Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
21 Δεκεμβρίου 2021
Ιουλιανής και των σύν αυτη 500 μαρτ. Θεμιστοκλέους μάρτ.
Σελήνη 17 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.37-Δύσις ήλίου 5.09
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 11β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και άνεμοι, Θερμοκρασία έως 8β.
Άριθμ. φύλ. 4214
"Ετος 145ον
moΤιμή 1,5 Ε
<Μυστικός δείπνο Μητσοτάκη-Σκλαβενίτη
για την έκτίναξη τής άκρίβειας
Αυξήσεις φωτιάν έως 40% σέβασικά προϊόντα άπό τόν Ίανουάριο
Ανατιμήσεις καί στόν νέο κατάλογο της ΙΚΕΑ -Συναγεομός στό οίκονομικό έπιτελείο
ΑΥΞΗΣΕΙΣ- ρεκόρ πού σέ όρισμένες περιπτσεις μπορεί νά φτάσουν έως και τό
40%, καθιστντας άσήκωτο τό καλάθι τής έκτόξευση του ένεργειακού κόστους, το
νοικοκυράς, άναμένεται νά πραγματοποι ηθούν άπό τόν προσεχή Ιανουάριο σέ δε.
κάδες προϊόντα εύρείας καταναλσεως Η άνοδος τν τιμν στά καύσιμα αύξάνει
δπως είναι τά τρόφιμα . Άκόμα καί έπι χειρήσεις πού είχαν συγκρατήσει τίς τι
μές τους θά προχωρήσουν σέ άναθερηση τής τιμολογιακής πολιτικής τους για
να άπορροφήσουν τήν άνοδο τού κοστολογίου τους .
μάρκετ καί τροφίμων . Κύρια αίτία των
άνατιμήσεων δέν είναι άλλη άπό την στάράφιων φέρεται νά ύπογράμμισε δίδιάποκλείεται νά μήν τά δούμε καί καθόλου
Αναλυτικτερα, στήν λίστα τν άνατιμήσεων πού θά γίνουν άπό τίς άρχές βριο ένω προβλέπεται ότι θά ξεπεράσει
του νέου έτους , περιλαμβάνονται, μεταόποίο έπιβαρύνει σέ πολύ μεγάλο βαθμό
τά λειτουργικά έξοδα τν έπιχειρήσεων. τήν περασμένη Παρασκευή τής διοική- ζαχαροπλαστικής, καφές, ρύζι Αμερικής,
οκτήτης τής μεγάλης άλυσίδος .
Χαρακτηριστική ήταν καί ή άναφορά ξύάλλν, τά έξής προϊόντα: άλευρι , είδη
κατά πολ τό 5% τόν Δεκέμκβριο. Μέσα
σέ ένα έτος, οί τιμές στά ένεργειακά προϊ
όντα κάπογειθηκαν , καθς κατεγράφησεως του όμίλου Fourlis , στό περιθριο ζαχαρδη, μαρμελάδες, έλιές , κονσέρβες , σαν άνατιμήσεις σέ άγαθά πού άπαρτίζουν
τής έκδηλσεως έγκαινίων του νέου city
ΙKEA στό The Mall Athens."Όπως άνεέπί πλέον τό κόστος μεταφοράς τν προτόντων , τό όποίο μετακυλίεται στίς τιμές
λιανικής πωλήσεως. Ήδη ό ίδιοκτήτης φέρθη , άναμένονται άνατιμήσεις μέ τόν 3
του σουπερ μάρκετ Σκλαβενίτη σέ μυστι
κό δείπνο πού είχε στό Μέγαρο Μαξίμου διατηρήσει σταθερές τιμές στήν πανδημία, αύξήσεις στίς πρτες ύλες έχουν όδηγήμέ τόν Πρωθυπουργό προειδοποίησε ότι
βρεφικό γάλα, γλυκά κουταλιού, δημητριακά, φρυγανιές.
τό λεγόμενο κκαλάθι τής νοικοκυράς ,
δπως , μεταξύ άλλων , σε:
Σημεινεται ότι ήδη ή αύξησις στό
νέο κατάλογο τής ΙΚEΑ πού πάντως έχει ένεργειακό κόστος σέ συνδυασμό μέ τις
Αρνί κατσίκι (21,3%) ,Ελαιόλαδο (18,5% ,
Άλλα βρσιμα έλαια ( 16,7%), Πατάτες
( 11,9%), Νωπά ψάρια (9,8%), Ψωμί (4,3%),
άλλά πλέον άντιμετωπίζει προκλήσεις άπό
Oι άνατιμήσεις έκτιμάται ότι θά άφο - έρχονται τόν νέο χρόνο μεγάλες αύξήσεις τίς αύξήσεις στά μεταφορικά κόστη, στίς
ρούν σέ τούλάχιστον 20-25 κατηγορίες
προϊόντων και θά κλιμακωθούν άναλό- κυμαίνονται άπό 20% έως 40%. <Τά μαγως πρός τά άποθέματα πού έχουν στίς
άποθήκες τους οι έπιχειρήσεις σούπερ
σει σέ ράλλυ άνατιμήσεων βασικά προϊό- Καφές (3,9%) και Τυριά (3,5%) . Λόγω τν
συνθηκν πού έχουν δημιουργηθεί άπό τίς
τιμές και τόν πληθωρισμό έκτιμαται ότι τό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι μεσοΥπενθυμίζεται ότι μεγάλη άνοδο κατά σταθμικς 15% πιό άκριβό συγκριτικς
ντα, τινάζοντας στόν άέρα τόν οίκογενειακό προϋπολογισμό.
σέ προϊόντα μαζικής καταναλσεως πού
πρτες ύλες και είδικά στό ξύλο, καθς
και στήν ένέργεια , μέ τίς έλλείψεις, δπως
καρόνια; Γενάρη-Φλεβάρη θά τά δούμε άνεφέρθη , νά φτάνουν στό 13-14% των κω 40% πάνωσέ σχέση μέ σήμερα. Καί δέν
δικν τού χαρτοφυλακίου της
4,8% σημείωσε δ πληθωρισμός τόν Νοέμ πρός τήν περυσινή χρονιά.
του Μανλη Κοττάκη
Τήν Παραμονή τν Χριστουγέννων
Άλμα άνω του 8%
στίς τιμές του φυσικού
άερίου στήν ΕΕ
Η καμπούρα τν άλλων
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 202
Η ΙΣΤΟΡΙΑ έπαναλαμβάνεται. Νά δουμε άν θά άποδειχθεί καί φάρσα! Στό μακρινό 1993 οί πρτες δη- σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα . Τούς έλειπε
μοσκοτήσεις πού δημοσιεύτηκαν μετά τήν ίδρυση ή ριμότητα. Στίς εύρωεκλογές το0 2009 ό ΣΥΡτης "ΠολιτικήςΑνοιξης~ άπό τόν Άντνη Σαμαρά ΖΑ μόλις και κατάφερε νά ξεπεράσει σέ ποσοστό
έδιναν 21% στήν ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτά-τό 4%. Στίς έθνικές έκλογές του 2009, τίς πρτες
κη καί 19% στό νεοσύστατο κόμμα του Μεσσήνιου στίς όποιες ό Τσίπρας έξελέγη Βουλευτής, ό Συναπολιτικού (έφημερίδα Ελευθεροτυπία ) . Οί έθνικές σπισμός μόλις καί ξεπέρασε τό 3%.Όσοι είχαν έλπιέκλογές πού άκολούθησαν τόν Σεπτέμβριο του ίδίουχρόνου μετά τήν πτση της κυβέρνησης (Συμπι - πού ήταν τότε ή κυρίαρχη δύναμη της Κεντροαρι λίδης ) έδωσαν 40% στήν ΝΔ καί σχεδόν 5% στήν στεράς , έπεσαν έξω . Τήν ίδια περίοδο διανύουμε
" Πολιτική Άνοιξην. Η περίφημη "Υπέρβαση- του
πολιτικού σκηνικού δέν έπετεύχθη έκείνη τήν στιγμή. Συνέβη τελικς τό 2011 στίς Πλατείες των Άγα - δου, τόν όποιο πριμοδότησαν καί μέ δημοσκοπικό
νακτισμένων , οί όποιες είχαν ς άποτέλεσμα τήν άνεμο πρωτιάς. Το σχέδιο άπέτυχε, ο έκλεκτός καέκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αύγής και τετάγη τρίτος . Μετά τήν άποτυχία, οι ίδιες δυνάτήν πρωθυπουργοποίηση του Αντνη Σαμαρά. Τό
2008 είχαμε και πάλι άνάλογο σκηνικό . 'Η έκλογή καίτούς ίδίους διθυράμβους έπενδύουν στόν "νέο
του Άλέξη Τσίπρα στήν ήγεσία του Συνασπισμού παίκτην όπως τόν άποκαλούν καί στήν "άλλαγή σκηκαθ ' ύπόδειξιν του Άλέκου Άλαβάνου δημιούργη-νικου Του δίνουν άπό 13,5% έως 15%, τόν έμφασε νέα αίσθηση άνατροπής του πολιτικού σκηνικού , νίζουν νά διεκδικεί τήν τρίτη θέση άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ
είς βάρος του ΠΑΣΟΚαύτήν τήν φορά . Οι δημοσκο- καί έκεινος τούς άποζημινει: Όταν έρωτάται στίς
πικές έπιδόσεις του Συνασπισμου τής έποχής ήταν συνεντεύξεις του ποιό είναι τό νέο πρόβλημα της
έξωπραγματικές. Ο Τσίπρας άναδείχθηκε στό δη - χρας άπαντα μάλλον δασκαλεμένος. . τό Ταμείο
μοφιλέστερο πολιτικό πρόσωπο τής χρονιάς, ένω Άνακάμψεως!
ό ΣΥΝ έκινείτο άρχικς υπό ήν ήγεσία του στό
18%. Άναζητήσατε τίς δημοσκοπήσεις της περιόδου-όνόματα έταιρειων δέν λέμε, υπολήψεις δέν Χρόνο για τόν Άνδρουλάκη σημείωμα μέ τό όποιο
θίγουμε, ύπάρχουν. Μόνο που ούτε ό Τσίπρας ούτε
ό ΣΥΝ ήταν έτοιμοι γιά ένα τόσο μεγάλο ρεσάλτο
Οι τιμές τού φυσικούϋ άερίου στήν
Εύρπη κατέγραψαν άλμα άνω του 8%
σήμερα , καθς μεινονται οί έξαγωγές στόν ρωσσικό άγωγό Γιαμάλ. Η τα χεία αυτή αύξησις δδήγησε σέ άνατιμήσεις στήν ένέργεια , τροφοδότησε άνησυ
χίες γιά τόν άντίκτυπό της στόν πληθω ρισμό και προεκάλεσε τήν κατάρρευση
έταιρειν ήλεκτροδοτήσεως στήν Βρεταννία . Χαρακτηριστικά άναφέρεται δτι
τό όλλανδικό συμβόλαιο άερίου εύρίσκετο στά 146,00 εύρΜWh, έχοντας νωρίτερα άνέλθει στά 146,73 εύρ , κοντά στό
ίστορικά ύψηλό έπίπεδο τν 155 εύρ
πού κατέγραψε τόν Οκτβριο . οι ροές έχουν μειωθεί, σύμφωνα μέ στοιχεία
100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΜΥΡΝΗ
Από τον θρίαμβο στην Καταστροφή
σει ότι ό νεοσσός θά κόψει ψήφους άπό τό ΠΑΣΟΚ
καί σήμερα. Επιχειρηματικές δυνάμεις έπένδυσαν
κατ' άρχάς στήν ύποψηφιότητα του Ανδρέα ΛοβέρΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ένα ήμερολόγο γιά τή Σμύρνη πρίν καί μετά
την καταστροφή , Τήν Μικρασιατική έκστρατεία
καί τίς φρικαλεότητες τν Τούρκων .
οι ήρωες , οί μάρτυρες καί τά πρόσωπα τής τραγωδίας
μεις μέ τίς ίδιες έφημερίδες, τά ίδια πρωτοσέλιδα
Ατοκτήστε τό 100 CD
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Τό γούρι
του Μουσείου Ακροπόλεως
"Εχω γράψει ζσης τής Γεννηματα σέ άνύποπτο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό φουσκωτό ήλεκτρικό scooter είναι μία δη μιουργία που μπορεί νά δσει λύση στίς μετακ νήσεις τού κτελευταίου χιλιομέτρουν . Τό Poimo
(ΡOrtable and Indatable MObility) ξελίχθηκε ς
μία νέα μορφή μικροκινητικότητος Τό μικρό ήλεκτρικό φουσκωτό scooter άποτελε έφεύρεση έρευνητικής όμάδος του πανεπιστημίου του Tοkyo , μέ
έπί κεφαλής του Ryuma Niyam καί Hiroki Sato
σέσυνεργασία μέ τόν Ιαπωνικό όργανισμό Ερεύνης
και Άναπτύξεως . Ή φουσκωτή δομή του Ροimo
είναι αύτή που τό κάνει ξεχωριστό και του πιτρέ
πει νά μεταφέρεται μέσα σέ μια μεσαίου μεγέθους
τσάντα πλάτης. Τόμικρό φουσκωτό scooter ζυγίζει μόλις δέκα κιλά και χρειάζεται δύο λεπτά για νά
φουσκσει μέ τήν χρήση ήλεκτρικής τρόμπας άέρα .
Ημπαταρία Ιόντων λιθίου πού χρησιμοποιεί για
τήν τροφοδοσία του μικρού ήλεκτρικού κινητήρος
του έπιτρέπει νά κινείται μέ ταχύτητες Εως καί 15
χλμ./ρα γιά χρονικό διάστημα έως και 90 λεπτν .
Ρεβεγιόν μέ rapid test
πού θά πληρσουν
καί οι έμβολιασμένοι
Ή Ελλας πιέζει
την Βουλγαρία για ένταξη
των Σκοπίων στήν ΕΕ.
