Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
29 Δεχεμβρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παροδικές βροχές και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 13β.
Αριθμ. φύλ. 42148
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Των άγίων νηπίων των υπό του Ηρδου άναιρεθέντων
Σελήνη 25 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.40-Δύσις ήλίου 5.14
Ό πανικός γράφεται μέ Ομικρον
Oι είδικοί είσηγουνται νά μήν μπαίνουν σέκαραντίνα όσοι νοσούν καί έχουν κάνει τήν 3η δόση!
ΣΕ ΛΙΓΩΤΕΡΟ άπό 24 ρες τά κρούσματα έκτοξεύθηκαν στά 21.657, έπιβεβαινοντας τίς έκτιμήσεις τν έπιστημόνων γιά
15.000-20.000 κρούσματα μέσα στίς Εορτές
λόγφ τής ζΌμικρον . Αν και ή Κυβέρνησις
άρχικς δέν τούς έλαβε σοβαρά ύπ όψιν
σήμερα έμφανς πανικοβλημένη άναμένε
ται νά άνακοινσει τήν έπίσπευση τν μέ τρων-κανονικά θά ίσχυαν μετά τις3 Ιανουαρίου-προκαλντας άναστάτωση, όργή,
θυμό και μεγάλες άντιδράσεις στήν κοινωνία λίγα 24ωρα πρίν άπό τήν έλευση του νέου έτους καί έν πολλοί έχουν προγραμμα τίσει τις διακοπές τους . Και δέν είναι μόνον αυτό ! Ή Επιτροπή Έπιστημόνων θά
είσηγηθεί τήν μείωση-κατά τό ήμισυ-τής
καραντίνας πού μπαίνουν οί άσυμπτωματικοί, προκαλντας εύλογα έρωτήματα στούς
πολίτες γιά τό πόσο έπικίνδυνος είναι τελικάδίός Επίσης έκτός άπροόπτου θά υίοθε
τήσουν και την δεύτερη πρόταση του άμε
ρικανικού CDC τού δέν έχει προηγούμενο Οσοι έχουν κάνει και τήν άναμνηστική
δόση του έμβολίου δέν χρειάζεται νά μπαί.
νουν σέ καραντίνα άν έκτεθούν στόν νέο
και έκπαιδευτικοί . Καί τότε τά κρούσματα
κορωνοϊό, άλλά πρέπει νά φορούν μάσκα
για 10ήμέρες μετά την έκθεσή τους . Δηλα - είχαν αύξηθεί άρκετά, όπως τό είχαν παρα
δή όσοι νοσούν άπό τήν Ομικρον) ή την
ΚΔέλτων ούσιαστικά θάγλυτσουν άπό την γικές δέν είναι οί κυβερνήσεις άρκετν
άπομόνωση και θά έναπόκειται στήν προσωπική εύθύνη τους για τό έάν θά συνεχί - Νέας Ύόρκης, πού έπέβαλαν πολύ αύστη- λιασμού γιανά έχουν πρόσβαση σέ έσωτε
σουν να έργάζονται, να μετακινοϋνται μέ ράμέτρακατά τήν χριστουγεννιάτικη περί - ρικούς χρους έστιάσεως και ψυχαγωγίας.
τά μέσα μεταφοράς καί νά κάνουν τίς άγορές. Ούσιαστικς πρόκειται για έσπευσμέ
νες άποφάσεις πού λαμβάνονται ύπό καθε στς πανικού, άφου μέχρι πρίν άπό λίγες
ήμέρες , καί ένω κέβραζεν ή (Ο) στά πάρτυ , τά κέντρα διασκεδάσεως , τούς έμπορικούς δρόμους και τούς άθλητικούς χρους ,
δλοικοιτουσαν τό Άστρο τής Βηθλεέμ
δα. Μόνο στό κέντρο τής Αθήνας έφθασαν σχεδόν τά 3.500! Μόλις έγινε γνωστό
δτι ή Κυβέρνησις πρόκειται νά πάρει πίσω
τά μέτρα και να άνακοινσει νέα, σύσσω μη ή άντιπολίτευσις ήσκησε δριμεία κριτική . Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Άλέξης Τσί
πρας ζήτησε άπό τόν Πρωθυπουργό νά τερΦυσικά τά πασίγνωστα πάρτυ και οίφαντα- ματίσει τις διακοπές καί νά έπιστρέψει στήν
σμαγορικές έκδηλσεις της Πρωτοχρονιάς Αθήνα, κάτι πού έπραξε , άφο άπό σήμερα
τόπρωί έχει άλλεπάλληλες συσκέψεις στό
Μέγαρο Μαξίμου μέ τόν Σωτήρη Τσιόδρα .
ΚΜέ διπλασιασμό τν κρουσμάτων σέ μία
μέρα, δκ .Μητσοτάκης δέν μπορεί νά συνεχίζει άμέριμνος τίς διακοπές του . Νά έπιστρέψει σήμερα κιόλας, νά άφήσει τις άνοησίες γιά μεταχρονολογημένα μέτρα καίνά
λάβει άμεσα τά ούσιαστικά μέτρα πού τοσο καιρό ζητάμε καί έμείς και οι έπιστήμονεςν δήλωσε ό κ . Τσίπρας . Γιά κκαταστροφικές παλινωδίες είς δ,τι άφορά τά
μέτρα κατά της πανδημίας έκανε λόγο δ
νέος Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρου
λάκης . Έξετίμησε ότι κή μή έγκαιρη
ωτικοί ύπάλληλοι σέ 184.000 έπιχειρήσεις
πρέπει να έχουν πιστοποιητικό έμβολιασμού για νά έργασθούν! Επίσης τά παιδιά
ήλικίας 12 έτν και άνω θά πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό πλήρους έμβοδεχθεί κυβερνητικά στελέχη . Μόνον λοεύρωπαϊκν χωρν άλλά και οί Αρχές της
οδο πού είναι ή κορυφαία στιγμή τής τουριστικής περιόδου τους . Στήν Κίνα καί συγκεκριμένα στήν πόλη Σιάν μέ 13 έκατ. κατοίκους, λόγω 150 () κρουσμάτων , έπεβλήθη
καθολικό lockdown. Η κυκλοφορία έπιτρέπεται μόνο για μετάβαση σέ κέντρο για διενέργεια τέστ, ένα άτομο άπό κάθε οίκογέ
νεια μπορεϊ να βγαίνει άνά δύο ήμέρες για
προμήθειες και ξηλθηκαν 26 άξιωματουχοι έπειδή δέν άπέτρεψαν τήν άναζωδέν πρόκειται νά έχουν κοινό Η Ο) ήνα γκασε τόν φιλελεύθερο, κεντροδεξιό Πρω θυπουργό τοϋ Βελγίου νά άναθεωρήσει τήν
άποψή του και να ταχθεί ύπέρ του γενικού
ύποχρεωτικού έμβολιασμού, έν στήν Γερ
μανία ίσχύουν ήδη αύστηρότερα μέτρα στά
τέσσερα άπό τά δεκαέξι κρατίδια , και άναμένεται νά προστεθούν και άλλα στό μίνι
1ockdown.
Εάν διάβαζαν στήν Κυβέρνηση τήν
πορεία της Ο στίς ύπόλοιπες εύρωπαϊκές πύρωση τής πανδημίας . Στήν Αύστρία, μέ
χρες θά έπρεπε να άναμένουν αυτή την
έκρηξη κρουσμάτων . Τό γεγονός δέ ότι δι ενεμήθησαν δωρεάν έκατομμύρια selif test
συνέβαλε στήν άνίχνευση περισσοτέρων κόστος. Στήν Ίταλία οί έμβολιασμοί είναι
κρουσμάτων , κάτι πού έπρεπε νά τό περι - ύποχρεωτικοί σέ έκτεταμένες κοινωνιμένουν οί ύγειονομικές Αρχές . Τό ίδιο είχε κές κατηγορίες , ένω στήν Νέα "Υόρκη με
συμβεί όταν έλαβαν δωρεάν τέστ μαθητές
την Βιέννη νά είναι ή πρωτεύουσα τν Χρι
στουγέννων στήν Εύρπη, έπεβλήθη έπί σης Ιockdown μέ πολύ ύψηλό οίκονομικό
Τό μεγαλύτερο πρόβλημα στήν Ελλάδα έντοπίζεται στήν Αθήνα όπου τό 676 τν
κρουσμάτων φέρουν τό νέο στέλεχος, Συνολικά τάκρούσματα πού ένετοπίσθησαν
στήν Αττική ήσαν 9.882, σχεδόν δσα τά
προχθεσινά κρούσματα σέ όλη την Ελλά
τά τούς δημοσίους ύπαλλήλους και οί ίδ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Τήν Παραμονή τής Πρωτοχρονιάς
Ήνέα μετάλλαξις
άπειλεί νά έχτροχιάσει
τόν προϋπολογισμό
Δωρεάν κρέας την Σαρακοστή!
ΕΣΤΙΑ
Μία πολυτελής συλλεκτική έκδοσις 260 σελίδων ,
άφιερωμένη στά 200 χρόνια άπό την Εθνεγερσία!
ΣΤΟ μακεδονικό κάμπο τά τηλέφωνα έχουν άνάψει ματισμό . "Αύτή ή ρήτρα, πως τήν λέει ό Μητσοτά
αυτόν τον καιρό! Οι συναντήσεις έχουν πυκνσει . κης, διαφυγής πού μας δίνει για τό ρευμα άπό τόν
Αγρότες καί έπιχειρηματίες συζητουν διαρκς τί θά Αυγουστο έως τό Νοέμβριο ς έπιδότηση είναι
κάνουν , πς θά άντιμετωπίσουν τήν έκρηξη στίς τι
μές της ένέργειας . Πς θά άντιδράσουν . Οι αυξήσεις άπειλουν τίς έπιχειρήσεις τους άκόμη και μέ λοί! Τίνά την κάνουμε τήν έπιδότηση; Είναι σά νά
πτχευση άν δέν τιθασευτούν. Οι άγρότες που και μας δίνει δωρεάν κρέας τήν Σαρακοστή!> σχολίρό τρα πληρνουν τό μάρμαρο της ούκρανικής ασε είς έκτων παρισταμένων μέ χιουμορ χοντρο κρίσης μέ άποκλεισμό τον προϊόντων τους άπό τήν κομμένο! Τραντάχτηκε τό τραπέζι άπό τά γέλια.
μεγάλη ρωσσική άγορά έχουν άγχος για τό μεγάλο
διπλό μέτωπο πανδημίας και άκρίβειας , πού τούς ψαλμό . Γιατί κλείσανε τά έργοστάσια της ΔΕΗ
άπειλεί . Οί άνταποκριτές μου στόν Βορράα μου λέ - στήν δυτική Μακεδονία; Λένε ότι λειτουργουν
νε ότι ό προβληματισμός αύτός έλαβε συγκεκριμένες διαστάσεις σέ μυστική σύσκεψη έπιχειρηματιν καί άγροτν πού στήριξαν τήν κυβέρνηση τά φουγάρα σβηστάν . Η συζήτηση διανθίστηκε μέ
στίς έκλογές του 2019 ποικιλοτρόπως . Μεγαλοε - ακαντήλιαν για την βιαστική πράσινη άνάπτυξη, τά
πιχειρηματίας, του όποίου ή έπιχείρηση βασίζεται φωτοβολταϊκά και λοιπά οίκολογικά που άγρότες
στήν Ψύξη των ζωικν και φυτικν προϊόντων που
διακινει , άνέφερε έξοργισμένος ότι ό λογαριασμός τουργούν μέ τό μαχαίρι στό λαιμό! Βλέποντας πό ρεύματος άπό 117.000 εύρ τόν μήνα έκτοξεύτηκε
στά 420.000! Η ύποψία ότι τά έξοδα τής έπιχείρη- Δυτική Μακεδονία, είναι πολύ σκεπτικοί. Το τσί .
σής του θά έκτοξευτουν τό 2022 σέ 4 έκατομμύρια πουρο έσωσε προσωρινά τήν κατάσταση στήν μυεύρ έτησίως για ρευμα, του προκαλεί λιγγο! Δέν στική συσκεψη του μακεδονικου κάμπου έκείνη
κοιμάται ό άνθρωπος!
αΤίκάνουν αύτοί έκει κάτω στήν Άθήνα;ν άνα- ρινά. Το 2022 θά τούς συναντήσουμε στούς δρόρωτήθηκε μέ τήν βαριά μακεδονική προφορά του.
οι άπαντήσεις της όμηγύρεως είναι πρός προβλη- πνεύμα τους όμως.
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εύρίσκεται τό οίκο νομικό έπιτελείο καθς ή έφιαλτική έξά πλωσις της μεταλλάξεωςΟμικρον καί τά
περιοριστικά μέτρα λειτουργίας τν έπι
χειρήσεων άπειλουν να άνατρέψουν τόν
προϋπολογισμό του 2022 . Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στόν προϋπολογισμό όσο καί στις έκθέσεις και άναλύσεις
έγχριων και διεθνν φορέων γιά την πορεία τής οίκονομίας έπισημαίνεται ότι ή
πανδημία άποτελεί άστάθμητη άπειλή
για τά δημόσια οίκονομικά και την άνάπτυξη όπου για φέτος δ πήχυς έχει τοποθετηθεί στό 4,5%
Μοναδικά κείμενα ,
σπάνιο καί πλούσιο
είκαστικό ύλικό,
άνέκδοτα έγγραφα ,
συλλογές έμβλημάτων,
Εργα τέχνης
λιθογραφίες βλέτουν
τό φς τής δημοσιότητος!
δρον άδωρον! Τότεε δέν έχουμε πολλή δουλειά.
Καθόμαστε. Οίλογαριασμοίρεύματος είναι χαμηΠροσωρινς . Γιατί ό έπόμενος συνέχισε τόν .
Από τό άρχείο
της Εστίας
όλα! Δένείναι άλήθεια. Μόνο ένα λειτουργείάπό
τά τέσσερα! Στόν Άγιο Δημήτριο . Τά άλλα έχουν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ατοκτήστε τό 11ο CD
και έπιχειρηματίες δέν καταλαβαίνουν όταν λειΒΕETHOVEN
σο άργά έξελίσσεται το σχέδιο μετάβασης , στήν
LEGENDARY RECOROINGS
Κοινή άγορά φυσικού άερίου
Εύρπης-Ρωσσίας, ή μόνη λύση
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Του Θεόδωρου Πανάγου *
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
τήν βραδιά-άγρότες και έπιχειρηματίες έπνιξαν
τόν πόνο τους έκετ! Στό οίνόπνευμα. Αλλά προσωΉ Εθνική Βιβλιοθήκη
τιμά τά τυπογραφεία
τής Έλληνικής Έπαναστάσεως
μους. Ο Μπούτας και ό Νασίκας δέν ζουν. Ζεί τό
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Παράτασις έως τίς 28/2
για τά τέλη κυκλοφορίας
Οί πρωτοχρονιάτικες
κανονιές άπό τόν Λυκαβηττό
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Άλη μία χρονοκάψουλα ένα κουτί πού χρονολογείται άπό τον έμφύλιο πόλεμο, βρέθηκε στήν βάση
του άγάλματος του στρατηγού Ρόμπερτ Λή της Συνομοσπονδίας τν Νοτίων , Τό όποΪο άτπεμακρύνθη
άπό πάρκο του Ρίτσμοντ, μέ άπόφαση του κυβερνήτου της Βιρτζίνια, ό όποϊoς Τό θερησε σύμβολο του
παρελθόντος της έποχής τν δούλων. Προφανς ό
κυβερνήτης άγνοούσε ότιό στρατηγός Λή εχε άπελευθερσει αύτοβούλως τους δικούς του δούλους
Αύτές οί ακάψουλε είναι κουτιά , τά όποία θάβονται σέ κάποιο σημείο , άφού προηγουμένως τους
βάλουν μέσα διάφορα χαρακτηριστικά άντικείμενα
της έποχής γιά νά τά βρούν oί έπόμενες γενές Στό
συυγκαριμέο κουτί πιστεύεται ότι ύπάρχουν διάφο
ρα άναμνηστικά του Εμφυλίου, όπως χρήματα τής
συνομοσπονδίας , μιά Βίβλος άλλά κυρίως , μιά φω τογραφία πού είκονίζει τόν Λίνκολν στό φέρετρό του
-μιά είκόνα που θεωρείται ίστορική.
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν προθεσμία γιά την καταβολή των
τελν κυκλοφορίας τού 2022 , καθς και για τήν θέ
ση των όχημάτων σέ έκούσια άκινησία , έως τίς 28
Φεβρουαρίου 2022 , έδωσε τό Υπουργείο ΟίκονομικνΌπως έπισημαίνει σε δήλωσή του δύφυπουργός Οίκονομικν Απόστολος Βεσυρόπουλος, ή παράτασις γιά την καταβολή τν τελν κυκλοφορίας
είναι έπιβεβλημένη , γιά νά διευκολύνει τούς πολίτες
Συνέχεια στήν σελ . 2
(σελ. 4)
(σελ. 7)
οιψηφιακς
άναλφάβητου
καί ή μοιρα τους!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Όπως ή Έλευθερία ύπερίπταται
πάνω άπό τή θάλασσα ,
κομίζουσα τή δική τους άπελευθέρωση,
τήν έξαγορασμένη
φθηνά μέ αίμα .
"Έτσι κι' έμες, παιδιά,
θά πεθάνουμε πολεμντας
ή θάζήσουμε έλεύθεροι.
Κάτω όλοι οί βασιλιάδες"!
Ενας είναι ό Βασιλιάς, ό Λούδ,
Ωδή στούς Λουδίτες (άπόσπασμα)
του Lord Byron (1816 )
Άς ξεχάσουμε πλέον τό άθε πέρυσι καίκαλύτερα.
.Ο πρωταγωνιστής τής ταινίας Spider-Man
Τόμ Χόλαντ άπήντησε στόν Μάρτιν Σκορσέζε σχε
Τικά μέ παλιότερες δηλσεις του σκηνοθέτου, στς
όποις είπε ότι δέν θεωρε κινηματογράφο τις ταινίς
ύπερηρων. Συγκαριμένα είπε: <Μπορείτε νά ρω
τήσετε τόν Σκορσέζε "Θά θέλατε νά κάνετε μιά τανία Της Marvel:" άλλά δέν ξέρει πς είναι έπειδή δν
έχει κάνει ποτό . Τό 2019 ό Σκορτσέζε σέ συνέντευ
ξή Του στό Empire είχε πεί ότι οί τανίς ύπερηρ ων όσο καλοφτιαγμένς ι άν είναι , και όσο καί άν οί
ήθοποιοί εία καλο, είναι όπως τάθεματικά πάρκα
Θυμάμαι τούς μεγαλύτε Έλεγαν και κάτι άλλο oί παρουs νά έχουν σχεδόν iοθe
τήσει τό μοτίβο κάθε πέρυ- ρίσματα . Κι έχε, πού νά πάσι και καλύτεροω . Νά, δμωs ,
που στά χρόνια τουκορωνotού έποψεκι αύτό νά ίσχύ- Τραπακιά και γράφεις σαράE. Ποιός μπορεί νά πέί σήμε
ρα τό ίδιο; Υπάρχει κάποιος
που δέν άπεύχεται νά είμαστε
κτού χρόνουν όπως πέρυσι;
χουν σήμερα έeίνοι o χροι
τής κοινωνκής έπαφής , τής
άνταλλαγής άπόψεων μετα
ξύ μιάς παρτίδας στό τάβλι ή
ένός καλού γύρου κδηλωτήρ
ή πρέφο . .
Πάνε καί τά καφενεία . Τά
άντικατέστησε τό διαδίκτυο.
σου , πίνεις τόν καφέ σου καί
άνταλλάσσεις άπόψεις άπό
μακρυά μέ ένα σωρό <φίλου. Ο,τι έκαναν δηλαδή
οί παλαιότεροι στό καφενείο,
άλλά μέ άμεση Επαφή , άνά μεσα σέ φωνές , σέ καπνούς
άπό τά τσιγάρα καί άρω
μα άπό τόν γλυκύ βραστό ή
λαιότεροι . Εχει δ καιρός γρει ή εύχή! Έκί που πάς νά
Ισισεις , σού έρχετα μιά καντα κάσο, που έλεγαν παλιά
στά καφενεία Θα πίτ, δέν
ύπάρχουν σήμερα καφενεία .
Και είναι άλήθεια . Δέν ύπάρ( Μτρφ. Β.Γ.Π.)
Μήν σας φαίνεται παράξενο! Κάθεσαι στό γαφείο
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5