Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η ΕΚΤ προτείνει ευέλικτο Σύμφωνο Σταθερότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ l
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 ' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.685
Η ΕKΤ Προτείνει ευέλικτο
Σύμφωνο Σταθερότητας
Ενεργειακή μεταρρύθμιση
αΤείχος" Βερολίνου
στη γαλλική Πρόταση
Η διάσταση απόψεων στην Ε.Ε. για τον τρόΠο
αντιμετπισης της ενεργειακής κρίσης επιβεβα
θηκε και κατά τη χθεσινή Σύνοδο του
Συμβουλίου Υπουργν Ενέργειας Τη στιγμή
Πou η χονδρεμπορική τμή ηλεκτρικού ρεύματος
στη Γαλλία άγγιζε τα 300 ευρ/MWh, διαμορφούμενη σε διπλάσια επίπεδα απ ' ό,τ στη
Γερμανία (149,97 ευρ/MWh), αnοτυπνοντας
τις διαφορετικές συνθήκες Που επικρατούν σε
κάθε αγορά, το Βερολίνο ύψωσε τείχος στη
γαλλική Πρόταση για μεταρρύθμιση της ευρωnaϊκής αγοράς ενέργειας
Κατέθεσε έξι θέσεις για αναπτυξιακή πολιτική και στήριξη υπερχρεωμένων χωρν
Tη θέσπιση υποστηρικτικής Πολιτικής , με σκοΠό δείγμα γραφής τάχθηκε υπέρ τωνσφιχτν δημο - δύσεις, καθιστντας τους απλούστερους, Πo ρεαλιτην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, συστήνει η ΕΚΤ σιονομικν Πολιτικν , και σε μικρότερη από τον
στις 6 Προτάσεις της για τον διάλογο Που έχει αρχίσει
σχετικά με τm μεταρρύθμιση του Συμφνου Σταθε
ρότητας και Ανάππυξης, δίνοντας ξεκάθαρα τηγραμμή
ότι και την Επόμενη μέρα θα Πρέπει να υπαρξει
μέριμναγια τις υπερχρεωμένες χρες της Ευρωζνης κανόνων ,η ΕΚΤ καλεί τις Βρυξέλλες να Προσαρμόσουν ρεαλιστική και σταδιακή αναπροσαρμογή του δη
Η θέση αυτή θέτει αυτομάτως την ΕΚΤ σε μεγάλη
απόσταση από τη Γερμανία, η οΠοία σε ένα Πρτο στηρίζουν Περισσότερο την ανάπτυξη και τις επεν
στικούς και Προβλέψιμους , διορθνοντας τις μακφο
ESM, Που Πρότεινε Πρόσφατα αύξηση μεν του ορίου οικονομικές ανισορροπίες και δημιουργντας δη .
του χρέους στο 100%, αλλά διατήρηση του ορίου για
τα ελλείμματα στο 3%. Στη γραπτή αναφορά της για
την επερχόμενη αναθερηoη των δημοσιονομικν φιλικής Προς την ανάπτυξη και ταυτόχρονα σε μία
μοσιονομικό χρο . Το κείμενο δίνει έμφαση στη χα
ραξη μίας δημοσιονομικής Πολιτικής περισσότερο
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΦΥΣΙΚ0Υ ΑΕΡΙΟΥ >67
μόσιου χρέους , φωτογραφίζοντας τον ευρωπαϊκό
Νότο, Που είναι και ο Πλέον υπερχρεωμένος. σελ. 3
τους δημοσιονομικούς κανόνες κατά τρόΠΟ Που να
ΝΕΑΨΗΦ0 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
HAMAΖON WEB SERVICES
Τιπροκαλεί αιμορραγία
εσόδων στον ΦΠΑ
Οι φόροι
Που χάνονται
3-ανά κράτος
Τριπλή επένδυση της BriQ
Στην πλήρη ανακαίνιση κτηρίου γραφείων της
στην Καλλιθέα και ξενοδοχείου της στη Σκιάθο,
συνολικού κόστους 6,9 εκατ. ευρ, καθς και
στην κατασκευή δεύτερης αποθήκης στην
έκταση των 105 στρεμμάτων Που διαθέτει
στον Ασπρόπυργο, έργο αξίας 7 εκατ. ευρ,
Προχωρά η BriQ Properties AΕEAΠ. σελ. 12
Πάνω από 5,3 δισ. χάνει η Ελλάδα τον χρόνο
Οι διασυνοριακές απάτες , οι
απάτες τύΠου carousel, η φορο
διαφυγή μέσω Πλαστν και ει κονικν τιμολογίων και η μη
έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων διατηρούν σε υψηλά επί
Πεδα τις απόλειες από τον ΦΠΑ,
ευρ , εν Ελλάδα βρίσκεται
στη δεύτερη θέση της λίστας
των χωρν με τις χειρότερες επ
δόσεις , Πίσω από τη Ρουμανία
και ακολουθούμενη από τη Μάλ
τα και τη Λιθουανία. Σύμφωνα
με την έκθεση, οι απόλειες Που
Μείωση αντισωμάτων
για τεκμήρια διαβίωσης
σε ποσοστό επί του συνόλου
Στην παγίδαν των τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν να πέσουν και Πάλι χιλιάδες
φορολογούμενοι , καθς το μέτρο , μετά την
περσινή αναστολή του λόγω Πανδημίας , επανέρχεται για τα φετινά εισοδήματα . σελ 4
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και
είχε η Ελλάδα στον ΦΠΑ ανήλ
θαν σε 5,35 δισ. ευρ, με το Π σοστό τους να ανέρχεται στο
25,8% των εκτιμμενων εισπρά
ξεων . Το Ποσό είναι μειωμένο
έναντι του 2018 , Που τα διαφυγόντα έσοδα είχαν διαμορφωθεί
σε 6,237 δισ. ευρ , όταν και Πάλι
η χρα μας ήταν στη δεύτερη
θέση των χωρν της Ε.Ε. σελ . 5
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω
σης, καθς και τις απλειες
στον φόρο εισοδήματος. Τα στο χεία της Κομισιόν για τις από
λειες εσόδων από ον ΦΠΑ του
έτους 2019, το αποκαλούμενο
VAT GAP , είναι απογonτευτικά,
καθς στην Ε.Ε. το σύνολο των
απωλειν ανέρχεται σε 134 δισ.
Λιγότερη γραφειοκρατία
θεσμοθετεί ο ΠΟΕ
Σε συμφωνία να περιορίσουν κάποιες γραφει οκρατικές ρυθμίσεις , όΠως την απαίτηση
αδειοδότησης σε κλάδους του τομέα υπηρε
σιν , κατέληξαν 67 χρες του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟ , σε μία κίνηση
Που θα μπορούσε να μεισει το ετήσιο εμπορικό κόστος κατά 150 δισ. δολάρια. σελ . 17
Διάμεσος
Ρύθμιση
72 δόσεων για
κορονο-χρέη
στον ΕΦΚΑ
Καμπανάκι
για νέα γενιά
κόκκινων δανείων
Σαρωτικούς
ελέγχους
δρομολογεί
nΑΑΔΕ
Καθυστερήσεις και στον Πειραιά
ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ >10
Αττήσεις
Τεπισημαίνει η ΤιΕ για ΜΕA-Πανδημία
Σχέδιο δράσης
ΠΟΥ ΘΑΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΑ300 ΕΚΑΤ.
ΤΟΥΜΟΔΗΓΕΚΤΕΡΝΑ
Από τους ελεύθερους επαγγελ
ματίες και τους αυτοαπασχολού
μενους ξεκίνησε χθες n eδιαδι
κασία ένταξης σε ρύθμιση έως
72 δόσεων για τα χρέη από μη
καταβολή εισφορν στον ΕΦΚΑ
την Περίοδο της Πανδημίας. Μέ
χρι την 31n/1/2022, δεκάδες χι
λιάδες μη μισθωτοί θα έχουν την
ευκαιρία της eaiunoης για να εν
ταχθούν στη ρύθμιση. σελ. 6
Με την επίδραση της Πανδημίας να μην έχει πλή
ρως καταγραφεί ακόμn, οι σημαντικές Προκλήσεις
Παραμένουν για το εγχριο τραπεζικό σύστημα
και εστιάζονται κυρίως στα μεγάλα ακόμη αποθέ
ματα μη εξυπηρετούμενων δανείων, στον κίνδυνο Στην Ελλάδα
για τη δημιουργία νέας γενιάς ΜΕΔ στον απoηχο
της κρίσης, αλλά κυρίως στην ανάγκη να ενισχυθούν
οι Προβλέψεις κάλυψης του συγκεκριμένου κιν
δύνου, όπος αναφέρει η έθεση χρηματοπιστωτικής | Ν.Αφρικής
σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος για το α'
εξάμηνο του 2021. σελ . 2
Σαρωτικούς ελέγχους σε τυχαίο
δείγμα άμεσων επιστροφν φό
σελ.9
Covid-19
σεις για τονεντοισμό διαφορν
μεταξύ δηλσεων ΦΠΑ και ε σοδήματος, θεγχο μεταβιβάσε
ων ακινήτων , αλλά και ελέγχους
ενόψει Χριστουγέννων Περίλαμ
βάνει το νέο επικαιροΠοιημένο
σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ έως
το τέλος του έτους . σελ.4
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΟΥΡΤΣ:
ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ Τ ΑΛΟΓΑ . .
ΠΡΙΝΓΕΡΑΣΟΥΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROMEDICA
η Ομικρον
Σουηδία
Ολανδία
Εσθονα
Λουξεμβούργο
Ισπανα
Σλοβενία
Γαλλία
υστρία
Ην Βασλειο
Πολωνία
Σλοβακία
Λετονία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα