Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ α
Διευθυντής (1898-1918 )
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 ) .
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
3 Ιανουαρίου 2022
Αριθμ. φύλ. 42150
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Μαλαχίου προφήτου . Γορδίου μάρτυρος
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους δυτικούς άνέμους. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθριος καιρός . Άνεμοι άσθενείς. Θερμοκρασία έως 16β.
Σελήνη 2ήμερων ! Άνατολή ήλίου 741-Δύσις ήλίου 5.17
Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΚΙΝΣΜΠΕΡΓΚ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΙΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Σακελλαροπούλου άποδοκιμάζει Μόσιαλο
Τοποθέτησε την είκόνα τής Παναγίας ς φόντοκατά τήν έχφνηση του Πρωτοχρονιάτικου μηνύματος
Σημείον ότι δέν υiοθετει τίς ύβρεις του καθηγητου -Έκθετοι όσοι στήν Κυβέρνηση στήριξαν
διά τής σιωπής τους τήν παραμονή του στήν θέση του έκπροσπου τής Ελλάδος στόν ΠΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ μήνυμά Παναγία είχε τοποθετήσει την φωτογρατης ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κατε - φία της διάσημης Αμερικανίδος δικαστού
ρίνα Σακελλαροπούλου έκρυβε μια θετική
έκπληξη . Για πρτη φορά πίσω άπό την
ίδια, σέ περίοπτη θέση της βιβλιοθήκης , 1993, άνυποχρητης ύπερασπίστριας τν
εύρίσκετο ή είκόνα της Παναγίας. Εν άντι
θέσει μέ τό άντίστοιχο μήνυμα γιά τό 2021 ,
δπου στήν άκρη τής βιβλιοθήκης ήταν μια γνωρίζουμε τά πραγματικά κίνητρα πού
είκόνα μέ άναφορά στήν Δικαιοσύνη, έφ
τος άπεφάσισε να έχει άκριβως άπό πίσω
της, ς προστάτιδα , την Παναγία . Αύτή ή όσους άσχολουνται μέ τήν Δικαιοσύνη, δικίνησίς της δέν διέλαθε τήν προσοχή της
Κ Εστίαςν, ή όποία έχει άσκήσει κριτική
για τις έπιλογές της πού έχουν νά κάνουν
μέτην χριστιανική παράδοση της Ελλάδος
καί τά έθνικά σύμβολα τής χρας . Δέν ήταν πρός τό Μέγαρο Μαξίμου , το όποίο σιδμως ή μοναδική προσθήκη . Δίπλα στην
στο δέ , μίλησε μέλόγια άγάπης για τήν Πα
ναγία , λέγοντας ότι είναι κτό ίερό πρόσωπομέ τό όποίο ό λαός μας άνέπτυξε τόν πιό
στενό δεσμό, πού άνέκαθεν ένέπνεε άγάπη ,
σύμπνοια , ένότητα
γητής της Κυβερνήσεως Ηλίας Μόσιαλος
χλεύασε και περιύβρισε την Παναγία πα ραμονές τν Χριστουγέννων . Πρόκειται
γιά σαφές μήνυμα άποδοκιμασίας. Τό Γραφείο του Πρωθυπουργού δέν μπήκε στόν
κόπο νά άποδοκιμάσει τόν γνωστό καθηγη.
τή, δ όποίος μέ βλάσφημο τρόπο πάντρεψε
τό άντιεμβολιαστικό κίνημα μέ τόν (κρίνον
του Θεού. Έπομένως μόνο τυχαία δέν μπορεί νά είναι ή συντροφιά πού κρατεί ή Πα ναγία στήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας μέσα
στό γραφείο της . "Υπενθυμίζεται ότι κατά
τούς προηγούμενους μήνες ή κ . Σακελλαροπούλου έχει κάνει μιά στροφή σέ σχέση
μέ την πίστη τν Ελλήνων πού έλπίζουμε
νά έχει συνέχεια, καθς μόνον κερδισμένη
θά είναι . Τόν περασμένο ΔεκαπενταύγουΡούθ Μπαίηντερ Γκίνσμπεργκ, μέλους του
Άνωτάτου Δικαστηρίου τν ΗΠΑ άπό τό
δικαιωμάτων τν γυναικν και τν φιλελευθέρων άξιν , πού πέθανε τό 2020. Δέν
Οφείλει όμως νά σκεφθεί έκ νέου έάν
μπορει νά σταθεί ένα πρόσωπο θνητό ίσά ξια δίπλα στήν Μεγαλόχαρη , δσο άγνα
καίνά έχει δσει για τά άνθρπινα δικαιματα, δσες μάχες και νά έχει δσει γιά την
προάσπιση της Δικαιοσύνης, Οπως ή Γκίνσμπεργκ. Όθάνατος του Καρόλου Παπούλιακαι δ τρόπος μέ τόν δποίο άντέδρασε δ
πολιτικός κόσμος σέ Ελλάδα άλλά καί έξω τερικό καθς και ή θλίψις πού προκάλεσε ή
δδήγησαν την κ. Σακελλαροπούλου νά βάλει τήν είκόνα μιας δικαστού, σύμβολο για
πλα στό παγκόσμιο σύμβολο της Χριστιανοσύνης.
Τό μόνο βέβαιον είναι ότι έστάλη άπό
τό Προεδρικό Μέγαρο ένα ήχηρό μήνυμα
τησε έπιδεικτικς όταν δ έκλεκτός καθηΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Στίς 09/01
Ανοσία τηής άγέλης
μέχοι τέλη
Φεβρουαρίου
Ό άνομολόγητος
στόχος
ΕΣΤΙΑ
Βασικές άρχές φιλελεύθερης δημοκρατίας
Η βογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια!
ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ πρωτοχρονιάς τό Twitter
ακατέβασε μιά άνάρτηση άπό τόν
λογαριασμό του δημοφιλους σατιρικου διασκεδαστή Χριστόφορου Ζαραλίκου έπειδή τό χιούμορ του έκρίθη πς έθιγε τόν Δήμαρχο Αθηναί
ων Κστα Μπακογιάννη. Έβδομάδες
πρίν , μιά τηλεπερσόνα συνοδευόμενη άπό κάποιους πού έμοιαζαν μέ
μπράβους , άνέβηκε πάνω στήν σκηνή και έπιχείρησε νά διακόψει τήν παράσταση του
Ζαραλίκου έπειδή σχολίαζε έναν έκδότη έπιχειρη - ηθείνά κατεβάσει κανείς τίς ύβριστικές άναρτήσεις
ματία"να άποδειχθή ότι έκείνος ς έκδότης μπορει
νά οχολιάζειν άπό ά μέσα του τούς πάντες, άλλά γορεύεται νά κάνει σάτιρα ή κριτική σέ έναν αίρετό
όίδιος μολονότι δημόσιο πρόσωπο άπαγορεύεται άξιωματουχο άκόμη και άν ή κριτική του είναι προνά σχολιάζεται άπό τρίτους.
Υπάρχουν δύο τρία θέματα έδο.
Τό πρωτο άφορά τήν έλευθερία
έκφρασης γενικότερα . Η ήμετέρα
ίντελιγκέντσια καταγγέλλει διαρκς
τόν περιορισμό των έλευθεριν στήν
Τουρκία , στήν Ούγγαρία, στήν Πολωνία άλλά δέν κοιτά τά μοϋτραν
της . Ο κύριος Μόσιαλος μπορει νά
κάνει έλευθέρως άναρτήσεις κατά
της Παναγίας καί του Χριστου στό
Twitter παραμονές Χριστουγέννων χωρίς νά διανο190 χρόνια .
άπό την δολοφονία
του μεγάλου ήγέτου .
τής Μαρίας Παπαπαναγιτου
Μία μοναδική Εκδοσις
γιά τόν πρτο Ελληνα
Κυβερνήτη
πού άνέστησε τήν χρα
μετά την Έπανάσταση
του 1821
ΤΟ ΚΕΡΑΥΝΟ ΒΟΛΟχτύπημα της Ο δέν
έπιτρέπει στήν αύγή του 22 παρά μόνο μία εύχή. Νά άντέξουμε . Νά άντέξουμε άτομικά, νά μή μολυνθούμε ή
άν μολυνθουμε ή έμπειρία νά είναι
κήπιαν κατά τό δυνατόν. Νά άντέξουν
οί οίκετοι μας, οί μεγαλύτερες ήλικίες
καί όλόκληρες οί οίκογένειες άπό την
δραματική έξέλιξη πολλαπλν μολύνσεων πού πρόκειται νά βισουμε. Ν.
άντέξει ή χρα , καί τά νοσοκομεία
Συνέχεια στήν σελ . 3
"ΌΧρ. Ζαραλίκος
του για θεολογικά σύμβολα, άλλά ό Ζαραλίκος άπαφανως άδικη ή ύπερβολική (έτσι είναι ή σάτιρα συνήθως-δέν έχει όρια.)
Η άστυνομία του Διαδικτύου μοιάζει μιλημένη.
Απυκτήστε το 12ο CD
Τά περιστατικά είναι ένδεικτικά . Μπορ νά προ σθέσω ένα άκόμη γιά την ίστορία: έμείς μέ τήν ίστορία του έντύπου μας άπαξισαμε και νά άπαντήσου - Στήν δημοκρατία μας-διαχρονικά όμιλω, δέν είναι
με στούς νάνους πού προσπάθησαν νά μας πλήξουν : φρούτο τής έποχής-ή έλευθερία έκφρασης είναι
τά έλληνικά hoaxes διοικούμενα άπό κάποιους άσχε - άπολύτως έπιτρεπτή μέχρι του σημείου νά μήν λές
τους μέ τήν δημοσιογραφία έπιχείρησαν να μας χρεσουν πρό μηνός χαλκευμένες είδήσεις ( ake news)
σχετικς μέ άνάλυσή μας για"Ελληνα άξιωματοϋχο άνακάλυψη . Ερχονται συνήθως ς ψίθυρος καί ς
διεθνούς όργανισμου. Μέ πηγές κάποια σάιτ της βοή άπό τίς παρέες . Έσύ άπλς έχεις τήν τόλμη νά
συμφοράς της έλληνικής έπαρχίας. Απλς προσπεράσαμε. Τό χαρτίν δέν δίνει σημασία!
BEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
έπικίνδυνα πράγματα. Νά μή θίγεις εύαίσθητα ζητήματα . Τά όποια όμως δέν είναι συνήθως δική σου
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πακιστανική Πρωτοχρονιά
Πς γλυτσαμε
έκατοντάδες έργατορες
άπό την άναμονή στίς ούρες
Δίωξις σέ δημοσίους ύπαλλήλους
πού δέν ξέρουν τίζητουν
Του Αποστόλου Διαμαντή
τά καθιστας δημόσια.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Μέχόφτες ή νέα
έπιδότησις ρεύματος
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΤΟ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ρεκόρ-για τά
έλληνικά δεδομένα-τν 500 έκατομμυρίων
έφθασαν τό 2021 οί ψηφιακές συναλλαγές,
δπως είπε δύπουργός Ψηφιακής Διακυβερνήσεως Κυριάκος Πιερρακάκης. Οί συναλλαγές
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΠΛΑΦΟΝ στήν μηνιαία κατανάλωση και ένίσχυση
μόνο γιά τήν κύρια κατοικία προβλέπει τό κυβερνητικό σχέδιο για τήν έπιδότηση ρεύματος μέσφ ένός
αυτόματου μηχανισμου , πού άναμένεται νά άνακοι νωθεί έντός της έβδομάδος. Συμφνως πρός τό σχέ
διο, μόνον τά νοικοκυριά μέ συγκεκριμένες καταναλσεις ρεύματος και μόνον γιά τίς κύριες κατοικίες
θά συνεχίσουν νά λαμβάνουν τούς πρτους μήνες του
Ο. Πετρόπουλος
γράφει
για τό βιβλίο
<Ηγραπτή
μας γλσσα καί οί
δολιοφθορείς της
Η puntn μ σσυ
. Από τόν περασμένο Σεπτέμβριο, ο ήθοποιός
Ντάνιελ Κραίγκ φέρει έπιτίμως τόν βαθμό του πλωτάρχου , τόν όποιο του άπένειμε τό Βασιλικό Ναυτικό. Είναι όβαθμός που φέρει ό Τζαίημς Μπόντ,
τόν όποιο έχει ένσαρκσει σέ πέντε ταινίs . Τρα
6 Ντάνιελ Κραίγκ έτιμήθη άπό τήν βασίλισσα καί
μέτό παράσημο του Τάγματος τν Άγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, Τό όποίο έφερε καίό πλωτάρχης Μπόντ. Έχει δηλαδή πλέον όλους τους Τίτλους
που ύποτίθεται πς είχε ό κατάσκοπος τόν όποίο
ένσάρκωσε Θά μπορεί έφ' έξης νά συνοδεύει την
ύπογραφή του μέ τά χαρακτηριστικά γράμματα
του Τάγματος CMG>. Τό παράσημο του άπενε
μήθη κσέ άναγνριση τής έξαιρετικής συνεισφοράς
του στόν κινηματογράφο.>
Είσαγωγές πετρελαίου
καί φυσικού άερίου
τινάζουν τόν
προύπολογισμό στόν άέρα
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
| του Δημήτρη Καπράνου
του Κ. Ν ταμπολή *
Ήγενιά πού θέλει νά τά άλλάξει όλα ..
. Ανδρας πού σκότωσε πίντε άνθρπους πρίν πέ
σει νεκρός άπό πυρά άστυνομικν στό Κολοράντο
είχε προαναγγείλει τά έγκλήματα σέ βιβλία του
ίχε μάλιστα κατονομάσει όρισμένα άπό τά θύματά
του σέ μια σειρά νουβέλες φαντασίας πού έγραψε
ΚΕίμαστε ένήμεροι γιά τάβιβλία που έγραψε ό υποπτος μέ ψευδνυμο, Τά δποία άποτελούν στοιχεία
της έρευνάς μαφ άνέφερε έκπρόσωπος Της άστυνομίας του Ντέγβερ. Ο δράστης, πού ύμφωνα μέ τήν
άστυνομία όνομάζεται Λίντον ΜακΛίοντ, είχε εκ
δόσει τό 2018 και τό 2020 μιά τριλογία , μέ Τόν ΤίτλοSanction, μέ τό Ψευδνυμο Ρόμαν Μακκλαίη.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ δέν θά έπρεπε τό πετρέ λαιο καίτό φ. άέριο σέ μιά χρα πού δι αθέτει σημαντικά κοιτάσματα ύδρογονανθράκων, όχι σέ μιά άλλά σέ πολλές
περιοχές τής έπικράτειάς της, νά άποτελουν άστάθμητους παράγοντες , ίκανούς νά άνατρέψουν βασικά δεδομένα τόσο στόν προϋπολογισμό του κρά τους όσο καί στούς άντίστοιχους οίκογενειακούς. Σήμερα συμβαίνει άκριβς
το άντίθετο άφου ένάντια στήν κοι νή λογική και το έθνικό συμφέρον
Κάθε πρωτοχρονιά , ή τής κάθε παραμονής άπό τό
ήμέρα άρχίζει μέ τό κπά
ειό παλιός δ χρόνο, που
σπεύδω νά τό παίξω στό
πιάνο πρίν άπό τόν πρτο
καφέ . Τό καθιέρωσα ς Εθ μο, όπως και τά χριστουγεννιάτικα και τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα , που
άκούγοντα νωρίς τό πρωί
καλς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο (κατά Μπάχ) τού
σπιτιού Αύτή τήν φορά ,
δμως, ύπήρξε παρατήρηση γέρoς πρέπει νάφεύγει;
έκ μέρους τής έγγονής μας , Έμεινα μέ τά δάχτυλα στήν
που κλείνει όσονούπω τά
δι;> μού λέει και συνεχίζει .
ΚΑύτό τό "γέpε χρόνε, φύγε
τρα" , δέν μού άκούγεται
καλά . Δηλαδή όποιος είναι
μαs, στήν καρδιά μας πάντα
ζείκάθε λύπη καί χαρά μά ,
που περάσαμε μαζ Ναι,
άλλά πρίν τόν έχουμε άποκαλέσει " γέρο" και τόν διχνουμε έπιμένει τό κοριτσάκι μας.
σόλ μείζονα και έσπευσα νά
άποκαταστήσω . Ναί , μά
άμέσως μετά , ό στίχος λέ - έποχή . Η έποχή που θέλει
ει "μά κι άν φύγεις μακρυά
δεκατρία.
Νά, λοιπόν , ή καινούργια
<Παππού, δέν είναι κάπως άγριο αύτό τό τραγού
Συνέχεια στήν σελ . 6
Συνέχεια στήν σελ. 3