Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΠΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
30 Δεκεμβρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Πιθανότης βροχής και ίσχυροί βοριάδες. Θερμοκρασία έως 14β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία ξως 12β.
Άριθμ. φύλ . 42149
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ανυσίας όσιομ. της έν Θεσσαλονίκη
Σελήνη 26 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 741- Δύσις ήλίου 5.15
Ένιαίος ΕΝΦΙΑ μένέους συντελεστές
οίεξι άλλαγές στήν φορολογία για τό 2022
Η ΜΕΤΑPΡΥΘΜΙΣΙΣ στόν ΕΝΦΙΑ τόν
δποιο πληρνουν περίπου 6,5 έκατομμύρια
ίδιοκτήτες άκινήτων άποτελεί τήν μεγαλύ- τιμν γιά
τερη άλλαγή στήν φορολογία του 2022.
Από τό νέον έτος δ κύριος και ό συμπληρω
ματικός φόρος θά ύπολογίζονται γιά κάθε
άκίνητο ξεχωριστά μέβάση μία νέα ένιαία
κλίμακα μέ περισσότερους συντελεστές
συγκριτικς πρός τό σημερινό καθεστς,
οί όποίοι θά αύξάνονται άναλόγως πρός την
τιμή ζνης της περιοχής δπου εύρίσκεται
τό άκίνητο , και τήν άξία του.
Ταυτόχρονα , οί έτήσιες δαπάνες κάθε
φυσικού προσπου γιά έπισκέψεις σέ ία τομέα . Αντι- τρούς , όδοντιάτρους , όρθοδοντικούς και
κτηνιάτρους, καθς καί για έξετάσεις σέ
ίδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες
ύπηρεσίες ίατρικού χαρακτήρος, πλήν της
νά πληρνουν και τό 2022 τήν είσφορά άγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σέ νοσοκομεία , θά μετρούν διπλά (γιά τήν κάλυΨητου 30% του έτησίου πραγματικού είσοδήματος μέ ήλεκτρονικές δαπάνες )
λογικό βάρος , τό όποίο θά προκύψει άπό
την άναπροσαρμογή τν άντικειμενικν μενικές άξίες καταργούνται καί τά άκίνητα ή άπαλλαγή άπό τήν είδική είσφορά
νει τίς τιμές ζνης. Ούσιαστικά οί άντικει-Επεκτείνεται έως τό τέλος τού 2022
θά φορολογουνται μέ βάση τήν πραγματική άλληλεγγύης
έμπορική άξία τους
ίδιων
θέτως , οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί οί συνταξιούχοι οί όποίοι δέν έπλήγησαν άπό
τήν ύγειονομική κρίση θά συνεχίσουν
χαμηλής καί μεσαίας άξίας
άκίνητα. Όπως έχει ύποσχεθεί ή Κυβέρνησις , ο λογαριασμός για τήν πλειόψηφία
τν νοικοκυριν θά είναι έλαφρύτερος τό
2022.Η τελική κλίμαξ άναμένεται νά πα ρουσιασθεί τό έπόμενο 40ήμερο πού προγραμματίζεται νά κατατεθεί και τό νομοσχέδιο στήν Βουλή , στε ή έκδοσις τν
νέων έκκαθαριστικν νά γίνει τόν Μάρτιο και ή έναρξις πληρωμής άπό τό τέλος
Μαρτίου .
Επί πλέον άλλάζει δ τρόπος συναλλαγν άπό τήν 1η Ιανουαρίου 2022 μέ την
άποκλειστική έφαρμογή της Ταυτότητος
Κτηρίου γιά την άπόδειξη της πολεοδομικής νομιμότητος όλων τν μεταβιβαζόμενων άκινήτων . Τυπικς ή Ήλεκτρονι
κή Ταυτότης Κτηρίου μπήκε σέ ίσχύ άπό
την 1η Φεβρουαρίου 2021. Η Ήλεκτρονική Ταυτότης Κτηρίου είναι στήν πράξη νομικά πρόσωπα και τις νομικές όντότητες ζει έως και 50.000 εύρ τόν μήνα στούς τυμία ένιαία βάσις δεδομένων δπου ένσωματνονται δλα τά άπαραίτητα δικαιολογητικά , στοιχεία και σχέδια γιά κάθε άκίνητο στήν πραγματική κατάστασή του, όπως
είναι σήμερα-και όχι στήν θεωρητική μέ
βάση τήν οίκοδομική άδεια πού κάποτε κατεσκευάσθη.
άλληλεγγύης.
- Μεινεται περαιτέρω ό φόρος είσοδήματος τν έπιχειρήσεων- σέ μόνιμη βά ση- άπό τό 24% στό 22%. Επίσης ίσχύει ή
μείωσις της προκαταβολής φόρου για τά
Πρεμιέρα τόν Ιανουάριο άναμένεται
νά κάνει ή νέα φορολοτταρία πού θά μοιρά
Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ θά έπιβάλλεται στήν περίπτωση πού ένα άκινητο έχει άξία άνω τον 200.000 ή 250.000
εύρ και όχι στό σύνολο τής περιουσί ας δπως προέβλεπε τό ίσχύον σύστημα
πράγμα πού σημαίνει ότι θά προκύψουν
έλαφρύνσεις για ίδιοκτήτες άκινήτων ματικά δεδομένα της άγοράς . Τό έο πλη
πού ή συνολική άξία τής περιουσίας τους
ύπερβαίνει τις 250.000 εύρ , Μέ τό σπάσιμο τν κλιμακίων τό Υπουργείο Οίκονομικν στοχεύει να περιορίσει τό φοροχερούς φορολογουμένους. Συμφνως πρός
τίς άλλαγές , κάθε μήνα 500 τυχεροί θά κερδίζουν άπό 1.000 ευρ, 70 άπό 5.000 εύρ, 5
άπό 20.000 εύρ και ένας ύπερτυχερός φορολογούμενος θάκερδίζει 50.000 εύρ .
-Επεκτείνεται ή έφαρμογή τν μειω μένων συντελεστν ΦΠΑ στίς μεταφορές ,
τόν καφέ καί τά μή άλκοολούχα ποτά , στούς
στό 80%.
Επίσης τό Ύπουργείο Οίκονομικν
δρομολογεϊ νέο σύστημα ύπολογισμού
τν άντικειμενικν άξιν στά άκίνητα,
τό όποίο θά βασίζεται στήν αυτόματη άναπροσαρμογή τν τιμν μέ βάση τά πραγ- Εξτρα έκπτωσις φόρουμέeάποδείξεις
άπό τόν Ιανουάριο του 2022 και έως τό 2025 ,
τό 30% τν δαπανν πού πραγματοποιούν
οί φορολογούμενοι μέ ήλεκτρονικά μέσα πληρωμής πρός συγκεκριμένους έπαγγελματικούς κλάδους και μέχρι τοϋ ποσού
τν 5.000 εύρ έτησίως, έκπίπτουν άπό
τό φορολογητέο είσόδημα τν φυσικν κινηματογράφους και τό τουριστικό πακέπροσπων.
ροφοριακό σύστημα θά παρακολουθεί τις
τάσεις της άγορας τν άκινήτων και όπου
έντοπίζει μεταβολές στίς έμπορικές τιμές,
"Οσον άφορά τις γενικτερες άλλαγές
στήν φορολογία του 2022, αύτές είναι oί
το, έως τόν Ιούνιο του 2022.
του Κστα Κόλμερ
Τήν Παραμονή τής Πρωτοχρονιάς
Έπεκτείνεται μετά
την Πρωτοχρονιά
δύποχρεωτικός
έμβολιασμός
Ή έπανανακάλυψις τής Ελλάδος
ΕΣΤΙΑ
Μία πολυτελής συλλεκτική έκδοσις 260 σελίδων,
άφιερωμένη στά 200 χρόνια άπό τήν Εθνεγερσία!
Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ Γλλ Στρήτ Τζέρναλ άνεκάλυ-Τζό Μπάιντεν καί περιλαμβάνει τήν ένίσχυση της
ψε αίφνιδίως ότι πολλές Αμερικανικές έταιρείες Έλλάδος μέ άμυντικό έξοπλισμό . ΑΗ
ύψηλης τεχνολογίας, έρεύνης κι έκμεταλλεύσεως πετρελαίου και φυσικού άερίου , καθς και πα ραγωγής προηγμένου πολεμικο0 υλικου, εΥκατε- Κογκρέσσο , των Δημοκρατικν καί Ρεπουμπλικά
στάθησαν στήν Ελλάδα τό 2021, της όποίας ή οίκονομία ύπέφερε προηγουμένως άπό πολλά δεινά, Τράμπ και Μπάιντεν προθησαν τήν έμβάθυνση
άλλά έπανήλθε στό προσκήνιο ς παίκτης προ- των σχέσεων των δύο χωρν. Ό ύπουργός Εξωτεσελκύσεως Αμερικανικού έπενδυτικου κεφαλαιου . ρικν τν ΗΠΑΆντονυ Μπλίνκεν σέ έπιστολή του
Ή συνεργασία των ΗΠΑ μέ τήν Ελλάδα έχει
τήν όμόφωνη ύποστήριξη των δύο κομμάτων στό
ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ άριθμό κρουσμά.
των θά έορτασθεί ή έφετινή Πρωτοχρο νιά . Ο χθεσινός άριθμός πλησίασε τ
29.000 κρούσματα (28.828) , έπιβεβαινοντας τίς πιό δυσοίωνες προβλέψεις γιά
δεκάδες χιλιάδες κρούσματα μετά τήν
Πρωτοχρονιά . Ο έορτασμός δέν θά πε ριλαμβάνει μουσική ή χορό , ή έξοδος θά
έπιτρέπεται μόνο για την παραμονή έως
τίς 2 τά ξημερματα (χωρίς μουσική)
και τις ύπόλοιπες ήμέρες έως τά μεσάνυκτα. Οί αρέες δέν πρέπει νά ύπερβαί νουν τά έξι άτομα καί ολοι θά είναι καθήμενοι . Τό βέβαιον είναι ότι μετά την
Συνέχεια στήν σελ . 3
Μοναδικά κείμενα ,
σπάνιο καί πλούσιο
είκαστικό ύλικό,
άνέκδοτα έπραφα .
συλλογές έμβλημάτων ,
έργα τέχνης
λιθογραφίες βλέπουν
τό φς τής δημοσιότητος!
νων , ένω τρείς Αμερικανοί πρόεδροι, οί Όμπάμα,
Η φαρμακευτική "Φάιζερν , ή ψηφιακή Μάικρο- πρός τόν" Ελληνα Πρωθυπουργό Κυρ . Μητσοτάκη,
σοφτ, ή αύτοκινητοβιομηχανία Τέσλαν, ή τηλε- διεβεβαίωσεν ότι ή Αμερική προστατεύει τήν έδαμπορική Αμαζων, ή κατασκευάστρια του μαχητι - φική άκεραιότητα καί τήν κυριαρχία της Ελλάδος
κου άεροπλάνου ΕΦ16 και του άοράτου- (άπ' τά έπί τή βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης.
ραντάρ ) ΕΦ 35, ή "Λόκχηντ Μάρτιν έπεκτείνουν Η Ελληνική κυβέρνησις έξάλλου αάποδέχεται τήν
τήν δραστηριότητά των στήν Ελλάδα, ένω ό νέος Αμερικανική πολιτική έναντι της Ρωσσίας καί της
στρατηγικός κόμβος του Αμερικανικού ύπουργεί - Κίνας", καταλήγει το άρθρον της Γ.Σ.Τζέρναλ.
ου Άμύνης, του Πενταγνου, δημιουργείται στήν
Άλεξανδρούπολη , πόλιν Έλληνικήν-όλίγον άπέ- δρου Τόμας Τζέφερσον και της άλληλογραφίας
χουσα άπό τόν φράχτη του "Εβρου, που έμπόδισε τήν ύβριδική Τουρκική είσβολή στήν Εύρπη δρου Γούντρωου Γουλσον κατά τήν Συνθήκη τν
τό 2020.
Από τό άρχείο
της Εστίας
μαζί Αοχτήστε τό 11ο CD
Από τήν έποχή του τρίτου Αμερικανού προέΒEETHOVEN
του μέ τόν Άδαμάντιο Κοραή (1823-25 ) , του προ LEGENDARY REOROINGS
Σεβρν (1019) , του δόγματος του προέδρου
Χάρρυ Τρούμαν (1947 ) και μέχρι της 1981 ύπαΠΕΝΝΙΕΣ
Τό 2021 νέα άτέρμων άμυντική συμφωνία συνεργασίας της Ελλάδος έπετεύχθη μέ την Άμερι - γωγής της Ελλάδος (ΣΣ Οποταγής;) στήν Εύρωκανική κυβέρνηση είς άντικατάστασιν της ένιαυ- παϊκήΕνωση, τό Άμερικανικό ένδιαφέρον διά την
σίου , και μόλις προχθές ό Άμυντικός προϋπολογισμός τον ΗΠΑ , ύψους 770 δισ. $ , ό μεγαλύτερος όπως μέ το σχέδιο Μάρσαλλ , όπότε διετέθησαν
έν είρήνη, ύπεγράφη άπό τόν Αμερικανό πρόεδρο
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έλλάδα έξεδηλουτο ζωηρό καί ένίοτε σωτήριο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αγαλμα
χυναικός
Συνέχεια στήν σελ 3
. Υπερσύγχρονα ραντάρ πρόκειται νά έγκατασταθούν στούς δρόμους τής Γαλλίας , άναλαμβάνοντας τόν έεγχο τν όχημάτων καί τήν βεβαίωση
τν παραβάσεων . Όλόγος γιά τό "Mesta Fusion
2" τό όποίο έχει τήν ίκανότητα νά έλέγχει πλήθος
παραμέτρων που σχετίζονται μέ τήν κίνηση . Δν
πρόκειται για ένα άπλό ραντάρ ταχύτητας, άλλά
γιά μιά πολυτάλαντη συσκευή άπό Τις δαγκάνες
τής όποίας έλάχιστοι θά μπορούν νάξεφύγουν . θά
έλέγχει ταυτοχρόνως τήν ταχύτητα κινήσεως , Τήν
άπόσταση άνάμεσα στά όχήματα , τήν παραβίαση του έρυθρού σηματοδότου, Τό παράνομο προσπέρασμα , τήν κίνηση σέ Λωρίδα Έκτάκτου Άνά
γκης άκόμα και τήν παροχρηση προτεραιότητος
σέμιά διάβαση πεζν Τό ίδιο ραντάρ, στόσο, θά
έχει τήν ίκανότητα νά σκανάρειν καί τό έσωτερικό του αύτοκινήτου, έντοπίζοντας έκείνους πού δν
φορούν ζνη ή άνό όδηγός χρησιμοποιεί συσκνή
κινητής τηλεφωνίας
Η ΕΣΗΕΑ
κατά κλήσεως Παπαδάκου
γιά την Νovartis
Το ύπέροχο τόπι
του Κωστή Παλαμά
καί τό άλογάκι
του Μιλτιάδη Μαλακάση
Έπίδαυρο
ΤΗΝ έντονη άντίδραση καί τόν προβλη ματισμό τής
ΕΣΗΕΑ προεκάλεσε ή κλήτευσις τής δημοσιογρά
φου Γιάννας Παπαδάκου ς κατηγορουμένης, λόγφ
τής έρεύνης πού έκανε γιά τό σκάνδαλο τής Novartis.
Τό ΔΣ τής ΕΣΗΕΑ έκφράζει τόν προβληματισμό
του για τήν κλήση τής δημοσιογράφου Γιάννας
( σελ. 7 )
Πς έπηρέασαν τά πρωτοχρονιάτιχα
δρα τίς Ψυχές σημαντικν
προσωπικοτήτων
Το έτος τής τίγρη 5
του Α. Π Δημόπουλου *
Συνέχεια στήν σελ. 3
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδα
(σελ. 4)
ΚΑΘΩΣ Ο κόσμος πορεύεται , μέ τό
χρονικό όρόσημο του νέου έτους
άκριβς μπροστά του, ή παραδοσιακή άβεβαιότητα για τό μέλλον βρίσκει για σύμμαχο τήν μοναδικότητα
τής συγκυρίας. Λογικό. Ζουμε έκ νέου
έποχές πανδημίας ( μετά έκεινες του
1918, το0 1957 καί του 1968) . Ζούμε
έκ νέου έποχές ένεργειακής κρίσης
και πληθωρισμού (μετά τήν πετρελαϊκή κρίση του 1973 και τήν χαμένη
δεκαετία , του στασιμοπληθωρισμου,
που άκολούθησε. ) Τελικά , τό μόνο
πού λείπει στήν Δύση, γιά νά αίσθανθεϊ ότι βινει μιά καρμική άντιστροφή
της τύχης, είναι ή έμπειρία ένός νέου πολέμου, και δέν έννοω μακρινές
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου|
. Ελίγες Ισλαμικές χρες άσκείτα πράγματι τό
δικαίωμα τν άνδρν νά νυμφεύονται μέχρι καί
Τέσσερεις συζύγους Τυπικς όμως ίσχύει . Τρα τό
Συμβούλιο τν Ούλεμάδων ( εpοδιδασκάλων ) τής
Μόσχας έτοιμάζεται νά άπαγορεύσει την πολυγαμία στους μουσουλμάνους στήν Ρωσσία . ΟΙ ολ
μάδες διαπιστνουν ότι παραβιάζεται ή ύποχρέωσις του συζύγου γιά ίση μεταχείριση τν γιναικν
του, που προβλέτεται άπό τό Κοράνι . Ταυτοχρόνως άναγνωρίζουν ότι ή σύγχρονη ρωσσική κοι νωνία άποδέχεται νομικς μόνον έναν έπισήμως κα
ταχωρισμένο γάμο .
Ποιός είχει
τήν φαεινή ίδέα για τό χωρίς μουσική>;
Χωρis μουσική>! Ίδού , Κακοφωνίξ στόν Αστερίξ λαμβάνουν oί ύπουργοί καιί
λοιπόν , ή ατία γιά όλο τό
κακό! Η μουσική! Η τέχνη έχε νότα σωστή!
που έξευγνίζει τά ήθη! θά
μού πείς ποιά ήθη ξευγ - μουσική μούχτυπάει στά
νιζε ό " τράπερ" που όπλοφορούσε καί διαλαλούσε την
παρανομία ός διάκονος του
Απόλλωνος;>. Έν τάει , μήν χωρίs μουσκή, Τήν όποία άρχάς , προσβάλλονται οί
φθάσουμε στά άκρα . Και ό
oί όποίοι ζούν άπό τήν Τέ
οί κάθε λογής άκόλουθοι, δέν
έχει ίδέα άπό καλές Τέχνε!
μουσικός δηλνει , άλλά δέν
χνη Τους
Καλλιτέχνες , of όποιοι
είχαν ακλείσει έμφανίσεις
γιά Τis μέρες τν Εορτν ,
περιμένοντας νά cρεφάρουν
κατά τό δυνατόν τήν τεράστια ζημιά την όποία έχουν
υποστε .
Άλλά αύτό το χωρίς
Δέν λέγεται αύτή ή
φράση άπό άνθρπους, of
όποίοι ύπηρετούν μιά πονεύρα . Κατ' άρχά , νομί
ζω ότι έκενος που σκέφθη- λιτισμένη κοινωνία . ΤΙ θά
κε και έγραψε τήν φράση
πεί <χωρίς μουσική ; . Κατ
Η Εστίαν αύριο
Η Εστία τής Κυριακής- θά κυκλοφορήσει έκτάκτως
αυριο λόγω της άργίας της Πρωτοχρονιάς .
cλαφρα Τή καρδία έπανα - χιλιάδεςΕλληνες μουσικοί,
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3