Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
4 Δεκεμβρίου 2021
Βαρβάρας μεγαλομ. Ίωάννου όσ. του Δαμασκηνου
Νέα Σελήνη !Ανατολή ήλίου 7.25- Δύσις ήλίου 5.06
ΑΤΙΚΗ Κακοκαιρία καί άνεμοι , Θερμοκρασία Εως 18β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφά
Άριθμ. φύλ. 4212
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
και βροχές . Θερμοκρασία έως 15β.
Παραιτείται ο άντατος δικαστής
στήν οίκία του όποίου εύρέθη σαν ναρκωτικά!
Σόκ στήν Ηρδου Ατιχού, στό Μαξμου καί στό δικαστικό σμα γιά την κατάπτωση
τν θεσμν-Όδηγήθηκε στό τμήμα μετά άπό έρευνα άνδρν της ΔΙΑΣ-Θά δικαστεί στό Εφετείο
ξει στίς άμέσως έπόμενες ήμέρες . Δέν στέ
κεται άλλις . Είναι τό έλάχιστο πού μπορεί νά κάνει για νά μήν πλήξει περαιτέρω
τό γόητρο τής δικαιοσύνης. Ο κόσμος πα
ρακολουθεί μέ τό στόμα άνοικτό! 'Ωστόσο έκτίμησίς μας είναι ότι τό σόκ πού προκαλεί ή ίστορία του δικαστού είναι τό μισό τής ίστορίας . Το άλλο μισό είναι πς
βρέθηκαν και γιά ποιό λόγο μέσα και έξω
άπό την οίκία του οί τρείς νεαροί . Η σήνις
είναι βαθειά και έκτεταμένη !"Όσο σοκάρει ότι πρωταγωνιστής του σκανδάλου
είναι δικαστής, άλλο τόσο πρέπει νά σοκάρει ότι συμπρωταγωνιστές του είναι νεαρά
παιδιά . Πού μέσω τής τεχνολογίας καταρνότια προάστια ύπέδειξαν αύτόν πού τούς τοποιήθη μετά στήν οίκία του εύρέθησαν
προμήθευσε τήν κοκαΐνη, έναν άγνωστο ύπολείμματα ναρκωτικν .Ωστόσο ή δικο γραφία λέγεται ότι ένδεχομένως περιλαμ
βάνει και άλλα άδική ματα ρόζ άποχρσε
ως. Η δικογραφία διεχωρίσθη. Οί νεαροί
ύπέδειξαν και προσήλθε πρός έλεγχο τίς λόγ coνid άπέφυγαν τό αύτόφωρο , ένω δ
άντατος δικαστής βάσει είδικής δωσιδιΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ τν θεσμν έφθασε ένός έπικίνδυνου διαρρήκτου στό Πέραμα,
έως έκει. Νά παραβιάζουν τόν νόμο οί θε ματοφύλακες του νόμου . Μέ άνοικτό τό
στόμα έμειναν χθές τό πρωί κορυφαίοι
λειτουργοί τής δικαιοσύνης , μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου , δ Πρωθυπουρ- Δυστυχς τά στερνά τιμούν τά πρτα. Εν
γός ό ιδιος , ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πορεία του ς δικαστού ήτο άμεμπτος πρτες πρωινές ρες , κάτω άπό την οίκία
και φυσικά ή κοινωνία όλόκληρη (ή όποία
έναποθέτει στήν δικαιοσύνη τό ύστατο καταφύγιο , τίς έλπίδες της για άνάταξη της
χρας ) όταν έπληροφορήθησαν δτι άν - δότησή του μέ την όποία θά άκολουθούσε
τατος δικαστικός όδηγήθηκε στό τμήμα στήν έξοδο άπό την ύπηρεσία και την σύέπειδή στήν οίκία του άνιχνεύθηκαν ναρ
κωτικά! Η παρατηρητικότης τν άνδρν
της όμάδος Δίας, των μπάτσων, κατά
τήν ύβριστική έκφραση Βουλευτού τής
πλειοψηφίας, έκείνων που έλοιδορήθησαν έπειδή δέν σταμάτησαν τήν καταδίωξη
ύπήρξε ή αίτία της συλλήψεως τοϋ δικα
στικού λειτουργού, δ όποίος είχε προαχθεί άνδρα , μέ τόν όποίο εύρίσκετο μαζί στό
άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο σέ κορυφαία θέση άνωτάτου δικαστηρίου τό 2019 . άπεδείχθη, δάγνωστος άνδρας τόν δποιο
διαμέρισμά του , ένας φίλος τους . Όπως
και άσπιλος-δίδασκε μάλιστα στήν Εθνική Σχολή Δικαστν- στό τέλος έξεστράτι
σε. Όλίγους μήνες πρίν άπό την συνταξιο- μάριο κοκαίνης . Παράβασις πλημμεληματου , ήταν άντατος δικαστής, δ δέ φίλος κίας θά άπολογηθεί στό Εφετεί .
τους είχε προμηθευτεί άπό αυτόν ένα γραμ Άν και οί πρτες πληροφορίες έλεγαν ότι δέν πρόκειται νά άνέβει ποτέ ξανά στήν έδρα και θά προσπαθήσει νά έξαντροφό του, έπίσης κορυφαία τέως δικαστική λειτουργ , έφθασε μιά στιγμή άδυναμίας καί πιθανόν πάθους για νά σπιλσει τήν πολυετή εύδόκιμο δικαστική πο
ρεία του . Οί νεαροί πού συνελήφθησαν νά
κάνουν χρήση κάτω άπό την οίκία του στά
τικού χαρακτήρα.Οσον άφορά δέ την γνωριμία μεταξύ του άνωτάτου δικαστικού και ντλήσει τήν θητεία του μέχρι τόν Ιούνιο
του νεαρού , αύτή σύμφωνα μέ πληροφορίες τής ΕΛ.ΑΣ έγινε μέσω κάποιας έξειδι - φορίες πού περιήλθαν στήν ΚΕστίαν άπό
κευμένης σελίδος στά κοινωνικά δίκτυα.
Ο δικαστής ύπήρξε άπολύτως συνεργάσι- τος δικαστής άν δέν έχει ύποβάλει ήδη τήν γούν τίς άποστάσεις και φθάνουν μέ άνεση
μος όταν οί άστυνομικοί ζήτησαν νά δδη- παραίτησή του μέχρι τήν ρα έκτυπσεως στίς κορυφές τής μίας έκ τν τριν έξουγηθεί στό τμήμα . Σέ έλεγχο πού έπραγμα - τής έφημερίδος μας , προτίθεται νά τό πρά πού συνταξιοδοτείται , νετερες πληροάνωτάτη πηγή ύποστηρίζουν ότι δάντασιν μας .
ΣΤΕ 12/12
του Μανλη Κοττάκη
Σέ δίκη ό Λιγνάδης
για 4 βιασμούς
άνηλίκων
ΕΣΤΙΑ
Προχωρημένη σήψις
Ερχεται μέ τριπλή έορταστική προσφορά!
ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ
δριερωμένο στό Ελληνικό θέατρο Σκιν
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ είναι οί κατηγορίες πού
άποδίδονται στόν πρην καλλιτεχνικό
διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου καί σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη βάσει τού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικν . Ο γνωστός καλλτέχνης παραπέ
μπεται νά δικασθεί στό Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο για τέσσερεις βιασμούς άνηλίκων . Επίσης διατάσσεται νά συνεχ σθεί ή προσωρινή κράτησίς του στίς φυλακές Τριπόλεως Οί δικαστές δμοφνως
άπεδέχθησαν στό σύνολό της τήν είσαγ
γελική είσήγηση τού ζητούσε νά μή γί νουν δεκτοί οί ίσχυρισμοί πού προβάλλει
ΟΤΑΝ κανείς διαβάζει σέ άριθμούς τήν άξιολόγη-ναϊκή Ιερουσαλήμ, έχουμε πιθανότητες νά δουμε
ση των πολιτν για τούς θεσμούς σοκάρεται μέν , φωτογραφίες και νά άκούσουμε όνόματα. "Εστω
δέν συγκινείται δέ . Τρομάζουν τά ποσοστά , άλλά και έτσι όμως το άπόστημα σπάει.
είναι άόριστα , άφηρημένα , άπρόσωπα . "Ετσι ή δημοσκόπηση της Kapa Recearch, πού άποκαλύψαμε τόν Σεπτέμβριο μέ βάση τήν όποία οί"Ελληνες μερες ότι άστυνομικοί μετείχαν σέ παράνομο κύέχουν τήν χειρότερη δυνατή άποψη για τό πολιτικό σύστημα , τήν Προεδρία της Δημοκρατίας, τά Υνήσια έγγραφα ( ταυτότητες) άλλοδαπούς κακοκόμματα , τήν Δικαιοσύνη , τήν Εκκλησία, τά ΜΜΕ Ποιούς, ότι πρωταγωνίστρια στό κύκλωμα ήταν
καί τά Πανεπιστήμια, είχε τήν τύχη που τής αάξ σέξι φρουρός του νόμου, ότι Οτι Μπορει κάζεν. Οδηγήθηκε μέσυνοπτικές διαδικασίες στά
είδησεογραφικά άζήτητα . Έξαφανίστηκε. ΤΙ και ανδρες τής ΕΛ.ΑΣ. συνεννοούνται μυστηριωδς ,
άν έδειχνε ότι τό ποσοστό έμπιστοσύνης τν πο- απαραδέκτως και άντιθεσμικς μέσω viber (καί όχι
λιτν για τήν Δικαιοσύνη, την Εκκλησία , τό Πολι - μεσω άσυρμάτου) , μπορεί νά μήν ήρθε στό φος
τικό Σύστημα έφθανε μετά βίας τό 15%; Αναισθη - τής δημοσιότητος τί κρύβεται πίσω άπό τήν δοσία . Τά πράγματα άλλάζουν όμως, ξεσκεπάζονται , λοφονία Καραϊβάζ , μά αύτήν τήν φορά κάτι μάόταν οί άριθμοί γίνονται πρόσωπα. Όταν ή εύθύ - θαμε ! Τούς τσάκωσαν , τό παιχνίδι έλαβε τέλος.
νη άποκτα όνοματεπνυμο. Τότε έρχεται ή στιγ - Προχθές έπίσης τό πανελλήνιον πληροφορήθημή που άκόμη καί αυτοί που θεωρούν πς ό,τι δέν
μεταδίδεται δέν ύπάρχε, είναι άναγκασμένοι να ρότριτα διέκοψαν παράσταση του σατιρικού ήθοπαραδεχθουν και πς ύπάρχει καί πς πρέπει νά
μεταδοθεϊ. Δέν θά άκούσουμε βεβαίως άπό τίς τηλεοράσεις όνόματα και έπνυμα, διότι ό δρακό- Χρας μας . Καί ότι οί μπράβοι και τά δευτερότριτα
ντειος νόμος περί προσωπικν δεδομένων συνή - έξεδιχθησαν άπό τούς πολιτες πού παρακολουθως προστατεύει τούς ύψηλά ίσταμένους. Μόνο
άν πρόκειται για κανέναν διαταραγμένο, για κανέναν ψευτογιατρό ή γιά κανέναν που κατήγγειλε με δέν τήν άντέχει . Καίτό πλέον δυστυχές είναι ή
τό κίνημα #metoo γιά λόγους γνωστούς στήν άθητο θάτpου Σκν , στίς βοσκές φηoopeς τους
Η κοινωνία όλάκερη έμαθε τίς προηγούμενες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΛΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
κλωμα έλληνοποιήσεων , ότι κύκλωμα ξέπλενε μέ
ποιοι νά τήν γλύτωσαν όταν δημοσιοποιήθηκε ότι
ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ2022,
ΒΕETHOVEN
EBBNOARY REORDINGS
Αποχτήστε τό 8ο CD
Συνέχεια στήν σελ . 3
Μαri, το περιοδικό
ΕΣΤΙΑΖω
κε έμβρόντητο μέσφ twitter ότι μπράβοι καί δευτεβ tp δμ Μμβη
Στούς τρείς μήνες γιά
όλους ή άναμνηστική δόσις
ποιού Χριστόφορου Ζαραλίκου έπειδή τά σκέτς
του ένοχλοϋσαν κορυφαίους του έπιχειρείν της
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
θούσαν τήν παράσταση. Δέν έχει μέλλον ή σάτιρα
στούς καιρούς μας . Αύτή ή Δημοκρατία που έχουΌΆντ. Ρεγκάκος πρόεδρος
τής Ακαδημίας Άθηνν
για τό 2022 - Άντιπρόεδρος
ό Μιχ-Κων. Σταθόπουλος
(σελ. 7)
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μέχοι τίς 31/12
οί τροποποιητικές γιά
άναδρομικά συνταξιούχων
Κούρτς: Η πτσις
του άλλοτε άστέρος
της εύρωπαϊκής δεξιάς
Άπίστευτο περιστατικό που σημειθηκε στήν "ταλία άποδεικνύει
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 27 ήμερν έχουν οί φορολογούμενοι γιά νά κλείσουν μέχρι τέλος του έτους μία σειρά
άπό σημαντικές έκκρεμότητες μέ τήν έφορία. Εκτός
άπό τήν πληρωμή τν δόσεων τού ΕΝΦΙΑ του φόρου
είσοδήματος, του ΦΠΑ, τν τελν κυκλοφορίας καί
τν ρυθμίσεων πού τρέχουν , οί φορολογούμενοι θά
πρέπει νά σπεύσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΗΔΗ τό Συντηρητικό Κόμμα τής Αύστρίας έπέλεξε
ς διάδοχο του Σεμπάστιαν Κούρτς στήν ήγεσία του
τόν ύπουργό Εσωτερικν Κάρλ Νεχάμερ .Έτσι γράφεται ο έπίλογος τής θεαματικής , άν και σύντομης,
πολιτικής σταδιοδρομίας ένός ήγέτου πού είχε θεωρηθεί ό άνατέλλων άστήρ τής εύρωπαϊκής δεξιάς, δ
όποίος δμως κατέρρευσε παταγωδς ύπό τό βάρος
Συνέχεια στήν σελ. 5
" Μχ Κων. Σταβόπουλος
δτι ή φαντασία
τν άντιεμβολιαστν είναι
Το Ελληνικό
Ζήτημαν
καί ή Γαλλία του 1821
άνεξάντλη τ.
Ένας 50χρονος
άνδρας , στήν πόλη Μπιέλα Τής βόρειας Ίταλίας,
πήγε νά κάνει τό έμβόλιο κατά του κορωνοίού έχοντας φορέσει Ψεύτικο χέρι σιλικόνης! Είχε κολλήσει τό ψεύτικο άντιβράχιο στόν μο , κρύβοντας Τό
πραγματικό του χέρι πίσω άπό τήν πλάτη! Ωστό
σο, ή νοσοκόμα που έτοιμαζόταν νά κάνει τήν ένεση, όταν τό άγγιξε άλλά καί άπό τό χρμα του
κατάλαβε ότι έπρόκειτο για άκρο σιλικόνης Στό
χος Του 0χρονου ήταν νά έξασφαλίσει πιστοποιητικό έμβολιασμού χωρίς νά λάβει τό έμβόλιο κατά τής COVID-19 Προσπάθησε να πείσει μάλιστα τήν νοσηλεύτρια νά κάνει τά στραβά μάτιαν.
<Αν δέν ήταν τραγικό, θά ήταν κωμικό . Αλλά στήν
κατάσταση που ζούμε, μέ άπλειες ζων, μέ τόσες
οίκονομικές δυσκολίε, πρόκειται πραγματικά γιά
άπαράδεκτη πράξην δήλωσε ό Άλμπέρτο Τσίριο,
πρόεδρος Τής περιφέρειας Πεδεμόντιο , στήν όποία
υπάγεται διοικητικά ή Μπιέλα Ο 50χρονος , φυσικά , θά κληθεϊ νά λογοδοτήσει ένπιον τής ίτα
λικής δικαιοσύνης .
του Τίτου Τω. Αθανασιάδη
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μάρτιος 1826-Όκτβριος 1827 ύπήρξε σημαντική γιά τήν
έξέλιξη το0 Ελληνικου Ζητήματος,
όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά τήν
έναρξη του Άγνα καί τήν άπελευθέρωση των Έλλήνων άπό τόν μακραί
ωνα τουρκικό ζυγό καί τή δημιουργία
Έλληνικού κράτους .
Η πολιτική δύο έκ τον Μεγάλων
Δυνάμεων της έποχής (Αγγλίας , Ρωσ
σίας ) , άπό τούς πρτους μήνες του
1826, άρχισε νά παρουσιάζει σοβαρές
μεταβολές , κυρίως ς πρός τό δόγμα
Όπάντα έπίκαιρος Σουρής καί ή μαύρη μας μοϊρα
Τένα που γεννος Τίστήν
εύχή συμβαίνει τελικά ; Άντί
που κι άπό παππού , συγ- τσούφης , λίγο γκρινιάρης , ή πανδημία νά μάς συσπει ρσει καί νά μάς κάνει σοφότερους φορέσομε τόν ζουρλομανδύα καί τρέχουμε στούς
δρόμους, Μαζeονται καμμιά
έκατοστή βαρεμένοι και
ρι, κάτι μισόμαθε κι όλα τά
ξέρει./ Κι άπό προσπάπ- ψευτομοιραίο. Λίγο καμικρομεσαίο , ύφος του γόη ,
Διαβάζω στά ρεπορτάζ
Τήν έπανεμφάνισή τους
Εκαναν οί λεγόμενοι " θεματοφύλακες του Συντάγμα-χρόνως μπούφος και άλε - λίγο μαγκούφης, λίγο μουρτος" και εύθύς άνατρέχω
στόν ποιητή που άπέδωσε καλύτερον παντός άλλου
τόν Νεοέλληνα . Στόν μεγά - φορντας τά πόδια που χει,
λο Γεργιο Σουρή! Σπαθ1 άντίληψη , μυαλό ξεφτέ
που/eλει άκόμα-κι αυτό ντάρης/ Και ψωμοτύρι καί
είναι ραίο- νά παριστά- γιά καφέ, τό κδέ βαρυέσαι
νει τόν εύρωπαίο./ Στά δυό
κι κχ άδερφέ ./ Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς , σάν
πιάσει πόστο: δερβέναγας/ φτιάχνουν Συνταγματική
Δυστυχία σου, Ελλάς , μέ τά
στό να λουστρίνι, στ' &λλο
τσαρούχι/ Σουλούπ , μπόι,
Συνόχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ . 8