Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 ,
ΑΛΕΞΗΣ ΖAΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
7 Ιανουαρίου 2022
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
Σελήνη 5 ήμερων ΙΑνατολή ήλίου 741-Δύσις ήλίου 5.21
ΑΤΤΙΚΗ Βροχερός καιρός μέ μετρίους άνέμους . Θερμοκρασία έως 16β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές . Άνεμοι βόρειοι. Θερμοκρασία έως 12β.
Αριθμ. φύλ . 42153
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΤΟ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΣΤΟΝ ΤΣΑΒΟΥΣΟΛΟΥ -ΔΙΚΑΙΩΣΙΣΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Δρο τν ΗΠΑ στόν Έρντογάν
είς βάρος των
έθνικν μας συμφερόντων
Ένταφιάζει μέ non paper τόν άγωγό EastMed, μέ τό έπιχείρημα ότιάποτελείκέστία έντάσεως
στήν Ανατολική Μεσόγειον-Ήττα γιά τήν έθνική ένεργειακή στρατηγική 2010-2021, καί έπισήμως!
ρικής της Τουρκίας μέ τις ΗΠΑνά υίο θετούν έμφανς τήν πολιτική των ίσων
άποστάσεων. Η συνομιλία αυτή μάλιστα
Η ΕΣΤΙΑ, τό είχε προαναγγείλει άπό
τά τέλη Νοεμβρίου. Η Κυβέρνησις άπεξαρτηθεί άπό τό ρωσσικό φυσικό ά ένημερθηκε και έπισήμως πρίν άπό τά
Χριστούγεννα . Το μεγαλεπή βολο σχέ- Ίσραήλ δτι δέν στηρίζουν τόν μοναδικό
διο της δημιουργίας του ύποθαλασσίου
άγωγού EastMed , της συνδέσεως δηλα
δή της Εύρπης μέ τά ένεργειακά κοιτάσματα της άνατολικής Μεσογείου ,
έχει καταρρεύσει . Πλέον και οί ΗΠΑ
πέραν του Ισραήλ καθιστουν σαφές
δτι δέν στηρίζουν τήν προοπτική δημιουργίας τού άγωγού αυτο . Οί ΗΠΑ οί
όποίες έπισή μως υiοθετούν την πολιτική της διαμορφσεως έναλλακτικν
νομική βιωσιμότης του άγωγού. Οί ΠΑ
πέρα άπό τά οίκονομικά στοιχεία έπισημαίνουν δτι ή ίδέα του έν λόγω άγωγού
είναι κέστία έντάσεως στήν Ανατολική έλάχιστα έσχολιάσθη άπό τά έλληνικά
Μεσόγειον. Δηλαδή υίοθετούν ξεκάθα - ΜΕ, καθς μιά άντίστοιχη τηλεφωνιρα τήν θέση της Τουρκίας, άποδυναμ - κήσυνδιάλλεξις μέ την Αθήνα έγινε σέ
νοντας πλήρως τίς έλληνικές τοποθετήσεις . Καί τουτο τήν ίδια στιγμή κατά
την όποία άνακοιννεται ή τηλεφωνική συνομιλία του Τούρκου ύπουργού νως δέ για ένα δρο πρός τόν Ερντογάν
Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου
μέ τόν Αμερικανό δμόλογό του Άντονυ
Μπλίνκεν , κάτι πού δείχνει νά ύποβαθμίζει το ζήτημα της προκλητικής ρητοένεργειακν πηγν στε ή Εύρπη νά
ΕΣΤΙΑ ο
ριο, ένημέρωσαν Ελλάδα , Τουρκία καί
τρόπο άξιοποιήσεως ύδρογονανθράκων
πούδέν σχετίζεται μέ την Ρωσσία και τά
πρην σοβιετικά κράτη .
Στόράφι τής ίστορίας ή Μεγάλη Ίδέα
για τήν κατασκευή του άγωγού EastMed
έπίπεδο Άμερικανίδος ύφυπουργού .
