Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Δεκεμβρίου!
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7538
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Πωλητήριο
σε 70.000
Επιστρεπτέα προκαταβολή:
μένα δημόσια Εφάπαξ πληρωμή με bonus 15% ή
εξόφληση σε 60 δόσεις;
καταπατηακίνητα
Τουλάχιστον
επιπλέον μήνα θα
έχουν στην διάθεσή 700.000 επιχειρήσεις
τους οι φορολογούμε.
νοι (επχείρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες ) , που έχουν λάβει
χρήματα μέσα από
τους επτά κύκλους της
επιστρεπέας προκα ταβολής και πρέπει να
ξεκινήσουν την απο
πει να επιστρέψουν
στο κράτος περίrου
Στην αξιοποίηση των
ακινήτων του Δημοσίου τα οποία δεν
έχουν ενταχθεί στην
ΕΤΑΔ, αλλά και στην
τακτοποίηση των κα
τεχομένων και ανταλ λάξιμων
( καταπατημένα ) rpοχωράει το υπουργείο
δικονομικν, παρέ
χοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες κατά 15% ή εάν θα ξεπολίτες να αποκτή. κινήσουν την εξόσουν οριστικούς τίτ
συνέχεια στην 11
και ελεύθεροι επαγγελματίες.
'Με βάση το χρονο
διάγραμμα που έχει
τεθεί , η προθεσμία
λήγει στις 31 Δεκεμ
βρίου 2021. Ωστόσο,
στο υπουργείο Οικονο μικν εξετάζουν το ενδεχόμενο να δσουν
τη δυνατότητα στους
φορολογούμενους να
κάνουν τις πληρωμές θούν σύντομα
έως τις 31 Ιανουαρίυ
2022 , ημερομηνία κατά
την οποία λήγει κανονικά η προθεσμία κατα .
βολής της πρτης
κτημάτων πληρωμή των δανείων,
αν θα το πράξουν με
εφάπαξ καταβολή και
θα επιβραβευτούν με
κούρεμα - του πoσού
Οι διασταυρσεις γί νονται με τα στοιχεία
που αντλούνται από το
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και
στην περίπτωση που
αξιοποίηση του 15% διαπιστωθεί ότι οι επχειρήσεις δεν τήρησαν
το συγκεκριμένο όρο
και προχρησαν σε
απολύσεις τότε θα
κληθούν να επστρέψουν στο κράτος το
100% της επστρεππέας προκαταβολής
όπως είπε "υπάρχει
ένα σοβαρό ενδεχόμενο να δσου με άλλη
μία παράταση στην
Ανάπτυξη
διαρκείαs:
Στο 13,4% το
Υ τρίμηνο
φληση σε 60 μηνιαίες
δόσεις.
Στην απόφαση αυτή δόσης για όσους επλέ
φαίνεται να οδηγείται
το υπουργείο Οικονομικν μετά την καθυστέρηση
παρατηρείται
υλοποίηση της σχετι.
κής απόφασης και την
αποκάλυψη του ποσού
της ειστρεπτέας προκαταβολής που θα πρέ - καταβολν θα αναρτη
κρατικό
δάνειο σε 60 άτοκες
μηνιαίες δόσεις .
Όπως αποκάλυψε ο
υπουργός Οικονομι
κν Χρήστος Σταϊκού ρας , τα εκκαθαριστικά
των επιστρεπτέων προ δηλαδή να μπούμε και
λίγο στο 2022.
Μέσα στις επόμενες
ημέρες , ολοκληρνεται ο έλεγχος όσων
έλαβαν την κρατική
ενίσχυση προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν
έχουν τηρήσει τη
ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας .
πoυ έλαβαν.
Παράλληλα υπάρχει
συνέχεια στην 10
Κοινωνικό
Αύξηση 13,4% εμφά
νισε το ΑΕΠ κατά το
τρίτο τρίμηνο , σε ετή
σια βάση, σύμφωνα με
τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Σημεινεται ότι τα
στοιχεία του δεύτερου τριμήνου , που
είχαν ανακοινωθεί αρ .
χικά στο 16,2% , ανα
θεωρήθηκαν
16,6%
Εμφανής είναι η
μέρισμα:
Ποιοι
χαμηλοσυνταξιούχοι
θα το λάβουν
- Αναλυτικά Παραδείγματα
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2