Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ Φ
ΕμοΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ1876
Τετάρτη
22 Δεχεμβρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μέ μετρίους βοριάδες . Θερμοκρασία έως 11β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αϊθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι . Θερμοκρασία έως 10β.
Αριθμ. φύλ. 42144
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Αναστασίας μεγαλομ. τής φαρμακολυτρίας
Σελήνη 18ή μερν 1 Ανατολή ήλίου 7.38-Δύσις ήλίου 5.10
Κυνισμός καί παλινωδίες
πρό του διλήμματος ύγεία ή οίκονομία
Όκ Γωργιάδης παρεδέχθη ότι τά προηγούμενα lockdown άπεφασίσθησαν έπειδή ή ΕΕ εχε άνοίξει
τούς χρουνούς τν χρημάτων!- Τά φάζεψανν άρον άρον για τά rapid test σέ έμβολιασμένους
Οί έπιστήμονες πάντως δέν γνριζαν τίποτε
την Όλλανδία. Ο κ.Γεωργιάδης άπεκάεύκολία τν self test. Θά ήταν έντιμτερο
άπό την άρχή , χωρίς παλινωδίες, χωρίς νά
τουν σέ καραντίνα ταξιδιτες και ύποχρε - Αμστερνταμήστό Ρότερνταμπού είχε κά
ΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο ή χθεσινή άπόφασις ς πρός τόν τρόπο μέ τόν όποίο θά
άρδην τήν πολιτική άντιμετωπίσεως της
ζομικρον άλλά και προεκάλεσε μεγάλα
έρωτήματα για τό τί πραγματικά προτάσ- χειρηματίες, παραμονές τν Εορτν. Είναι
σει ή Κυβέρνησις τήν οίκονομία ή την προτιμτερος δ φιλελεύθερος κυνισμός,
ύγεία . Από τήν μιά, μέ κυνικότητα , ύπουργοί, όπως δΆδωνις Γεωργιάδης, δηλνουν
ότι δέν θά έπιβληθεί άλλο lockdown γιατί μίας όπως διατείνονται , παρά τά ψεύδη καί
άπλούστατα δέν το σηκνει ή οίκονομία
μας , και άπό την άλλη, μέ πρόσταγμα δήθεν
τήν δημόσιαΎγεία , ή Κυβέρνησις κατέληξε άπό τήν άσφάλειων τν rapid test στήν
νουν τούς πολίτες νά κάνουν rapid ή μοέορτάσουμε τά έφετινά Χριστούγεννα , χρησιμοποιεί τούς έπιστήμονες, να πεί τήν ριακά τέστ καθς και νά φορούν παντού
καθς δ Πρωθυπουργός όχι μόνο άλλαξε σκληρή άλήθεια, παρά νά σκορπα άμφι - την μάσκα τους . Εμείς έδω, όπως παρεδέ
βολίες σέ έμβολιασμένους και άνεμβολί - χθη δκ. Γεωργιάδης, άποφασίζουμε βάσει
της οίκονομίας . Ούπουργός Αναπτύξεως ,
δόποίος ούκ όλίγες φορές έχει καταφερθετ έναντίον έπιχειρηματιν γιατί δέν έκτε
λούν χρέη άστυνομικού , γιατί δέν άπολύνει τίς προμήθειές του για τήν έορταστική λυψε Ψυχρά δτι τά προηγούμενα lockdown
περίοδο και τρα είναι στόν κάέρω. Άνερυθρίαστα είπε ότι προφανς ή όλλανδική κυβέρνησις έχει κάνει τά κουμάντα
της και έχει έπαρκή χρήματα γιά νά στηρίξει αυτές τίς έπιχειρήσεις , πού είδάλλως
θά καταστραφούν . Αρα ή άπόφαση ένός
Ιockdown ή όχι συναρτάται άπό τόν έπιάπεφασίσθησαν έπειδή αή ΕΕ είχε άνοίξει
τούς κρουνούς τν χρημάτων! Τρα όμως
διερωτάται κέάν ή Εύρπη μοιράζει λεφτά
γιά νά κλείσετε, καί δέν τό ήξερα; Άρα άς
μήν συζηταμε για κάτι πού άπλά δέν γίνεται. [. .]Άρα τό 1ockdown δέν γίνεται, γιατί άν κάνεις Ιockdown χωρίς λεφτά θά καταστρέψεις τήν οίκονομία σου, τίς έπιχειρήσεις και τούς έργαζομένους σου καί αυτό
αστους καί τρόμο στούς έμπόρους και έπι τόν όποίο ούτε λίγο ούτε πολύ τόν έχει συνηθίσει δΕλλην στά δύο χρόνια τής πανδηουν τούς άνεμβολίαστους έργαζομένους , δημιολογικό κίνδυνο καίάπό την οίκονογιατί δέν άγοράζουν άπό αυτά πού τούς περισσεύουν σόμπες καί άλλον έξοπλισμό
γιά τούς έξωτερικούς χρους σέ έστιατόρια και καφέ , έξέφρασε χθές τήν λύπη και
τήν κατανόησή του γιά τόν μαγαζάτορα στό
μική σου δυνατότητα. Ή Όλλανδία είναι
μια χρα μέ ένα άπό τά χαμηλότερα χρεη είναι μεγαλύτερος κίνδυνος άπό τόν ύγειοστήν ΕΕ , μπορεί νά δανειστεί δσα χρήματα θέλει καί να τάξοδέψει μέ δποιον τρόπο θέλει, είμαστε έμείς στήν ίδια θέση μέ
τις προχειρότητες .
"Όλες οί χρες τής Εύρπης , ή μία με .
τά την άλλη, άκυρνουν τίς έορταστικές
έκδηλσεις, έπιβάλλουν lockdown, θέ νομικό.
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
Τήν Παραμονή τν Χριστουγέννων
ΚΔΟ ΣΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΡΙΑΚΗ Σ
<Καμπανάκυ
γιά την cΟ>
άπό το Γραφείο
Προύπολογισμού
ΕΣΤΙΑ
"Όλοι ξέρουν, κανείς δέν μιλάει
Ήένωση του αίματος καί ή κοινωνία της σιωπής
παρουσιάζει
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022
100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ άσέλγησε στήν έγονή του . Υίός βία - νειας έχει καταλυθεί και έχει χαθεί . Όπου ίδρυσε και σκότωσε τήν μητέρα του. Σύζυγος άποπει - τικός νόμος, ισον αύτό που οί παλαιοί έλεγαν μέ
ράθηκε νά δολοφονήσει μέ τσεκουρι τήν σύζυγό
του , τόν πρόλαβε ή άστυνομία . Παρουσιαστής δι - μέρες μας χάνεται ή ένωση του αίματος. Ο σε βαέσπειρε βίντεο έρωτικού περιεχομένου της συντρόφου του σέ σάιτ άμφιβόλου ήθικής. Ήθοποιός έκβίαζε νυμφευμένους γκέι συναδέλφους του
μέ οίκογένειες και παιδιά για νά μήν άποκαλύψει ταή κοινωνική συνοχή. Όλο καί περισσότερο στί
την ταυτότητά τους στό διαδίκτυο . Είναι μερικές μέρες μας άπαντουν στήν άπόρριψη μέ το έγκλη
άπό τίς είδήσεις πού άκουμε και διαβάζουμε τό
τελευταίο τριήμερο. οι όποτες άθροίζονται στίς όσο περνά ο καιρός θά λαμβάνει και άλλα χαραπροηγούμενες . Βιτριόλια μεταξύ κορασίδων , έπι - κτηριστικά. Η χαλάρωση των δεσμν, ή χαλάρωση
θέσεις ίερέων κατά δικαστων , ναρκωτικά σέ οίκίες δικαστν κ.λπ. Ζούμε στήν έποχή της έγκλημα- έγγραφα στά δημαρχεία και τά σύμφωνα συμβίωτολογίας , άλλά για ένα περίεργο λόγο δέν άκουμε σης , ή κατάργηση των βαπτίσεων και ή ψυχρή έπισυχνά τούς έγκληματολόγους. Ούτε τά στατιστι - λογή της όνοματοδοσίας, ή έγκατάλειψη του έπικά τους . Δέν άναζητουμε κάν τίς βαθύτερες αίτί - σημου τύπου τν τελετν που αύξάνει τήν εύθύ
ες της άθρόας έγκληματικότητος. Όταν άκόμη νη, όδηγεί στήν διάλυση τής κοινωνίας άπό τά θεκαι ό σαλεμένος φθάνει νά βιάσει τήν μητέρα του μέλιά της. Διάλυση , ή όποία συμπληρνεται άπό
είναι προφανές δτι ο θεμελιδης, ό ίδρυτικός νό- τόν έκτραχηλισμό των ήθν καί άπό τήν κατάλυση
μος τής οίκογένειας, έχει καταλυθεί Όταν άκόμη της σχέσης γονέος-τέκνου. Ακόμη καί υγις δομηκαί ό παπποϋς τολμά νά άγγίξει τήν συνέχειά του μένες οίκογένειες, λειτουργούσες πάνω σέ στέρε
στόν μάταιο τούτο κόσμο, τήν έγγονή του, σημαί- ες άρχές, δυσκολεύονται νά κρατήσουν τά παιδιά
νει έπίσης ότι ο ίδρυτικός νόμος της οίκογένειας έχει καταλυθεί . Όταν ό σύζυγος άποπειράται όπλοφόρων χούλιγκαν , άρσενικνή θηλυκν.
νά δολοφονήσει ή δολοφονεί (17 φορές φέτος)
την σύζυγο , πάλι ό ίδρυτικός νόμος της οίκογέ ΣΜΥΡΝΗ
Από τον θρίαμβο στην Καταστροφή
ΤΟΝ ΕΝΤΟΝΟ προβληματισμό του για
την νέα μετάλλαξη ζΟμικρον έκφρά
ζει τό Γραφείο Προϋπολογισμού τής
Βουλής , σέ νέα έκθεσή του γιά την πορεία της οίκονομίας κατά τό Υ τρίμηνο
του 2021,Όπως έπισημαίνει , ή νέα με τάλλαξις τού κορωνοϊού αύξάνει την άβεβαιότητα , σέ συνδυασμό μέ τά χαμηλά
ποσοστά , έμβολιασμού και τις άδυναμί
ες στό σύστημα ύγείας, έν καταγράφει
και την άναζωπύρωση τού πληθωρισμού,
ύπό τήν σκιά της κέκρήξεως) τν τιμν
σέ φυσικό άέριο και ήλεκτρικό ρευμα .
δύο λέξεις: Αίμα μου".Όλο καίπερισσότερο στίς
σμός και ή άγάπη πού άπορρέουν άπό αυτήν. Όλο
καί περισσότερο στίς μέρες μας διαρρηγνύονται
οι δεσμοί πάνω στούς όποίους βασιζόταν άθέαΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
μα και τήν βία . Πρόκειται γιά άλλαγή μείζονα πού
Ένα ήμερολόγιο για τή Σμύρνη πρίν καί μετά
τήν καταστροφή , τήν Μικρασιατική έκστρατεία
καί τίς φρικαλεότητες τν Τούρκων .
οι ήρωες , οί μάρτυρες καί τά πρόσωπα τής τραγωδίας
τν ήθν, ή άντικατάσταση των στεφάνων άπό τά
Αποχτήστε τό 10ο CD
Συγκεκριμένα, οί κίνδυνοι, σύμφωνα
μέ τό ΓΠΒ είναι:
Tεό τήν δθυνοw τν Βegn Oemany
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τά βραβεία
τής Ακαδημίας Αθηνν
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
τους μακριά άπό μοντέρνες συμμορίες σχολικν
Παραίτησις
του Ελ. Βενιζέλου
παρεξηγήσεως!
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΝΙΕΣ
Του Ελευθερίου
Ούτε οί μισοί
δέν προμηθεύθηκαν
τά δως
Μετωπική σύγκρουσις
Ούγγαρίας - ΕΕ
για μετανάστευση-ΛΟΑΤΚΙ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΓΣκιαδα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
άv self test!
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 4
ΠΑΡΑ τήν άπόφαση τού Εύρωπαϊκού Δικαστηρίου .
τό όποίο ζητεί τήν άναθερηση τν νόμων τής Ούγγαρίας για τήν μετανάστευση, ή χρα έμμένει στίς θέσεις
της, όπως τις προσδιόρισε ο Πρωθυπουργός Βίκτωρ
'Ορμπάν. Όίδιος τόνισε σέ συνέντευξη πού έδωσε χθές
δτι οί έν λόγφνόμοι δέν πρόκειται νά άναθεωρηθούν.
. Τό πρτO Ss στήν ίστορία που έστάλη άπό την
βρεταννική Vodafone στις 3 Δεκεμβρίου 1992 βγήκε
σέ δημοπρασία, μέ τήν μορφή NFT Πρόκειται γιά
τήν <μή άνταλλάξιμη ψηφιακή μάρκαν που έχει φέ
ρει άναστάτση στήν άγορά Το sms πού είχε λάβι
έείνη τήν έποχή ό Ρίτσαρντ Τζρβις ένας συνεργάτης της Vodafone , άποτελέίται άπό 15 χαρακτήρες
που συνθέτουν μιά εύχη, Καλά Χριστούγεννο , καί
δημοπρατείται άπό τόν Oko Aguttes στήν Γαλλία
Οάγοραστής θά μπορε νά πληρσει μέ κρυπτονομίσματα καί θά γίνει ό άποκλειστικός ίδιοκτήτης ένος
Ψηφιακού καί μοναδικού άντιγράφου τού αύθεντικού
πρωτοκόλλου έπικοινωνίας μέ τό όποιο μετεδάθη τό
πρτο sms στόν κόσμο. Ή Vodafone άνεκοίνωσε ότι
τά έσοδα θά πάνε στήν"Υπατη Αρμοστεία τν Ήνω
μένων Εθνν γιά τους Πρόσφυγs.
ΜΕΓΑΛΟ ένδιαφέρον θά έχει ή άποτελεσματι κότης του μέτρου τν δύο δωρεάν self test πού άνε κοίνωσε χθές δ Πρωθυπουργός . Κυρίως γιά τό πό σοι θά προσέλθουν τελικά στά φαρμακεία γιά νά τά
προμηθευθουν . Στίς 6 Δεκεμβρίου άρχισε ή διανομή
τν δωρεάν self test μέ στόχο τήν καλύτερη δυνατή
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τά Χριστούγεννα
ς άφετηρία
στόν δρόμο της
Χριστιανικής Πίστης
( σέ εύθύ λόγο )
Συνέχεια στήν σελ .5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
| του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Κάποιες μικρές γλυκές λέξεις, σέ παλιά τετράδια
ΕΜΕΙΣ οι Έλληνοχριστιανοί δέν γ ναμε Χριστιανοί άπό θρησκειολογική
περιέργεια και έπιλογή . "Ίσως νά συνέβαινε έτσι άν ή όταν ίσχυε ή "βά
πτισην τν ένηλίκων. Γίναμε κατά
κληρονομική διαδοχή. Ή ήθική περιουσίαν και τό μεταφυσικό δίδαγμα
μας παρεδόθησαν άπό τούς γονείς
μας και τά παραλάβαμε ς έφόδια
ζωής."Ετσι προχωρουμε, 2021 χρόνια
λεστία τν ήμερν . Καί όχι σίας (βοηθούσαμε όλοι γιά λαβα τήν έρτηση: Γιατί
μέ έκείνα πού Ελεγαν οί για- νάγίνουν τά γλυκά) , νά μού φτιάχνουμε τά γλυκά άφού
.Ομίρης του Ντουμπάι, σείχης Μωχάμεντ μπίν
Ρασίντ άλ Μάκτουμ, καλείται άπό τήν βρεταννική δικαιοσύνη νά καταβάλει περισσότερα άπό 640
έκατομμύρια εύρ στήν πρην σύζυγό του καί τά
παιδιά του ποσόν πού άποτελεί τήν ύψηλότερη
άποζημίωση διαζυγίου που έχει έπιδικάσει ποτέ
δικαστήριο τής Άγγλίας: Ό72χρονος έπί κεφαλής
τής κυβερνήσεως τν Ήνωμένων Αραβικν Εμράτων θά πρέπει νά καταβάλει έφ, άπαξ 251,5έκ. λίρες (περίπου 300 έκ . εύρ ) στήν έκτη σύζυγό του ,
τήν πριγκήπισσα Χάγια Τής Ίορδανίας.
Μικρός , άναρωτιόμουν
γιατί φτιάχνουμε τά Υλυκά στό σπίτι τις Γιορτέ .
Η μητέρα μου είχε πάντα
νά μου δσει μιάν άπάντηση περί έθίμων. Ο πατέρας,
πάλι , ένας πολυδιαβασμέ
νoς και γνστης πολλν
άνθρωπος, προσπαθούσε
νά μέ είσαγάγει στήν 1εροτ - λογικής oίκογενειαοκής έργαμπορούμε νά τά άγοράσουμε
έτοιμα άπό τόν φούρνο του
Μολδοβανίδη;> . Η άπάντηση ήταν σχεδόν ίδια . Πέλι ή
μητέρα μίλησε γιά τά θιμα.
πάλι δ πατέρας προσπάθησε νά δημιουργήσει είκόνες,
γιάδεs , άλλά μέ λόγια μέσω μεταδσει τίς όμορφες μυτν όποίων προσπαθούσε ρωδιές στό σπίτι (τόσο άπό
νά μου μεταδσει τήν άτμόσφαιρα καί τό νόημα τν
ήμερν .
τό ψήσιμο , όσο-κυρίωςκαι άπό τό άνθόνερο , μέ τό
δποίο βρέχαμε τούς κουρα μπιέδες πρίν τους βυθίσουμε
στήν ζάχαρη άχνη.) Όταν
μεγάλωσα κάπως , έπανΕ Προσπαθούσε νά μέ πείσει γιά τήν όμορφιά τής συλΣυνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5