Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
14 Δεχεμβρίου 2021
Θύρσου, Απολλωνίου, Άρριανού καί των σύν αύτος μαρτ.
Σελήνη 10ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.33-Δύσις ήλίου 5.06
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές καί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 8β.
Αριθμ. φύλ. 42137
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΓΙΑΤΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
"Όταν <πασοκοποιείς> τήν ΝΔ
στό τέλος άνασταίνεις
το ΠΑΣΟΚ
Συνεργάτες Ύπουργν μετείχαν στούς πανηγυρισμούς Άνδρουλάκη στήν Χαρ. Τρικούτη
Του Μανλη Κοττάκη
να άπαρνηθεί τήν ίδεολογική διακήρυξη ες μετεγγραφές άπό τό ΠΑΣΟΚ, στε σύμ
της 3ης Σεπτεμβρίου , ο κομματικός στρατός τν στελεχν του ΠΑΣΟΚ άκολούθησε την τακτική τν μανδαρίνων του κομ μουνισμού όταν κέπεσεν δ ύπαρκτός σοσιαλισμός τό 1989: Οί μισοί μεταμφιέστηκαν
σέ συριζαίους και στήριξαν τόν πολιτικό
άγνα του Αλέξη Τσίπρα και οί άλλοι μι σοί μεταμφιέστηκαν σέ .νεοδημοκράτες! κή τους προτίμηση πρός τήν Χαριλάου ΤρΗ άγωνία τής παρούσης ήγεσίας της ΝΔνά
άπογαλακτιστεί άπό τό πολιτικό παρελθόν
της παρατάξεως και νά άναδειχθεί σέ με ταρρυθμιστικό προοδευτικό κέντρον δδήγησε στήν παράδοση του κρατικού μηχανισμού άντερα , μεσαϊα και καττερα στε
ταξύ μας , γιατί νά μήν τό κάνουν, Όταν ή
ήγεσία της ΝΔ διαβάζει τόσο λάθος τίς πο
λιτικές έξελίξεις στό ΠΑΣΟΚ, σπεύδει νά
συγχαρεί άπό τίς πρτες τόν κύριο Ανδρου
ξε και δ Γεργιος Παπανδρέου τό 1953 δ
όπο ος όταν βρέθηκε στήν άνάγκη πολιτεύ
τηκε μέ τόν (Συναγερμόν του Αλεξάνδρου
Παπάγου , άλλά μόλις στάθηκε στά πόδια.
του κήρυξε τόν άνένδοτο άγνα κατά της λάκη και να ζητήσει συνάντηση μαζί του,
δεξιάς παράταξης. Όπως είμαστε σέ θέση
να γνωρίζουμε, έπιστημονικοί συνεργάτες Υπουργν τής ΝΑ, άγνωστοι στό εύρύ
κοινό , μέλη τής νεολαίας ΠΑΣΟΚ, έσπευσαν τήν Κυριακή στήν Χαριλάου Τρικού
τη καί πανηγύρισαν ξέφρενα κραδαίνοντας
πράσινες σημαϊες για τήν έκλογή τού Νίκου Ανδρουλάκη καί τήν κέπιστροφή του
ΠΑΣΟΚ Ναί'Οπως τό διαβάζετε! Στελέ
χη πού σιτίζονται άπό τήν κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη πανηγύριζαν γιά την
έκλογή τού Νίκου Ανδρουλάκη . Άλλά μεφωνα μέ έξομολόγηση κορυφαίου Μαξιμιλιανού Υπουργού τής Κυβερνήσεως πρός
τόν ύπογράφοντα , τούλάχιστον τό 30-40%
τν κρατικν θέσεων έχει καταληφθεί άπό
έπνυμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τά όποία
μάλιστα όλο αυτόν τόν καιρό δέν σταμάτησαν νά δηλνουν άνοικτά τήν σοσιαλιστιΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ έκλογές του 2015 τό ΠΑ
ΣΟΚ του ΔΝΤ του Γεωργίου Παπανδρέου
και των άτιμωτικν μνημονίων του Εύαγγέλου Βενιζέλου-τά όποία όριζαν ότι δέν
ίσχυε γιά τήν Ελλάδα τό κοινοτικό δικαιο!έφθασε ς πολιτικός όργανισμός μιά άνάσα άπό τό ίστορικό τέλος του . Ίδρυτικά του
στελέχη , πολύ βαριά όνόματα , μας έξομολογούντο τότε δτι είχαν άγχος άν τό κόμ μα θά έπιανε το έκλογικό όριο του 3% , τελικς τό ξεπέρασε κατά τι, έφθασε τό 49%.
Στά χρόνια της βαθιάς πολιτικής άνυποληΨίας στήν όποία καταδίκασε τό ΠΑΣΟΚ
ή άπόφαση τής ήγεσίας του νά παραδσει λέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν τέτοια ή άγωνία
τά κλειδιά τής χρας στούς δανειστές και της τρέχουσας ΝΔνά προχωρήσει σέ άθρό άνυψνοντας σέ συνομιλητή της , γιατί να
νοισει ένοχή δ κυβερνητικός άξιωματούχος πού μεταβαίνει στά κομματικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να τραγουδήσει ότι κό ήλιος δ πράσινος ό ήλιος πού
άνατέλλει μας όδηγείν; Αίσθάνεται ότι τά
καταστήματα είναι κφιλικν μεταξύ τους.
κούπη . Μέ άναρτήσεις άπό κρυφά και άνο κτά προφίλ στό facebook.
"Όλοι αύτοί, όπως έξη γήσαμε έγκαί
ρως , είναι ΝΔ μιάς χρήσεως . Μόλις τό
έπιτρέψουν οί συνθήκες θά άποχωρήσουν.
Πολιτικό άπάγκιο άναζητούσαν στά πέτρινα χρόνια του κόμματός τους. "Όπως έπραΕδ όμως άνακύπτει τό μέγα έρτημα: Θά είναι φιλικός δ κύριος Ανδρουλάκης πρός τή ΝΔ; Μπορεί νά έλπίζει έκείνη
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Κστα Κόλμερ
ΣΤΙΣ 19/12
Ντόμινο αύξή σεων
στά τεχμήρια λόγω
άντικειμενικν τιμν
Το κάλμα του βατράχουν
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζα
ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ του Άμερικανού προέδρου Τζό Μπάι - δρος τής Ρωσσικής Όμοσπονδίας Βλαδίμηρος Πούντεν να ματαιωθή ή έπέκταση του ΝΑΤΟ στήν
Ούκρανία , που άπεφασίσθη έπί άλήστου μνήμης μαία τό 2014 , καί τήν άθέτησαν .
προεδρίας Κλίντον , ένδέχεται νά έκτονση την
ούκρανική κρίση, πρός μεγάλην άπογοήτευσιν των
αίεράκων της Δύσεως (ΜΜΕ καί Βαλτικά κράτη ).
Όσπόρος της κρίσεως έσπάρη πρό 31 ετίας όταν
ό τότε ΓΓ του ΚΚ τής Σοβιετικής Ενσεως Μιχαήλ ποίηση, στήν Σοβιετική Δημοκρατία της ΟύκραΓκορμπάτσωφ δέν είχε τήν προνοητικότητα νά με - νίας . Όταν ό σιτοβολν αυτός της Εύρπης πού
ταφέρει έπί χάρτου τήν προφορική του συμφωνία έπωφθαλμιουσε κι όΧίτλερ ς ζωτικό χρον της
μέ τόν Αμερικανό πρόεδρο Τζρτζ HW. Bush, γιά τήν Γερμανίας άνεξαρτοποιήθη μετά τό Τσερνομπίλ
άπομάκρυνση του έκ 380.000 άνδρν Σοβιετικού καί τήν διάλυση της Σοβιετικής αύτοκρατορίας , οί
στρατου, έδρεύοντος στήν Άνατολική τότε Γερμα- μνήμες του παρελθόντος έπανήλθαν καί άνοιξε ή
νία και στίς άλλες χρες του Συμφνου της Βαρσο- όρεξη των ούννων γιά Νατοποίηση της Ούκρανίβίας, όπου είχε έγκατασταθή ς άντιστάθμισμα της
Βορειατλαντικής συμμαχίας (NAΤΟ) .
τιν κατέλαβε έξ άπηνής καί προσήρτησε τήν Κρι ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ τά τεκμήρια τής έφορίας στίς περιοχές πού οί άντικειμενικές
άξίες τν άκινήτων παίρνουν τήν άνηφό
ρα άπό τίς άρχές του νέου έτους . Στίς περιοχές πού οί άντικειμενικές τιμές ζνης
αύξάνονται πάνω άπό τό δριο τν 2.800
εύρ άνά τετραγωνικό μέτρο , τά τεκμήρια διαβισεως τν κατοικιν πού λαμβάνονται ύπ' όψιν για τόν προσδιορισμό
του φορολογητέου είσοδήματος άναμέ
νεται να αύξηθούν κατά 40%. Σέ όσες
περιοχές οί άντικειμενικές τιμές ηύξήθησαν πάνω άπό τίς 5.000 εύρ άνά τ.μ. ,
τά τεκμήρια τν κατοικιν θά αύξηθουν
κατά 21,43%, Έτσι, στίς 7.634 περιοχέςζνες τής χρας , δπου θά αύξηθούν οί
Συνέχεια στήν σελ . 2
άφυερωμένο στό 1922 καί τήν πολυθρύλητη Σμύρνη!
Αλλ' ή Κριμαία ύπήρξε άνακατάληψις παραδοσιακου Ρωσσικου έδάφους που ο Ούκρανικής
καταγωγής διάδοχος του Στάλιν , Νικήτα Χρωστσφ, είχε χαρίσειν μετά τήν . ΑπολισταλινοΗΣΤΙΑ.
Uμοάγιον
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΣΚΑΗΡΟΔΕΤΟ
ας, όπως καί τό 1974 της Βορείου Κύπρου μέ την
Τουρκική είσβολή καί κατοχήν.
μαζί Ατοκτήστε τό 9ο CD
Όμως στήν Ούκρανία οί συνεταίροιν μας δέν
Το άλμα βατράχουν της Νατοϊκής δημοσιοϋπαλληλίας έγένετο άργότερα στό κενό πού δημι - είχαν νά κάνουν μέ τούς έν Ελλάδι πρακτορίσκους
ούργησε ή έλλειψη Συνθήκης γιά τόν τερματισμό της CIA (lωαννίδη, Μπονάνο, Αραπάκη) ούτε μέ τόν
του<Ψυχρου Πολέμου . Τόσον οι Εύρωπαϊοι καρεκλοκένταυροι του ΝΑΤΟ-κάπου 35.000 ύπάλλη- ( κατά κόσμο Μουσκον) άλλά μέ τό πρην στέλεσχος
λοι- όσον και οι Ταλεύρανδίσκοι του Αμερικανικού της KGB πού βίωσε τό δράμα τής Γερμανικής ένοΣταίητ Ντηπάρτμεντένεθυμήθησαν τήν προφορι - ποιήσεωςν στό Βερολίνο , τόν Βλ. Πούτιν , ό όποίος
κήν έγγύηση που είχε παράσχει ό πουργός Εξωτε - άργότερα ήγήθη τής "μεγάλης πατρίδος- Ρωσσίας
ρικν των ΗΠΑ Τζαίημς Μπέικερ στόν όμόλογο της ( δια πάντα Ρσσον και Ρωσσίδα) και ήξευρε τί φίδι
Σοβιετικής Ένσεως, "Έντουαρντ Σεβαρντνάτσε κολοβό ήταν τό ΝΑΤ, διάδοχον της Ράιχσβερ .
περί συγκρατήσεως του ΝΑΤΟ, δταν ό νυν πρόεLEGENDARY REOORDING
κέρυθρό ρασοφόρον άρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο
Νέο εύρωπαϊκό <όχω
στίς κυρσεις κατά Τουρκίας
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ράλλυ στίς τιμές
φυσικού άερίου μετά
τίς νέες δηλσεις τν Γερμανν
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΑνναλένα
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
"Ύποπτες ΜΚΟ
μας καταγγέλλουν
για έπαναπροωθήσεις
Υπό έξέτασιν τό αίτημα
για μονιμοποίηση
4.000 κληρικν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ένα ντοκυμανταίρ μέ τίτλο "Russia, Latest
History" άναφέρεται στήν κατάρρευση τής ΕΣΣΑ
άλλά παραλλήλως άποκαλύπτει τις προσωπικές
δυσκολίες του Βλαντιμήρ Πούτιν ό όποιος όμολογείότι για νά έπιβισει χρειάσηκε νά έργασθεί ς
όδηγός ταξί Μερικές φορές έπρεππε νά κερδίσω έπί
πλέον χρήματον είπε ό Πούτιν. Εννο , έπρεπε νά
κερδίσω έπί πλέον χρήματα μέ το ύτοκίνητο , ς
ίδιτης όδηγός Είναι δυσάρεστο νά συζητ γι"
αύτό, άλλά δυστυχς αύτή είναι ή άλήθειαν Εκείνη
την έποχή , τά ταξί ήταν κάτι σπάνιο στήν Pωσσία καί πολλοί ίδιτες μετέφεραν μέ τά όχήματά
τους άγνστους γιά νά βγάζουν έπί πλέον χρήματα Κάποιοι χρησιμοποιούσαν άκόμη και όχήματα
έργασίας, όπως άσθενοφόρα ς ταξί Ο Βλαντιμήρ
Πούτιν ήταν πράκτωρ τής KGB
ΤΟ ΤΙ πραγματικά συμβαίνει στό Αίγαΐο μέ τούς μετανάστες καί τόν ρόλο τν ΜΚΟ καιί της Τουρκίας πε ριέγραψε λεπτομερς στήν άρμόδια Επιτροπή τής
Βουλής δ πλοίαρχος τοϋ Λιμενικού Σματος καί έπί
κεφαλής τής Υπηρεσίας Όλοκληρωμένης Θαλάσσι
ας Επιτηρήσεως Γεργιος ΧριστιανόςΌπως είπε, τό
ΣΕ ΑΡΙΣΤΟ κλίμα συνεργασίας έπραγματοποιήθη
ή ίστορική έπίσκεψις τοϋ Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στήν Εκκλησία τής Ελλάδος όπου παρηκολούθησε και παρενέβη στήν συνεδρίαση τής
ΔιαρκούςΙεράς Συνόδου. Εκτός άπό το φλέγον ζήτημα τής έπικαιρότητος πού δέν είναι άλλο άπό την
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ5
Καλάβρυτα:
Τό άτιμρητο έγκλημα
καί ή σύγχρονη "Υβρη
Συνέχεια στήν σελ.4
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ δέν είχαμε βάλει τίποτα στό στόμα μας . Παιδιά είμαστε. Τοτε ή Κελαηδήτενα πού της σκότωσαν
τρία παιδιά και τόν άντρα της, προσφέρθηκε νά μας δσει . Πήρα στά χέ
ρια τό ψωμί. Στή μια γωνιά ήταν βρε
μένο.Αρχισα νά τό τρω μέ βουλιμία .
Τότε κατάλαβα . Ανατρίχιασα. Κοκκάλωσα. "Ήταν βρεμένο καί ποτισμένο
άπό το αιμα των σκοτωμένων . Κοιννησα άπό τή θυσία τους . Αυτή τή μεταλαβιά δέ θά τήν ξεχάσω . >
Ήχρίση τν δημοτικν θεάτρων καίοί ήμέτερουν. .
Όταν ή Μελίνα Μερκού- Έλλάδα, καθς Ελειψε πολρη άποφάσισε (σωστά) νά
συστήσει τά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., τά
Δημοτικά Περιφερειακά θέατρα, δέν γνριζε , άσφλς,
δτι θά δημιουργούσε μιά νέα
κκάστα στόν ταλαίπωρο
Ελληνικό καλλιτεχνικό κό σμο. Δέν γνριζε, έξ λλου , καλλιτεχνικός όργανισμός-μικά άπό τό κράτος, θά έπe
πολλά άπό τήν κατάσταση
που είχε διαμορφωθεί στήν
μοτν- νά μήν
έπί κεφαλής
κάποιον
άναλόγως μέ τήν άξία, μέ
τό Εργο πού έχουν νά έπιδείξουν , μέ τά οχιλιόμετρω
που έχουν γράψει στόν
. Μία διεθνής όμάς άστρονόμων δέν βρήκε κα
θόλου ίχνη σκοτεινής ύλης στόν γαλαξία ΑGC
114905. Αύτό ένισχύει τήν πεποίθηση, ότι μπο-.
ρε να ύπάρχουν στό σύμπαν γαλαξίες που δέν
περιέχουν αύτή τήν μυστηριδη μορφή άόρατης ύλης . Οι έρευνη τές, μέ έπί κεφαλής τόν Πάβελ
Μανσέρα Πίνια του Πανεπιστημίου του Γκρόνιγκεν και του Άστεροσκοπείου ASTRON τής
Όλλανδίας , θά κάνουν τήν σχετική δημοσίευση
στό περιοδικό " Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society " τής βρεταννικής Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας
λά χρόνια , έργαζόμενη μέ
Ιδιαίτερη έπιτυχία στό έξωτερικό , δπου έχε βρεθεί παρά τήν θέλησή της γιά πολύ καιρό .
"Ίσως ή Μελίνα νά νόμιζε
δΤι καί στήν Έλλάδα οί καλλιτεχνικοί διευθυντές τν χρο. Είνα βέβαο ότι ή Meθεατρικν δργανισμν , οί
δποίοι στηρίζονται olίκονολίνα όταν προχωρούσε στήν
σύσταση τν ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
(πάντα μέ τήν συμβουλή του
Βεβαίωs, δέν γίνεται ένας
Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φεφές .
Καλάβρυτα 13Δεκεμβρίου 1943
καί μάλιστα μέ τά χρήμα- λέγοντο όπως σέ κάποιες
τα του κράτους καί τν δη προηγμένες χρε, δηλαδή
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3