Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

14oC, 20:00

13oC - Υγρασία 78%-91% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:30

€0.80

¸íá óôéëÝôï Ý÷ù ìéêñü óôç æþíç ìïõ óöéãìÝíï

Ζώντας υπό την επιρροή της αντικειμενικής τρομοκρατίας των κρουσμάτων, κρατάμε την ανάσα μας (σ.σ. περιορίζοντας και τις κινήσεις μας), μέχρι να δούμε την «Ο» να εξασθενεί. Η επίδραση της κατάστασης
στην ψυχολογία μας είναι αναπόδραστη. Φαίνεται στον καθένα και την καθεμιά εξ’ ημών εφόσον αναλογιστεί την συμπεριφορά του
(της) προ κορονοϊού και την συγκρίνει με την σημερινή. Ομοίως και στις σχέσεις με τους άλλους. Όλους τους άλλους, κοντινούς ή
μη. Αν και η αντίθεση που διαπερνάει σαν κόκκινη κλωστή την κοινωνία, είναι η σχέση με το εμβόλιο. Φανατικοί ένθεν κακείθεν συμβάλουν στην ένταση της διαίρεσης, εκδηλώνοντας με κάθε τρόπο και την πίεση που αισθάνονται από την ίδια την κατάσταση. 3»

Τετάρτη 5 Ιανουαριου 2022
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5504

ÏÉ ÄÉÁÊÏÌÉÄÅÓ ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÖÅÑÉ ÌÐÏÔ ÊÁÔÁÃÃÅËËÅÉ ÔÏ ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÅÊÁÂ

ÐáñáìÝíåé áðÞäáëï ôï áóèåíïöüñï

Äéáêïìéæüìåíïò åìöñáãìáôßáò
óôá ÃéÜííåíá ìå ôï öÝñé ìðïô
Þôáí ìÝóá óôï ðëïßï, ðïõ
Ýðáèå âëÜâç êáé îáíáãýñéóå
ÊÝñêõñá, äéåêôñáãùäåß ôï
óùìáôåßï ôùí ÅÊÁÂéôþí
áíáñùôþìåíï ðïõ åßíáé
åðéôÝëïõò ôï êáéíïýñéï ðëùôü
áóèåíïöüñï;

ÁèëÞôñéá Ê23
ôçò ÷ñïíéÜò
ç Óðõñéäïýëá Êáñýäç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεν έγινε πραγματικότητα, καθώς φαίνεται, η
ελπίδα αποδέσμευσης του ΕΚΑΒ, που αναμενόταν με την
έλευση του νέου περιπολικού
σκάφους του Λιμενικού, αποκαλούμενου και πλωτού ασθενοφόρου.
ΣΕΛΙΔΑ

4»

ÐáñáôçñçôÞñéï:
Ñåêüñ èáíÜôùí
ôïí ÄåêÝìâñç ´21

ΑΘΗΝΑ. Μια μεγάλη διάκριση είχαμε για την Σπ. Καρύδη η οποία στην ψηφοφορία κοινού του ΣΕΓΑΣ για το 2021
πήρε την 1η θέση και αναδείχθηκε αθλήτρια της χρονιάς χάριν της 2ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό. 13»

7»

268 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
50.126 ðáíåëëáäéêÜ

6»

Áíïßãïõí îáíÜ
ôç ÄåõôÝñá ôá ó÷ïëåßá
ìå Ýîôñá ôåóô

Ôï éóôïñéêü ôçò öçìéóìÝíçò
ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò óõíáõëßáò
Ο

ΜΑΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 10&11»

5»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα