Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αε νο oημε0eί όυ ο ουμηστρoτης tou δ5- νοό hexhrpn ων 8 upν στην nοστκή pέκns tou κατοστp στο 475 εupa .
ομένου και το Apστείον Τρτης τόξεως εδ και 2 000 xρόνο ono της ρuσες | α ότι ενdειτικό το ταξ άν napει και tο άκημο τότε το κόστος εκτνόοοεται
4 ΕΛΤΑ
Αξιοπιστία που διαρκεί στο χρόνο.
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Ap. φύλλου: 4307
Σάμος , Σάββατο 1 Ιανουορίου 2022
Ε 1,50
ΜητροΠολίτης Σάμου
κ.κ. Ευσέβιος
. Δέν άρκεί όμως νά μένουμε μόνο στιίς ραίες
εύχές καί στόν πόθο για τήν ευτυχίων
Στο ευχετήοο μήνυμά tου γa τo vto έτος ο Σεβοομτατος Μπεροmoλnς 1ο. Tmv tnpnon tων μέτρων npoστοσίας δτησε με ανοκοίνωση τοu ο κονος δοκntής των Μοoοκομείων Εόμου κο κορίος Niκoς Σtεpoνής, Λoγu tης ουξηoης των
Μετάλλαξη <Ομικρον
Έκκληση για τήρηση των μέτρων Προστασίας
στους δυοiς Του καί τής όποίας
δαρκς
υπενθμιει το πς noeπει w ΟΒtoς -tavtης aθρύπους Βίλ Τ
ζoύμ, άν 0έλμε την εύτυχ μας αναι ες π aληθεioς | ομάτων ουξάνεται οuνός το δο ουμβαλται και στο νηοά της κopίος κο οoύp . σε ούoon με τη μετάηnan -ashτo - nou έι noοnγθεί και ταnanpeί oκόμη
ς τελευταες nμέρες και στο νnoi μος, ο οpeμός των εnβεβομένων κρου.
-" ουνεε στη cεA9 δnnnς μόσκος onou anοτείτα ούμpωνο με ς οδπίες των εδικν, να κοοτόμε κα oοpία τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου το 45 Βed θηκαν 6eτκά Είδικότερα, στο r
αnοστόσεις και να μη ουνυστιζόμαστε και n oτσnpίa των κερν nptrei νo νo Nooκομείο κapίος διενεργrieηκoν 177 mpi test με 14 θετικά 7.913 nou
Διανομή ενημερωτικν φυλλαδίων
οδικής ασφάλειας
από τους αστυνομικούς μας
νοοουμε τους εμβολοσμούς στε νο trtuoυμε το anoπούμενο τεος σνοοίος Ονwνoίας με διάμεσn nnio tο 27 έτη . Eτην Σόμο διενεργήθnov 192 npia test
enepoo με se test κo rpiα test onuς tει ουστοεί anό τους εoouς, ο Εουν το 26 έτη εν στο κορnopoo δενεργήenov 53 ropia tes με 1ετικό (1ε9 nou
Δυστυκς . tην Τρίτη 28 Δεεμβρου ακόμη μια ο0θενής με καταγωγή ano τη
9. συμnεριλαμβανομένης tnς Διεύουνσης Αστυνομιος 1ομου, ο oόηγους και Να σημεκρουμε ότι την ntpοσμένη tp4ομάδο ο αριθμός των κρουσμάτων τόοο Σάμο δεν to κατόφερε . npoκtτοι γa γυνοία 85 ετν με υnοκείμενα νοσήμα nεζους εόψει των εορτν των Χριστουγέννων και του Μέου Ετου .
στη Eμο 6ο και στv κapίο ntov δoitεpο ουnμένος εν ουruένoι ήτον και τε, ανεμβonioστη nou voontύτm κα στηw ΜEο με Covο10.Eκφpotoυμε τα
pεου Αoκου a otς του οκου 47 noμoξες στην κoρία και 17 στη Σομο εν την εnoμενn nμέpa Τετoρτη 29 δουτός του Νοοοομείου Σόμου Συνοκά, ano tnv opκή της novδnμίος, έxouv
δικτύου , στη Λtoβo τη xίο και τη Σάμο
ένοψει τuν toptν των χρστουγέν .
ΚΥΡΙΟ AΡΘΡΟ
- τυς τουτονος Που ξεπερνούν ακόμα και το 16%!
Στην αυγή του 2022
ετακνήοες τους , εν noρoλληno
Μόnς μα ημέρα μός κρε ano το να δεδουμε τmν
τρανή onόδειξη η ειβολή νtων ουστpν μέτρων .
tpanto Σημενετα nuς anaγορεύετa και η μουσn.
Με χρυσούς Πατριαρχικούς Σταυρούς
τιμήθηκε ο Ευγένιος Χαρδαβέλλας
nnnpotmtο να noe στο 10% με σντατο όριο το 1.000
άτομα . Αν δεν τmpneούν το μέτρα όλο οι σγνες Βα
Yiνouν κεκλεισμένων των θυρν . Σε μονόδες φροντί .
αναγνριση εnς npoφορoς του npoc tnν Aγίav του Σωτήρος χριστού Εκκλn σο και τον Ορόνο του Αγίου και Ενδοξου Ευσγγελιστού Μάρκου , τιμήθηκε ono
τον Πατριάρoη Aλεξανδρείος κοι Πόσης Αφpκής κ.κ . οεόδωpο Β κο κατέστη
Bue Star Feries
καθς κο ono δόpopες Ιερές Μη.
Με τον oρ0μό, Λοnόν. των κρουομέτων στη χρo μος
oλno κa στο νομό μας νο καταγροpει το ένα ορνητκ
ως εnoη στορκη Ανδρο Αβατον.
Αγύπτου.
anatapετούμε το 021 npoοντος ανατρonή των
onoc onμενεται στο pεnopto ο eτonές 59.50 ευρ nou ήτον τον Αύνουστο, τωpo ootuc
ετοpείες με τκ ευboίες της κυβέρνηgης και στο έφτοσε το 45 ευρ. Aίξnoη 1592 ευρά . Εν για
tμα , στον θεοδοσσνό κδκο μεόνομα της αυ5noος tων κουοίμων , ουvεοuν το ατίστοοο χpoνκό διοστημο το εστήο της
ακήθεκτες tn Λεnooίa του Λaίού ει00δήματος oκονομκής σερonopκnς 0tenς ono 49 ευρ rε
εμφανοντα a οονομενο |
μο χpονά nou onpoδεύτrκε an nλnepo οσομων
τους Νόμους XM.2,42 της 29ης Σετεμ
στα 55.50 ευp. Aύηη 13,26%Αnό nεpoό για
χρόvο και νέες ουψήσες στ ειonpa MΕ το onno 1μο τον Αύγουστο του 2001το εoτnpο στο κατό
στομική και κονωνκά αντονακλοστικά μοόζοuν να
στρωμα nhoστκή κορέκna ftov 49 tup και τp
νέστερο, στους Νόμους 15.17 και 5.18 | τοuμtρs ευρ κβ0 xpovο με mw npοna των
tοu 554μx του οuστνάνεου κοδα. | 9εν άpνων γραμμν το Μετοφορκό oοδύναμα
nou κόστιξα στην οκoομκή θeon τpα κοστίαι 40
χρυοός Ετουρός της Αροίος Πaτρo
ακής Τοεως Εόββο τοu Μm00μένου , εi Δευτερόθρονο μετά το Οκουμεν υρούγτο οnό την πoton 10310ύ3ι5 reutve 70 εupa Av μιο αμελήκ cκortvεο τρo στς
npoonμo. Με ουτά κατά νου εuχόμοστε το νέο έτος
1ο nοyopοσμός onό το όοο txouv nου EN on0 t0 no κoντνά στrην Ατυκή, 0α nptnti μάτωση της με βεhτέon των ουνnnεν κο 6οων ωής
Εδ και 2000 xpόνs eno tης ρύσες | τσnuoεi.
ομένου και το Apστείσν Τρίτης Τάξεως
Αε νο oημεω0εi oτο ουμηστρτης
νο κατοβone nnyone - a Kpίς ompo 520 ευp.
των 8 ωρν στην noστική κορέκa του κατοστρ στο 475 ευρύ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα