Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
20 Δεκεμβρίου 2021
, Προεόρτια των Χριστουγέννων. yνατίου ίερομ
Σελήνη 16 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.37.-Δύσις ήλίου 5.09
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 10β.
Αριθμ . φύλ . 42142
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΑΚΡΑΙΑ ΠΟΛΩΣΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΤΣΙΠΡΑΜΕ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙΕΚΛΟΓΕΣ
Κοινοβούλιο: Κερκίς χειροκροτητν
Στήν πυρά ή έτιστήμη καί τά βιογραφικά
Ο Πρωθυπουργός άπαξίωσε τόν Σωτήρη Τσιόδρα ύποβιβάζοντάς τον σέ κύριο κανένα
Του Μανλη Κοττάκη
Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ άναμέτρησις Κυβερνήσεως-άντιπολιτεύσεως για τόν προυπολογισμό κατά την διάρκεια τής όποίας
οί βουλευτές της πλειοψηφίας και τής μει
οψηφίας χειροκροτούσαν μέ πάθος όπαδού τόν Πρωθυπουργό και τόν άρχηγό της
άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως, κατέδειξε
μέ σαφήνεια σέ τί είδους έκλογές δδηγούμαστε και μέ ποιά διακυβεύματα: έκλογές
άκραίας πόλωσης μεταξύ τν κυρίων Μη τσοτάκη-Τσίπρα μέ διακυβεύματα την
σταθερότητα καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη . Άν καί τό σύστημα τν δημοσκοπήσεων κάνει φιλότιμες προσπάθειες νά παρεμβάλλει τόν Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο
Ανδρουλάκη ς σφήνα μεταξύ τν κυρίων ξύ τν κυρίων Μητσοτάκη-Τσίπρα της
Μητσοτάκη και Τσίπρα, οί πρτες ένδείξεις για τόν νέο παίκτην είναι άπογοητευ- λόγω τής ύπόθεσης Τσιόδρα. Τής πρτης
τικές . Το ΠΑΣΟΚ είχε μεγάλη τρύπων
στήν κοινοβουλευτική του έκπροστηση άρχηγός της άζιωματικής Άντιπολιτεύσεέπί τριήμερο , τά άνακλαστικά του στήν
του όμάδος, δ στόχος του μάλλον έπετεύ
για τό Ταμεϊο Ανάκαμψης, τά μέτρα γιά την
ένεργειακή κρίση. Απέφυγε νά άπαντήσει έν έκτάσει στις κατηγορίες γιά αντήλ
μέ συγκεκριμένα συμφέροντα όπως τρα
πεζίτες, κλινικάρχες, κατασκευαστικούς
όμίλους καί προσέφυγε στήν κλασσική διέξοδο της καταγγελίας του πολακισμού και
της ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ μέ άκραϊες όμαδες . Η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη νά συσπειρσει τίς άστικές δυνάμεις
θά έστέφετο μέ πλήρη έπιτυχία άν δέν είχε
δύο προβλήματα: ή μετριοπαθής άρχικς
άπάντησή του για τήν σταθερότητα καί
τίς έκλογές οί όποίες θά γίνουν αστήν
ρα τους συνοδεύτηκε άπό μια μάλλον
στοτε συντηρητικό άκροατήριο.Οπως οί αχρείαστη έπίδειξη έπαρσης . Ζητάτε
πού ή ΝΔ βρέθηκε άρχικς σε άμυνα. Ο χθη : ή αύξηση τής συσπείρωσης τν κοιως έκμεταλλεύτηκε τίς κυβερνητικές πα λινωδίες σχετικς μέ τόν τελικό άποδέκτη
νωνικς άδύναμων στρωμάτων γύρω άπό
τόν ΣΥΡΙΖΑ είς βάρος του τραγικς άπόντος ΠΑΣΟΚ τό όποϊο δέν είχε κοινοβουλευτικές έφεδρείες γιά νά σταθεί.
6 Νίκος Ανδρουλάκης ήταν άμήχανος στίς τής έκθέσεως άλλά και παλαιότερη διατύσυνεντεύξεις και τίς τοποθετήσεις του .
Μέχρι νά έγκλιματιστεί στό έλληνικό πολιτικό περιβάλλον ο Τσίπρας θά έχει με ταφέρει όλη την άντιπαράθεση στήν Βου λή. Από έκεί πού λείπει . Η όμιλία Ανδρου- Χρησιμοποιντας διαρκς τό ρήμα κντιλάκη στήν αίθουσα γερουσίας γιά να έχει
κοινοβουλευτικό τηλεοπτικό πλάνο γιά τά
δελτία είδήσεων, έλάχιστα βοήθησε.
πωσή του για τίς νοσηλείες έκτός ΜΕΘ,
και έπιτέθηκε μέ δριμύτητα στήν Κυβέρνηση σέ τρείς άξονες: ΕΣΥ, μεσαία τά ξη, σχέσεις μέ συμφέροντα και διαπλοκή .
Ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στήν άντεπίθεση μετά τό αίτημα Τσίπρα γιά έκλογές . Γνωρίζοντας δτι ή
μεγάλη άστική πλειοψηφία πού συγκροτεί
τόν σκληρό πυρήνα τού έκλογικού κορμού
τής ΝΔ δέν γοητεύεται άπό τήν ίδέα της
πρας έπιχείρησε νά πλήξει την άξιοπιστία άστάθειας , έθεσε στό τραπέζι τό διακύβευμα τής σταθερότητας . Καί προέταξε έπίσης
κομματικό του άκροατήριο Μέ κορυφαία άξίες και πολιτικές πού συγκινούν τό έκάλάρων και τήν ύπόθεση Τσιόδρα, δ κ. Τσί
του Πρωθυπουργού καί νά συσπειρσει τό
Τούτων δοθέντων, έχει σημασία ή άποτίμηση της κοινοβουλευτικής μάχης μεταστιγμή τό αίτημα για κέκλογές . Άν κρί
νει κανείς άπό τις άντιδράσεις κερκίδας
τής συνήθως νωθρής κοινοβουλευτικής
έκλογές γιατί θά είστε τρίτο κόμμα , κθά
πρτης στήν όποία ή ΝΔ ειχε πρόβλημα
57 μεισεις φόρων, οί δαπάνες για τήν άμυνα και ή παράδοση των Ραφάλ, τά κονδύλια
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Κστα Κόλμερ
Τήν Παραμονή τν Χριστουγέννων
Αύξήσεις-φωτιά
στήν ένέργεια ,
δέν καλύπτονται
άπό τις έπιδοτήσεις
Τ Σ ΚΥΡΙΛΚΗ
Στροφή στή Ναυτιλία
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022
ΗAΝΕΡΓΙΑ τν νέων (50%) καί ή έλλειψη τεχνικής-δσων νέων έπιλέγουν τήν Θάλασσα άλλά και τήν
έπαγγελματικής έκπαίδευσης έπιβάλλουν τήν άνα- στεριά για νά ύπηρετήσουν τήν υπερπόντια ναυτιθερηση του έπαγγελματικού προσανατολισμού λία . Η σύγχρονη ναυτική τέχνη στήν χρα μας διδάτης νεολαίας . Όχι πιά στά πτυχία άνεργίας άλλά σκεται στίς δημόσιες σχολές έμποροπλοιάρχων, μη στροφή στά έπαγγέλματα όπου ύπάρχει ζήτησις χανικν πλοίων δωρεάν άλλά καί σέ ίδιωτικά έκπαιστήν άγορά έργασίας .
100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΤΑ 250 έκατ. εύρ αύξάνεται ό λογαριασμός τν παρεμβάσεων έως τό τέλος τού έτους γιά τόν περιορισμό τν έπι
βαρύνσεων σέ νοικοκυριά και έπιχειρήσεις άπό τό ράλλυ άνόδου τν τιμν στήν
ένέργεια καθς όχειμνας δείχνει τά δο ντια του καί ή ένεργειακή κρίσις θά εύρί
σκεται στό άπόγειό της.
ριστικό πς στό Εύρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας τά προθεσμιακά συμβόλαια ήλεκτρικής ένέργειας γιά την
έλληνική άγορά διαπραγματεύονται για
τον Ιανουάριο στά 363 εύρ άνά
βατρα καί για τόν Φεβρουάριο τού 2022
στά 375 εύρ άνά μεγαβατρα , όταν γιά
τόν Δεκέμβριο ή τιμή είναι 237 εύρ άνά
μεγαβατρα .
ΣΜΥΡΝΗ
Από τον θρίαμβο στην Καταστροφή
δευτήρια μέ δίδακτρα γιά στελέχη των ναυτιλιακν
Μία τέτοια διέξοδο παρέχει ή Θάλασσα καί ή έπιχειρήσεων στή ξηρά.
Έλληνική ναυτιλία πού προσφέρει εύκαιρίες πλήρους άπασχολήσεως και λαμπρής καριέρας των ποντίου ναυτιλίας μας έβασίσθη στά 100 Λίμπεράποφοίτων στίς ναυτικές σχολές της χρας.
