικές
σόδημα
περιφερει
Ένωσης.
ο- αναθεωρημένες μείωση του πληθυ
ΚΓΠΕ, noυ εγκρίθηκαν
| από την Επιτροπή στις
19 Απριλίου 2021 και
τέθηκαν σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2022,
επιτρέπουν στα κράτη θεωρημένες ΚΓΠΕ δια μέλη να στηρίξουν τις
πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές Περιφέρειες
για να καλύψουν την
προκλήσεις, όπως ή χρήση δημόσιου χρήματος για την ενθάρτης
μετεγκατάστασης θ σεων εργασίας από
ένα κράτος μέλος της
ΕΕ σε άλλο , κάτι που
είναι ουσιδες για τον
ρίζει τις ελληνικές reριφέρειες που είναι
επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις. Ο χάρτης
καθορίζει επίσης τις
μέγιστες εντάσεις ενί.
σχυσης στις επλέξιμες
θεμιτό ανταγωνισμό περιφέρειες . Η ένταση
της ενίσχυσης είναι το
μέγιστο ποσό κρατικής
συνέχεια στην 10
σμού , στε να συμβά.
λουν πλήρως στην
πράσινη και την ψη φιακή μετάβαση.
Ταυτόχρονα , οι αναρυνση
Νωρίτερα
φέτ0s
οι χωριστές
φορολογικές
δηλσειs
συζύγων
τηρούν
διασφαλίσεις προκει
μένου να αποτρέψουν
τα κράτη μέλη από τη
ισχυρές
στην ενιαία αγορά .
Οπεριφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθοΤεκμήρια
διαβίωσηs:
Η επίσπευση της ημε.
ρομηνίας έναρξης της
συγκεκριμένης διαδι.
κασίας έρχεται ως
αποτέλεσμα των σχεδίων που κάνει 'η
ΑΑΔΕ να ξεκινήσει
φέτος νωρίτερα η δια .
δικασία υποβολής των
φορολογικν δηλ
Κίνδυνοs
Πρόσθετων
φόρων
σεων.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9