Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ
ι ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ υπεοπα
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
6 Δεχεμβρίου 2021
Νικολάου άρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας του θαυματουργού
Σελήνη 2 ή μερων Ι Άνατολή ήλίου 7.27-Δύσις ήλίου 5.05
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
Άριθμ. φύλ. 42130
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ- ΔΟΞΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΣΩΚΟMΜΑTΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙΟ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
70.000 τουπλοεγγεγραμμένοι σέ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά άρχηγό του . ΠΑΣΟΚ!
Νικητής τού πρτου γύρου ό Nίκος Ανδρουλάκης
Θρίλλερ μεταξύ Παπανδρέου -Λοβέρδου μέχρι άργά γιά τήν δεύτερη θέση
ΝΔ, και στόν ΣΥΡΙΖΑ και στό ΚΙΝΑΛ! Είχαν κάνει έρευνα στό καταστατικό τους
Τριπλοεγγεγραμμένοι! Σύμφωνα μέ την
ίδια ένημέρωση πού έχουμε, μία άπλή άντι παραβολή των βάσεων δεδομένων πού διατηρούν τά κόμματα μέ τά έγγεγραμμένα μέ
λη τους θά άρκούσε γιά νά διαπιστωθεί δτι
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ άλλά και ΝΔ καί ΚI
ΝΑΛ διαθέτουν μετά και την χθεσινή ψηφοφορία-ή όποία έγινε χωρίς κάντέστκόβιντ-χιλιάδες κοινά μέλη . Οι όπαδοί του
κυρίου Παπανδρέου διακινούσαν άπό χθές μέλη του κόμματος .
τό πρωί φωτογραφίες Ψηφοφόρων της ΝΔ
άπό την Μεσσηνία οί όποίοι ψήφιζαν στίς
έκλογές τού ΠΑΣΟΚ. Οί νεοδημοκράτεςόσοι ψήφισαν- δέν είχαν κανένα δισταγμό .
κόμματος, θά χαιρετίζαμε την έξέλιξη και
μάλιστα ένθέρμως. Θά ήταν πράγματι ζωογόνος για την δημοκρατία και τό πολιτικό
ΣΤΙΣΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ έθνικές έκλογές τού
2019 τό ΠΑΣΟΚ έλαβε 457,623 ψήφους.
Χθές έψήφισαν περί τίς 270.000 ψηφοφόρο, ποσοστό πού άντιστοιχεί στό 62% τής σύστημα! Είναι όμως έτσι; Από ό,τι φαίνεκαταγραφείσης έκλογικής δυνάμες του
στήν έπικράτεια πρό διετίας . Δεδομένης
της γενικωτέρας άπροθυμίας τν πολιτν
να μετέχουν σέ έκλογικές διαδικασίες (ή
άποχή ηύξήθη κατακορύφως στίς τελευταίες έθνικές έκλογές ) , οί μή μυημένοι δι ερωτνται πς προέκυψε αυτός δ πράγματι άσυνήθιστα ύψηλός άριθμός ψηφοφό - ύπολογίζεται ότι στήν χθεσινή ψηφοφορία
ρων στίς κάλπες , Εάν έπρόκειτο για γνησία γιά τήν έκλογή άρχηγού στό ΠΑΣΟΚ έψήπροσέλευση άσχέτως τον διαφορν μας σέ
έπίπεδο άξιν μέ βασικές θέσεις αύτου του
και σύμφωνα μέ τόν πρην Υπουργό Αθανάσιο Γιαννόπουλο δέν ηύραν-λένε- κάποια διάταξη πού νά τούς άπαγορεύει νά
μετάσχουν σέ έσωκομματική διαδικασία
άλλου κόμματος. Γιάτούς νύν ψηφοφόρους
και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τά πράγματα ήταν
σχετικς πιό άπλά: είχαν διατελέσει στό
παρελθόν ς ψηφοφόροι τέως,Υπουργν
του ΠΑΣΟΚ, νύν Βουλευτν τού ΣΥΡΙΖΑ,
Of έκτιμήσεις κυβερνητικν άξιωματούχων οί όποιοι παρακολουθούν μακράν
ς παρατηρητές τά τεκταινόμενα στόν
χρο του ΠΑΣΟΚ καιί δέν άναμειγνύονται
σέ αύτά, συγκλίνουν μέ άντίστοιχες έκτιμή .
σεις στελεχν της εύρύτερης Αριστεράς
"Όπως καί νά έχει, αυτή ή συμπεριφορά
συνιστά κατάπτωση καί όχι άποθέωση της
φισαν περί τις 60-70.000 πολίτες οί όποιοι
είναι ταυτοχρόνως έγγεγραμμένοι καί στήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΣΤΙΣ 12/12
του Μανλη Κοττάκη
ΕΣΤΙΑ
Πρός όλιγοήμερον
παράτασιν στήν
έφ άπαξ καταβολή
τής Επιστρεπτέας
Όραγισμένος καθρέφτης της χρας
Ερχεται μέ τριπλή έορταστική προσφορά!
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΟΠΟ
δριερωμένο στό Ελληνικό θέατρο Σκιν
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αύτές οι σκέψεις-άπό - ρειος Ελλάς στό ίδιο έπίπεδο, λιμένων καί γηπέδων,
γευμα Κυριακής-δένήταν άκόμη γνωστό ποιοί άπό έπέλεξε μονοκούκι Άνδρουλάκη. Δαφνοστεφανωτούς μονομάχους γιά τήν άρχηγία του ΠΑΣΟΚ περ - μένος ό ένας, δικέφαλος ο άλλος!
νουσαν στόν δεύτερο γυρο. Η ταν γνωσπές όμως
πάρα πολλές λεπτομέρειες για τό τί πραγματικά συ-έπίσης γνωστές συμπάθειες σέ τμημα της κεντρο νέβη τήν τελευταία έβδομάδα του πρτου γύρου. δεξιάς παράταξης. Όχι στήν ήγεσία της κατ ' άνάΟ Νικος Άνδρουλάκης τό όνομα του όποίου ψιθυρι - γκη. Η δύναμή της έντοπιζόταν πρίν άνοίξουν οι
ζόταν έντόνως στό Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίχθη-κάλπες στά άστικά κέντρα , ίδίως στό Λεκανοπέδιο.
κε σθεναρς μέ κινητοποίηση άπό τό γραφείο του Η ύποψηφιότητα του Γιργου Παπανδρέου είχε
κυρίου Σημίτη καί τό γραφείο του κυρίου Βενιζέ- έναν σιωπηρό υποστηρικτή: Τήν ήγεσία τοϋ ΣΥΡΙλου. Στίς συγκεντρσεις του έμφανίστηκε ό πρην ΖΑ. Το έξομολογούντο κορυφαία στελέχη τής άξιωΥπουργός Οίκονομικν των κυβερνήσεων Σημίτη ματικής Άντιπολίτευσης σέ πολιτικούς φίλους τους
Νίκος Χριστοδουλάκης. Δίπλα του στάθηκε ς σύμ - στήν κεντροδεξιά παράταξη. Στόν ΣΥΡΙΖΑ έκτιμούν
βουλος ό κεντρων τάσεων καθηγητής Συνταγμα- ότι τυχόν έκλογή του Παπανδρέου θά τους κόψει
τικού Δικαίου Ξενοφν Κοντιάδης. Ο Γεραπετρί - δύο τρείς μονάδες , άλλά θά νομιμοποιήσει καί θά
τηςν του. Οί θέσεις πού άνέπτυξε κατά τήν διάρκεια
της καμπάνιας ό κύριος Άνδρουλάκης ήταν άξιοση- κυρίου Μητσο τάκην. Πρός τουτο πασοκογενείς τέμείωτες. Νέο Ελσίνκιν γιά τά έλληνοτουρκικά, σιγή ως ψηφοφόροι νυν Βουλευτν του ΣΥΡΙΖΑ πρην
άσυρμάτου για τήν Συμφωνία τν Πρεσπν , κατάρ - Υπουργν του ΠΑΣΟΚ καί όλίγοι νεολαίοι κινήθηγηση του έλληνικου βέτο στίς Συνόδους Κορυφής.
Oι άπόψεις του ήχησαν ς μουσική μέχρι τίς Βρυξέλλες, όπου και ή έδρα του.
Η ύποψηφιότητα του Άνδρέα Λοβέρδου είχε
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΟΛΤΟΗΜΕΡΗ παράταση άναμένεται
να δσει τό Υπουργείο Οίκονομικν |
στήν προθεσμία πού λήγει στό τέλος Δ κεμβρίου γιά να έπιλέξουν οί δικαιούχοι
τής έπιστρεπτέας προκαταβολής άν θά
έξοφλήσουν τό ποσόν-πού είναι δάνειοέφ' άπαξ μέ έκπτωση 15% ή σέ άτοκες
δόσεις. Στό θέμα άνεφέρθη ό ύπουργός
Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας
μιλντας στήν τηλεόραση του Open το νίζοντας δτι κόπάρχει ένα σοβαρό ένδε χόμενο νά δσουμε άλλη μία παράταση στήν άξιοποίηση τού 15%, δηλαδή νά
μπούμε καί λίγο στό 2022>.
