Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
8 Ιανουαρίου 202
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και άνατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 11β.
Αριθμ. φύλ . 42154
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Μετά τά Φωτα. Γεωργίου του Χοζεβίτου
Σελήνη 6 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.41'-Δύσις ήλίου 5.22
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΝ ΕΣΤΙΑ>
υποχρησις
Σαλπίζεται έθνική
μέ συνθήματα στήν καρδιά τν Άθηνν
Όταν ή άκαδημαϊκή έλίτουναντάταν μέ τά άκρα στούς τοίχους τής πρωτευούσης
Τάύβριστικά συνθήματα της Κυ
ψέλης
>Δέν είναι όλα καλά στήν Κυψέλη, όπως παρουσιάζονται τελευταίως προετοιμάσουν τό μαγαζί τους για τό
άπό κάποια δημοσιεύματα πού ύπηρε - μέλλον, οίδέβλάσφημοι καί προβλητούν τούς δικούς τους σκοπούς . Καί ματικοί νεαροί καταλαμβάνουν καί
δέν άναφέρομαι μόνο στήν κατάσταση τν πεζοδρομίων της. Κάθε μέρα
γίνεται καί πιο έμφανές πς ή πόλη
της Αθήνας διχάζεται, ότως όλα στήν άντάρτικο πόλης Ήδέ περιοχή κάέποχή μας μέ τήν πολιτική μας . Το
έχουμε ξαναγράψει. οί δυνάμεις του
κέρδους κρατούν το ίστορικό κέντρο ,
τό Σύνταγμα, τήν Σταδίου καί τήν Πανεπιστημίου καί οί φασίστες του άντι
φασισμού τίς γειτονιές Οίμέν, έρήμην πελατν αύτή τήν έποχή, δηλαδή έλλείψει τουριστν, σκαρφίζονται
πολυέξοδες άνοησίες , θέλοντας νά
θεριακν ν, των αύτοαποκαλουμένων
κάναρχικν πού θέλουν συνεχς νά
μας θυμίζουν πόσο άπεχθάνονται κάθε
τί έθνικό . Κάθε τί έλληνικό . Τοτραγικό είναι ότι την ίδια στάση υίοθετουν και μέλη τής λεγομένης άκαδημαϊκής έλίτ ύποστηρίζοντας και αυτά
τήν ήττοπάθεια. Αφορμή για αυτές τίς
κό κορμό . Γιά αυτούς τό 1922 ήταν άναφορές μας έδωσε ή φωτογραφία
άπό δρόμο της Κυψέλης, τήν όποία
μας τό θυμίζουν κατά τρόπον αίσχρόν . παραθέτουμε, και δ σχετικός σχολιασμός άπό τόν παλαιό άναγνστη καιί
τρα τήν έθνική συνοχή . Προφανής άρθρογράφο τής Εστίας), δικηγόρο
τους στόχος νά μας όδηγήσουν και σέ Στάθη Κεφαλούρο . Παραθέτουμε τόν
σχολιασμό τους , συμμεριζόμενοι τον
προβληματισμό του γιά τό φαινόμενο:
ΚΑΠΟΙΟΙ ούδέν έδιδάχθησαν άπό τό
1821. Και άς έορτάσαμε τά 200 χρόνια άπό τήν Επανάσταση, Οί ίδιοι δέν
διδάσκονται ούτε άπό τό 1922. Τότε
πού δ έθνικός διχασμός μας όδήγησε
σέ έσφαλμένες έπιλογές και δέν μας
έπέτρεψε νά ένσωματσουμε πανάρχαιες πατρίδες στόν έλεύθερο έθνικαταγράφουν κάθε σπιθαμή έδάφους
της πόλης πού τούς παραχωρείται άπό
τήν έξουσία, ζντας φαντασιακά ένα
μόνον άτακτος φυγή. Καί θέλουν να
τω άπό την Πατησίων , τό πάλαι ποτέ άληθινό Κολωνάκ , και όχι οίβουκολικές άνηφοριές του Λυκαβηττού,
έχει πρό πολλοϋ παραδοθεί
Υπονομεύοντας μέ τήν σειρά τους
άλλες ήττες, Σέ περισσότερες έθνικές
άπλειες . Είναι οί δμάδες τν κέλευΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 09/01
Non paper HΠΑ:
Έπίθεσις
καί στήν Τουρκία
ΕΣΤΙΑ
Ή έλξις καί ή γοητεία τής καταστροφής
Η βιογραφία τού Ιωάννη Καποδίστρια!