Πρόκειται για μία τεραστίων διαστάσεων ήττα για τήν Ελλάδα, ταυτοχρόΤο έξωφρενικό δμως είναι ότι στό
σχετικό non paper, πού άπεστάλη στίς
κυβερνήσεις διά του όποίου ή Ούάσιγκτων αίτιολογεί τήν θέση της αύτή,
βασικό έπιχείρημα για τήν άποτυχία
του έγχειρήματος γιά τό όποίο πολλοί
έβλεπαν προβλήματα , δέν είναι ή οικοάπό τήν κυβέρνηση Μπάιντεν . Μάλιστα μέ τήν κατάρρευση τν προοπτικν
του EastMed έμφανίζεται μάλλον
Η Τόπρωτοσέλιδο τής <Εστίας στίς 30.11.2021
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 09/01
Έπιστήμονες
καί έπιχειρηματίες
οι είσβολείς
στό Καπιτλιο
ΕΣΤΙΑ
Όθρησκευτικός άποχρωματισμός
Η βιογραφία τού Ιωάννη Καποδίστρια!
ΤΟ ΠΩΣ έορτάζει καί τό πς άντιλαμβάνεται ή πολιτική μας ήγεσία τά όρόσημα της Ορθοδοξίας
στίς μέρες μας είναι θέμα . Μέγα θέμα . Είδικς άν έθνικς είκόνα που έστελνε σαφές μήνυμα άπέάντιπαραβάλουμε τήν στάση της μέ την στάση του
έλληνικού λαού, ό όποος παρά τό διαρκές σφυρο- ήταν στήν Γαϋδο, ο Πρωθυπουργός στόν Αη Στρά
κότημα γιά τήν άποδόμηση της ταυτότητάς του έπιμένει νά άντιστέκεται και νά συνεχίζει τήν παράδο-Λήμνο , μόνο ή άξιωματική Άντιπολίτευση άπουσα
ση Όσα συνέβησαν μέσα στά Χριστούγεννα καί όσα
έπισημάναμε χθές στά Άγια Θεοφάνια, είναι άπολύτως ένδεικτικά ."Εχουμε καίλέμε λοιπόν: ό άρχη- Χριστούγεννα και τά Φωτα άξιοποιούν μερικές λέ γός της άξιωματικής Αντιπολίτευσης Άλέξης Τσί - ξεις κλειδιά των θρησκευτικν αυτν έορτν μας
πρας τόν όποτο ψήφισε τό 32% του έλληνικού λα - για νά κάνουν σε ήμέρα θρησκευτική δηλσεις γιά
ου ήταν άφαντος άπό τήν τελετή του καθαγιασμου
των ύδάτων. Αν και σέ πρόσφατο τιτίβισμά του στό νήθως ένα γενικόλογο χρόνια πολλάν, μιά άναφοtwitter έπικαλέστηκε τόν Θεό, άν και τό 2019 πού
ήταν προεκλογική χρονιά μετέβη στήν Σαμοθράκη εμβολιαι Απορω πως οΠρωθυπουργός δέν τοποκαι φίλησε τόν Σταυρό, χθές μάλλον βαρέθηκε. Μετα 15 χρόνια άρχηγίας και 13 χρόνια κοινοβουλευ - υτην την λΟγική! Μιά φορά είπε τήν λέξη "Ορθοτικής θητείας , ό άρχηγός της άξιωματικής Αντιπολίτευσης βαριέται γενικς τις τελετές , τίς δεξισεις ,
τίς παράτες , καί τό έξομολογείται στούς συνεργά- νομία του Aη Στράτη! Τί σχέση έχουν όλα αύτά μέ
τες του κάθε φορά πού πρέπει νά πάει στό Προεδρι- τήν ήμέρα, δέν ξέρω.
κό Μέγαρο, σέ μιά παρέλαση, σέ μια θρησκευτική
τελετή, άλλά έν πάση περιπτσει δέν άποτελεί καμμια βαρειά καλογερική νά τιμας τίς παραδόσεις του
"Εθνους που σέ τιμα τόσα χρόνια μέ τήν ψήφο του .
Ακόμη καί άν βαριέσαι, έντέλλεσαι νά ξεβαρεθείς.
Ξεκινω μέ τόν κύριο Τσίπρα γιατί ή άπουσία του
άπό τίς χθεσινές τελετές έσπασε και μία ραία
ναντι στήν Άγκυρα: ή Πρόεδρος τηής Δημοκρατίας
190 χρόνια,
Ούάσιγκτων-Ενα χρόνο μετά τήν πε
ρίφημη είσβολή στό Καπιτλιο, δ Πρόεδρος Μπάιντεν θέλησε μέ όμιλία του
νά την καταγγείλει , άλλά ή πραγματικότης έρχεται νά διαψεύσει την είκό να πού θέλουν νά δημιουργούν οί Δημοκρατικοί και κάποια μέσα ένημερσεως.Ότι δηλαδή οί είσβολείς ήσαν περιθωριακοί και άκροδεξιοί. Λαμβάνοντας
ύπ' όψιν μόνον τούς συλληφθέντες κα
τά την είσβολή , έξάγεται άβιάστως τό
συμπέρασμα , ότι πρόκειται για έπιστήμονες, στελέχη έπιχειρήσεων και έν γνει πολίτες που άνήκουν στήν μέση τά ξη και στόν πυρήνα της άμερικανικής
κοινωνίας. Είς πείσμα τν διαφόρων
που θέλουν νά δημιουργήσουν έντυπσεις , μόλις το 14% τν συλληφθέντων
άπό τήν δολοφον
τού μεγάλου ήγέτου.
τη, ό άρχηγός του τρίτου κόμματος ΚΙΝΑΛ στήν
άπό τό Αίγαϊο . Δυστυχς . Από έκει καί πέρα μιά γενικτερη παρατήρηση: οί πολιτικοί άρχηγοί και τά
Μία μοναδική Εκδοσις
γιά τόν πρτο Έλληνα
Κυβερνήτη
πού άνέστησε τήν χρα
μετά τήν Επανάσταση
του 1821
AΝΝΗ ΚΑΠΟΛΙΣ ΓΡΙΑ
τήν πολιτική Ασχετες μέ τό νόημά της. Ακοϋμε συρά στήν φτισην και άκολουθεί τό ποίημα . .γιά τά
Ατυχτήστε τό 12ο CD
θετήθηκε και γιά τόν άνεμβολίαστο Τζόκοβιτς, υπό
ΒEETHOVEN
δοξίαν, μία τήν λέξη αφτιση, μία ότι "ή άλήθεια
σζον , άναφορά στήν Τουρκία ούδεμία , μηδέν , καί
μετά φλυαρία για τά έμβόλια και την κυκλική οίκοLEGENDARY RECORDINGS
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό άρχηγός του ΚΙΝΑΛ χρόνια πολλάν, και έτερον ούδέν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κύριος Κουτσούμπας έκανε έπίσης δήλωση άπό τό σπίτι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Θραύσμα του
Παρθεννος
έπιστρέφει
άπό την
Σκελία
στό Μουσείο
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Oί Χιτες έδιωξαν
τίς μπουλντόζες
τής δομής τν μεταναστν
Θύελλα στήν Αύστραλία
για τόν άνεμβολίαστο
Τζόκοβιτς
. Ένας 45χρονος στήν Πολωνία κατάφερνε έπί 20
χρόνια νά διαφεύγει τν Άρχν . Ωστόσο ή άνυπακοή του στό να φορέσει μάσκα όδήγησε τελικά
στήν σύλληψή του . Ή Άστυνομία της Βαρσοβίας
συνέλαβε τόν έν λόγω άνδρα πού είχε καταδικασθεί για άνθρωποκτονία καί διέφευγε τήν σύλληΨη έδ και δύο δεκαετίς, διότι δέν φορούσε μάσκα
μέσα σέ ένα κατάστημα . Ο άνδρας συνελήφθη άπό
τήν άστυνομία τής συνοικίας Μπιελάνι, διότι δέν
φορούσε μάσκα δήλωσε ή έπιθεωρήτρια Ελβίρα
Κoζλόβσκα σέ ένα μήνυμα ήλεκτρονικού ταχυδρομείου Ωστόσο, ή άξιωματικός ήρνήθη νά ύπεισέλθει σέ λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν δολοφονία γιά
τήν όποία εχε καταδικασθεί ό 45χρονος Ο συλληφθείς όδηγήθηκε στήν φυλακή γιά νά έκτίσει ποινή
καθείρξεως 25 έτν .
Αχροπόλεως
( σελ. 7 )
ΣΕ ΑΝΑΡΑΣΜΟ εύρίσκονται όλοι οί κάτοικοι τής
Χίου, οί όποίοι άντιδρουν δυναμικά στήν άπόφαση
της Κυβερνήσεως να κατασκευάσει μόνιμη ύπερδομή γιά μετανάστες στήν περιοχή Θόλος . Χθές Χιτες
δέν έπέτρεψαν σέ όχηματαγωγό πλοϊο πού μετέφε ρε τά μηχανήματα τής άναδόχου έταιρείας νά δέσει
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ διαστάσεις έχει λάβει ή ύπόθεσις του
Σέρβου τεννίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τήν άπόφα
ση τής αύστραλιανής Κυβερνήσεως νά άρνηθεί την
είσοδό του στήν χρα καί να τόν κλείσευν σέ ξενοδοχείο όπου διαμένουν παράνομοι μετανάστες στήν
Μελβούρνη. Σέρβοι πού μένουν στήν Αύστραλία
Υπάρχουν περιθρια
για αυτάρκεια;
(Μιά ρομαντική
οίχονομική θερηση)
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Τόμεγάλο πείραμα της Κίνας, γνωστό ς Τ
χνητόςΗλιο, Eφτασε τήν θερμοκρασία ρεκόρ τν
70 έκατομμυρίων βαθμν Κελσίου . Τήν θερμοκρασία αύτή τή διατήρησε μάλιστα γιά 17 όλόκληραλεπτά Τό συγκεκριμένο έρευνητικό πρόγραμμα,
που πραγματοποιείται στό Hefei τής Κίνας, έχει
στόχο νά μιμηθεΐ τις φυστκές άντιδράσεις που συμβαίνουν στά άστρα , μέ σκοπό νά διευρυνθεί ή έπιστημονική γνσις για τήν λειτουργία τους . Καί πέ
ρα άπό αύτό, να προσφέρει άφθονη, σχεδόν άπεριόριστη, καθαρή ένέργεια, κατά τόν ίδιο τρόπο που
τήν παράγουν τά άστρα . Τό πείραμα ΕAST'
( Experimen tal Advanced Supercon ducting
Tokamak) πλέον ξεπέρασε κατά πέντε φορές Τις
θερμοκρασίες που φτάνει τό φυσικό μας άστρο , ό
ήλιος (ό όποίος κκαίειν στούς 15 έκατομμύρια βα μούς Κελσίου)
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Τά σχολεία καί ή έτοικοδομητική μας μουρμούρα
και διά ζσης στήν Εύρωπαϊκή Ενωση: στή Γερμανία ( 101) , τή Σλοβακία (10/1 ) ,
( 3/1 ) , τή Γαλλία (3/1) , τήν
Ίσπανία (10/1 ) , την Ούγγαρία (3/1 ) , τή Βουλγαρία 01), καθς έπίσης σέ Κρο( 4/1 ) , τή Λεττονία (5/1 ) ,
Εγ όδηγω πρός τή θλιμμένη χρα
έγ πρός τόν άπέθαντο τόν πόνο,
έγ πρός τίς ψυχές τίς κολασμένες.
Δικαιοσύνη τόν Πλάστη μού έχει σπρξει
κι'ή Δύναμη μαστόρεψέ με ή θεία,
ή υπέρτατη Σοφία κι ' ή πρτη Άγάτη.
Πρίν άπό μέ δέν ήταν πλάσματα άλλα
παρά αίνια μοναχά κι' έγ , μαι αίνια.
Αφήστε κάθε έλπίδα σείς
Φινλανδία (10/1 ) , τό Βέλγιο
Πάνε κι αυτές οί Γιορτές
ΤΙ Γιορτές, δηλαδή , νά πε
ράσεις μέ χιλιάδες κρούσμα - δοχές σου .
τα τής Ομικρον και κάμποσες χιλιάδες τής Δέλτα , μέ άρχίσουμε μέ γκρίνια τόν
τούς χρους Ψυχαγωγίας καινούργιο χρόνο . Aς πιάκατ' ούσίαν κλειστούς , μέ τίς
τιμές νά έχουν άπογειωθεί ματος τν Σχολείων. Από
στά βασικά άγαθά , μέ τήν
ΔΕΗ και τίς άλλες πρν
ΔΕΚΟ νά έχουν έπιπέσει ς
άρπνιες στίς Υλίσχρες άποτήν Πολωνία (10/1) , τή
Μάλτα (10/1 ) , Τήν Κύπρο
Καλό θά ήταν νά μήν
ατία , Λιθουανία , Σουηδία ,
Τσεχία και Ρουμανία
πού μέσα περνάτε
Από τήν "Κόλασην του Δάντη
Ασμα τρίτο
( Μτφρ. Ν. Καζαντζάκη)
σουμε τό θέμα του κάνοίγ - τήν Ίρλανδία (6/1) , Τό Λουδ,τι διάβασα , τά σχολεία
άνοιξαν ή άνοίγουν κανονικά
ξεμβούργο (9/1 ) , Τήν Εσθο νία (10/1 ) , τήν Ίταλία (101 .
την Όλλανδία (10/1) , τή
Δέν είναι, δηλαδή , μόνο
ή δική μας κυβέρνηση πού
Συνόχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 5