ΕΝΤΟΣ τής έβδομάδος θά άνακοινωθούν νέα μέτρα
προκειμένου νά περιορισθεί ή έξάπλωσις τής μεταλλάξεως ζΟμικρον και νά μήν βρεθεί πρό δυσάρεστων
έκπλήξεων ή χρα μετά τά Χριστούγεννα . Το βέβαιον είναι δτι και οι έμβολιασμένοι θά ύποστούν περιορισμούς είς δ,τι σχετίζεται μέ είσοδο σέ κλειστούς
(σελ. 7)
Οί νεκροί
της έπιτυχίας
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες
τήν σελ. 3
του Παύλου Τιμοθέου
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ το0 διοικητού του
Κρατικού Νοσοκομείου του Άγρινίου συνεπεία των θανάτων όλων των
άσθενν μέ Covid πού είσήχθησαν
στήν έντατική του νοσοκομείου άνέ δειξε μέ έπδυνο τρόπο τήν τραγικήν
άποτυχίαν της κυβερνήσεως στήν δι
αχείρισιν της ύγειονομικής κρίσεως,
παρά τά άντιθέτως θρυλούμενα άπό
τά φιλικά πρός αυτήν μέσα . Η πανδημία στή χρα δέν έχει τρία , άλλά δύο
κύματα. Η όρθότατη έπιλογή για τήν
έπιβολή περιορισμν κατά τόν Μάρτιον του 2020 είχε ς άποτέλεσμα νά
μήν ύπάρχει κατ ' ούσίαν διασπορά
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Σάλος προεκλήθη στήν Τουρκία μετά την μετά
δοση βίντεο πού δείχνει δημοσιογράφο του δικτ ου Haber Tirk νά ρίχνει σφαλιάρα σέ τεχνικό κατά τήν διάρκεια ζωντανής μεταδόσεως Ο δημοσιογράφος Μουχαρέμ Σαρικάγια έπαιρνε συνέντευξη
άπό τήν δήμαρχο τής πόλεως Γκαζιαντέπ, όταν
άντιμετωπίσθηκε ένα πρόβλημα ήχου. Τότε παρε
νέβη ό τεχνικός Του πρακτορείου είδήσεων Ihlas
Αχμέτ Ντεμίρ, προκειμένου νά διορθσει τό πρόβλημα Άλλά ό δημοσιογράφος τού Haber Tirk
θύμωσε, Τόν χαστούκισε και τόν έστπρωξε. Άργότε
ραζήτησε συγγνμη λέγοντος: Συμπεριφέρθηκα
μέ τρόπο που δέν ταίριαζε σέ μένα και στό δίκτνο
που έκπροσωπ . Μόλις τελείωσε ή έκπομπή, ζήτησα συγγνμη άπό τόν Αχμέτ Ντεμίρ και άπό
τόν κ . Ορχάν Άκίν , τόν περιφερειακό διευθυντή της
HA, πού ήταν παρν στήν σκηνήν.
Όσοκι άν τό άποφεύγεις , τελικά είναι νοσταλγία .
Όσο πλησιάζουν oί
Γιορτές , τά Χριστούγεννα
και ή Πρωτοχρονιά , &λλά
καί τά Θεοφάνεια, ό νούς γυρίζει σέ κάποια παλιότερα
χρόνια. Δέν είναι εύκολο νά
καταλάβεις άν πρόκειται γιά
σύγκριση ή γιά τήν καύτό
ματη νοσταλγίω , δπως λ
Όπωσδήποτε , σήμερα oi
δυνατότητε είνα μεγαλύτε Τοκύριακο στό Μπάνσκο
ρεs , τά οίκονομικά-δσο κι
άν δέν θέλουμε νά τόπαραδεχθούμε - καλύτερα . .
χρι τή Ρμη, ή τό Σοββα βάτες καί of έκδρομείς τν
Φυσιολατρικν Συλλόπου άκούγεται συχνά (Εχε γων . Κι όχι σάν σήμερα,
κάπως κοπάσει άλλά ξανάρ- πού έχεις ή ένοικιάζεις ένα
4Χ4 καί άνεβαίνεις μέχρι τις
κορυφές Τν βουνν γιά νά
κάνεις σκί ή νά πές Τόν καφέσου μέ τόν ήλιο νά λάμπει
στό παγωμένο χιόν .
χισε) δέν ύπήρχε ούτε στή
φαντασία μας
ούτε νά τό σκεφθείς δέν
μπορούσες νά κάνεις ένα ταξίδι τά Χριστούγεννα έiνα
τά χρόνια τής νιότης μας .
Αυτό τό επάμε βόλτα μ
Στά βουνά δέν ύπήρχαν
τά <χιονοδρομικά και τίς
πλαγιές καί τίς κορυφές Τίς
άπολάμβαναν μόνο oί δρειΣυνόχεια σττήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3