Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΕΣΤΙΑ
κ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
8 Δεκεμβρίου 2021
Προεόρτια της συλλήψεως της άγίας Άννης
Σελήνη 4 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 729-Δύσις ήλίου 5.05
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 11β.
Άριθμ. φύλ . 42132
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Παρέμβασις ΗΠΑ στόν Πρωθυπουργό
λίγο πρίν πό την συνάντηση μέ Πούτιν
Τκούβουν τά τηλεφωνήματα Μπλίνκεν καί Μενέντεζ στόν κ. Μητσοτάκη-Ή αίφνιδιαστική
άσκησις στήν Άλεξανδρούπολη μέ έτιθετικά έλικόπτερα παρόντος καί του κ. Πάναττ
ρησις τού λιμανιού πού εύρίσκεται πολύ
κοντά στά στενά τν Δαρδανελλίων δείχνει ματίζει στήν άσφάλεια καί την σταθερότητό ένδιαφέρον των HΠΑ για τόν Εύξεινο
Πόντο, τό κλειδίν δηλαδή του θαλασσίου
δρόμου πρός τήν Ούκρανία, άλλά και πρός
την προσαρτηθείσα στήν Ρωσσία Κριμαία,
τό θέατρο δηλαδή της παρούσης ψυχροπολεμικής φάσεως.
ΕΠΔΕΙΞΗ ίσχύος έκαναν οί ' Ηνωμένες
Πολιτείες τής Άμερικής, λίγο πρίν άπό την Εξωτερικν Αντονυ Μπλίνκεν ξεκαθαρίέπίσκεψη του Πρωθυπουργου Κυριάκου ζουν στήν Ελλάδα τά δριά της ς συμμάχου
Μητσοτάκή στό Σότσι της Ρωσσίας, προκειμένου νά συναντηθεί , για πρτη φορά γιά την άσφάλεια τής Εύρτης.
κατά την διετή διακυβέρνησή του , μέ τον
Ρσσο Πρόεδρο Πούτιν. Τήν ρα πού στήν
Ούκρανία τό θερμόμετρο κάνεβαίνεν έπι
κίνδυνα καί άρκετοί διαβλέπουν ρωσσική
είσβολή στήν περιοχή του Ντονμπάς , οί
ΗΠΑ άποστέλλουν μέσω Ελλάδος διπλό
μήνυμα στόν Πούτιν .
Μέ τήν αίφνιδιαστική έπίδειξη έπιθε
τικν έλικοπτέρων στήν Αλεξανδρούπολη .
παρόντος τού πρέσβεως Τζέφφρυ Πάνατη
στόν όποίο τπαρουσίασαν όπλαν .
Μέ τό τηλεφνημα του ύπουργού
δος και τόν ακαθοριστικό ρόλο πού διαδρατα της Εύρπης
και την άναδεικνύουν σέ σημαντική χρα
Κατά τήν πρτη αύτή συνάντηση των
ήγετν Ελλάδος και Ρωσσίας μετά τίς
έκλογές τού 2019 , ή έπίσημος άτζέντα περιλαμβάνει όλόκληρο τό φάσμα τν διμερν σχέσεων τν δύο χωρν. Φαίνεται
δμως πς ύπάρχει και άνεπίσημος άτζέντα
και αυτή είναι πού άπασχολεί τόσο τόν κ .
Μπλίνκεν όσο και τόν κ. Μενέντεζ.
Μία πρόσφατη δήλωσις τού Ρσσου
ύπουργού Εξωτερικν δείχνει τίς άνησυχίες της Μόσχας . Πολύς Στρατός στήν
Αλεξανδρούπολην φέρεται είπν ό Σερ- χωρίζει ήπείρους, πολιτισμούς και στραγκέι Λαβρφ πρός τόν όμόλογό του Νίκο
Δένδια .
Από τήν πλευρά του ό Ρσσος πρέσβυς
στήν Αθήνα Άντρέι Μοσλφ τόνισε τήν
ίδια στιγμή ότι κή Ελλάδα είναι σημαντικός έταϊρος τής Ρωσσίας στήν κοινή
μας εύρωπαϊκή ήπειρον. Αναδεικνύουν
οι δύο αυτές δηλσεις τόν παραδοσιακό
ρόλο τής Ελλάδος ς χρας προπυργίου
πού μπορεί να έννει και ταυτόχρονα νά
τόπεδα . Γεωπολιτική διεπιφάνεια έχουν
χαρακτηρίσει κάποιοι άναλυτές τά έλληνικά σύνορά .
Η σύμπτωσις μέ τήν άσκηση στήν
Αλεξανδρούπολη , ή άνάπτυξις άμερικά
νικν δυνάμεων στήν περιοχή και ή έπιθεΟΆντονυ Μπλίνκεν τόνισε σέ άνάρτησή του στό Twitter την σημασία τής ΕλλάΜΌΆντονυ Μπλίνκεν
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 12/12
Ανοίγει ό δρόμος
για μειωμένο ΦΠΑ
στά νησιά μέ την
κσφραγίδαν τής ΕΕ
- Τό Μαξίμου έξορκίζει το κακό
Ερχεται μέ τριπλή έορταστική προσφορά!
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ
άφιερωμένο στό Ελληνικό θέατρο Σκιν
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Υπουργός, μέ θωκο πολύ ψηλά στήν Ο μόνος που πρέπει νά άγχεται άπό τήν έκλογή
κυβερνητική έπετηρίδα , μου έλεγε προχθές , μέ Άνδρουλάκη είναι ό ΣΥΡΙΖΑΙ Γιά νά τό λένε Αλλά
φορμή
τό έξής : < Τελικς ό κόσμος, άγαπητέ μου, είναι ρουν; Που τό ξέρετε ;
μήχειραγωγήσιμος, μή έλέγξιμος". Το0 είχε κάνει
ίσχυρότατη έντύπωση ή άποδοκιμασία της βάσης
του ΚΙΝΑΛ πρός το "φαβορίν των δημοσκοπή σεων βεϊ τό ένα ή τό άλλο καί διερμηνεύουμε τίς μελλοΆνδρέα Λοβέρδο άλλά και πρός τόν πρην Πρω- ντικές διαθέσεις των πολιτν, μέ βασανίζει αύτό
θυπουργό καί Πρόεδρο του κόμματος Γιργο Πα - τό έρτημα: Που τό ξέρουμε; Πς μπορουμε νά
πανδρέου . Τόν είχαν έκπλήξει τά άνακλαστικά τής είμαστε μέσα στά μυαλά χιλιάδων πολιτν και νά
κοινωνίας που έφερε στήν πρτη θέση έναν νέο διαβάζουμε τίς σκέψεις τους, χωρίς δεδομένα,
για νά ξεμπερδέψει συνοπτικς μέ τό παλιό καί μήνες πρίν άπό την διεξαγωγή των έκλογν , Η
τό πολύ παλιό . Μόλις έκλεισα τό τηλέφωνο, άκου- άπάντηση είναι ότι δέν μπορούμε νά ξέρουμε , καί
σα στόν Σκάν τόν Υπουργό Επικρατείας κύριο όταν άναλαμβάνουμε τό ρίσκο τής πρόβλεψης κα
Άκη Σκέρτσο νά έπαναλαμβάνει για πολλοστή φο - λόν είναι νά μήν είμαστε κατηγορηματικοί , άξιωρά την θεωρία που διακινεϊται μέ non paper άπό τήν ματικοί, άπόλυτοι τούλάχιστον .
Κυριακή τό βράδυ στά Μέσα Ένημερσεως .
άποτελέσματα των έκλογν στό ΚΙΝΑΛ , τό έρτημα πού άκολουθεί είναι άπλό : Πού τό ξέΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ τής Ελλάδος γιά
έπαναφορά των μειωμένων έως 30% συ ντελεστν ΦΠΑ στά νησιά του Αίγαίου
άλλά και τήν παράταση άναστολής έπι
βολής ΦΠΑ 24% στά άκίνητα καί μετά
τό 2022 πού λήγει ή σχετική ρύθμισις ,
κατοχυρνει ή υiοθέτησις της όδηγί ας για άλλαγές τν συντελεστν ΦΠΑ
στίς χρες τής ΕΕ. Ταυτοχρόνως άνοίγει
δδρόμος γιά την έφαρμογή μηδενικούή
πολύ χαμηλού συντελεστού στήν άγο ρά άκινήτων άπό τό 2025 και μετά. Συμ φνως πρός τό ΥΠΟΙΚ, ή συμφωνί , ή
ότοία θά δλοποιηθεί σέ όλα τά κράτηΣυνέχεια στήν σελ. 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΓΡΟ ΣΚΙΩΝ
Αγυτημένες φιοέρες
Πάντα κάθε φορά πού όλοι όσοι μετέχουμε
στόν δημόσιο διάλογο προεξοφλουμε ότι θά συμμαζί
ΒΤHOYEN
Αοχτήστε τό 80 CD
Ο έπικοινωνιακός τρόπος που διαχειρίστηκε σέ
Πρωτα, άπό κάτι ληγμένους άναλυτές της προ - πρτη Φάση ή Κυβέρνηση τήν διαφαινόμενη έκλογή
ηγούμενης δεκαετίας , οί όποιοι μέ βαρύγδουπο Άνδρουλάκη μέ non paper , στημένους άναλυτάδες,
καί περισπούδαστο υφος δικηγόρου έπαρχιακου οί όποιοι έκαναν περιοδεία σέ ραδιόφωνα καί τηείρηνοδικείου ύποστήριζαν ότι ή έκλογή Ανδρου - λεοπτικούς σταθμούς για νά έπαναλαμβάνουν τήν
λάκη έπηρεάζει μόνον τόν ΣΥΡΙΖΑ. "Επειτα άπό κασέττα, μέ δυστυχείς συναδέλφους συγκροτημάόρισμένους δυστυχείς δημοσιογράφους, οί όποιοι των πού έλεγαν τά ίδια, ένα μόνο συναίσθημα δημιουργούσε σέ όποιον παρακολουθούσε τήν ένορχηέλεγαν τά αυτά κατά Τσίπρα . Καί στό τέλος άπό στρωμένη έκστρατεία: το Μαξίμου έξόρκιζε τό κατήν ίδια τήν Κυβέρνηση. Καρμπόν ή φρασεολο-κόπου του έτυχε μέ τόν άπρόβλεπτο Άνδρουλάκη.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΣΤΙΑΖω
ο60 o4oo δάν γpίσα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
δέν θά έβρισκαν θέση σέ πάννελ της ΕΡΤ άν δέν
Φυλάκισις δύο έτων σέ γονείς
πού άρνούνται να στείλουν
τά παιδιά τους στό σχολείο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
γία όλων . Ούτε τά προσχήματα . Μάλιστα λοιπόν!
. Διάσημος συλλέκτης έργων τέχνης, ό δισεκατομμυριούχος Μάικλ Στάνχαρντ, συνεφνησε νά
έπιστρένει 180 έργα καί άρχαιότητεs-μεταξύ τν
όποίων καιί έλληνικές-που έκλάπησαν Τις τελευ ταίες δεκαετές, Η σχετική άνακοίνωσις του είσαγγελέως Της Νίας Υόρκης σημαίνει ότι 680χρονος με
γιστάν πρς Τό παρόν δέν θά διωχθεί ποινικς eά
του άπαγορευθε όμως, Ισοβίως νά άποκτά άρχαιότητες άκόμη και άπό νόμιμη άγορά ργων τίχνης
Ο είσαγγελεύς στήν άνακοίνωσή του κατήγγειλε
τήν κάκόρεστη όρεξη τού Μάικλ Στάνχαρντ γιά
άντικείμενα που είχαν κλαπεί χωρίς να τόν ένδιαφ
ρει ή νομιμότης τν πράξεν του , ούτε ή γνησιάτης τν άντικειμένων που ήγόραζε καί πουλούσε .
ούτε ή σοβαρότης Τής πολιτιστικής βλάβης πού
έπέφερε σε όλον Τόν κόσμον . Ο είσαγγελεύς κατηγόρησε Τόν Nεούορκέζο συλλάκτη, ή περιουσία τού
όποίου έκτιμάται στό 1,2 δισ. δολλάρια , ότι δέν
σεβάσθηκε κανένα γεωγραφικό ή ήθικό φραγμόν
και βασίσθηκε σέ διακινητές άρχαιοτήτων, άφεντικά του όργανωμένου έγκλήματος, Τού ξεπλύματος
(Βρμικου χρήματος ) καί σέ Τυμβωρύχους , γιά νά
αυξήσει τις συλλογές του.>
Η Κυβέρνη σις παρενέβη
για την έπιλογή των ΜΜΕ
στήν λίστα Πέτσα
Μουσείο Προσφυγικού
Έλληνισμού άπό την
Κιβωτό τής Ρωμιοσύνη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταξύ Μέσων Ενημερσεως, Κυβερνήσεως και τής έταιρείας Initiative πού είχε άνα λάβει τήν καμπάνια Μένουμε στό Σπίτυν άπεκάλυψε
στήν κατάθεσή του στήν Εξεταστική ,πιτροπή πρό
εδρός της Μιχάλης Γκάλγκος . Άν και έκανε φιλότιμες προσπάθειες γιά νά πείσει τά μέλη τής Επιτροπής
0,Π πιό άντιπροσωπευ
τικό άπό τήν ίστορία καί
τόν πολιτισμό του Μικρασιατικού 'Ελληνισμού έπιθυμεί νά διασ σει και νά άναδείξει τό
Μουσείο Προσφυγικο .
Λεπτομέρε1ες στήν σελ3
Ούτε μέ ήν Ρωσσία
ούτε κατά αυτής
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 7
του Δρος Γεωργίου Πουκαμισά*
οι ΣΧΕΣΕΙΣ Ρωσσίας-Ατλαντικο
κόσμου δέν βρίσκονται στό καλύτερο έπίπεδο . Ή ύπόθεση της Ούκρανίας χαίνει. Ο Πρόεδρος Biden , φίλος
του Κιέβου, άντιμετωπίζει δυσκολίες
νά άναπροσαρμόσει τήν πολιτική του
έναντι το0 Κρεμλίνου, παρά τήν έπιδίωξή του να κάνει πράξη τήν στροφή έμφασης της έξωτερικής πολιτικής τωνΗΠΑ πρός τήν Κίνα , στρατηγικό άνταγωνιστή . Ή άναδιάταξη
του άμερικανικού δυναμικο0 πρός
την άπω Άσία δέν φανερνει μέχρι
στιγμής έγκατάλειψη της πολιτικής
της αδιπλής άνασχέσεως (double
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ότι καί νά κάνουμε, θάύπάρχει τό χαρτί,μολύβω
.Επεσαν οί ύπογραφές για τήν δημιουργία Τής
πρτης βισιμης έπιπλέουσας πόλεως στόν κόσμο
πού θά δημιουργηθεί στήν Νότιο Κορέα . Συγκεκριμένα, ό δήμος τής Μπουσάν στήν Νότιο Κορέα ,
ο UNHabitat και όOCEANΧέβαλαν Τίς ύπογραφές γιά τήν ύλοποίηση του πρότζεκτ στά άνοικτά τν άκτν τής πόλεως στήν όποία ζούν 3,4
έκατομμύρια κάτοικοι Σχεδιασμένο άπό τό Biarke
Inges Group (ΒIG ), Τό φιλόδοξο πρότζεκτ πρωτοπαρουσιάστηκε πρίν άπό δύο χρόνια και προβλέπει μια πόλη άπό έξαγωνικές πλατφόρμες , ή
όποία θά είναι άνθεκτική σέ φυσικές καταστροφές
ότως πλημμύρε, τσουνάμι και Τυφνες
<Είμαι έν ζωήν άναγκά - ταγράψει στούς άπελθόντεs , στούς έχοντες έγκατακιωμένος συμπατριτης μας χεία νά ύπογράμει τήν Δή- λείψει τόν μάταιο έτούτο κό σμο . Και χρειάσθηκαν δύο
Είμα έν ζωή ! Μέ αύτές
τίς τρείς λεξούλες, έναs ήλι- σθηκε νά γράμει καί έν συνε
ακαλό θά ήτον νά ύπογρά
Ψι και μιά ύπεύθυνη δήλωση δη ζε!
βρήκε τό δίκιο του στά γραφεία του ΕΦΚΑ (του ΚΑ,
που λέγαμε παλαιότερα)
ΚΕίμαι έν ζωή ! Γιά σκε όλόκληρες ρες , γιά νά γά- φθείτε αυτόν τόν άνθρωπο , δ όποΐoς άναγκάσθηκε
και έπέστρεψε άπό τήν λάρης , γιά νά τόν μεταφέρει ταλήξουν στό συμπέρασμα -άφού περίμενε σωριασμένος
σέ μιά καρέάλα tπί δίωροννά ύπογράψει την έν λόγω
λωση του Νόμου 105 στε
νά άποδείξει ότι δέν τόν χε
παραλάβει δ μαύρος καβαξουν τά χαρτιά και νά καΑχερουσία στήν λίμνη τν
προβλημάτων τής καθημε
. ρινότητας .
στά λιβάδια μέ τούς άσφοδέλους! Είμαι έν ζωήν ! Κι
αύτό έπειδή τόν είχαν καδτι γιά νά τού χορηγηθε ή
βεβαίωση συνταξιοδοτήσε
ωs τήν όποία είχε ζητήσει ,
Συνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ 3