BEETHOVEN
δσει ύπόσταση στήν άντιπολίτευσή τους κατά του
ESBNDARY RECOROINS
Αποκτήστε τό 80 CD
Συνέχεια στήν σελ. 2
καν διακριτικς πρός τίς κάλπες.
Έάν θέλαμε νά προσεγγίσουμε γεωπολιτικά τήν
ύπόθεση-και μήν καγχάσετε παρακαλω , τό μικρό
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έκτός άπό πολιτικές δυνάμεις τόν κύριο άλβανικό κόμμα Besa και οί Βουλευτές του έχουν
Ανδρουλάκη ύποστήριξαν άνέλπιστα και δυνάμεις άναδειχθεί σέ ρυθμιστή της πολιτικής ζωής των
τής άγοράς άπό τήν Βόρειο Έλλάδα. Άφου ή Νότιος γειτονικν Σκοπίων-θά λέγαμε ότι οί εύρωπαϊκές
Έλλάς σέ έπίπεδο λιμένων καί γηπέδων ύποστήρι - θέσεις πού έχει διατυπσει ο Νικος Ανδρουλάκης
ζε τήν ύποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου ,ή ΒόΠΕΝΝΙΕΣ
Συγγνμη χωρίς άντίκρυσμα
άπό τόν Πάπα
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΙΑ ΣΥIΝΩΜΗ άνευ περιεχομένου ,
μιά έπίσκεψις στήν κλειστή δομή στό Καρά Τεπέ, άγκαλιές μέ προσφυγόπουλα και
προσευχές για την παγκόσμια είρήνη, σημάδεψαν τήν έπίσκεψη του Πάπα Φραγκί
σκου στήν 'Ελλάδα . Πέντε χρόνια μετά τό
τελευταίο ταξίδι του στήν χρα μας,
ντίφικας έπανέλαβε περίπου τά ίδια λόγια
μέ άποδέκτες είτε την διεθνή κοινότητα
άναφορικς μέ τό μεταναστευτικό είτε τούς
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τόμοναδικό γκαράζ του ελευταίου Σάχη άτποτελεί
τό Εθνικό Μουσείο Αύτοκινήτου τού ράν. Οί θησαυροί
του Μουσείου αύτου έμειναν κρυμμένοι γιά σχεδόν μι σό αίνα καί μόλις τρα μπαίνουν στις κππροθήκερ Τά
πρόσφατα έγκαινια του Μουσείου προσελκυσαν άρκe
τους λάτρεις του αύτοκινήτου πού έσπευσαν νά θαυμάσουν μερικά άπό τά πιό σπάνια μοντέλα τού πλανήτη, και πού κάποτε άνήκαν στήν βασιλική οίκογέεια
του ράν . Σύμφωνα μέ τόν διευθυντή του μουσείου, Τό
σπουδαιότερο έθεμα είναι ένα Pierce Arow Model A
του 1930.Ήταν τό άκριβότερο αύτοκίνητο στήν Άμε
ρική έκείνη τήν έποχή καί ή Τιμή τν 30.000 δολλαρ!ων που κόστισε Ισοδυναμούσε μέ τό 18 τύ κρατικού
προϋπολογισμού του ράν τής έποχής Άλλο highlight
τουμουσείου είναι τό μοναδικό MPV Tehran Type τν
Mercedes-Benz Porche και Volkswagen. Πρόκειται
γιά μιά μοναδική συνεργασία γιά Τήν δημιουργία ένος
μονοθέσιου αύτοκινήτου που θυμίζει F, καί που άποΤελούσε δρο στόν 12χρονο πρίγκηπα του ράν άπό
τόν πρέσβυ Τής Γερμανίας καί Τόν Καγκελλάριο τής
έποχής . Αύή τήν στιγμή τά έκθέματα έχουν ξεπερά
σει τά 50, έτοιμάζονται άλλα 100 στόν χρο άνακατασκευν, έν εκάζετα ότι ύπάρχουνάλλα 1.000 σέ διάφορα γκαράζ καί χρους φυλάξεω
Ή Τουρκία άπειλεί
άκόμη καί την ExxonMobil
Γιά λίγες άκόμη έβδομάδες
πρωθυπουργός ό Ζάεφ
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ έκνέου έπικίνδυνα τό θερμόμετρο στήν
Ανατολική Μεσόγειο μετά τήν άπόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας νά άνάψει τό πράσινο φς) γιά
έρευνες στό οίκόπεδο 5 και τίς άπειλές της Τουρκίας
δτιδέν θά έπιτρέψει σέ καμμία ξένη έταιρεία νά πλησιάσει τήν περιοχή . Η Κυπριακή Δημοκρατία παρεχρησε τήν άδεια για έρευνες στό οίκόπεδο 5 στήν κοινοπραξία της ExxonMobil και την Εταιρεία Πετρελαίου
Συνέχεια στήν σελ.4
Σκόπια--Συμφωνία γιά την συμμετοχή του άλβανικού
κόμματος Εναλλακτικήν ( Alternativa) στόν κυβερνητικό συνασπισμό τής Βόρειας Μακεδονίας ύπέγραΨανχθές ό Πρωθυπουργός τής χρας Ζόραν Ζάεφ και δ
άρχηγός της Εναλλακτικής) Αφρίμ Γκάσι. Βάσει τής
συμφωνίας , ή (Εναλλακτικήν θά άναλάβει τρία ύπουρ
γεία στήν κυβέρνηση (Υγείας, Δημοσίας Διοικήσεως
και Διασποράς) και θά δρίσει άλλους τρείς ύφυπουργούς.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ήσυνταγματικότης
του ύποχρεωτικού
έμβολιασμού καί τό
άτομικό δικαίωμα
έξαιρέσεως άπό αύτόν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Σπύρου Βλαχόπουλου *
Ένα γεμάτο άπό γεγονότα Σαββατοχύριακο
διάω ή κάτι τέτοιο, χωρίς,
βεβαίως, νά κόβουν άπόδεξη>. Κι έν εμαι έτοιμος νά
π κόχ, είχαριστούμο, μάς
ρωτά εύγενέστατα: <Παρακαλ , μπορείτε νά μού δεί ξετε την άπόδειξη πού σας
. . .Λομίας! Μιά όμορφη, εύγeνέστατη δεσποινίς , πού
Εστάλη άπό άλλη περιφέ
ρεια (προφανς γιά λόγους
μή έντοπιότητος) και Ελέγχει
τά καταστήματα . Μπρόβο ,
στό ΣΔΟΕ και μπράβο στήν
A. Η πανδημία του Covid-19 έθεσε
μία σειρά άπό σημαντικά συνταγματι κάζητήματα , κυρίως όσον άφορά τή
συμφωνία τν περιοριστικν μέτρων
μέ τά άτομικά δικαιματα της έλευθερίας της κίνησης, τής θρησκευτικής
έλευθερίας, της οίκονομικής έλευθερίας καί της έλευθερίας τής συνάθροισης."Υστερα άπό τήν άρση των
περισσότερων άπό τά περιοριστικά
Συνέχεια στήν σελ. 5
πολύ εύχάριστη Εκπληξη.
Πλησιάζει μιά νέα κοπέλλα
τό τραπέζι μας, στήν καφετέρια δπου άπολαμβάνουμε
τόν <έσπρέσσον μας
. ΗΝASA θά δσει περίπου 415.000.000 δολλάρια
σ άμερικανικς έταιρες προκειμένου νάσχεδιάσουν ίδ ωτικούς διαστημικούς σταθμούς σέ τροχιά γύρω άπό
τή Γή! Μεταξύ αύτν είναι καί ή Blue Οrgin Tου Τζέρ
Μπέζος πού θάλάβει 130.000.000 δολλάρια Όπως άνε
κοίνωσε ή άμερικανική διαστημική ύπηρεσία, ό σκοπό
της είναι νά διατηρήσει τήν παρουσία τν ΗΠΑ σέ τροχιά γύρω άπό τόν πλανήτη μας μέ διάφορες κατασκευ
έ, καί ένω ό Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θά σταματήσει νά λειτουργεί στό τέλος αύτής τής δεκαετίας Οίνeοι ίδιωτικοί αύτοί σταθμοί θά έχουν και έμπορικό χαρακτήρα σύμφωνα μέ τήν ίδια άνοκοίκση .
Παλαιότερα , στό σχολείο , ένα άπό τά πλέον δημοφιλή θέματα στήν έκθεση
ήταν Πς πέρασα τήν Κυριακή μου . Τότε, δέν έχαμε
Σαββατοκύριακο καθ δτι
είχαμε καί τό Σάββατο σχολείο! Σήμερα , θά σας γράψω
πς πέρασα τό Σαββατοκύριακό μου . Κατ ' άρχάς, μιά
Βλέπω ότι κρατά κάτι
σάν μπλοκάκιν και νομίζω
δτι είναι μιά άπό τίς κυρίες "Εκοψε" τό κατάστημα γιά συγκεκριμένη κυρία , γιά τήν
που κάθε τόσο ζητούν χρήματα γιά τά άπορα παιεύγeνεια Τήν διακριτικότητα
τους καφέδες; . Και μαθαίνουμε ότι άνήκει στό ΣΔΟΕ
Συνόχεια στήν σελ. 4