Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΪΝΟΕ TUΠΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lt Ιδρυτής- Νιόλαος Καραθάνος 1951-197* Βoκτήτρια - Εκδύτρια Σ αιρίδου L Σλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12487
0,50 ε
Το πρόγραμμα της Ονειρούπολης
Σήμερα ο φωτισμός
Σύλλογος Ιατρν Νοσοκομείου Δράμας
Με 144.807 ευρ από το πρόγραμμα
CLLD LEADER Δράμας
Εγκαινιάζεται
ο νέος χρος
του Μορφωτικού
Πολιτιστικού Συλλόγου
Καλαμπακίου
Παραιτήθηκε
ο πρόεδρος
.Ονειρούπολη
του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου στην πλατεία
Ελευθερίας Δράμας
του Γ.Σ.
πανδημίας
Η Ονειρούπολη δεν θα πρέπει να λει| τουργήσει ως εστία υπερμετά δοσης
της Δόξας Δράμας
Τρέχουν οι εξελίξεις διοικητικά ()
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας
η εκπόνηση μελέτης της Raycap
για το Νοσο κομείο Δράμας
Παράταση αιτήσεων ητάει τα ΓΕΩΤΕ
Ιδιαίτερα μεγάλο το ενδιαφέρον
για το πρόγραμμα Νέων Γεωργν
στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Γ. Κπσου κάκης: Έχει υπερκαλυφθεί ο αριθμός των ατόμων
που αιτούνται
Για την ανα μόρφωση- επέκταση- μετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού, του Φαρμακείου και του Εργαστηρίου Φυσιοθεραπείας
Του Θανάση Πολυμένη
-E ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκεται
1 Του Θα νάση Πολυμένη
ΠΚΡΙΘΗΚΕ από τη Διεύ θυνση ΤεχνΜικν Υπηρεσιν
του Υπουργείου Υγείας , η εκ
1 πόνηση μελέτης για την υλοποίηση
1 του έργου Αναμόρφωση-Επέ
1 κταση-Μετεγκατάσταση της Mo
1 νάδας Τεχνητού Νεφρού , το
Φαρμακείου και του Εργαστηρίου
1 Φυσιοθεραπείας .
Πρόκεπαι για την γνωστή δωρεά
1 της εταιρείας Raycap , γα την
οπαία έχουμε αναφερθεί και σε παΙ λαιότερα δημοσεύματα
Η υπόθεση αυτή έχει ξεκνήσει ήδη από τις αρχές κα- τα παραπάνω ζητήματα.
λοκαιριού και μέχρι αυτή την ρα , βρίσκεται ακόμα στη
1 διαδικασία εγκρίσεων . Θα πρέπε να σημεκωθεί ότ , η τεύχη δημοπράτησης θα επονηθούν σύμφωνα με τς
1 εταιρεία Raycap, έχει ενδιαφερθεί να δωρίσει σχετικές κείμενες διατάξεις περί σύνταξης μελετν και προδια1 μελέτες , όσον αφορά την αναμάρφωση, επέχταση και γραφν του Υπ. Υγείας, Εν σημενεται επίσης ότι θα
1 μετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, του ακολουθήσει η διαδικασία περί Δωρεάς Μελετν όπως
Φαρμακείου και του Εργαστηρίου Φυσιαθεραπείας σε αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2A του νόμου 3316/2005.
1 άλλα τμήματα του ήδη υφστάμενου κτιρακού συγκροΙ τήματος του Νοσοκομείου Δράμας
Η αποδοχή της δωρεάς από το Διοικηπικό Συμβούλιο σε μάκρος και μέχρι τελικά να φτάσουμε στην ολοκλή1 του Νοσοκομείου έγνε τον περασμένο lούλιο. Η εται - ρωση των μελετν , θα περάσει ένας χρόνος!
1 ρεία RAYCAP, έχει εκδηλσει το ενδιαφέρον της , να
1 προσφέρει την εxπόνηση μέρους μελετν , προκειμένου Σεπτεμβρίου, τα σχέδια αυτά μεταξύ άλλων , είχε ανα να βοηθήσει στην υλοποίηση του νέου Ειχειρησακού κοινσει και σε μα μακροσκελή συνέντευξη Τπου η δ
1 Σχεδίου για το μέλλον του Νοσοκομείου Δράμας . Σύμ οκήτρια του Νοσοομείου κα . Καρατζόγλου
η διαδκασία απήσεων για το πρόγραμμα
Νέων reωργν , με την τε
λική προθεσμία στις 14 Δεκεμβρίου 2021. Και θα
πρέπει να σημειωθεί
διαίτερα εδ ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον , τόσο σε
πανελλαδοκό , όσο και
σε περιφερειακό επίπεδο
Σύμφωνα με ανακοί νωση που είχε δσει
πρόσφατα στη δημο
σότητα το ΓΕΩΤΕΕ Αν.
Μακεδονίας , η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει αδικηβεί σε σχέση με
Εγκατάσταση
μελετητές και υποψήφιους έους .
αγράτες διαπίστωσε τα προβλήματα που δημουργεί η ασφυκτική
προθεσμία του ενός μήνα για την
υποβολή των ατήσεων των νέων
αγροτν, σε συνδυασμό με τις ήδη
Raycap
αΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥΠΤ.
Στην ίδια απόφαση , αναφέρεται ότι η μελέτη και τα
υπάρχουσες συνθήκες.
Σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ , τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι επιθu
μούν να ενταχθούν στο μέτρο των Νέων
άλλες Περιφέρειες Το συνολικό ποσό Γεωργν εναι πολλά και μεταξύ άλλων ,
της δημόσας δαπάνης ανέρχεται στα μεγάλο ρόλο πα eι και η πανδημία του
Αυτό που μπορεί να διαπιστσει κανείς για άλλη μια
φορά είναι ότι οιγραφeοκρατικές διαδικασίες τραβάνε
420 εκατ. ευρ για τις 13 Περpέρεας κορωνοίού
της χρας, και η Περφέρεα ΑΜΘ απά
Όπως αναφέρεται συγκεκρμένα , "η
αυτά παίρνει μόνο το 8,4% , που μετα - χρα μας βρίσκεται εν μέσω του 4ου κυ
φράζεται στο ποσό των 37,3 εκατ. ευρ ματος της πανδημίας του κορωνοίού, για
την ανάσχεση της οποίας η πολιτεία έχει
αντίστοχο πρόγραμμα του 2016. Στο θεστίσει αυστηρά μέτρα στην είσοδο
πλαίσιο αυτό και επειδή το ενδιαφέρον των πολιτν και την παραμονή τους σε
Νωρίτερα μέσα στο 2021 και συγκεκρμένα στα μέσα
και μάλιστα μεκωμένο κατά 1,8% από το
είναι πολύ μεγάλο από νέους Yεωργούς διωτικά μελετητικά γραφεία και δημό- φωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, η RAYCAP έχει Το επιχειρησιακό σχέδιο του Νοσοκομείου
στην επιράτεια της Περιφέρειας ΑΜΘ, σες υπηρεσίες και φορείς , έτσι στε να
το ΓΕΩΤΕΕ Αν . Μακεδονίας , απέστελε αποgευχθεί ο συνωστσμός των πολιτν
σε αυτές , Να σημεσουμε εδ ότι υπάργούς, με την οποία ητάει την παράταση χουν ήδη αναφορές από συναδέλφους
της πpοθεσμίας υποβολής απήσεων για μελετητές γα νόσηση, είτε των ιδων ,
την 3η πρόσκληση για Μέτρο "Εγκατά - είτε του στελεχιακού δυναμικού των γραΙήδη αναθέσει σε ομάδα Ελλήνων ειδικν μελετητν δη1μοσίων έργων , την εκτνηση μελέτης για την επέκταση Δράμας , μεταξ άλλων προβλέπονται τα εξής
της ΜΕΘ και του ΤΕΠ Σε πρτη φάση έχει παραδοθεί Η αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με την
η προμελέτη, όπου προβλέπεται η επέκταση του ΤΕπ, σύγχρονη μεταρορά της σε άλλοχρο και η δημουργία
καθς και αυτή της αναδιαμόρφωσης των υφιστάμενων Νεφρολογικής uνικής
χρων ΜΕΘ και ΤΕΠ.
Μέχρι στιγμής , η Διοηση του Νοσοκομείου Δράμας, Η σύσταση Μονάδας Χημειοθεραπείας
όπως και η διαίκηση της 4ης Υγειονομικής Περοpeρειας Η επέκταση και αναβάθμση του Τμήματος Επειγόντων
Μακεδονίας Θράκης (4η ΥΠΕ , αποδέχθηκαν τη δωρεά Περιστατκν (T.Ε.Π ).
της RAYCAP και έτσι η υπόθεση πέρασε πλέον στο Η αύξηση της δυνατότητας περίθαλψης της Μονάδας
Υπουργείο Υγείας , το οποίο τελικά με απόφαση που Εντατυής Θεραπείας (ΜΕ.Θ) , με προσαρμογή της στον
υπογράφε ο αναπληρωτής προίστάμενος της Γενικής ευρωπακό μέσο όρο , που είναι 12 κλίνες100.000 κατοί
Δεεύθυνσης Διοκητικν Υπηρεσιν και Τεχνικής Υπο - κους
στήριξης του Υπ. Υγίας κ . Ηλίας Σαμαράς στις 7 Δε
κεμβρίου 2021 , εγκρίνεται
Στο νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Νοσοκομείου
επιστολή προς τους αρμόδιους υπουρΗ δρυση και λεπουργία Πνευμονολογικής Κικικής
σταση των Νέων Γεωργν .
Όπως αναφέρει το ΓΕΩΤΕΕ Αν . Μακεδονίας , η προθεσμία λήγει στις 14 Δεκεμ - σας καραντίνας
βρίου και σε επαφές που είε με
φείων τους με αποτέλεσμα την καθυστ
ρηση στην διαδικασία λόγω επιβληθεί.
| σελ 4η|
Η μεταφορά του Φαρμακείου σε κατάλληλο χρο (προ εκπόνηση της μελέτης για κεμένου να καταστεί δυνατή η αδεοδότησή του.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
κΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΔράμαςΑξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλω .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑγκαλιάΖ WΜE
το όνειρο!
5 Δεκεμβρίου 2021 έως 2 Ιανουορίου 2022
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:50-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΠΕ
ΤΗΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετά σεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟNSTER-MAINZ
Dr. MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Κ. ΠΑΛΑΙ ΟΛΟΓΟΥ 26 - 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 224 23
email: iatdiagnosi @gmail. com
ΠΡΩΝΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡAΝTΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα