Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
23 Δεκεμβρίου 2021
Άριθμ. φύλ . 42145
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Των έν Κρήτη δέκα μαρτύρων
ΑΤΙΚΗ Λίγες νεφσεις μέ άσθενείς βοριάδες Θερμοκρασία έως 12β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γενικά αίθριος καιρός , Θερμοκρασία ές 10β.
Σελήνη 19ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.38'-Δύσις ήλίου 5.10
τό κόστος τής ένεργειακής
Ίλιγγος: 18,5 δισ. εύρ
κρίσεως για την έλληνική οίκονομία
40% έπί πλέον του περυσινού λογαριασμού-Μόνη λύσις για τό άδιέξοδο ή αυτάρκεια
Του Κ. Ν.Σταμπολή*
ένδέχεται νά φθάσει τά ε10,0 δισεκ . τό
2022 άφού δέν προβλέπεται άμεσα μείω- άκριβής ένέργειας μέσφ έπιδοτήσεων κοιτάσματα .
ση τν ένεργειακν τιμν .
Πρτον , ή κυβέρνηση θά πρέπει νά κατανοήσει δτι οί ύψηλές τιμές φυσικού άε ρίου, και κατ' έπέκταση αυτές του ήλεκτρισμού, δέν είναι πρόσκαιρες και ήλθαν γιά
νά μείνουν. Μπορεί βάσει τν στοιχείων
πού σήμερα έχουμε στήν διάθεσή μας (βλέ
πε μακροχρόνια συμβόλαια φ. άερίου και
μένου νά άποφευχθεί ή περιθωριοποίηση ήλεκτρισμού ) τό καλοκαίρι του 2022 ή κα τάσταση άπό πλευράς τιμν νά έ ομαλυνθεί σέ ένα βαθμό , άλλά δέν πρόκειται ποτέ
νά δουμε ξανά χαμηλές τιμές της τάξης των
640-650/MWh στόν ήλεκτρισμό και E15e20/MWh στό φ . άέριο πού ίσχυαν τό κα λοκαίρι τού 2020. Η έποχή τής ένεργειακής
Τόσο ή διαχείριση του θέματος τής λιση φθηνού φυσικού άερίου άπό έγχρια
ΚΑΘΩΣ συνεχίζεται ή ξέφρενη κούρσα
άνόδου τν τιμν ένέργειας στά Εύρωπαϊκά χρηματιστήρια ένέργειας άλλά και στό
Έλληνικό (ΕXE) [1] οί άνατιμήσεις έχουν
άρχίσει καί περνούν γιά τά καλά στούς λο - έξελίξεις προσπαθντας να διοχετεύσει
γαριασμούς ήλεκτρικού και φυσικου άερί- χρήμα στήν άγορά για την στήριξη κυρίως γία ένός μόνιμου εύρωπαϊκού μηχανισμού
ου τν καταναλωτν . Μέ σοβαρές άρνητι
κές έπιπτσεις στήν οίκονομία, άφού συμ
βάλλουν άμεσα στήν άνοδο του τιμαρίθμου
και στήν δημιουργία πληθωριστικν τι
σεων όσο και στήν αύξηση του έλλείμματος τρεχουσν συναλλαγν, "Υπολογίζεται ότι μόνο για καθαρές είσαγωγές πετρελαίου (πού και αυτό έχει άνατιμηθεί κατά
50% άπό τίς άρχές του έτους ) και φ. άερί - έκτιμάται ότι θά έχει ξεπεράσει τά Ε3,0 δ ου ή Ελλάδα θά πληρσει τό 2021 σχεδόν
Ε8,5 δισεκ. , δηλ . 40% έπί πλέον του περ σινού λογαριασμού . Εν τό κονδύλι αυτό
Σέ 6,τι άφορά δέ την Ελλάδα ή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού καί συνονα και τρέχει κυριολεκτικά πίσω άπό τίς συνάντηση εύρωπαίων ΥΠΕΝ στίς 20/12 ) λικής άντιμετπισης τοϋ ένεργειακού, και
όχι μόνο ή πρόσκαιρη παρέμβαση προκει
6σο και οί θέσεις πού άνέπτυξε δ ύπουργός
Περιβάλλοντος και 'Ενέργειας κ . Κστας
Σκρέκας σέ εύρωπαϊκό έπίπεδο (βλέπε
Ήκυβέρνηση δείχνει νά τά έχει χαμέ
δπου ύποστήριξε πρωτίστως τήν δημιουρτν εύάλωτων καταναλωτν (καί όχι μόνο)
σέ μιά άπέλπιδα προσπάθεια νά άναχαιτί
σει τό τσουνάμι ένεργειακής φτχειας
πού σύντομα θά πλήξει την χρα . Μέχρι Γιατί τό θέμα δέν είναι ή έξασφάλιση έπι
στιγμής ή κυβέρνηση έχει διαθέσει E1,35
χιλιάδων καταναλωτν, άφήνει τήν χρα
στήριξης τν εύάλωτων νοικοκυριν, δεί
χνουν άδυναμία μακροπρόθεσμου σχεδια - ένεργειακά άνοχύρωτη και εύάλωτη στίς
σμού και έλλειμμα σέ στρατηγικό έπίπεδο.
όρέξεις καί παιχνίδια τρίτων , τόσο στήν
Εύρπη όσο και άπό Άνατολάς. Στήν νέα
δοτήσεων πρός τούς καταναλωτές σέ μόνι- ένεργειακή έποχή-τού άκρατου άνταγωμη βάση, όπως είσηγούνται στήν EΕ (και νισμού και γεωπολιτικής άστάθειας-πού
σαφς άντιτίθεται στήν λειτουργία τής έρχεται , ή άδυναμία μας νά παραγάγου- άθωότητας τελείωσε άνεπιστρεπτί, και τέσωτερικής άγορας), άλλά ή άντιμετπιση
μέχρι τόν έρχόμενο Απρίλιο τό ποσό αύτό
σεκ . έπιβεβαινοντας πλήρως τίς προβλέ- του προβλήματος έν τή γεννέσει του μέσω
Ψεις μας . (Βλέπε άρθρο μας στήν Εστία
τις 9/10/2021.)
με έγχριαή να έλέγξουμε τό μεγαλύτερο μέρος της ένέργειας τού χρειαζόμαστε
θά μας στοιχίσει πανάκριβα και μάλιστα
ρα έχουμε είσέλθει γιά τά καλά σέ περίοδο άγριου άνταγωνισμού και έπιβίωσης
τν ίσχυρότερων παικτν . Ήδη άρκετές
Συνέχεια στήν σελ . 3
άνασχεδίασης τής προβληματικής εύρω παϊκής άγοράς ένέργειας και την έξασφά - σέ πολλαπλά έπίπεδα . Καί έξηγούμαστε .
του Κστα Κόλμερ
Τήν Παραμονή τν Χριστουγέννων
Lockdown μετά
τήν Πρωτοχρονιά
έχτιμούν
οί έπιστήμονες
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ό Νασρεττίν Χότζας κι ή κυβέρνηση
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του πρωθυπουργού δέν θά χρειασθή
νά κάνουν ταχυδοκιμή (ebidtest) άμφότερο οί έμβο λιασμένοι και άνεμβολίαστοι, όταν είσέρχονται σε δακρισμένα μάτια πήρε τόν δρόμο για τήν βρύση.
κλειστούς χρους τήν περίοδο των έορτωνάλλα θα "Ομως , οί είτονες πού είδαν τήν σκηνή κακολογήδοθή σύσταση για αύτοδοκιμή (seif test ) σέ όσους
ύπηκόους διασκεδάσουν έν χορφ τά Χριστούγεννα καί Πρωτοχονιά. Θά πάρουν έπίσης όλοι δωρεάν
δύο αύτοδοκιμές μπαξίσι.
- Πρόσεχε, της είπε , μήν σπάσει ή στάμνα!
100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
Η κοπελίτσα μ ' άναμμένα τά μάγουλα καί μέ
Τήν έπιβολήμέτρων στό πέρας
τν έορτν έπιβεβαίωσε καίό Πεύρης
ΣΜΥΡΝΗ
Από τον θρίαμβο στην Καταστροφή
σανε τόν Χότζα.
- Μωρέ Νασρεττίν-μπαμπα , του είπανε, μερικές
φορές είσαι άδικος κι άκαταλόγιστος. Τί σου έκανε
ή κοπελιά σου καί τήν ξυλοφόρωσες . Δέν τήν λυπήθηκες ;
ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ είναι οι έπιστήμονες σέ Ελλάδα και έξωτερικό γιά την
πορεία τής πανδημίας , είδικά δέ μετά την Πρωτοχρονιά , ένω και δ ίδιος δ
ύπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έπι
βεβαίωσε χθές άπό τό βήμα της Βουλής
την έπιβολή περιοριστικν μέτρων γιά
την άντιμετπιση τής πανδημίας , μετά τις γιορτές . Παρακολουθούμε κά
θε μέρα τά δεδομένα , ή βούληση τής κυ βέρνησης , δπως άποτυπθηκε και χθές
άπό τόν πρωθυπουργό , είναι τά μέτρα νά
Τοιουτοτρόπως έμβολιασμένοι καιί άνεμβολίαστοι στόν Κινεζοϊό έξομοιθησαν σέ μία καινοφανή
θεωρία άντιμετωπίσεως της Πανδημίας και δικαιθησαν-κακς-όσοι ήρνήθησαν νά έμβολιασθουν . τοι) δέν καταλαβαίνεταε γρίάπό τέτοιες ύποθέσεις.
Η τακτική άπεδείχθη άνασφαλής για τήν δημοτικό-Μέ τόν πόνο αύτό , τόν νου της θά έχει στήν στάμνα
τητα του πρωθυπουργου-όχι πάντως διά τήν συνέπειά του. Ο προληπτικός έκφοβισμός της κοινής
γνμης καί μετά ή χαλάρωση των προφυλακτικν
μέτρων, θυμίζει ίστορίες του Νασρεττίν Χότζα.
Κιό Χότζας άπάντησε: Εσείς άχμάκηδες (άνόηΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ένα ήμερολόγιο γι τή Σμύρνη πρίν καί μεά
τήν καταστροφή , την Μικρασιατική έκστρατεία
καί τις φρικελεότητες τν Τούρκων.
οι ήρως, οί μάρτυρες και τά πρόσωπα τής τραγωδίας
και δέν θά τή σπάσει. Σάν έσπαγε ή στάμνα τίνόημα
θά είχε τό ξύλο. Οτζερεμές (ζημιά) θά χε γίνει " (")
"Ετσι και ή κυβέρνηση: Πρωτα διαρρέει τήν πληροφορία δτι έπίκειται καθολική δοκιμή (τέστ) των
Ατοκτήστε τό 100 CD
αΟ0ι βρύσες στή Προυσα βρισκόντουσαν σέ με - συμποσιαζομένων κατά τάς έορτάς και μετά άναιγάλες άποστάσεις κι ό κόσμος έφερνε τό νερό του
μέ τίς στάμνες. Ένα άπόγευμαό Χότζας έδωσε βεγιόν ματαιθηκαν καί δεξισεις άκυρθηκαν.
στό χέρι της κόρης του μια στάμνα καί τήν έστει - Αμφίβολο άν ο δημοτικότης της κυβερνήσεως δι λε στή βρύση νά φέρει νερό . Δίνοντας τή στάμνα εσθη , πού έχει πάρει τήν κατηφόρα
της άστραψε και δυό σκαμπίλια στά στρουμπουλά
της μάγουλα.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ρεί τήν άπειλή. Ή ζημία έντούτοις έγινε: Πολλά "ρε ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΠΕΝΝΙΕΣ
() ΟΝΑΣΡΕΤΤΙΝ ΧΟΤΖΑΣ τουΣτέλιου Μαγιόπουλου.
Έκδόσεις .Δ. Κολλάρου 1991,. ISBN 960-05-0310-9
ΌΚαρυοθραύστη
άπό τό Κλασσικό Μπαλλέτο
τής Αγίας Πετρουπόλεως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Προθεσμία 3 μηνν
στούς ύγειονομικούς
άλλις άπολύονται!
Εμφύλιος στήν Γερμανία
για τά μέτρα
κατά της μεταλλάξεως <Ο
. Η Μάγκυν είναι μία άπό τις πιό μακριές δομές στόν γαλαξία μας, που άνεκάλυψαν οί άστρονόμοι . Πρόκει τα πιθονόν για έναν πρόδρομο τν
ενεφνν πού γεννούν άστρα Έκτείνεται σέ μήκος
περίπου 3900 έτν φωτός και πλάτος 130 έτν
φωτό, άτποτελούμενη σχεδόν άποκλειστικά άπό
άέριο άτομικό ύδρογόνο . Η Μάγκυν βρίσκεται
στήν άλλη πλευρά τού γαλαξία μας σέ σχέση μέ
Τήν Γή, σέ άππόσταση περίπου 55000 έτν φωτός,
έν τάμεγαλύτερα γνωστά νέφη μοριακού άερίου
δέν ξεπερνούσαν τά 800 έτη φωτός
ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ την στάση της έναντι των ύγειονομικν και τν ίατρν του ΕΣΥ ή Κυβέρνησι , προειδοποιντας τους ότι έξετάζει νά γίνει ύποχρεωτικός δ έμβολιασμός άνοίγοντας παραλλήλως παράθυρο άκόμη και γιά άπολύσεις, Χθές δ ύπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης άνεκοίνωσε τήν
Συνέχεια στήν σελ .3
ΣΥΙΧΥΣΗ έχουν προκαλέσει στήν Γερμανία οί άποφάσεις όμοσπονδίας καί κρατιδίων για τήν διαχείριση
τής μεταλλάξεωςΟμικρον του κορωνοϊού και ή άσυνήθιστη διαφοροποίησις του Ίνστιτούτου Ρόμπερτ
Κχ, το όποίο έλαβε σαφείς άποστάσεις άπό τήν κυβερνητική πολιτική. Το'Ινστιτούτο, τό όποίο έχει την
(σελ. 7 )
Συνέχεια στήν σελ . 5
<2/3 Merkel,
1/3Thatcher>
. Οίέπίκεφαλής τν δύο μεγαλυτέρων κατασκευαστν έπιβατηγν άεροπλάνων , Τής Βoeing καί
τής Airbus , προειδοποιούν Τήν άμερικανική κυβέρνηση ότι τά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 56 μπορεί
νά έχουν έξαιρετικά άρνητικέ έπιπτσεις στόν κλάδο τν άερομεταφορν Σημεινουν ότι μπορεί τά
56 νά κάνουν παρεμβολέ στά ήλεκτρονικά συστή
ματα τνάροσκαφν και ζητούν νά άνασταλεί ή
έναρξις λειτουργίας τν δικτύων που προγραμματίζετο γιά τις 5 Ιανουαρίου
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτη Καπράνου
του Α. ΠΔημόπουλου*
Ό 6ς ή καλή μας φίλη καί ή <Σωτηρίαν
Μέ τήν έγκριτη δημοσιογράφο Ελένη Γαλάνη εμαστε φίλοι σαράντα χρόνια!
Στήν <Καθημερινήν, στό ραδιόφωνο, στή ζωή μας, φί - ότερους σέ ήλικία , γιά νά
λοι οίκογενει ακοί καί καλοί . Τελευταία τήν έχασα,
πίστευα ότι θά είχε καταπιαστέί μέ τά του οίκου της
στήν Άρκαδία , δπου συσιολογικά έπίπεδα καί διατηρείται Κυριακή καί Δευτέρα . 14 Δεκεμβρίου : Πλημπτωμα 37 θερμοκρασία- σιάζει τό 38. Άκτινογραφία
Ελεγχος μέ self test: Άρνη- θρακoς , " Ηπια θολερότη
σέ άμφότερα πνευμονικά
πεδία χωρίs άκτινομορφολογική είκόνα πύκνωσης",
συνιστά περαιτέρω Ελεγχο.
τησε ό δημοσιογράφος . "Είμαι 2/3
Merkel, 1/3 Thatcher ήταν ή άπάντηση
της γυναίκας που ήγεϊται τής εύρύτερης περιφέρειας του Παρισιού ( της
περιφέρειας le-de-France ) . Καί έπειδή τό νεο-γκωλικό κόμμα τν  εύχεται
στούς άναγνστες της
Καλά Χριστούγεννα
Τό ίδιο βράδυ ό πνευμονολόγος του "Σωτηρία"
έππιμένει νά πάω τήν έπομένη
τόν Τάκη . Άμ' δ! Παραθέ ντιά μου . Τά στοιχεία πού
γνσιν καί συμμόρφωσιν!
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3