TΗΝ ΥΠΑΡΞΗ του άμερικανικού non
paper, διά του όποίου ή Ούάσιγκτων έπιβεβαινει ότι άποσύρει τήν στήριξή της
άπό τόν άγωγό EastMed, έπιβεβαίωσαν
κυβερνητικοί κύκλοι . Στό θέμα άνεφέρ θη έκτενς ή Εστίω χθές άποκαλύπτοντας δτι έτσι καταρρέει ό βασικός mυλν
τής ένεργειακής πολιτικής τής χρας
μας τν τελευταίων έτν . Οί ίδιοικυβερνητικοί πάντως έπισημαίνουν ότι ή άμερικανική πλευρά έστιάζει τις άντιρρήσεις της στήν οίκονομική διάσταση του
έγχειρήματος , τό θεωρεί δηλαδή άσύμφορο. Ταυτοχρόνως ύπογραμμίζουν ότι
στό ίδιο τό non paper καθίσταται σαφής
κή άντίθεσις τν ΗΠΑ στίς ένέργειες
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΕΧΟΥΜΕ συνήθως τόν νου μας στίς άναρθρες άποσταθεροποίησης κυβερνήσεων της περιοχής
κραυγές καί άπειλές που έκτοξεύουν καθ ' έκάστην έχει τεθεί ξανά σέ λειτουργία.
έναντίον μας οί γείτονες Τουροι. Φέτος , άπό ό,τι
φαίνεται μάλιστα , μέ άφορμή τήν άποφράδα έπ τειο της καταστροφής της Σμύρνης, θά δσουν Έρζεγοβίνη χειροτερεύει καθημερινά καί ή συμ
ρεσιτάλ. Άν και άπό όσα διαβάζουμε στούς τοί χους των Αθηνν δέν χρειάζεται νά υπερβάλλουν άνά πάσα στιγμή , Σέ πρτη άνάγνωση πρόκειται
πολύ. Πάντοτε ύπάρχουν στήν Έλλάδα ήμέτερες γιά διεθνές παιχνίδι άντιπερισπασμν , μέ στόχο
πρόθυμες δυνάμεις πού έπιχειρούν μέ συνθήματα τήν άπόσπαση της προσοχής της Μόσχας άπό την
νά καταρρακσουν τό ήθικό τν Ελλήνων καί νά ούκρανία. "Η άκόμη-άκόμη και τήν μείωση της έπισαλπίσουν μέ συνθήματα νέες έθνικές ύποχωρή-θετικής έπέκτασής της στήν άγορά φυσικου άερίσεις . Δυνάμεις της έλίτ έπηρεαζόμενες άπό γνωστά κέντρα-πασίγνωστα στούς παροικούντες τήν ζουν ότι όλη ή άναταραχή είναι ένα διεθνές παιχνίΊερουσαλήμ- συμπράττουσες μέ δυνάμεις λαϊκές δι καθυστερήσεων που έχει ς σκοπό τήν άνάσχε(που έν πάση περιπτσει έμφανίζονται ς λαϊκές)
έπιδίδονται στό κλασσικό θεάρεστό τους έργο του
ένδοτισμου.
Το ίδιο συμβαίνει καί στήν Σερβία και στά εύρύτερα Βαλκάνια, καθς ή κατάσταση στήν Βοονία
190 χρόνια,.
άπό τήν δολοφονία
του μεγάλου ήγέτου .
φωνία του Νταίητον κινδυνεύει μέ κατάρρευση
Μία μοναδική έκδοσι
γιά τόν πρτο Έλληνα
Κυβερνήτη
πού άνέστησε τήν χρα
μετά τήν Επανάσταση
του 1821
ΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΛΙΣ ΓΡΙΑ
ου της Εύρωπαϊκής Ένσεως . Κάποιοι ύποστηρίση της ρωσσικής έπιρροής στίς χωρες της Βαλτικής
καί των Βαλκανίων. Στίς όποϊες πλήν των Ρσσων
έχουν διεισδύσει άθορύβως μέ όχημα τουρκικές κα
τασκευαστικές έταιρετες καί οί Κινέζοι! (Βελιγράδι)
Αποχτήστε τό 120 CD
ΒΕTHOVEN
Μιά ματιά στόν χάρτη όμως θά έπρεπε νά μας
κάνει διπλά και τριπλά σκεπτικούς. Δυνητικές έστί
ες άνάφλεξης ύπάρχουν πλείστες όσες στήν εύρύ - όλων των άλλων , το συμπέρασμα είναι ένα: Αποκτά
τερη γειτονιά μας . Νέες . Προστιθέμενες στίς ήδη μαζί μέ όλους
ύπάρχουσες. Η περιοχή του Καυκάσου και ή περιοχή των Βαλκανίων είναι ήδη σέ διέγερση. Οί ταραχές στό Καζακστάν μετά τίς ταραχές στήν Λευκορωσσία , τήν Μολδαβία , τήν Ούκρανία (τήν Ελλάδα καί τίς χρες της Άραβικής Άνοίξεως παλαιότε - ξουν άντίστοιχα ζητήματα στήν έλληνική έπικράτεια.
ρα) δείχνουν δτι τό γνωστό έργοστάσιο παραγωγής
Ότικαί άν συμβαίνει στήν πραγματικότητα, πλήν
LEGENDARY RECORDINGS
άλλους καί ή Ελλάς πρόβλημα .
Νέο περιφερειακό πρόβλημα! Άσφαλείας . Στά βόρεια ντα μας . Χάραξη νέων συνόρων και μετακινήσεις πληθυσμν είναι τό τελευταϊο που έπιθυμούμε
γιατί θά βάλει στόν πειρασμό και άλλους νά άνοίΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άλματδης αύξησις
στό έλλειμμα έμπορικού
ίσοζυγίου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Στό συλλογικό άσυνείδητο τν
Έλλήνων , τό όνομά του έχει μείνει
συννυμο της παράτολμης όρμητικότητος . Ήταν ό
ύπολοχαγός Δη-:
μήτριος Καμπέρος ,
ή Τρελλο-Καμπέρος
όπως έπεκράτησε
νά τόν θυμούνται.
Από τούς πρτους Ελληνες πιλότους και ό πρτος
πού πέταξε πάνω άπό τήν ΑτΤκή. Στήν μνήμη του
αύτόν τό μήνα διεξάγεται ένας σημαντικός διεθνής
διαγωνισμός ραδιοερασιτεχνν . Πρόκειται γιά διαγωνισμό στίς μπάντες τν βραχέων κυμάτων μέ το
είδικό διακριτικό κλήσεως SX1CAF (1Century Air
Force ), ή διάρκεια τού όποίου είνα άπό τήν 1η έως
και τήν 31η Ίανουαρίου 2022 Ο διαγωνισμός είναι
άφιερωμένος στά 110 χρόνια άπό τήν πρτη πτήση του στρατιωτικού άεροπλάνου Henry Faman
Π πού πραγματοποιήθηκε άπό τόν Καμπέρο στίς
13 Μαΐου 1912 Οί ραδιοερασιτέχνες άπό όλον τον
κόσμο πού θά έρθουν σέ έπαφή μέ τό είδικό αύτό δι ακριτικό καί θά έκπληρσουν τούς όρους του διαγωνισμού θά βραβευθούν μέ είδικό δίπλωμα και θά
δοθεί ήλεκτρονική κάρτα έπιβεβαισεως λήψεως σέ
δλους όσοι συνομιλήσουν είτε ψηφιακά είπε φωνητικά, είτε μέχειριστήριο Μόρς . Ήκάρτα καί τό δίπλωμα έσχεδιάσθησαν μέ Ττήν εύγενική χορηγία φωτογραφικού ύλικού άπό Τό Μουσείο Ίστορίας τής Πο λεμικής Αεροπορίας
Smarty4covid:
Έφαρμογή γιά νά
έλέγχουμε τόν κορωνοϊό
Άγνωστος
ό άριθμός τν νεκρν
στό Καζακστάν
ΜΕΓΑΛΗ αύξηση κατά 93,1% παρουσίασε
τό έλλειμμα του έμπορικού ίσοζυγίου κα τά τόν μήνα Νοέμβριο ένω κατά τό 11 μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ηύξήθη
σέ ποσοστό 29,9%. Παράλληλα αύξηση
63,3% παρουσίασαν οί είσαγωγές για τον
Νοέμβριο συμφνως πρός τά στοιχεία πού
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ κέξυπνην έφαρμογή , πού
λειτουργεί άκόμη και στά κινητά τηλέφωνα , άνέπτυξε τό Μετσόβιο Πολυτεχνείο . Η έφαρμογή θά άρχίσει πιλοτικά τήν προσεχή έβδομάδα στό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, άλλά ήδη οί πρτοι νοσηλευτές έχουν
μπεί στούς θαλάμους μέ τάμπλετ. Ο άσθενής δμιλεϊ
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΕ ΠΛΗΡΗ έξέλιξη εύρίσκετο χθές ή έπιχείρησις
καταστολής τν κινητοποιήσεων πού ξέσπασαν μέ
άφορμή τίς αύξήσεις στά καύσιμα στό Καζακστάν .
"Η πρωτεύουσα Αλμάτι έξακολουθεί νά είναι ένα καζάνι πού βράζει, μέ την πλατεία Δημοκρατίας νά είναι
πλέον άδεια. Ο Πρόεδρος της χρας, Κάσιμ-Γιομάρτ
Αναθεωρή σεις
Συνέχεια στήν σελ . 5
του Κστα Κόλμερ
το έπί 40 έτη ήττοπαθές δόγμα της
Έλληνικής έξωτερικής πολιτικής δέν
διεκδικούμε τίποτε άπ' τήν Τουρκία
καί ή μόνη διαφορά μας είναι ό καθορισμός της ύφαλοκρη πιδος, έπί τέλους έγκατελήφθη.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΌΜέσσι, ό Σεραφείδης, ό Μανταλόζης καί ό Τζόκοβιτς
Ο Λιονέλ Μέσσι είναι
ένας νέοs άνδρας τριάντα
έτν . Είναι ένας άπό τους
καλύτερους ποδοσφαιριστές
που άνέδειξε τό συγκεκριμένο
&θλημα . Έδ καί άρκετό και ρόΕνα δισεκατομμυριούχος.
Σοκαρίστηκα, προχθές, δταν
ή τηλεόραση Εδειξε τόν Μέσσι, τά παιδιά και τήν σύ ζυγό του νά έπιβιβάζονται Ο έμβληματικός τερματοφύστό ίδιωτικό τους dεροσκά- λακας τής ΑΕΚ τής δεκαετί α του ,60. Μεροκαματιάρης ,
Εργάτης τής ΑΕΚ , λάτρης
του ποδοσφαίρου και νδαλμα τν φιλάθλων της . ΟΣ
ραφείδης Επαιξε μόνο στήν
ΑΕΚ. Δέν έκανε μετεγγραφέ, δέν τόν ζήτησαν μεγά
φoς γιά νά ταξιδέψουν άπό
τό Μπουένος Αιρες στό Παρίσι, δπου δμπαμπάς παίζει
τόπι στήν κΠαρί Σαίν Ζερμαίνη , τήν δποία έχουν άγοράσει Άραβε έπενδυτές ,
Ήταν ένας άπλός έργαζόμενος στήν ΔΕΗ (ήταν τό
πρίμ που έξασφάλιζαν δρισμένοι ποδοσφαιριστές έκε νης Τής έποχής) και ένταγμέ
νος στό Κομμουνισικό Κόμμα
Έλλάδος άπό παιδί.
Σύμφωνα μέ δηλσεις του ύπουργου Εξωτερικν κ . Νίκου Δένδια,
προϋπόθεση της είρηνικής συνυπάρξεως μέ τήν Τουρκία είναι ή άμεση
άνάκληση του casus belli (αίτίας πολέμου) και ή συνακόλουθος άναγνρηση της άνυπαρξίας του (παρανόμου) Τουρκολυβικού " μνημονίου",
τό όποιον καταπατεί Ελληνική ύφ
λοκρηπίδα.
Τό πορτραίτο του Σεραφείδη θά βρίσκεται πλέον
Πρό όλίγων ήμερν άπε
βίωσε ό Στέλιος Σεραφείδης
λες δμάδες .
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.
8-1-2022 ο