Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Ο κιθαφωδός Γεργιος Παπανδρέου-Το έγγόνι τής Ντόρας αέψήφισεν Ανδρουλάκη -Ό Πολάκης και ή ΑΑΔΕ Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚ ΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Στά δυτικά καί τά βόρεια, αθριος καιρός μέ νεφσεις κατά τόπους ηύξημένες . Στήν ύπόλουτη χρα
κακοκαιρία μέ βροχές καί σποραδικές καταιγίδες . Τά φαινόμενα γρήγορα θά έξασθενήσουν.
Αριθμός φύλλου 9
Τιμή:
Κυριακή , 19 Δεκεμβρίου 2021
Πρό τής Χριστού γεννήσεως
ΚΑΙΡΟΣ
ΕΛ. Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ:
τό όρεσίβιο έλατο
Έθνικός θησαυρός
Σελ. 33 , 34,39
. Καθίζησις
στό πολιτικό σκηνικό
. 22% χάνει
ό δικομματισμός
. Αλλάζει καταστατικό
για νά διαγράφει
άνέτως ό άρχηγός
της Αντιπολιτεύσεως
.Διέρρηξε
τίς σχέσεις του
μέ τόν κ. Μητσοτάκη
ό καθηγητής Τσιόδρας
. Στό στόχαστρο
Σκέρτσος-Βλαστάρης
Δ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ:
άνέκαθεν πέραν τής λογικής
Ηπολιτική κινείται
Σελ. 2
. ΜΑΖΗΣ:
λίμψηστος
Ένας πλανήτης παΣελ. 15
Μέ αίσιοδοξία καί
M. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:
αύτοπεποίθηση
Σελ. 15
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ:
πουρός
0 έπίμονος Κη
Σελ. 13
Θαλάσσιες περιπέ
Σελ. 14
Σ. PANΗΣ
τειες
Εορταστικές συνταγές άπό τόν σέφ το0 Βασίλισσα Φρειδερίκην
Σελ. 14
Δ. ΚΑΠΡΑΝΟΣ:
Δέν ξοδεύω τόν
B. ΦΛΕΣΣΑ:
ήλιο σου άδίκως , Κύριε!
Σελ. 31
ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ:
πύξεως
Η ήθική τής άναΣελ. 13
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΑ Η
Εύχές μέ νόημα
Σελ. 2
E. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ:
ωτιάν στό πολιτικό σκηνικό
ή όποία όδηγεί σέ ραγδαίες
άνακατατάξεις και σέ άνατροπές συσχετισμν βάζει ή έξέλιξη της πανδημίς , ή πορεία τής οίκονομίας καί
ή έκλογή νέου άρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Κυβέρνηση και άντιπολίτευση πιέζονται ήδη δημοσκοπικς όχι έξ ίσου (ή
Άριστερά περισσότερο ) άλλά τό άπο τέλεσμα εναι τό ίδιο: ή καθίζησις τν
έκλογικν ποσοστν του δικομματισμού . Έν ή ΝΔ διατηρεί τήν πρωτοπορία στίς προτιμήσεις του έκλογικού σματος, ή δύναμίς της έμφανίζε ται στήν τελευταία μέτρηση τής MRB
μειωμένη κατά δέκα έκατοστιαΐες μονάδες σέ σύγκριση μέ την έπίδοσή της
στίς έκλογές του 2019. Χάνει μάλιστα
το 7,5% τής δυνάμες της του 2019
πρός το ΠΑΣΟΚ, ήτοι καθαρό ποσοστό 2,8% , διαψεύδοντας τίς έκτιμήσεις , ότι χαμένος άπό την έκλογή νέ ας ήγεσίας σέ αυτό θά είναι μόνον ό
Άλέξης Τσίπρας! Ό ΣΥΡΙΖΑ έμφανίζεται νά κινείται στό 19-20% με τά την άλλαγή ήγεσίας στό ΠΑΣΟΚ
και να άμφισβητείται ή ήγεμονία του
στόν χρο της Κεντροαριστεράς . Ακόμη χειρότερα είναι τά ποιοτικά στοιχεία τν άπόρρητων μετρήσεων. ΉΝΔ
έχει ύποστεί μεγάλη ζημιά στήν είκόνα της , ίδίως στήν περιφέρεια , άμέ
σως μετά την άνακοίνωση του προστίμου τν 100 εύρ γιά τόν ύποχρεωτικό
έμβολιασμό . Τά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ
καί του ΠΑΣΟΚ στά άστάθμιστα δείγματα τν δημοσκοπήσεων κινούνται
άκριβς στό ίδιο ποσοστό , στό 17% ,
Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:
διαζυγίων
Ο θερβάντες τν
Σελ. 31
Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ:
που άπειλεί τόν Μακρόν
Η -μπουλντόζαν
Σελ. 17
Δ. ΘΩΜΑΣ:
του Κρεμλίνου
Ή παράξενη νίκη
Σελ. 18
Mηona ΝNomata
Κρίσις στό Μέγαρο Μαξίμου
έκκαθαρίσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ
Πς είσέρχεται ή
Ε.ΧΟΖΟΒΙΩΤΗΣ:
Γαλλία στό 2022
Σελ. 18
Ήεύρωταϊκή άκροΚ.ΤΖΑΒΑΡΑ:
δεξιά στήν παγίδα του άντιεμβολιασμού Σελ. 21
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
άποφευχθεί ή πρόσθετη φορολόγησις
Τεκμήρια, πς θά
Σελ. 11
Δολοπλόκος
ζουν όνομα
Τά ΕΛ.ΠΕ. άλλάΣελ. 10
Ή έσωκομματική άμφισβήτησις
όδηγεϊ τόν Τσίπρα σέ άπ 'εύθείας έκλογή
D χειολογικός άπό την βάση τν 60.000 μελν
Έλληνικά έπενδυτικά σχήματα μπαίνουν σέ δυναμικές έπιχειρήΣελ. 12
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ:
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:
θησαυρός τοΰ Κιλκίς
Ό άρχαιολογικός
Σελ. 32
Τήν διαγραφή Εανθού ζήτησαν 10 βουλευτές
τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
Θαύμα! Ούτε ένας Έλληνας
πολιτικός στά "Pandora Papers"
έ Συνέδριο έκκαθαρίσεως λογαριασμν φαίνε - τά τίς άποκλειστικές πληροφορίες τής Εστίας ό πρται πς όδεύει ό ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα- ην πρωθυπουργός έξετάζει πολύ σοβαρά τό ένδεχόμενο
χία τόν έρχόμενο Φεβρουάριο. Όκ. Άλέξης Τσίπρας νά δρομολογήσει μέσω του Συνεδρίου τήν διαδικασία
έχει προϊδεάσει τά κορυφαία στελέχη του άλλά και τά έκλογής του άπό τή βάση τού κόμματος. Κι αυτό παάπλά μέλη του κόμματος πς κστό Συνέδριο θά λη- ρά τίς άντιρρήσεις πού άναμένεται νά προβάλουν άπ φθούν κρίσιμες και τολμηρές άποφάσεις) ζητντας ναντι σέ μία τέτοια προοπτική τά στελέχη της λεγόάπό όλους να συμβάλουν στή διεύρυνση καί τόν μετα - μενης έσωκομματικής αντιπολιτεύσεως στόν ΣΥΡΙΖΑ
σχηματισμό του κόμματος χωρίς δεύτερες σκέψεις. Κα Σ
τής ΖΕΖΑΣ ΖΗΚΟΥ
Σελ.7
συνέχεια στήν 4η σελίδα
Πρόεδρος ή τηλεπερσόνα
συνέχεια στήν 5η σελίδα
Του ΜAΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Σελ.16
ΚΣτήν όπερα.
δίνω ό,τι πήρα
άπό τόν Θεό
και τούς
γονείς μουν
Η μελέτη Τσιόδρα συζητείται μυστικός
στίς συνεδριάσεις τής Επιτροπής Λοιμωξιολόγων
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Φοβούνται τήν έξαρση θανάτων έν όψει Όμικρον καί τίς δικογραφίες
τής ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Θέατρο στά καφενεία
και στά κλαρίνα!
Το στάβλν
Τής Δανάης Σπηλιτη.
ιά τούς έμπειρους είδικούς της Δημόσιας Ύγείας λύψεως τν 400 κλινν ΜΕΘ οί θάνατοι τν διασωκαί τούς κλινικούς γιατρούς τής πρτης γραμμής , ληνωμένων αύξάνονται κάθε μέρα έως κατά 57%, δσο
ή έρευνα του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα ήτανή έρευ- μεγαλνει ό φόρτος των έντατικν μονάδων . Ένω γιά
να του αυτονόητου.
Πού κατέδειξε , δμως , γραπτς και μέ σκληρούς νης θνητότητος άγγίζουν , σύμφωνα μέ την έρευνα, τό
δεϊκτες τήν άθέατη γιά τούς πολλούς , ζοφερή πραγμα- άσύλληπτο 87 %. Άριθμοί πού άποτυπνουν τόν έφιτικότητα έντός νοσοκομείων καί τίς άντοχές του συστήματος . Θέτει δρια, καί προειδοποιεϊ ότι άνω της καΓ
του ΜΑΚΗ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ
τίς διασωληνσεις έκτός MΕΘ οί δεϊκτες τής ηύξημέ της ΝικΟΛΕΤΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σελίς 28
Σελίς 26
άλτη δσων δρασκελίζουν τήν πόρτα του νοσοκομείου
συνέχεια στήν 4η σελίδα
ΓΕΡΜΑΝΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Πρός έναν
άφυλο κόσμο;
Ποιοί μεθοδεύουν τήν άποστρατεία
του άρχηγού Στόλου κ. Λυμπέρη.
Δέν ξεχναμε,
Ποτέ ξανάν
Γ. ΡΑΚΑ
του ΠΡΟΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Σελίς 24
Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ
Σελίς 6
Σελίς 30
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