Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
9Δεκεμβρίου 2021
Η σύλληψις της Αγίας Άννης
Σελήνη 5 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.29-Δύσις ήλίου 5.06'
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί δυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 13β.
Άριθμ. φύλ. 42133
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΜΟΣΧΑ-EΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ TΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Αίτία πολέμου ή παρουσία
του ΝΑΤΟ στήν Ούκρανία
Οί παραινέσεις Πούτιν πρός τήν Ελλάδα για
Ποωθυπουργός: Κανείς δέν θά βγεί νικητής άπό μία σύγκρουση στήν Ούκρανία
<γκράτειαν στήν χρήση άμερικανικν βάσεων
ΘΕΤΙΚΟ χαρακτήρισε δ Ρσσος μαίνοντας δτι έπί σειρά δεκαετιν ή
Πρόεδρος Βαλντιμήρ Πούτιν τό γεγο- Ελλάς ήταν πάντα, στό μέτρο τού έφ νός δτι ή Ελλάς είναι μέλος του ΝΑ
ΤΟ και της ΕΕ. Στίς κοινές δηλσεις γικής είς δ,τι άφορά την συνεργασία
μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την
όλοκλήρωση τής συναντήσες τους
στό Σότσι άνέφερε ότι ή Ρωσσία δέν
έχει τίποτε έναντίον της συμμετοχής
τής Ελλάδος στούς όργανισμούς
αυτούς. ΑΆπό μιά άποψη είναι καί θε τικό, λαμβάνοντας ύπ 'όψη τίς θετικές ρίζες" πού έννουν τήν Ελλάδα λέγοντας πς δέν συνιστά πρόβλημα
καί την Ρωσσία) προσέθεσε, έπιση- ή ειτνίασις μέ τό ΝΑΤΟ, άλλά πρέπει νά ύπάρχουν δρια . Πρόκειται γιά
μίαν άναφορά στήν παλαιά δέσμευση
τής Δύσεως, πς δέν θά προσπαθήσει
να έντάξει στήν Ατλαντική Συμμαχία
πρην σοβιετικές δημοκρατίες . Καί
στό σημείο αυτό είναι πού δ Πούτιν
θεωρεί δτι ύπάρχει άνακολουθία . Είχε
προηγηθεί ή περίπτωσις τής Γεωργίας έκπροσπηση τοϋ ΝΑΤΟ στήν Μ πού άκόμη άναπτύσσει δεσμούς μέ τό
ΝΑΤΟ καί άκολουθεϊ τρα ή Ούκρα - φορά πρός έμάς, Δηλνουν τήν Ρωσνία, ή όποία μετά την δική της πορτοκαλί έπανάστασην συσφίγγει συνεχς
τούς δεσμούς της μέ τό ΝΑΤΟ άπό τό
δποίο ζητείνά έγγυηθεί τά σύνορά της.
Τά προβλήματα δμως δέν περιορίζονται έκει. Δυστυχς τό ΝΑΤΟάκολουθεί συγκρουσιακή πολιτική ένα ντι της Ρωσσίαρ) συνέχισε ό Πούτιν:
<Απελάσεις Ρσσων διπλωματνόδήγησαν στό νά κλείσουμε και έμείς την
κτού, ύπέρ μιας ίσορροπημένης λοΕE-Ρωσσίας .
"Όσο όμως ξεκάθαρη ήταν ή θέσις
του άπέναντι στήν Ελλάδα , έξ ίσου
εύθεία ήταν ή άναφορά του στό ΝΑΤΟ τό όποϊο χαρακτήρισε κέχθρόν.
Ο Ρσσος Πρόεδρος έπανέλαβε τις
ακόκκινες γραμμές της χρας του
σχα . Αυτή είναι μή φιλική συμπερι σία έχθρό τους, άνταγωνιστή τους. Ή
Ρωσσία δέν έπιδικει σύγκρουσην.
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 12/12
Τό 10%
κατέχει τό 76%
του παγκοσμίου
πλούτου !
οι 'Ελληνες ψάχνουν γιά άρχηγό
ΕΣΤΙΑ
Ερχεται μέτριπλή έορταστική προσφορά;
Όρόλος τν πνευματικν στίς ζωές μας
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
όφερομένο στό Τλληνό θέαρο Σκν
ΣΥΝΗΘΩΣ διατυπνεται άπαξιωτικς καί είρωνικς λοσοφικήθεωρία, άλλά άγνοουν τίς αίτίες του . Μήν
ς σχόλιο σέ πραγματικά γεγονότα: Ο τάδε ή ή πω άδιαφορούν γιά αύτές!
δείνα Βουλευτής τής ΝΔ δέν έκανε τό έμβόλιο έπειδήσυμβουλεύτηκε τόν πνευματικό του . Πόσο καθυστερημένος! Όx Περιφερειάρχης δέν ψήφισε τό τους πνευματικούς γιά νά τούς λύσουν προβλή μνημόνιο τόν καιρό πού ήταν μέλος του Κοινοβουλίου έπειδή συμβουλεύτηκε τόν πνευματικό του
Πόσο όπισθοδρομικός! Ο τάδε άντιεμβολιαστής ΦΟβαμαι δτι πίσω άπό αύτό τό θεωρητικς ίδεολογιέχασε τήν ζωή του έπειδή άκουσε τόν πνευματ - κοήτημακρύβεται ένα πρόβλημα βαθύτατα πολιτικό του . Πόσο άνόητος! Ο Ιερεύς της Μητροπό-κό και βαθύτατα πνευματικό, Οι"Ελληνες ψάχνουν
λεως βήτα κόλλησε κορωνοϊό έπειδή άκουσε ... τόν αρχηγό" γιά τίς ζωές τους. Οί"Ελληνες ψάχνουν
πνευματικό του . Πόσο άντιδραστικός!w.
Στήν Βόρειο Έλλάδαή συζήτηση αύτή , σέ τόνο σας έλίτ μας . Οί" Ελληνες ψάχνουν άγκωνάρι μέσα
άπαξισεως πάντοτε , τά "σκαλίζειν άκόμη πιό βα - στήν Θρησκεία άλλά έξω άπό την έπίσημη Εκκλησία
θιά, πάειν άκόμη πιό μακριά: Ποιός είναι ό ρόλος γιατί αυτή τούς άπογοητεύει. Ή άναζήτηση πνευ
του Αγίου Όρους στό ότι ή μισή Μακεδονία είναι ματικού είναι λοιπόν πράξη αυτονόμησης άπό την
άνεμβολίαστη; Είναι τόσο μεγάλο το εύρος της κοσμική έξουσία έπειδή αύτή δέν τούς έκπροσω
πνευματικής άτήχησης τουΆθω στόν έλληνικό λαό; πεί έπαξίως καί πράξη άπόσυρσης άπό τήν έπίσημη
Μήπως μέ τήν πανδημία άνακαλύπτουμε κάτι που Έκκλησία έπειδή αυτή δέν τούς καλύπτει ψυχικς.
τό βλέπαμε-τά κομποσχοίνια στούς καρπούς των Άναζητντας πνευματικούς οί"Ελληνες θέλουν νά
χεριν λαϊκν άνθρπων-άλλά δέν τό καταλαβαί - είναι Χριστιανοί χωρίς νά μετέχουν στό πλήρωμα
ναμε; Όσοι διεξάγουν αύτή τήν συζήτηση μέ όρους αυτής τής Εκκλησίας. Θέλουν νά είναι πολιτες άνευ
όρθολογισμο0 καί καταλήγουν μέ θυμηδία ότι στο πολιτικής. Γιά νά μήν θεωρητικολογ θά μιλήσω μέ
συμπέρασμα ότι στήν πατρίδα μας υπάρχει Θεο- παραδείγματα! "Ίσως στενοχωρήσω άνθρπους
κρατία , φοβάμαι δτι κάτι χάνουν. Παρατηροϋν τό
άποτέλεσμα και το άναλύουν μέ τήν δική τους φιτου Δημήτρη Παππά
ΛΛΗΝΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
Κανείς δέν ρωτα : Γιατί οι "Ελληνες τρέχουν
EΝ ΜΕΣΩπανδημίας οί δισεκατομμυριούχοι του πλανήτου είδαν όχι μόνο τά έσοδά τους νά μεινονται λόγω
του lockdown , του κλεισίματος των
άγορων καί του παγματοςο του
τουρισμοϋ άλλά και νά αύξάνονται το σοπολύ πού προεκλήθη μία άνευπροηγουμένου έκρηξις των άνισοτήτων.
Η έρευνα του Global Inequality Lab είναι
άποκαλυπτική για τό πόσο ηύξήθη ό
πλούτος τν δισεκατομμυριούχων.
Οί περίπου 2.750 δισεκατομμυριουχοι
ματα της καθημερινής ζωής καί όχι για τά θεολογικά τους ζητήματα-άμαρτίες, συγχωρέσεις κ.λπ;
νά άκούσουν λόγο βάλσαμο γιά τήν Ψυχούλα τους
που νά ξεφεύγει άπό τόν ξύλινο λόγο της τρέχουμαζί
Συνέχεια στήν σελ 4
Τρίμηνο τό πιστοποιητικό
νοσήσεως άπό κορωνοϊό
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Αύξηση ήλικίας
συνταξιοδοτήσεως
κατά 2,8 χρόνια
προβλέπει ό 0ΟΣΑ
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έκοηξις τού έμποριχού
έλλείμματος τόν Όκτβριο
Τό φλάουτο
του Ρήγων
στήν Έναλλαχτική
Σκηνή τής ΕΛΣ
ΑΥΞΗΣΗ τν δρίων ήλικίας συνταξιοδοτήσεως στήν χρα μας κατά 2,8 χρόνια έως τό
2050 λόγω τής συνδέσες τους μέ τό προσδόκιμο ζωής προβλέπει ή έκθεσις τοϋ 'Όργανισμού Οίκονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως γιά τίς συντάξεις.Όπως σημεινει
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Δηλαδή νόμιζαν ότι θά του δημιουργούσαν
πολιτικό ζήτημα; Έν μέσω έρευνν γιά τό έάν ή
έπιχείρησις έκκενσεως τής Καμπούλ ήταν σωστά
όργανωμένη , ό Πρωθυτουργός Μπόρις Τζόνσον
άντιμετπισε τήν κατηγορία ότι παρενέβη ό ίδιος
προσωπικά γιά νά άπομακρυνθούν άεροπορικς
τάζα άπό τό καταφύγιο πο είχε όργανσει στό
Αφγανιστάν ένας πρην πεζοναύτης . Καί υπήρξε
μέν μιά χλιαρή διαβεβαίωσις, ότι δέν έδόθη προτ ραιότης σέ ζα έναντι τν άνθρπων, όμως για
τήν Άγγλία όμιλούμε Μέ τήν μέχρι ύπερβολής ζωοφιλία Καίνά είχε πράγματι δοθεί προτεραιότης σέ
ζα, θά δυσανασχετούσε κανείς
ΑΥΞΗΣΗ 52,8% σημείωσε τό έλλειμμα του έμπορικού ίσοζυγίου της χρας τόν Οκτβριο έφέτος, κα θς ή αυξησις στήν άξία τν είσαγωγν ήταν μεγαλύτερη έκείνης τν έξαγωγν . Η άνοδος της τιμής τν
ένεργειακν προϊόντων και άλλων είσαγομένων πρ
των ύλν διεύρυνε τό έλλειμμα, πού άποτελεί έναν
μεγάλο πονοκέφαλο καθς ύπονομεύει τήν άνάπτυξη
τής οίκονομίας. Στό οίκονομικό έπιτελείο έκτιμούν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΝ ΛΙΓΩΤΕΡΟ γνωστή
πλευρά τοΰ προδρόμου τής
Έλληνικής Έπαναστάσεως
Ρήγα Φεραίου, τήν ίδιότητά
του ς φλαουτίστα , έπιθυμεί άα
Συνέχεια στήν σελ . 7
Απλή άναλογική
καί έλληνικό
πολιτικό σύστημα:
Έννοιες συμβατές;
Συνέχεια στήν σελ. 2
Παρά θν' άλός
του Δημήτρη Καπράνού
. Δέν άρέσει στόν "Ελον Μάσκό Τίτλος του CEO
(Chief Executive Ofcer-Διευθύνων Σύμβουλοs)
τόν όποίο κατέχει τόσο στήν Tesla όσο και στήν
Space X . Όπως έδήλωσε, τόν θεωρεί τίτλο κατασκευασμένον και προτιμά γιά τόν έαυτό του αύτόν
του Τεχνολογικού Βασιλιάν (Technoking) . Tήν
άπάντηση αύτή έδωσε στήν έφημερίδα Wall Street
Joumal πού τόν έρτησε άν φαντάζεται τόν έαυτό
του σέ διαφορετικό ρόλο άπό αύτόν πού έχει σήμερα .
του Άναστασίου Π Πέτροβα*
Καίπάλι τερί του άφελληνισμού τής Ναυτιλίας μας
ΠΟΛΥΣ λόγος έχει γίνει και πολλά κείμενα έχουν γραφεί για το καταλληλότερο πρός όμαλή πορεία των ποέκλογικό σύστημα . Έν λίαν άξιόλογοι άναλυτές
διατυπνουν μέ σοβαρά έπιχειρήματα τήν μία ή τήν άλλη άποψη . ΠΑΝΤΟ
ΤΕ τά κόμματα ύποστηρίζουν τό σύστημα, τό όποιο κατά τήν συγκεκριμένη και μόνο περίοδο έξυπηρετεί τά
στενά τους συμφέροντα: έξασφαλίσεως αύτοδυναμίας, ή , άντίθετα, έάν
Καθίσαμε νά άπολαύσουμε έναν καφέ κοντά στό
κύμα . Φίλτατος , άπό τους Τικούς ; Γιατί δέν κάνετε κάμεγάλους έπιχειρηματίες
στήν θάλασσα.
<Καί Τί θά γίνει που δέν
έχουμε σήμερα Ελληνεs ναυ<Μά, δέν βρίσκουμεΕλλη- λο; Δηλαδή τί νά κάνουμε για νά τούς πείσουμε;> λέει δ συνομιλητής .
λιτικν μας πραγμάτ
νες ναυτικούς . Καί δέν θέλουν
νά πάνε στήν θάλασσα of
Τι γγά νάγυρίσουν οί Ελλη- σημερινοί νέον μού άποντά
<Ναί, άλλά άν έσείς , of
πιστός στόν μόνιμο καημό έπιχειρηματίε, τό θελήσε
τε καί βάλετε όλοι μαζί ένα
χεράκι , κάτ μπορ νά γίνε
του λέω . Μέ κοίταξε έπίμονα . Καλά , τό θεωρες εύκοΑποφασίζω να έπιτεθ. Τί νά κάνετε; Νομίζω
δτι τελικά δέν θέλετε Έλληνες ναυτικούς , Έχετε βολευτεί μέ τους άλλοδαπούς
και δέν πονοκεφαλιάζετε.
νες στήν θάλασσα;> τούλέω,
. Τό άστρονομικό ποσόν τν 763.000 δολλαρί
ων κέπιασανν δύο έντυπωσιακές Τιάρες του 19ου
αίνα πού φέρονται νά άνήκαν στήν Αύτοκράτειρα
Τωσηφίνα , πρτη σύζυγο του Ναπολέοντος Βοναπάρτη, άπό τόν οίκo Sotheby s. Οι δύο τιάρες ξ
πέρασαν τς έκτιμήσεις τν είδικν πού ύπελόγιζαν
ότι θά πωληθούν άντί περίπου 662.000 δολλαρίων
είπαμε γιά τίς παλιές μέρες,
που δσο μεγαλνουμε τίς
βλέπουμε καλές , είπαμε γιά τής ποιότητος στήν παρεχότάνεανικά μας χρόνια .
μου μέ τόν άφελληνισμό τής
Νουτιλίας καί μέ τήν Ττση
μενη Νουτική Έκπαίδευση .
Συνχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3