Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

14oC, 20:00

€0.80

13oC - Υγρασία 78%-91% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:33

Ï ôÝôáñôïò ìÜãïò

Η νέα τροπή του πολέμου σηματοδοτείται από το γράμμα Όμικρον. Ο πόλεμος είναι συγκλονιστικός, μεταξύ της ευφυίας της ατομικής διάνοιας και της ευφυίας του γένους, άνθρωποι εναντίον
ιών, δηλαδή, βελτιστοποιούμενες συνάψεις ατομικών εγκεφάλων κοινοποιουμενες διά ενδιάμεσων συμβόλων παρατεταγμένες έναντι γενιών νουκλεο-πρωτεΐνης διαδιδόμενων διά της αναπαραγωγής μιας διαρκώς επικαιροποιούμενης ατομικής εκδοχής τους. Στον
πόλεμο αυτό, εν μέρει ηττούμαστε ακόμη και όταν νικάμε, καθώς η γνώση μας, αμφότερων (!), ακροβατεί πάνω στις αμείλικτα υλικές διαδικασίες. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 8 Ιανουαριου 2022
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5505

ÁÐÏÄÕÍÁÌÙÌÅÍÏ ÔÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÕÐÅÑÂÁËËÅÉ ÅÁÕÔÏÍ

Ôï íïóïêïìåßï õðü ðßåóç

• ÌåãÜëá ôá öïñôßá
óôéò ìïíÜäåò Covid
• ×ùñßò ñåðü êáé
Üäåéåò ôá ôåëåõôáßá
÷ñüíéá óôéò Üëëåò
ìïíÜäåò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με μελανά χρώματα περιγράφει το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου την υφιστάμενη κατάσταση στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Όπως τονίζει υπάρχουν σοβαρές
ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό, ενώ από την υποστελέχωση υποφέρουν τόσο η
Χειρουργική όσο η Ορθοπεδική
αλλά και άλλες κλινικές.
ΣΕΛΙΔΕΣ

6&7»

Äçìïðñáôåßôáé ôï Ýñãï
áöáëÜôùóçò óôç ×ñõóçßäá

Πόσιμο νερό σε τρία χρόνια για την πόλη υπόσχεται η δήμαρχος με την ιδιότητά της ως προέδρου της Διαδημοτικής
ΔΕΥΑΚ. Ανακοίνωσε έργα ύδρευσης 6 εκατ. ΦΩΤΟ: ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΙΔΑΣ 8&9»

Ôé áðÝãéíå ç êëçñïíïìéÜ
Äáóêáëüðïõëïõ, ñùôÜåé
ï Ã. Êáëïýäçò
3»

Äéáìáñôõñßá áðü ôïí
ÓÅÐÅ ãéá áóöáëÝò
Üíïéãìá ôùí ó÷ïëåßùí

4»

Áõôïêéíçôïðïñåßåò
óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò
óå Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò 5»»

Óå óþìá ôï ä.ó.
ôïõ Äéêçãïñéêïý
Óõëëüãïõ
8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα