Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤ Α Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
16Δεκεμβρίου 2021
Αγγαίου προφ . Θεοφανο0ς βασιλίσσης
Σελήνη 12 ήμερν Ι Ανατολή ήλίου 7.34-Δύσις ήλίου 5.07
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις, άσθενείς βροχές καί βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 10β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία εως 8β.
Άριθμ. φύλ. 42139
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΘΑ <ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γίνε ήγέτης καί πρωταγωνιστής γιά μία ρα
Πς θά διδάσκεται ή Ίστορία στά σχολεία μέβάση τά νέα άναθεωρημένα
σχολικά προγράμματα τής ύπουργού Νκης Κεραμέως
Τό 'Υπουργείο άπεφάσισε νά ένισχύσει τήν ύλη τής εύρωπαϊκής καί παγκόσμιας καθυστέρηση, οί μαθητές νά συνδέσουν
Ίστορίας . Σέ δλες τις τάξεις του Λυκείου ή τήν θεωρία μέ την πράξη. Τά Μαθηματι διδασκαλία της, γιά πρτη φορά , γίνεται θεματική . Οί θεματικές ένότητες είναι στήν Α
Λυκείου Κράτη, θεσμοί και διοίκηση, ίδε ολογικά ρεύματαν , στήν Β Λυκείου Κοι νωνία , Οίκονομία, Δημογραφίαν και στήν πρέπει νά ξεπερασθούν άνυπέρβλητα, μέΓΛυκείου Πόλεμος και Είρήνην . Είδικά τό μάθημα Ιστορίας κατευθύνσεως τής
ΓΛυκείου έντάσσεται ένα πρωτοποριακό άντικείμενο, ή διδασκαλία τής θεωρίας
καί της μεθοδολογίας τής Ιστορίας, μέ τόν
τίτλο Τό Εργαστήριο τής Ίστορίαφ. Μέ
τόν τρόπο αύτό οί μαθητές , πού άργότερα θά
είσαχθούν κυρίως στίς Φλοσοφικές Σχολές τν πανεπιστημίων , θά έξοικειωθούν μέ Υές στήν θερμοκρασία ένός τόπου καί τίς
τά θεωρητικά και μεθοδολογικά έργαλεία έκπομπές του διοξειδίου του άνθρακος καί
της έπιστήμης τής 'Ιστορίας
Επίσης ήγγικεν ή ρα, έστω και μέ
ΜΕΤΑ 20 όλόκληρα χρόνια , το Υπουρ- άρχίσει ή έφαρμογή τν Προγραμμάτων
γείο Παιδείας προχωρεί στήν ριζική
άλλαγή τν Προγραμμάτων Σπουδν σε
Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο, μέ στόχο
την άλλαγή στόν τρόπο έκπαιδεύσεως και
την κατάργηση άναχρονιστικν μεθόδων , τήν σημασία τν γεγονότων , τά αίτια και
δτως ή στείρα άπομνημόνευσις και βιβλί - τις συνέπει ές τους Ό μαθητής θά άναλαμ
ων . Τά Νέα Προγράμματα πού έξεπονή- βάνει μέσα στήν τάξη τόν ρόλο του πρωθησαν μέ έντολή της Υπουργού Παιδείας
Νίκης Κεραμέως θεωρούνται καινοτόμα
άφού έπιχειρούν νά βάλουν τόν μαθητή
μέσα στήν ούσία του κάθε μαθήματος, νά
τόν ένεργοποιήσουν και, γιατί όχι, νά ένισχύσουν τήν κριτική διάθεση του . Χαρα κτηριστικό παράδειγμα είναι ή Ιστορία , έλληνισμού, θά αξαναζωντανέψουν μ
μάθημα πού δικαίως έχει έπικριθεί στό
παρελθόν για τόν τρόπο πού διδάσκεται
και τό περιεχόμενο των βιβλίων, Ο μαθη - έπραξαν, τί άπεφάσισαν, ποιός ήταν ό ρό
τής , από τό διδακτικό έτος 2023, όπότε θά
στά σχολεία, άντί νά άποστηθίζει ίστορ
κά γεγονότα όπως δυστυχς συμβαίνει,
καλείται νά συμμετέχει σε δραστηριότη
τες πού θά του έπιτρέπουν νά άντιληφθεί
κά, ή Χημεία , ή Φυσική πρέπει νά σταματήσουν νά διδάσκονται άποκλειστικς
σέ θεωρητικό έπίπεδο . Τά Νέα Προγράμματα στοχεύουν μέν στήν πράξη, όμως
ταγωνιστού , του ίστορικού προσπου γιά
τό όποίο θά διαβάζει, θά τό μαθαίνεν καί
θά τό ύποδύεται συντάσσοντας μιά έπιστολή έκ μέρους τού προσπου αύτοϋ!"Έτσι
δ Ελευθέριος Βενιζέλος για παράδειγμα,
και άλλες ήγετικές προσωπικότητες τού
χρι τρα , έμπόδια . Τά σχολεία δέν διαθέτουν ύψηλής ταχύτητος ίντερνετ , Μέσα
στίς αίθουσες δέν ύπάρχουν ύπολογιστές
και κέξυπνοι πίνακες, έν μόνο ς άστείο
άκούγονται τά έργαστήρια. Από τό 2023 δ
μαθητής γιά παράδειγμα στήν Πληροφορι
κή, θάκληθεί νά άναπαραστήσει μέ κατάλληλο λογισμικό τά δεδομένα γιά τίς άλλασα στην αίθουσα και οί μαθητές θά άνακαλύψουν μέ τόν διαδραστικό αύτό τρόπο τί
λος τους στήν Ιστορία .
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 19/12
Ό. Τσιόδρας
έκθέτει
την Κυβέρνηση.
ΕΣΤΙΑ
Δημοσιογράφος σημαίνει
νά σβήνεις τελευταϊος τά φτα της πόλης
ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΑΚΡΩΣ άνησυχητικά είναι τά εύρήματα
της έκθέσεως γιά την κατάσταση πού έπι
κρατεί έντός και έκτός ΜΕΘ στήν περί οδο τής πανδημίας πού συνέταξαν οί κα
θηγητές Σωτήρης Τσιόδρας και Θεόδωρος Λύτρας, Όσοι διεσωληνθησαν και
έμειναν έκτός MΕΟ δέν έπέζησαν σέ ποσοστό 88%. Οκ. Τσιόδρας, τόν όποίο ό
Πρωθυπουργός έμπιστεύεται μέ κλειστά
μάτια καί του έχει άναθέσει τόν ρόλο τού
έπίκεφαλής στήν νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμνων τής Δημόσιας Υγείας , είε
άπό τόν περασμένο Μάιο στά χέρια του
στοιχεία τής μελέτης πού καταδεικνύουν
τήν συσχέτιση μεταξύ θνησιμότητος και
διασωληνωμένων άσθενν , είδικά έκτός
ΜΕΘ, άλλά και τόν ηύξημένο άριθμό θα
νάτων στίς ΜΕΘ έκτός Αθηνν!
H ΑΠΩΛΕΙΑ του Γιργου Τράγκα είναι μία άφορμή ταλάβουμε έμεις οί νετεροι τί είδους άποποίηση
για νά σκεφτούμε έμείς οί παλαιότεροι καί νά μά- κληρονομιάς κάνουμε . Δέν είναι δύσκολο νά τούς
θουν-άν θέλουν νά μάθουν-οί νετεροι τί είδους βροϋμεν . Τάγραπτά τους είναι έκει Τής Βλάχου
δημοσιογραφία είχε ή Ελλάς στά χρόνια που Εφυ - για τάΠενήντα χρόνια καί κάτιν και τά Στιγμιότυγαν. Αναφέρομαι στό πάθος για τό ρεπορτάζ καί παν (αΕστίαν ) . Του Φιλιππόπουλου για τό πς έφετήν είδηση . Όχι στούς χαρακτήρες . Αναφέρομαι ρε τήν έπανάσταση τον ταμπλόιντ στόν έλληνικό
στούς έμβληματικούς διευθυντές , στούς δυναμι - Τύπο ("Ο δημοσιογράφος , Κάκτος). ΤουΦιλιππ
κούς άρθρογράφους καί στούς δαιμόνιους ρεπόρ- δη για τίς παρεμβάσεις του στήν δημόσια τηλεότερ. Σέ όλους αύτούς που άποτελούσαν ένα ένι- ραση (Εύρωεκδοτική ) . Του Ψυχάρη γιά τίς "Εβδοαίο σύνολο μέ άρχή, μέση καί τέλος, που όνομαζό- μήντα κρίσιμες μέρες που όδήγησαν στήν μεταταν αέφημερίς, Σέ όλους έκείνους που άν χρει - πολίτευση. Του Πασαλάρη γιά τίς σχέσεις του μέ
αζόταν θά έπαιρναν έναν ύπνο στόν καναπέ του τούς έκδότες ("Οί Βαρνοι των media-Λιβάνης ).
γραφείου τους και θά διανυκτέρευαν στήν έφη- Του Φυντανίδη γιά τά ταξίδια του στήν Λατινική
μερίδα, άν έτσι έπρεπε. Διαμαρτυρόμαστε σήμε, Αμερική, Του Παπαίωάννου ("Η Ελλάδα ποτέ δέν
ρα για τήν ποιότητα τής δημοσιογραφίας . Γιά το πεθαίνεν , "Η έπιχείρηση Πόλκ-). Καί βεβαίως το
γεγονός ότι δέν είναι άποκαλυπτική όσο χρειά -ήμέτερου Αδωνι Κύρου , προσφάτως κυκλοφόρηζεται. Διεισδυτική . Άλλά άν δέν κάνουμε τόν κόπο νά μάθουμε άπό ποιούς παραλάβαμε τήν σκυτάλη και τί διευθυντές ήταν ή Ελένη Βλάχου της τής έποχής πού περιγράφω όχι μόνο άπό νοσταλ"Καθημερινής", ό Λέων Καραπαναγιτης τον αΝέ- γα παρακαλο-δέν είμαστε όμιλος άναμνήσεωνωνν , ή Κατερίνα Δασκαλάκη της Μεσημβρινής", ήταν έναν στρατός άφοσιωμένος στόν στόχο .Ένα
Ο Σταορος Ψυχάρης του Βήματος, ό Άλέκος Φ στράτευμα γεμάτο στρατηγούς , βεντέττες, φαλιππόπουλος το0 "Εθνους", ό Χρήστος Πασαλά- βορί, άουτσάιντερ, έργάτες, μυρμήγκια στό όποιο
ρης της Απογευματινής", Χρήστος Φιλιππίδης είχαν ρόλο καί σημασία όλοι . Από τόν άπλό ρεπόρτης Ακροπόλεως", ό Σεραφείμ Φυντανίδης της
"Ελευθεροτυπίας , ό Κστας Παπαϊωάννου του
θρυλικού Ποντικιο0- κ.ά. , δέν πρόκειται νά καάφιερωμένο στύ 1922 καί τήν πολυθρύλητη Σμύpνη!
ΕΣΤΙΑ
Ημαo4νν
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
μαζί Ατοκτήστε το 9ο CD
σε τό τελευταίο του βιβλίο γιά τούς άρχαιολογικούς θησαυρούς τής πατρίδας μας . οι έφημερίδες
ΒΕETHOYEN
LEGENDARY REOORDINGS
Συνέχεια στήν σελ.4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μόνο μέ μοριακό τέστ
οί ταξιδιτες άπό τό έξωτερικό
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
τερ, τόν κλητήρα , τόν τηλεφωνητή, τόν ύπεύθυνο
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήκόρη του φυλακισμένου
Άλεξέι Ναβάλνι παρέλαβε
τό βραβείο Ζαχάρωφ
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρός μόνιμο μηχανισμό
10ετίας γιά έπιδότηση
τν νοικοκυριν
Υπ. Αναπτύξεως
Τί άλλάζει γιά τίς ΕΠΕ
καί τίς ΙΚΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΒΑΡΕΙΑ σκιά στήν οίκονομία ρίχνουν ή ένεργειακή
κρίσις και ή μετάλλαξιςΟμικρον πού άποτελούν τίς
δύο μεγάλες πηγές άβεβαιότητος του έπόμενου έτους .
Μέ δεδομένο ότι ούδεμία πρόβλεψις μπορεί νά γί .
νει αύτή την στιγμή γιά την διάρκεια και τήν ένταση
τν δύο αυτν φαινομένων , στό οίκονομικό έπιτελείο
Η ΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία Εμπορίου και Προστασί
ας Καταναλωτού του Υπουργείου Άναπτύξεως καί
Επενδύσεων , στό πλαίσιο τής συνεχούς προσπάθειας γιά τήν καλύτερη έξυπηρέτηση τν έπιχειρήσεων
καί την μείωση τν διοικητικν βαρν, άνακοιννει
δτι τροποποιήθηκαν οί διατάξεις σχετικς πρός τήν
Συνέχεια στήν σελ. 2
(σελ. 5)
. Δύο ζίβρες που είχαν άποδράσει πρίν άπό μήνες
σέ άγροτική περιοχή στά περίχωρα της Ούάσιγκτων, έν τέλει έπέστρεψαν στήν φάρμα έξωτικν
ζων στό Μαίρυλαντ, άφού πολλές φορές άπέφυγαν τις προσπάθειες νά έγκλωβισθούν . Ή κομητεία
Πρίνs Τζρτ, στήν Πολιτεία Μαίρυλαντ, όπου τό
ζευγάρι Τν ζων περιεφέρετο έλεύθερο , είχε άνακοινσει πρίν άπό μερικές έβδομάδες πς θά χρησιμοποιούσε τροφή καί άλλες ζέβρες γιά νά τά
πιάσει καί νά έπιστρέψουν στήν φάρμα Ή ύπόθεσις προεκάλεσε άναστάτωση σέ χρήστες του διαδικτύου είδικά άφ' ότου πήρε τραγική τροπή , μιά
τρίτη ζέβρα, που είχε δραπετεύσει μαζίμέ τις άλλες
δύο, σκοτθηκε πέφτοντας σέγκρεμό Ο ίδιοκτήτης
τν ζων , Τζέρρυ Χόλυ, είναι ό κάτοχος τεράστι..
ου άγροκτήματος όπου ζείκοπάδιμέ περίπου Τρ άντα ζέβρεs. Κατηγορείται τρα γιά βάρβαρη συμπεριφορά ναντι τνζων , καθς άκόμη μιά ζ4
βραβρέθηκ νικρή στήν φάρμα Του τόν Οκτβριο .
Ό Βoris
ύπό προθεσμία.
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Α. Π Δημόπουλου *
ΑΝΥΠΑΡΧΕΙ ένα κόμμα τό όποϊο ύποστασιοποιει τί σημαίνει ακόμμα έξουσίας", αυτό είναι σίγουρα τό Βρεταννικό Συντηρητικό Κόμμα. Ναί, μιλάμε
για τήν έπιτομή του σκληρού πολιτι κου ρεαλισμου , για ένα κόμμα-μηχανισμό έκλογικής νίκης, ένα κόμμα γιά
τό όποιο ίδέες καί πρόσωπα έτεροκαθορίζονται άπό τό μείζον ζητούμενο
της έξουσίας . Καί δέν χρειάζεται, νά
πάμε πίσω, στήν έποχή του Disraeli ή
του Pit, γιά νά δουμε αύτό τόν έγγενή
δαρβινισμό στήν πράξη, ή άνάμνηση της άποκαθήλωσης της μεγάλης
Margaret Thatcher άρκεί. Γιατί μπορεί
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όλα έχουν γίνει σήμερα κδεύτεραν καί πολύ <φθηνάν.
άνθρπους που έφυγαν άπό
τόν μάταιο έτούτο κόσμο .
οι αύτού τού τόπου . Όπως
δ Άνδρέας Εμπειρίκος, δ
όποίο, άποχαιρετντος τον
κσόουν στήν έλληνική ίδιοΚαθόμαστε κι έμείς κι
άσχολούμεθα μέ τίς άλητiς τική τηλεόραση και τολμά
του κάρβύλο καί Τις κάγο- νά τραγουδά , έν είνα πιό
ρεύσεις τν συντρόφων φάλτσος και άπό <μπλάκ
του , οι όποίοι έχουν βήμα
και άτποψη , δπως έχουν τό σες και τόσες μετριότητες Τής Τηλοψίας γιά νά παρα στό γναλί Κοθόμαστε και γάγουν σκουπίδια . Κι άκόάσχολούμεθα μέ κάποιον γλοίο, ό όποίος έχει δικό του
Όλα έχουν παρακμάσει στήν έποχή μας . Από
τόν χρο τν Γραμμάτων
καί τν Τεχνν μέχρι τους ζουν στίς άλλέες: Όσοι καέπικηδείους . Καί αίσθάνομαι ζήλεια , όταν διαβάζω τό
οταν οι εύκάλυπτοι θρof .
.Ο διευθύνων σύμβουλος Τής Tesla Inc λον
Μάσκ είναι τό <Πρόσωπο της Χρονιάν τής έφημρίδος Financial Times, δύο ήμέρες άφού έτυχε τής
ίδιας άναγνωρίσεως άπό τό περιοδικό Time oi
"FT" άναφέρουν πς έπέλεξαν τόν Μάσκ έπειδή
έδωσε το έναυσμα γιά την ίστορική στροφή τής
παγκόσμιας αύτοκινητοβίομηχανίας πρός τά ήλεκτρικά όχήματα
Εντ ντέκερν ή μέ διάφορου ,
oι όποίοι νέμοντα τόν χρο
μιά φορά άπό τήν Πρέβε ζα περνάτε καί στήν ύγρή
κουφόβρασι στά καφενεία
μη, γράφουμε άποχαιρετι - πς άποχαιρετούσον κάποσμούς και έπικηδείους Υγιά
π τουs φίλους τους οί λόγι Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3