Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
ΕΣΤΙΑ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
27Δεκεμβρίου 2021
Στεφάνου πρωτομάρτυρος και άποστόλου
Σελήνης Τελ. Τέταρτο ! Άνατολή ήλίου 7.40-Δύσις ήλίου 5.1
ΑΤΤΚΗ Αραιές νεφσεις μέ ίσχυρούς νοτιάδες Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχή . Θερμοκρασία έως 12β
Αριθμ. φύλ. 42146
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Στό πειθαρχικό διευθύντρια του ΕΣΥ
έπειδή χειρούργη σε
άστεγο πού δέν έβλεπε!
Απαράδεκτη κατάστασις στό Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Νέας Τωνίας
Κλειστά δύο μέρες τήν έβδομάδα τά χειρουργεία τής Οφθαλμολογικής μέ άσθενείς πού έχουν
τήν διοίκηση σέ τάξη
πίεση 40 στά μάτια τους!- Κύριε Πρωθυπουργέ, έπαναφέρετε
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ και ομως έλληνικό ! Λίγο
πρίνάνατείλει τό 2022 , στήν Ελλάδα ύπάρ- τούς άρμοδίους νά χειρουργούν και τίς πέχουν άκόμη καταξιωμένοι ίατροί του ΕΣΥ
οί όποίοι καταδικονται , λοιδορούνται,
δέχονται έκφοβισμούς, και ύποτιμάται τό
έργο τους άπλς και μόνο έπειδή έπιμέ
νουν νά τηρούν τόν όρκο στόν Ίπποκράτη . Επειδή έπιλέγουν νά έργάζονται και
νά χειρουργούν όσο τό δυνατόν περισσότερους παρά τις άντίξοες συνθήκες, γιά νά
σσουν άνέργους, άστέγους και αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τό Οφθαλμολογικό Τμήμα του
Γ.Ν. Κωνσταντοπουλείου Νοσοκομείου
Νέας Ιωνίας, του όποίου οί ύπεύθυνοι ίαρουργεία! Και όταν δέχεται έκκληση άπό
τούς ίατρούς για τό έπείγον τής έπεμβάσεως, παραπέμπει τά αίτήματα σέ έσωτερικές
διαδικασίες μηνός! Πού ίσοδυναμούν μέ βασυνιστήρια σέ άδύναμους άσθενείς .
Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις λειτουργίας έκείνων , πού σέ έτησία βάση
άσθενούς , δ δποίος είναι άστεγος καί κινδύνευε ή δρασίς του άπό ύψηλότατη πίε ση όφθαλμν! Ατηγορεύετο νά χειρουργηθεί . Αίτία ήταν ή μή έγκρισις της έπεμβάσεως άπό την Επιτροπή Χειρουργείων ,
προβάλλοντας διάφορα γραφειοκρατικά
δμως του συγκεκριμένου Τμήματος τήρησαν τόν όρκο του Ιπποκράτη, τόν χειρούρ .
γησαν ς έκτακτο περιστατικό και τόν γλύτωσαν άπό βέβαιη τύφλωση! Ποιό ήταν τό
κεύχαριστν, Η διοίκησις του νοσοκομείου κινείται έναντίον τους γιά παραβίαση
τροί φθάνουν στό σημείο νά παρακαλούν
ντε έργάσιμες ήμέρες τής έβδομάδος, άντί
για τρείς () , στε νά σνουν άκόμη καί
άπό τύφλωση άνθρπους πού δέν μπορούν
νά άπευθυνθούν σέ άντίστοιχα ίδιωτικά θεραπευτήρια. Η Εστίαν άποκαλύπτει σήμερα συγκλονιστικές περιπτσεις πού δέν
περιποιούν τιμή στήν διοίκηση του συγκεκριμένου νοσοκομείου ούτε συμβαδίζουν
μέ τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού γιά
τίς παρεχόμενες ύπηρεσίες άπό τό ΕΣΥ.
600 άνθρωποι μέ πρόβλημα όράσεως περιμένουν στήν άναμονή νά χειρουργηθούν
έπειδή ή διοίκησις έκλεισε άναιτίως τάχει έξυπηρετούν 10.000 άσφαλισμένους! Κιν
δυνεύουν μέ παραπομπή στό Πειθαρχικό!
Ήπερίπτωσις τής διευθύντριας του τμήματος Χρύσας Τερζίδου, ή όποία χειρούργησε τον άστεγο, είναι χαρακτηριστική , Πα.
ρέλαβε ένα μικρό τμήμα στό νοσοκομείο
Η Ήδιευθύντρια του όφθαλμολογικού αίτήματα και άδιαφορντας μπροστά στήν
τμήματος Χρύσα Τερζίδου
κρισιμότητα τής καταστάσεως . Οί iατροί
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Τήν Παραμονή τής Πρωτοχρονιάς
Συγκίνησις
γιά τόν θάνατο
του πρην Προέδρου
Καρόλου Παπούλια
Ύφέρπων έθνοκεντρισμός
ΕΣΤΙΑ
Μία πολυτελής συλλεκτική έκδοσις 260 σελίδων ,
άφιερωμένη στά 200 χρόνια άπό τήν Εθνεγερσία!
ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ καθόλου τυχαϊα τά δύο χριστουγεννιάτικα έπεισόδια του διαδικτύου. Τήν θύελλα γιά Τwitter. Η δέ Όρθοδοξία γενικτερα είναι τμήμα
τίς άναρτήσεις Στεφανίδου περί Άντετοκούνμπο . της έθνικής μας ταυτότητας . Γι' αύτό όλο και πεΤόν θόρυβο γιά την άνάρτηση Μόσιαλου περί κρί - ρισσότερο δημόσια πρόσωπα άλλως τε προβαίνου Παναγίας . Οι διαμάχες αύτές που άφορούν ζη
τήματα ταυτότητας κατά βάθος και έθνικής φυσιογνωμίας είναι όψεις του μέλλοντος που έρχεται . Τό δέ κυρίαρχο συναίσθημα που έπικράτησε τυρια της Στεφανίδου , ή όποία τίμησε όσο κανείς
και έξεφράσθη διά καί κατά αύτων, είναι ή άποκαρδίωση . Ή άποκαρδίωση γιά τήν άπόρριψη της Εληνα πολίτη καί εύχόμεθα"Ελληνα στήν συνεί βαθιάς έλληνικότητας. Ο Ήλίας Μόσιαλος, τόν δηση Γιάννη Αντετοκουνμπο γιά όσα έπιτυγχάνει
όποιο γνωρίζω και έκτιμω , έκανε κακής ποιότητος
χιουμορ μέ ένα θρησκευτικό σύμβολο πού εύρί - κοσμου. Το πιό σκληρό και πλέον άνταγωνιστισκεται μέ κάθε άφορμή στά χελη έκατομμυρίων Κο, Αλλά ο Γιάννης, έπιτυχία μεγάλη μέ τά ένικά
όρθοδόξων . Είμαι βέβαιος ότι εύρισκόμενος στήν Χρωματα σέ άτομικό συλλογικό έπίπεδο άντίστοι Μεγάλη Βρεταννία δέν θά τολμοϋσε ποτένά κάνει χημε αυτές που πέτυχαν ο Γκάλης , ο Γιαννάκης,
άντίστοιχο χιούμορ γιά τόν Μωάμεθ καί τό Κορά - ο Σπανούλης, δέν έχει έπιτύχει. Σέ Παγκόσμιο, πανι . Τό όποιο σημειωτέον σέβεται την Παναγία μας
ς θεότητα καί τήν άναγνωρίζει . Χιο0μορ μέ τήν ποθέτησε αύτοβούλως τόν έαυτό του στήν κοΠαναγία καί τήν γέννηση του ησου, παραμονές ρυφαίο τριάδα του μπάσκετ μέ Γκάλη-Σπανούλη
Χριστουγέννων, δέν είναι καλή ίδέα . Δέν νοείται . εξαιρντας τόν μεγάλο σέ Ψυχή καί ήθος ΓιαννάΆλλά έπειδή ζουμε σέ μιά φιλελεύθερη κοινωνία κη. Οταν λοιπόν ή Στεφανίδου θέτει θέμα Άντεκαι ή έκφραση προστατεύεται , τότε όποιος παίζει τοκουνμπο καιί υποστηρίζει πς ή διάκριση έπρεμέ θεολογικά σύμβολα-έν προκειμένω ό άγαπητός Ήλίας-άς είναι έτοιμος νά γνωρίζει τήν βα- μήκους Μίλτο Τέντογλου , έγείρει το έξης ζήτημα:
θιά άποδοκιμασία της Ιεράς Συνόδου της Έλλα - dκόμη δέν έχεις προσφέρει σέ διεθνή διοργάνωση
δικής Εκκλησίας καί της Έκκλησίας της Κρήτης. Κάτι για τά έθνικά χρματα , κύριε Άντετοκούνμπο.
Τά σύμβολα άκουμπουν τίς ψυχές των άνθρπων.
Είναι πολύ εύαίσθητα γιά νά τά κάνουμε πλάκα στό
Μοναδικά κείμενα ,
σπάνιο καί πλούσιο
είκαστικό ύλικό .
άνέκδοτα tγγραφα,
συλλογές έμβλημάτων,
Εργα τέχνης,
λιθογραφίες βλέπουν
τό φς τής δημοσιότητος!
νουν σέ συνεντεύξεις τους σέ όμολογία πίστεως.
Άνάλογα είναι τά πράγματα και μέ τήν διαμαρέθνικά μας χρματα. Όλοι θαυμάζουμε τον
σέ νεαρά ήλικία στό καλύτερο πρωτάθλημα του
τής Εστίαφ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ έχει προκαλέσει στό πανελλήνιο ό θάνατος τού πρην Προέ δρου τής Δημοκρατίας και έπί σειράν
έτων ύπουργού Εξωτερικν Καρόλου
Παπούλια σέ ήλικία 92 έτν . Σπούδασε
Νομικά στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό
και ένετάχθη στό ΠΑΣΟΚ τό 1974. Εξελέγετο άπό το 1977 έως τό 2004 βουλευτής
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΑΤοκτήστε τό 11ο CD
νευρωπαϊκό , Όλυμπιακό . Προσφάτως μάλιστα τοBEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
πε νά άπονεμηθεί στόν σπουδαίο Όλυμπιονίκη του
Άγαλμα τν αύτοκρατορικν
χρόνων άπεκαλύφθη
στήν Βέροια
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤP Ο
τής άρχαίας, άλλά
και της σύγχρονης
Βέροιας , πολύ κοντά στόν έπισκέψιμο άρχαιολογικό
χρο τού Άγίου Πα
ταπίου , σέ σωστική
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ύβριδική έπίθεσις
της Τουρκίας στό Αίγαίο
έν μέσω έορτν
Νέα μέτρα
στήν διασκέδαση έν όψει
της έξαπλσεως τής Ο
. Ασυνήθιστα τρυφερό ήταν τό χριστουγεννιάτικο μήνυμα τής βασιλίσσης Ελισάβετ, ή όποία όμολόγησε ότι ό πρίγκηψ Φλιπτο, έπί 73 χρόνια σύζυγός της, που δέν είναι πλέον στή ζωή , έχει δημιουργήσει ένα κενό μέσα της . ΑΆν και γιά πολλούς άνθρπους είναι περίοδος μεγάλης εύτυχίας
καίχαράς , τά Χριστούγεννα μπορε νά είναι δύσκολαγιά έκείνους που έχασαν άγαπημένα τους πρό
σωπα Αύτήν τή χρονιά , κατανο ίδιαίτερα για
Τί. Στό μήνυμα που μαγνητοσκοπήθηκε στό κά
στρο του Ονίνδσωρ , ή βασίλισσα έμφανίζεται μέ
κόκκινο φόρεμα, καθισμένη σέ γραφείο δίπλα σέμία
φωτογραφία της μέ τόν ΦλιΤπο όπου κοιτάζοντα
χαμογελαστοί, Τραβηγμένη τό 2007 μέ τήν εύκαι
ρία τής 60ής έπετείου του γάμου τους Φοράειτήν
ίδια καρφίτσα άπό ζαφείρια πού φορούσε και στόν
μήνα τουμέλιτος τό 1947.
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ ή έγκληματική δράσις Τούρκων
δουλεμπόρων , οί όποιοι άντιλαμβανόμενοι ότι τά νησιά του Βορείου Αίγαίου δύσκολα προσεγγίζονται ,
στέλνουν τούς μετανάστες μέ σαπιοκάραβα μέσφ
τν διεθνν ύδάτων στίς Κυκλάδες, δπου έν συνεχεία τά βυθίζουν σκορπντας τόν θάνατο. Παραμονές
ΜΕ τήν μετάλλαξη Ομικρον νά έξαπλνεται ραΥδαία σέ δλη τήν χρα, τά μέτρα προστασίας νά μήν τηρούνται στάκέντρα διασκεδάσεως-είδικά δέστήν έπαρ
χία και τά κρούσματα νά άναμένονται νά έκτοξευθούν
στά 12.000 ήμερησίως, ή αύστηροποίησις τν μέτρων
φαίνεται νά είναι μονόδρομος. Σήμερα συνεδριάζει
Έλλάδα -Γαλλία,
τρείς σταθμοί:
1961, 1981, 2021.
Άπό Καραμανλή
καί Ντέ Γκλ άρχεσθαι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
του Τίτου Ίο. Αθανασιάδη
.Εκτοξεύθηκε μέ έπιτιχία τό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb , ό διάδοχος του έμβληματικού
Hubble . Τό James Webb είναι Τό μεγαλύτερο καί
τό πιό έξελιγμένο τηλεσκόπιο πού έχει ποτέ στα
λεί στό διάστημα, άνοίγοντας έτοι μιά νέα έποχή
στήν άστρονομία και στήν άστροφυσική . Πρόκειται
γιά μια άποστολή συνεργασίας τής Άμερικανικής
Διαστημικής Υπηρεσίας NASA ) , Τού Εύρωπα κου Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και τής Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ή έτόξευσις έγινε
μέεύρωπαίkό πίραυλο Aran 5 , άπό τήν νήσο Κούρου Τής Γαλλικής Γοναίάνας στήν Νότιο Άμερική.
Τό κόστους 10 δισ. δολλαρίων τηλεσκόπιο θά τεθεί
σέ τροχιά γύρω άπό τόν "Ηλιο, μένοντας σέ πρίπου
σταθερή άπόσταση 1,5 έκ χιλιομέτρων άπό τήν Γή.
Ό αθλητής Πρόεδρος, πού δίδαξε στή ζωή του τό ήθος .
Ο Κάρολος Παπούλιας
ύπήρξε στάνιάτα του άθλη - ληνίου Γιργος Ρουμπάτής του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου , τού
λόγου τνΌλυμπιονικν .
Ύπηρέτησε, ς Εφηβοs , τόο
ε έχα μία καλή σχέση μαζί
του . Βεβαίως, ήταν τυπικός χνικέ, ήξερε τά πάντα γύκαί λιγομίλητο , άλλά είχα
Η ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Ελλάδας και Γαλλίας
έχει μιά ξεχωριστή ίδιαιτερότητα, πού
είναι δύσκολο νά βρεθεί στίς σχέσεις
άλλων λαων μέ τούς Ελληνες. Που
νά όφείλεται άραγε ή ίδιαιτερότητα
δ έπικοντιστής του Πανελδόλητές μας, γνριζες Τίς Τ
ρω άπό τήν έξλιξη τν κονταριν .
νης κέρδισε στους Όλυμπιακούς Αγνες τής Μελβούρ- Την εύκαιρία-σέ ένα ταξίδι
του πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου, νά μιλήσω μα Δέν ύπήρξε ίδιαίτερα έπιτυχήςή bνασχόλησή
μου μέ τό Επί κοντ , άλλά
νης, το 1956, τό χάλκινο μ
τάλλιο , μέ άλμα στά 4.50
άλμα έπί κοντ, ένα &θλημα μέτρα , Επειτα άπό άγνα ζ! του γιά τόν άθλητισμό.
που δήρκεσε δκτ ρε! Μ
τόν Κάρολο Παπούλια γνω κό 6ολημα τής χρας , άφού ρίστηκα τό 1983 και Εκτο- άγωνίσματος, γνριζε τούs
της γνωριμίας τους , κατά τόν άποικι σμό των γαλλικν μεσογειακν παρά λιων χωρν άπό"Ελληνες, τόν 80 π.Χ.
αίνα , ίσως και παλαιότερα;"Η μήπως
τό όποίο, λίγα χρόνια άργότερα , έξελίχθηκε στό έθνιΉταν, λοιπόν , ένήμερος για ήταν τό πρτο &θλημα
μέ τό όποο tπιχείρησα νά
όλες τίς λεπτομέρειες του
Συνέχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 5