Η μεταπολεμική ραγδαία άνάπττυξη της ύπεροτυν φορτηγά που παρεχρησε ή Αμερική κι έφτασε σήμερα τά 3.200 πλοτα, που ζεσταίνουV", <τρ
Είναι
χαρακτηΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ή ναυτοσύνη των Ελλήνων έπί 4.000 χρόνια, δι απλέοντας τά πελάγη μέ τόν Μίνωα, τό Μέγα της φουν καί διακινούν έμπορεύματα γιά τις άνάγκες
Θαλάσσης κράτος- του Θουκιδίδη, τίς έξερευνή- του 20% τουπληθυσμού της Γής . Πετρέλαιο, ύγροσεις του Μ. Άλεξάνδρου στόν Ίνδικό κεανό καί του αέριο, άνθρακες, σιδηρομετάλλευματα, στάρια, σόΠυθέα στή βορειοτάτη Θούλη, τήν γιά χίλια χρόνια γιες καί ακοντέηνερς μόνον μέ πλοϊα μεταφέροκυριαρχία του Βυζαντίου στήν Μεσόγειο Θάλασσα
καί μέ τήν άξιοποίηση τής Ρωσσοτουρκικής συνθή - πεινάσει, θά παγσει Το συγκριτικό πλεονέκτημα
κης Κιουτσού κ-Καίναρτζή τό 1774 γιά τήν άναγέν- του Ελληνικού πλοίου είναι ή εύελιξία και έτοιμόνηση του έμποροπολεμικού ναυτικού των νήσων , της . Τά καράβια βρίσκονται παντου σ όλα τάλιμάέξασφάλισε δουλειά , είσόδημα πολεμική πετρα κι έν
τέλει τήν έθνική άνεξαρτησία.
Ένα ήμερολόγιο για τή Σμύρνη πρίν καί μετά
τήν καταστροφή , τήν Μικρασιατική έκστρατεία
και τίς φρικαλεότητες τν Τούρκων.
οι ήρωες , οί μάρτυρες και τά πρόσωπα τής τραγωδίας
μεγα νται διεθνς. Αν τά σκάφη δέσουν ό κόσμος θά
Ατοχτήστε τό 10ο CD
Υπό τήν δεtuνov τν ,
ΒΕETHOVEN
νια του πλανήτη άναζητντας ναύλο και προσφέροντας ύπη ρεσίες άκοιμήτου μεταφορέως . Τό 22%
της Εύρωναυτιλίας είναι Έλληνικής πλοιοκτησίας.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Σήμερα , οί δυνατότητες που προσφέρει ή ένασχόληση μέ τήν ύπερπόντιο ναυτιλία είναι άπεριόριστες . Απόστελέχους ναυτιλιακής έπιχειρήσεως μέ χρις του φοπλισμου κι άπό κυβερνήτης πλοίου έως
τή Τραπεζική χρηματοδότηση, άσφάλιση καί ναύ λωση, ύπάρχουν πολλές βαθμίδες έξειδικεύσεως
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
-Πς συνέβη πάλι αυτό το θαυμαν;
Σέθαλάσσια περιοχή
τής Ισπανίας πιθανολογείται
ότι έντοπίσθηκε
όναός του Ήρακλέους
ΠΕΝΝΙΕΣ
- ΤόΕλληνικό DNA είναι .άλμυρό , όπως τό θαλάσσιο νερό! Τά Ελληνικά πληρματα είναι περιζήτητα.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
( σελ. 7 )
. Μετά τήν πανδημία και τά Ιockdown που είχαν
τεθεϊ σέ ίσχύ σέ όλο τόν κόσμο , έχει άρχίσει νά παρατηρείται ένα πολύ ένδιαφέρον φαινόμενο στίς
ΗΠΑ όσον άφορά τόν έργασιακό χρο . Τό φαινόμενο έχει όνομαστεί ς ή μεγάλη παραίτησην. Η
Μεγάλη Παραίτησις, γνωστή και ς Βig Quit, είναι
μία οίκονομική τάσις κατά Τήν όποία οί έργαζόμε
νοι παραιτούνται οίκειοθελς άπό Τις έργασίες τους
μαζικά, κυρίως στίς Ήνωμένες Πολιτείsς, ξεκινντας
άπό τις άρχές του 2021. Ή Μεγάλη Παραίτησις
άναγκάζει τους Αμερικανούς έργαζομένους νά έγκα
ταλείψουν τήν δουλειά τους σέ άριθμούς ρεκόρ- πά
νω άπό 24 έκατομμύρια τό έπραξαν άπό τόν Άπρ λιο έως τόν Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους- καί
πολλοί μένουν έκτός έργατικού δυναμικού . Σήν Κνα ύπάρχει τό Lying Flat , τό όποίο είναι μιά έπιλογή τρόπου ζωής καί ένα κοινωνικό κίνημα διαμαρτρίας άπό δρισμένους νέου, που άπορρίπτουw τς
κοινωνικές πιέσεις γιά σκληρή δουλειά. Αντ' αύτού
έπιλέγουν νά άκολουθήσουν μιά πιό άδιάφορη στά
ση άπέναντι στήν ζωή !
Στήν Αθήνα ή Σοφία
γιά τόν Κωνσταντίνο
ΌΤζόνσον όνόμασε
την κόρη του" Ιριδα
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου ,
δ όποίος νοσηλεύεται στό Νοσοκομείο Υγείαν μέ
πνευμονία, εύρίσκεται ή άδελφή του, Βασίλισσα
Σοφία. Η τελευταία ήλθε έκτάκτως στήν Ελλάδα
μόλις ένημερθηκε γιά την δυσάρεστη αύτή έξέλι
ξη, άποχωρούσα άπόσυναυλία πού έδίδετο πρός τι
μήν της . Η κατάστασις της ύγείας του Κωνσταντί νου είναι σταθερή.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τής Βρεταννίας Μπόρις
Τζόνσον και ή σύζυγός του Κάρρι όνόμασαν τήν κόρη τους Ρόμι Άιρις Σάρλοτ Τζόνσον, έπιλέγοντας
όνόματα πού συνδέονται και μέ τίς δύο οίκογένειές
τους. Η Κάρρι Τζόνσον είπε δτι τό Ρόμν έπελέγη ,
διότι ήταν τό όνομα της θείας τής Ρόζμαρυ , έν τό
Συντονισμός
προσπαθειν
Πολιτείας
καί Έκχλησίας
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά πέντε τελευταία λεπτά, όπως στό μπάσκετ
της Ζωής Ράπτη*
"Επειτα άπ' άρκετό και ρό, άποφάσισα νά παρακολουθήσω άπό τήν τηλε
όραση τήν συνεδρίαση τής
Βουλής , μέ άντικείμενο τον
Προύπολογισμό .
προϋπολογισμοί συντάσσονταν είτε μέ τήν θολή διευκρίνιση του Κατά προεσέγγ - φυσικά, όχι μόνο στήν Ελλά
σην , είτε μέ τήν σκέψη του
ζο,Τι βρέξει άς κατεβάσει , κόσμο .
είτε μέ τήν εύχή Παναγία ,
TΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 13 Δεκεμβρίου, στάλ θηκε ένα θετικό μήνυμα στήν έλληνική κοινωνία, όταν ή συνεδρίαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Έκκλησίας της Έλλάδος, ύπό τήν Προεδρία
του Μακαριωτάτου Άρχιει
Αθηνν καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου συνδυάστηκε μέ τήν ίστορικής
σημασίας έπίσκεψη του Πρωθυπουρ γουκ. Κυριάκου Μητσοτάκη . Ο κ. Μητσοτάκης είναι ό πρτος Έλληνας
θς ένας τόσος δά Ιός χει φe
ρει τά έπάνω-κάτω Κα ,
. Ένας άπρόσκλητο έπισκέπτης ξάφνιασε μιά
οίκογένεια στή Ν . Άφρική , όταν στόλιζε τό χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αφού τελείωσαν τον
στολισμό , τά μέλη τής οίκογένειας άντίκρισαν ένα
θανατηφόρο δηλητηριδδες φίδι νά άναδυεται άπό
τό χριστουγεννιάτικο δέντρο της! Ό Ρόμπ καί ή
Μαρσέλα Γουάιλντ πού κατάγονται άπό τό Χερτφορτσάιρ τής Αγγλίας άλλά τρα ζούν στό ΚΕ
ιπΤάουν τής Νοτίου ΑΆφρικής μόλις είχαν τελεισει
μέ τά φτα και τά στολίδια στό δέντρο τους μέ τά
παιδιά τους, όταν παρατήρησαν τό φίδι νά βγαίνει
άπό τά κλαδιά Φυσικά κατατρόμαξαν
ση καί περίμενα Μιά συζήτηση κατά τήν όποία άνα μένεται νάτοποθετηθούν οί
άρχηγοί τν κομμάτων καί
δ πρωθυπουργός , μοιάζουν
μέ έναν άγνα μπάσκετ . Δηδτι στήν περί Προϋπολο- λαδή ένδιαφέρον έχουν τά
δα , άλλά σέ όλο σχεδόν τόν
Γνωρίζοντας, λοιπόν ,
Βεβαίως , άπό τό 2010
κι έδθε, οί συζητήσεις περί Προϋπολογισμού άπέτησαν μάλλον μια έξωπραγματική διάσταση , καθς οί
Μέ τόν κορωνοϊό , οί
προϋπολογισμοί συντάσσονται ύπό τόν προσωρινό
Τίτλο (Εάν και έφ, δσον , καγισμού συζήτηση θά άκουγαμε δτιδήποτε άλλοέκτός
άπό τό κυρίως άντικείμενο, στήθηκα στήν τηλεόραπέντε τελευταία λεπτά, ήτοι
-στήν δική μας περίπτωσηof όμιλίες τού άρχηγού τής
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3