Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ρ
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασευή
17Δεκεμβοίου 2021
Δανιήλ του προφήτου . Διονυσίου Αγίνης του έν Ζακύνθ
Σελήνη 13 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7:35-Δύσις ήλίου 5.07
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 12β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 10β.
Αριθμ. φύλ. 42140
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Ο ΚΑΘΗΤΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
<Ιός Τσιόδρα πλήττει τόν ΣΥΡΙΖΑ
καί άναστατνει τό Μαξίμου
Ο Τσίτρας διέγραψε τόν Βουλευτή Κουρουμπλή έπειδή κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ότι κδολοφονεύ
άσθενείς-Ένα βήμα πρίν άπό την άποδοκμασία του κΣωτήρην έφθασε ή Κυβέρνησις στό Κοινοβούλιο
ΗΡΚΕΣΕ μιά έπιστημονική μελέτη για νά
άποκαλυφθούν σέ όλο τους τό εύρος τά άδι
έξοδα του πολιτικού μας συστήματος. Ή
μελέτη τν καθηγητν κυρίων Τσιόδρα
και Λύτρα, ή όποία διέψευδε τούς ίσχυρισμούς του Πρωθυπουργού για τήν θνητότητα έκτός ΜΕΘ, προεκάλεσε πολιτικό.
σεισμό . Πλήγμα ίσχυρό, τό όποϊο έπετάθη άπό μπαράζ δηλσεων του καθηγητο
Λύτρα , δτι ή μελέτη παρεδόθη στό άν
τατο έπίπεδο . Στόν Πρωθυπουργό δηλαδή. Δήλωσις , πού άνοιγε κατά στελέχη τής
άντιπολιτεύσεως έκτός άπό ζήτημα άξιοπιστίας του κυρίου Μητσοτάκη καί ζήτη- σμού Βασίλης Κικίλιας, δτι ούτε σέ ατόν
μα ποινικν εύθυνν γιά 1.500 θανάτους . παρεδόθη ποτέ ή μελέτη.Οκύριος ΟίκονόΌ άρχηγός της άξιωματικής Αντιπολιτεύ
σεως Αλέξης Τσίπρας άδραξε τήν εύκαιρία
και κάλεσε άπό τις Βρυξέλλες τόν Πρωθυπουργό είτε να άνακαλέσει είτε νά παραιτηθεί Η Κυβέρνησις άρχικος εύρέθη σέ δύ σκολη θέση. Μέ την πλάτη στόν τοίχο . Ο
κυβερνητικός έκπρόσωπος Γιάννης Οίκο
νόμου ήρνήθη στήν ένημέρωση των πολιτικν συντακτν δτι ή μελέτη παρεδόθη ποτέστόν Πρωθυπουργό ή σέ συνεργάτες του ,
έν δέν ήταν τό ίδιο σαφής για τό Υπουργείο "Υγείας . Μέ συνέπεια νά κάνει διαρροή στά ΜΜΕ και δ νυν Υπουργός Τουριμου ήναγκάσθη όμως νά παραδεχθεί δτιδ
κύριος Τσιόδρας παραμένει κό πιό στενός
σύμβουλος του πρωθυπουργούν σέ θέματα ή έντασις τν έπιθέσεων στό πρόσωπό του .
πανδημίας , μέ συνέπεια νά έγερθουν έρωτή ματα γιά τήν είλικρίνεια τής διαβεβαισεως
περί μή παραδόσεως τής μελέτης. Ο έκπρόσωπος ταυτοχρόνως έπετέθη στόν ΣΥΡΙΖΑ,
μέ την κατηγορία ότι εύθύνεται σέ ένα βαθμό γιά την αύξηση τν θανάτων έπειδή κατεψήφισε τόν ύποχρεωτικό έμβολιασμό και
τις ποινές σέ γονείς πού δέν άποστέλλουν τά χθές τό άπόγευμα ή Κυβέρνησις ήταν έπιπαιδιά τους στό σχολείο.
θηγητή Τσιόδρα , έκείνος έδέχθη νά έκδο
σει διευκρινιστική δήλωση για νά μειωθί
Μόνο πού δ κύριος καθηγητής έκανε την
δουλειά μισή.
Κατηγόρησε μέντήν άντιπολίτευση δτι
έργαλειοποιεί τήν έρευνα, άλλά άπέφυγε νά
διαψεύσει τόν συνεργάτη του καθηγητή Λύτρα, ότι αύτή παρεδόθη στόν Πρωθυπουργό-στό κάντατο έπίπεδο . Μέχρι άργά
κοινωνιακς στό καναβάτσο, και ή γραμμή
πού είχε δοθεί στούς Βουλευτές τής ΝΔ στό
Μετά άπό όργιδες παρασκήνιο καί τηλεφνημα του Πρωθυπουργού πρός τόν καΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 19/12
<Σολομντεια λύσις
για την Ελλάδα
άπό την ΕΚΤ
Όριζοσπαστισμός τν έλίτ
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζε
ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ τής πανδημίας τό περιοδικό Economist
δημοσίευσε μια έξαιρετικά ένδιαφέρουσα μελέτη τροπής των λοιμωξιολόγων-όσα έχουν έρθει έν
για τήν πολιτική καί έκλογική συμπεριφορά των κοι - πάση περιπτσει στό φς της δημοσιότητας-άπονωνιων όταν οί πανδημίες ξεπερνούν τά δύο χρόνια καλύπτουν παρεμβάσεις Υπουργν για τήν λήψη
καί δέν τιθασεύονται . Οδηγός αυτής βεβαίως ήταν άποφάσεων σέ άντίθετη κατεύθυνση άπό τίς είσηδσα συνέβησαν στόν πλανήτη μας σέ προηγούμε - γήσεις τν έπιστημόνων . Τρα δύο διακεκριμένοι
νους λιμούς καί καταποντισμούς. Σέπροηγούμενες έπιστήμονες ίατροί, άπολύτως προσκείμενοι στήν
πανδημίες .Τά εύρήματα τής μελέτης ήταν έντυπω Κυβέρνηση, έρχονται νά έπαναστατήσουν και νά
σιακά . 'Η διετία είναι τό άντατο χρονικό όριο τής άποκαλύψουν ότι καί έντός τν πρόχειρων ΜΕΘ
υπομονής των λαν. Μετά τό πέρας της διετίας και έκτός των πρόχειρων MΕΘ ο κόσμος πεθαίνει
άρχίζει σταδιακς ή ριζοσπαστικοποίηση. Καί οί πο - άπό έλλειψη όργάνωσης του ΕΣΥ. Καί ποιοί έπιστήρετες διαμαρτυρίας-στήν Βιέννη κατέβηκαν προ- μονες, παρακαλ! Οπρτος είναι ο καθηγητής Σω χθές στόν δρόμο 40.000 άνθρωποι. Συμπτωματικς τήρης Τσιόδρας . Ο υπεράνω πάσης ύποψίας κύριος
στήν περίπτωσή μας ή διετία είναι τρα . Τρα συ- Τσιόδρας . Ό άγαπητός Σωτήρης", παρόντος του
μπληρνονται δύο χρόνια άπό τόν έντοπισμό του όποίου ό Πρωθυπουργός έκανε έπιδείξεις οίκειόίo0 στήν Γουχάν της Κίνας , τόν Φεβρουάριο συμπληρνεται διετία στήν χρα μας άπό τόν έντοπι- μένες συνεντεύξεις Τύπου . Αυτός ό Τσιόδρας έδωσμό του κρούσματος μη δέν. Νά άναμένουμε ριζοσπαστικοποίηση; Υπάρχουν ένδείξεις σοβαρές . Από Του που δυστυχς δέν έπιβεβαινει όσα είπε ό κύτούς 500.000 άνεμβολίαστους πού άπειλήθηκαν μέ ριος Μητσοτάκης στήν Βουλή προσφάτως γιά την
τόπρόστιμο των 100 εύρ του κυρίου Σκέρτσου, μό- θνητότητα έκτός ΜΕΘ. Οδεύτερος είναι ο καθηνον οί 100.000 καί πλέον συνεμορφθησαν πρός τάς γητής Βασιλακόπουλος . Πρό μηνός έπίσης άπευποδείξεις. Άλλά τόνέο που προκύπτει καί χωρίς κάλυψε ότι χάνεται κόσμος στίς ΜΕΘ έπειδή είναι
έρευνα στήν νέα καί έπδυνη φάση που ζουμε είναι πρόχειρα στημένες και δέν ύπάρχει έπαρκής όξυδριζοσπαστισμός των έλίτ και των τεχνοκρατων . Ο γόνωση , Είχε τά νευρα του τότε έπειδή δέν έγινε
ρίζοσπαστισμός των κοινωνιν έπεται.
οι έπιστήμονες άκολουθούν. Τά πρακτικά της έπι
ΜΕΤΑ τήν Fed πού άνεκοίνωσε ότι
δλοκληρνει τό πάνδημικό πρόγραμμα
άγορν δμολόγων τόν προσεχή Μάρτιο άντί γιά τόν Ιούνιο, και ή Εύρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα χαμηλνει τόν ρυθμό
του έκτάκτου προγράμματος άγορας όμολόγων ΡEΡP και τό τερματίζει έπίσης
τόν Μάρτιο του 2022.Η κεντρική τρά πεζα άντιμετωπίζει πλέον ένα ράλλυ τν
τιμν του πληθωρισμού τό όποίο άνα μένεται νά συνεχισθείκαι το έπόμενον
έτος , μέ τήν Κριστίν Λαγκάρντ να παραδέχεται ότιό πληθωρισμός θά μείνει πά νω άπό τό 2% γιά τό μεγαλύτερο διάστημα του 2022 λόγω της έκρηκτικής άνόδου τν τιμν ένέργειας . Ωστόσο θά συνεχισθούν οί έπανεπενδύσεις όμολόγων
άφιερωμένο στό 1922 καί τήν πολυθρύλητη Σμύρνη!
ΕΣΤΙΑ
καί φωτογραφίες τού
φιλλληνος Βoissonmas
ΣΚΑΗΡΟΔΕΤΟ
τητας τους περασμένους μήνες σέ είδικά όργανωμαζί Ατοκτήστε το 90 CD
σε στήν δημοσιότητα μελέτη του περασμένου ΜαΒΕΕTHOVEN
Συνέχεια στήν σελ. 2
LBENOARY RECORDNGS
Ή άσφυχτισα
δημοκρατία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, άλλά ό,τι είπε έγραψε καί δέν
Υπουργοί της Κυβέρνησης έχουν όμολογήσει ξεγράφει . Ούδείς γνωρίζει μετά βεβαιότητος ποιός
δτι οί άποφάσεις της πανδημίας είναι πολιτικές και
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Εχε προλάβει άκόμη και τόν Α' Παγκόσμιο Πό6
λεμο. Ο Υηραιότερος άνδρας τής Γαλλίας , ό Μαp σέλ Μέ , 1 12 έτν, πέθανε σέ νοσοκομείο Τς πό
λεως Βιέν, κτυπημένος άπό τόν κορωνοιό , όπως
έγινε γνωστό άπό τήν κόρη του Ζούσε πάντα
στό σπίτι του, άλλά κόλλησε τήν Covid, και ή
κατάστασις έπιδεινθηκε . Του έδωσαν όξυγόνο,
έκαναν τά άδύνατα δυνατά, όμως τί περιμένετε .
Στά 112 χρόνια του ..ν είπε ή Νικόλ Μπουαρόν
ή μονοχοκόρη του . Ο Μαρσέλ Μέs γεννήθηκε στς
12 Τουλίου 1909 καί έδ και δεκαετίες ζούσε μόνος
στό σπίτι του , μέχρι Τις 2 Δεκεμβρίου, όταν χρειάσθηκε να είσαχθεϊ στό νοσοκομείο . Ήταν πρην όδηγός άσθενοφόρου και είχε χηρέψει άπό Τό
1998. Ο Μές κατεγράφη ς ό γηραιότερος Γάλλος
στις 5 Οκτωβρίου, μετά τόν θάνατο του Ζίλ Το μπάλντ, ένός πρην λιμενεργάτου και ψαρά άπό
την Μαρτινίκα
ΜΕ ΤΗΝ εύκαιρία της Συνόδου γιά τή
Δημοκρατία που συγκάλεσε (τηλεδι
ασκεπτικά) ό Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe
Biden, στίς 9 Δεκεμβρίου έ . , έχω μερικές σκέψεις, που τίς έκθέτω στό σημερινό μου σημείωμα, ς"Ελληνας, ς
Εύρωπαΐος, ς γήινος άνθρωπος . Έκ
καταγωγής καί παιδείας μου είμαι έθ σμένος στήν ίσηγορία καί στήν ίσονομία, στήν ίσότητα και στή δικαιοσύνη .
μέναν λόγο. Θυμάμαι πχ. όταν ήμουν
στό πρτο έτος της Νομικής στό Κα ποδιστριακό Αθηνν είχαμε έναν συμφοιτητή μαϋρο, άπό την Ούγκάντα
τόν Steve Barogo . Γίναμε φίλοι . Πρέπει νά ήμουν ό πρτος Ελληνας φίλος του, δπως έλεγε . Τόν κάλεσα μα4 μέ άλλους συμφοιτητές και στό σπί
τι μου. Ή μάνα μας ή συγχωρεμένη
μας δέχθηκε καλόκαρδα και τόν ρ.
τησε , σέ μιά έκφραση βαθείας συμπάθειας και βαθέος χιουμορ ( ) , κάν
τόν είχε κάψει ό ήλιος". Κάναμε παρέα . Έντάχθηκε καί στόν κλειστό
Αγωνία γιά την περιπέτεια
ύγείας του Κωνσταντίνου
ΣΕ ίδιωτικό θεραπευτήριο τν Άθηνν μετέβη
έσπευσμένα χθές τά ξημερματα ό τέως βασιλεύς
Κωνσταντίνος. Αρχικς οί ίατροί στό Κέντρο Υγείας στό Κρανίδι όπου μετέβη, καθς διαμένει μόνιμα
στήν περιοχή , έξετίμησαν ότι είχε ύποστεί ίσχαιμικό έπεισόδιο. Εκεί τού παρεσχέθησαν οι πρτες βοήθειες και ή κατάστασις τής ύγείας του σταθεροποιήθηκε. Εν συνεχεία όμως έκρίθη άναγκαία ή μεταφορά
Γραμματόσημα
έγιναν έργα
τν Βρυζάκη
καί Μαργαρίτη
άπό την Εθνική
Πινακοθήκη
Λεπτομέρειες
στήν σελ . 7
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Συνέβη στό μπάρ "Οven and Tap" στό
Bentonville τν ΗΠΑ . Τό γιγαντιαϊο φιλοδρημα έγινε λόγος άπολύσεως μιας σερβιτόρας . Ή
Ryan Brandt καί μιά συνάδελφός της άκόμη , έξυπηρέτησαν πάνω άπό 40 άτομα που είχαν κλείσει τό κατάστημα γιά πάρτυ, Μετά τό δείπνο, ό
καθένας άπό τους παρισταμένους άφησε άπό περίπου 100 δολλάρια φιλοδρημα, πού σημαίνει ότι
συνολικά έμειναν στόν τραπέζι 4 400 δολλάρια.
Τό γεγονός όμως πς ή Brandt άπεκάλυψε στούς
πελάτες ότι οί σερβιτόρες θά κρατούσαν μόνον τό
20% του ποσού αύτου, όδήγησε την διεύθυνση
τουμπάρ νά τήν άπολύσει . Ή αίτιολογία ήταν ότι
άπεκάλυψε τήν πολιτική του καταστήματος γιά
τά φιλοδωρήματα. Όμως ή Brandt δηλνει πς
ήταν ή πρτη φορά που έκλήθησαν νά δσουν τό
80% τν φιλοδωρημάτων στήν διεύθυνση.
Πς έμειναν στό ράφι ό Σίμων Καράς καί ή Δόμνα Σαμίου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Τέτοιες μέρες, όταν ήμα - άγγλοσαξωνικές καί τίς άνα - πούς καί τόν δήμαρχο νά μάς
σταν κανονικοί άνθρωποι, τολικές χρες
άρχίζαμε νά σκεπτόμαστε
τά δρα τής Πρωτοχρονιάς. πρωτοχρονιάτικα δρα; Τό
Προσέξτε το αύτό . Τής Πρω- Εθιμο τής Παραμονής πάει ,
τοχρονιάς, όχι τν ΧριστουΥέννων . Τά δρα τά χαρίζαμε και τά άνοίγαμε όταν
δλλαζε δ χρόνος και δχι τά θλιβερές γιορτέ , μέ κοινό
Χριστούγεννα , όπως στίς
Κύστερα, μός μοίραζε τά
δρα . Θυμάμαι, κάθε χρόνο
κέα καινούργιο βιβλίο . Το
πρτο ήταν <Ο μαύρος πργκηπαφ , ένα παιδικό μυθ στόρημα μέ έναν πρίγκηπα
άπό τήν Άφρική , πού που λήθηκε σκλάβος και τελικά
Ελαμψε στόν πολιτισμένο
λέε Καλή χρονιάν .
Ποιός χαρίζει σήμερα
Πόσο μου έχει λείψει έκεί
νη ή άτμόσφαρα , μέ τήν φωνή του έκφωνητή στό ραδιόφωνο του ΕIΡ νά μετρά άντ
στροφα καί ό πατέρας νά
σβήνει τά φτα μόλις άκουγόταν τό εύπυχισμένος όν
oς χρόνοp.
ΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Έπί τή 103η έπετείφ του θανάτου
του άειμνήστου Διευθυντού τής Εστίας)
Εσβησε. Καί πλέον άλλάζει
δχρόνος παρακολουθδντος
στήν τηλεόραση έκείνες τίς
ΑΛΩΝΙΔΟΣ ΚΥΡΟΥ
είς τό Α' Νεκροταφείο Αθηνν
έτελέσθη μνημόσυνον
και έψάλη τρισάγιον έπί του τάφου του .
τους ταλαίπωρους άλλοδαΣυνόχεια στήν σελ. 4