Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5143 - ÅÔÏÓ 19ï

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Πέρασαν 19 χρόνια, σαν να ήταν χθες…

Δήμοι

Δήμοι

s

Óåë. 3

Κ. Τσιάρας: Εξασφαλίστηκαν οι πόροι
• για την ολοκλήρωση
• αποκατάστασης ζητου οδικού έργου Παλιμιών του «Ιανού» στην
ούρι
– Ι. Μ Αγίου Ιωάννου
Τ.Κ.Βατσουνιάς του
Δ.Μουζακίου
Óåë. 13 Προδρόμου
Óåë. 6

Συμβασιοποιήθηκε
το έργο

s

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ «ΖΩΓΛΟΠΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
• Κυκλοφόρησε το υπ’
αριθ. 120
φύλλο της
τριμηνιαίας
ιστορικο λαογραφικής
εφημερίδας

s

Óåë. 9

s
Κατασκευή φρεατοπασσάλων
• στο δρόμο
Ι.Μ. Σπηλιάς
προς
Βραγκιανά
απο την
Περιφέρεια
Θεσσαλιας

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr