Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
[Κιδημερινή οικοντμιπή ειδική εςημρίδα Δοκηρύβευν- Δημοιριστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7560
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αδήλωτα τετραγωνικά:
Περίπου μισό
σε δραχμές
φυλάνε ακό μη
οι Ελληνεs στα
Προs Παράταση η λειτουργία
τns Πλατφόρμαs
σπίτια τO s
Στην παράταση του .
λάχιστον για ένα μήνα
της λειτουργίας της
πλατφόρμας με την
οποία δίνεται δεύτερη
ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να δηλσουν
στους Δήμους την
πραγματική επιφάνεια
των ιδιοκτησιν τους,
αποφύγουν εππλέον
χρεσεις αναδρομικν για τις χρονιές
πριν το 2020
Παρόλα αυτά , οι εν.
διαφερόμενοι θα πρ πει να γνωρίζουν ότι η
δήλωση των πραγματι.
κν τετραγωνικν θα
φέρει επιπλέον χρεσεις για τα δημοτικά
τέλη που αναλογούν
από την 1 Ιανουαρίου
υπολογίζεται η αξία
των χαρτονομισμά.
των και κερμάτων
που βρίσκονται ακόμη χωρίς να επιβαρυν.
σε δραχμές ξεχασμένα ή φυλαγμένα
σε διάφορες γωνιές
των σπιτιν των Ελλήνων , εν έχουν πaρέλθει δύο δεκαετίες
συνέχεια στην 11
θούν με πρόστιμα και
αναδρομικές επιβα.
ρύνσεις για τα έτη έως 2020 και μέχρι την
και το 2019, προσανατολίζονται τα συναρμόδια υπουργεία.
Στην προκειμένη πε ρίπτωση η παράταση φόρμα να αποκαλύκρίνεται υποχρεωτική
καθς η αποκάλυψη το εμβαδό των ακινήτων πραγματικν τετραγωνικν είναι απαραίτητη και για τις
ημερομηνία ποu θα
υποβληθεί η δήλωση.
Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν στην πλατνολο των κάθε είδους
τελν και προστίμων
μέχρι 31 Δεκεμβρίυ
2019, ποu προκύπτουν
από τις διαφορές τε τραγωνικν μέτρων
για τους υπόχρεους
που θα υποβάλλουν τις
στους λογαριασμούς δηλσεις εντός του
των μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων , στε
να απαλλαγούν από τα
δημοτικά τέλη καθα .
φωτι .
ριότητας και
σμού.
ψουν ή να διορθσουν
Ξεκινά
από την 1n
Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νέα ρύθμιση
χρονικού διαστήματος προβλέπει απαλλαγή
από τα βάρη των rpoστίμων και των ανα Ωστόσο , η νέα ρύθ - δρομικν , ωστόσο, για
την περίοδο από 1η Ια
συνέχεια στην 10
των τους, σε σχέση με
αυτό που αναγράφεται
Ιανουαρίου μεταβιβάσεις των ακιη επιβολή
εισφοράs
προστασίas
του περιβάλ.
λοντοs
νήτων . Η ολοκλήρωση
της διαδικασίας θα επτρέψει στους ενδιαφ ρόμενους
της ΔΕΗ
Σύμφωνα με την τροπολογία που έχει ψηφ
που ορίζεται από τη
διαδικασία.
στεί στη
διαγράφεται το συ.
Βουλή .
μιση δεν συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση
Ευρ: Κλείνει
20 χρόνια
από την πρτη
κυκλοφορίαs
ΥΠΟΥΡΤΕΙΟ
Από την Πρωτοχρονια αρχίζει η εφαρμογή της επβολής
εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος, σε
ορισμένες συσκευα.
σίες που διατίθενται
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9