Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Ε TUΠΟ
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βυκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Περίοδος Β' (1974) "
Ap φύλλου 6880-12.507
0,50 ε
Δηλσεις του αντιδημάρχου
Καθαριότητας στον Π.Το
Αρχίζει ο μαραθνιος
ανακύκλωσης στα σχολεία
του Δήμου Δράμας
Για το προσωπικό καθαριότητας,
φύλαξης και τραπεζοκόμων
Τρίμηνες ανανεσεις
συμβάσεων στο Γενικό
Νοσοκομείο Δράμας
Πάντα με την ελπίδα να μην επαναληφθούν
παρόμοιες καταστάσεις!
Ακυρνονται στην περιοχή
μας όλες οι εκδηλσεις
με τα λαϊκά δρμενα
του Δωδεκα ημέρου
Στη λίμνη των Λευκογείων
Κανονικά θα διεξαχθεί
ο αγνας για
φιλανθρωπικό σκοπό
cFrozen Peaks-Frozen
Lake 2022
Δηλσεις της γραμ. του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας στον Π.Το
Μειθηκε ο πληθυσμός, λιγότερες γεννήσεις στην Ελλά δα το 2021
Παράταση στις κινητοποιήσεις Με 96.133 κατοίκους η Π.Ε. Δράμας
τους δίνουν τα ιδιωτικά
τελευταία στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θρά κης
ιατρικά εργαστήρια
Θα ζητήσουμε κάρτα οφειλής από τον ΕΟΠΥΥ για να ξέ
ρουμε Τι χρωστάμεν
Περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις σε όλη τη χρα
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΑ ΑΜΗ μα φορά , τα δημο
γραφικά σταχεία που n ρουσιάζει η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) , δεν
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά . Ο
πληθυσμός της χρας ολοένα και
μεινεται και τα νούμερα παρα μένουν αμείλικτα . Και το κυριό τερο είναι ότι, δεν υπάρχει
κανένας προγραμματισμός , κα . νένα σχέδιο , στε να υπάρξει.
κάτι διαφορετικό .
Η Δράμα , παραμένει στα χαμηλά πληθυσμιακά της επίπεδα , καθς ούτε και εδ κα - θυσμός ανέρχεται σε 133.050, εκ των oπoίων 65.476 άν
λυτερεύει η κατάσταση Η Δράμα , παραμένει μια δρες και 67.574 γυναίκες Ο Ναμός Καβάλας-Θάσου
Περφερειακή Ενότητα με τον πλέον χαμηλότερο πλη βρίσκεται στη δεύτερη θέση
θυσμό το 2021, σε σχέση με τις υπόλοιπες Περφερε ,
ακές Ενότητες της Περφέρειας Αν . Μακεδονίας- σε 11 1.395 εκ των οποίων α 55.976 άνδρες και 55.409
Θράκης.
Τα στοιχεία για τη Δρά μα και την ΠΑΜΘ
Σύμφωνα λοιπόν με τα προσωρινά στοιχεία της ται σε 110.162 εκ των ατοίων οι 54.795 άνδρες και
ΕΛ.ΣΤΑΤ. την 1η Ιανουαρίου 2021 είαμε στην Περιφέ - 55.367 γυναίκες . Ο Νομός Ροδόης είναι στην τέταρτη
ρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Ανδρες : 296.311-Γυναίκες : 298.594-Σύνολο: Θάνατο
594.905.
Π.Ε. Δράμας: Ανδρες: 46.327-Γυναίκες : 49806-Σύ ΕΛΣΤΑΤ, από την 1 έως και την 43 εβδομάδα του 2021 ,
νολο: 96.133.
Π.Ε. Έβρου: Ανδρες : 74.729-Γυναίκες: 71 853Σύ- γυναίκες 58.549).
νολο : 146.582
Π.Ε. Καβάλας Θάσου: Άνδρες : 64973-Γυναίκες: ρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης ενα: άνδρες 3383, γυ
66.902-Σύνολο: 131.875.
Π.Ε. Ξάνθης Ανδρες : 55.766-Γυναίκες: 55.102-Σύ
νολο: 110.888.
Π.Ε. Ροδόπης: Ανδρες: 54.516-Γuναίκες: 54.931-6.570.
Σύνολο : 109.447.
Αντίστοκα , την 1η Ιανουαρίου 2020 τα ίδια στοιχεία
ήταν τα παρακάτω:
: Περιφέρεια Αν . Μακε δονίας-Θράκης
Σύμφωνα με τα στοχεία της Ελληνικής Στατιστκής μέσα σε ένα χρόνο , καθς για μια ακόμα χρονιά , αγεν
Αρχής , όσον αφορά το ύνολο της Περιρέρεας Αν. Μa - νήσεις υπολείπονται των θανάτων στη χρα .
κεδονίας- Θράκης, ο συ νολικός πληθυσμός της
ΠΑΜ ανήλθε στα
598.613 άτομα , εκ των
οποίων οι 297.920 είναι
άνδρες και οι 300.693
είναι γυναίκες
Στη Δράμα ο συνολικός πληθυσμός ανέρχε ται σε 96.925 άτομα , εκ
των οποίων 46.710 άνδρες και 50.215 γυναίες .
Ο N . Δράμας βρίσκεται
στην τελευταία πέμπτη
θέση.
Στον Έβρο ο συνολικός πληθυσμός ανέρχε
ται σε 147.091 , εκ των
οποίων 74.963 άνδρες
και 72124 γυναίκες . ΟN.
Έβρου βρίσκεται την
πρτη θέση.
Στην Καβάλα και
Θάσο ο συνολικός πληΤου Θανόση Πολυμένη
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
των εργαστηρίων
με τον ΕΟΠΥΥ συ νεχίζονται και μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί
λύσεις από το Υπ.
Υγείας , Οι εργαστηρια
κοί ιατροί ή αλλις τα
διωτικά Μικροβολογικά
εργαστήρια και Διαωνι στικά κέντρα, ητούναπό
τον ΕΟΤΥ να σταματήσει να κρατά ει το 70%
των εσόδων τους κάθε χρόνο .
Οι κινητοποιήσεις nου έχουν αρχίσει
εδ και πολύ καιρό γα άλλη μια φορά .
μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει αποτέλε- Νοεμβρίου και μάλιστα για 4 ημέρες , ασμα . Στα μέσα του περασμένου Οκτω- τιδρντας όπως σημείωναν στην εnί
βρίου 2021, είχαν προχωρήσει σε
κινηποποήσεις και ενημέρωση του κοι
νού, επισημαίνοντας τότε ότ , "ο λόγος ληστρ κή αναγκαστική επιστροφή) των
που αντιδρούσαν, είναι ότι οι αναγραφ - ποσν που μας οφελει ο EΟΠΥY γα
μενες τμές των εξετάσεων που βλέπουν εκτελεσμένες εργαστηρια κές εξετάσεις
οι ασφολισμένοι στα παραπεμπτικά τους , που υπερβαίνουν τον κλειστό προύπολοεναι εντελς πλασματικές και δεν απο - γισμό για την υγεία .
ζημινονται από τον ΕΟΠΥΥ , όπως Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα, δεν έχει
είχαν τονίσει σε μια συνέντευξη που
είχαν παραθέσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Δράμας .
Όπως επισήμαιναν τότε , το κράτος θα αποχωρούσαν όλοι από τον ΕΟΠΥY
δεσμεύει άδικα και καταχρηστικά το 70% προκειμένου να μην έχουν τα προβλή των εσόδων μας . Twάζει στον αέρα την ματα που αντιμετωπίζουν.
πρωτοβάθμα φροντίδα υγείας και οδηγεί
τα εργαστήρια σε αφανισμό . Είμαστε ο
μόνος κλάδος πανελλαδικά , nou αντί να
επιδοτούμαστε εν καιρ πανδημίας , κα
λούμαστε να επιστρέψουμε στο δημόσο ίδια σημείωσε ότι γενκά , αυτή η αντί
το 70% των εσόδων μας Εκπτσεις στο δραση έχει πάρει παράταση εξαιίας της
θέμα παιότητος των εξετάσεν μας δεν κατάστασης που επικρατεί με την πανδη
κάνουμε
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Τι Yνετα ήμερα;
Στη συνέχεα , είχαν προχωρήσει σε
νέες απεργιακές κνητοπαήσεις στα τέλη
- Στο Νομό Ξάνθης ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται
7ετίας επιβολή των μνημονακν μέτρων
rebete (ληστρική έκπωση) και clawback
γυναίκες . Ο Νομός Ξάνθης βρίσκεται στην τρίη θέση.
- Στο Νομό Ροδόπης ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεθέση.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοοεία nou παρουσιάζει η
είχαμε συνολικά 115.131 θανάτους (άνδρες 115.131 και
λυθεί τίποτα απ' αuτά που ζητούσαν.
Στο μεταξύ , οι εργαστηριακοί κατροί
είχαν δηλσει ότι από
Τα ποσοστά αυτά σε καθαρά νούμερα στην Περιφ
1 Ιανουαρίου 2022
ναίκες 3.406 και σύνολο 6.789.
Την αντίστοη περίοδο του 2020 στην ΠΑΜΘ οι θάνα
τοι ήταν : άνδρες 3.306, γυναίκες 3.246 και σύναλο
Σε επικονωνία που είχαμε χθες με την
γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας κα. Βασιλείου στε να μάθουμε σε
πoο σημείο βρίσκεται αυτή η υπόθεση η
Στο σύνολο της χρας
Σύμφωνα μετα νέα σταχεία που έδωσε στη δημοσιό
τητα στις 30 Δεκεμβρίου 2021 η ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο συνολικός
πληθυσμός της Ελλάδας μειθηκε κατά 39.933 άτομα
|σελΑη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πότκας-Μασμανίδης
φέρνει η Γέννηση Του.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Εύχομαι σε όλους ένα
καλύτερο 202.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Χρόνια Πολλά!
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Δημήτρης Κυριαζίδης
. Βουλευτής Ν. Δράμας
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @gm ail. com
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1ς 0ΡΟΦΟΣ
ΠΡΩΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα