Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1007 - ÅÔÏÓ 19ï

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Υγεία

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Aθλητισμός

Δώρισαν ζωή οι αιμο- Γ. Κωτσός: Για 2η φορά
μέσα στο 2021
δότες του Παλαμά

• Ήταν η 50η αιμοδο- • η πολιτεία επιχορηγεί
τα αθλητικά σωματεία
σία (έκτακτη και
του Ν. Καρδίτσας με
επετειακή!)
Óåë. 9 294.245,78 €
Óåë. 16

s

s

Οι προσδοκίες μου
για το 2022

• Γράφει ο
Γιώργος
Αμβροσίου

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr