Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανμίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12484
0,50 ε
Η νέα πρόεδρος του Σωματείου
Αστυνομικν Υπαλλήλων Δράμας
κα. Ζαχοπούλου μιλάει στον n.Τ
Μόνο εμβολιασμένοι,
νοσήσαντες και παιδιά
με self test στα
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Η μέρας
Ατόμων με Αναπηρία
Στη Ρωσία η Δράμα 86
για να παλέψει
την πρόκρι ση
στον επόμενο γύρο
"Η Διεύθυνση Αστυνομίας
Δράμας , είναι μια διεύθυνση
που έχει πάψει να ενισχύεται
με νέο προ σωπικόν
χριστουγεννιάτικα πάρκα
Πως θα λε πουργήσει η Ονειρούπολη-ο
αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ . Καλλινικίδης
για τα νέα μέτρα πρόσβασης στα χριστουγεννιάτικα πάρκα
Εκδήλωση και
ενημέρωση του Σωματείου
ΑμεΑ Ν. Δράμας για
την προσβασιμότητα
Γιόρτασε τα 32 του χρόνια
με άνετη νίκη ο ΚΑΟΔ
σελ. Τη
Ξεκίνησε από χθες η λειτουργία των βυθιζόμενων κάδων Στη Δράμα χθες ο υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυράς
Όλοι οι βυθιζόμενοι κάδοι
θα δέχονται μόνο οικιακά
απορρίμματα πράσινου κάδου
.Οι επιχειρηματίες του μαρμάρου
να επενδύσουν σε μεθόδους φιλικές
για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής
Δηλσεις του αντιδημάρχου Καθαριότητα στον n.Τ
Ερχονται 4 νέα απορριμματοφόρα και ένα νέο πλυντήριο κάδων το επόμενο διάστημα
> Αποδέχθη κε πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Δράμας για παραποτάμια πεζοπορική διαδρομή στο Νέστο
Θετικός ο υπουργός για να ανοίξειν ο δρόμος για την αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Κορυλό βου
Ι Του Θανάση Πολυμένη
- ΤΗ ΔΡΑΜΑ βρέθηκε
Χθες Πέμπτη 2 Δεκεμ
-piou , ο υφυπουργός
1 Περβάλλοντος και Ενέρ γειας κ . Γιργος Αμυράς συ1 νοδευόμενος από την γενκή
γραμματέα Ενέργειας και
1 Ορυκτν Πρτων Υλν κα
Αλεξάνδρα Σδούκου καθς
και άλλα στελέχη του ΥποuρΦΩΤΟ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
-ΗΝ ΠΡΩΤΗ λειτουργία των βυθίζό - νης , θα δέχεται ανακυκλσιμα υλκά.
μενων κάδων , παρουσίασε το πρωί
της Πέμπτης 2 Δεκεμβρίου, ο αντ- γία των κάδων για τους δημότες είναι
δήμαρχος Καθαριότητας κ . Χρήστος Κυ- πολύ εύκολη, καθς το μόνο nοu πpέπει
ριακίδης . Η παpουσίαση έγνε στο κάδο
της πλατείας Θ. Αθανασιάδη, άπου μάλι- και ανούγει η χοάνη υποδοχής Στη συνέ στα ο ανάδοχος έκανε και σχετική επί - χεια το καπάκι κλείνει μόνο του .
δειξη προς μέρος του προσωπικού της Σε δηλσεις του στον .Πρωνό Τύπο
Υπηρεσίας Καθαριότητας , που θα χεpi - ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Κυρια
ζεται τους κάδους .
Ο ανάδοχος , εξήγησε στους παρευρι - μάς παραδίδει σήμερα τα 8 συστήματα 1
σκόμενους υπαλλήλους τον τρόπο λει - των βυθίζόμενων κάδων και κάνουμε μα
τουργίας του κάδου ,
περιλαμβάνει σύστημα πυρόσβεσης και ενημερνουμε τους συνδημότες μας
καθς και φωτοκύτταρο , το οποίο ανα - για το πς θα τους λειτουργούν .
γνωρζει όταν
ανοίγει για να δεχτεί και άλλα απορρίμ - μόνο ακιακά απορρίμματα, τόνισε ότι
ματα . Θα πρέπα να σημεκωθεί ότι, σε όλη auτό αποφασίστηκε στε να μεκωθεί το
την πόλη έχουν τοποθετηθεί συναλικά 8 μεγάλο πρόβλημα με τις μρωδές που
συστήματα βυθιζόμενων κάδων . Από υπάρχουν στις περοχές αυτές , εδικά
αυτά, εκτός από ένα, όλα θα δέχονται οι - τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνεςκακά απορρίμματα πράσινου κάδου και
μόνο ένα σύστημα επί της Εθνκής ΑμύΤ
μας κ . Μαμσάκο , είτε ότι.
είχε "μα πάρα πολύ παραγωγική κουβέντα και μας
έθεσε κάποια απήματα, τα
οποία με χαρά θα εξετάσουμε και θα βρούμε λύσεις .
Όπως για παράδειγμα να
ξεμπλέξρυμε το κουβάρι της
γραφεοκρατίας σε σχέση με
τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων , με την χρήση του εγ
καταλελεμμένου χρου
εναπόθεσης στείρων , στε
να γνει ένας πολυχρος π λιτισμού . Το βλέπουμε αυτό
Κατά την παραμονή του στη Δράμα , ο κ Αμυράς συ - με πολύ θετικό βλέμμα και θα βοηθήσουμε ως υπουρ Θα πρέπει να σημειωθεί ότι , η λειτουρ
να κάνουν , είναι να πατήσουν το πεντάλ
κίδης σημείωσε : Η ανάδοχος εταιρεία
ο οποίος επίδειξη λεπουργίας των κάδων , αλλά
κάδος γεμίσει και δεν
Σχετικά με την απόφαση να πετιούνται
ναντήθηκε αρχικά με το δήμαρχο κ. Μαμσάκο, εν στη γείο Περιβάλλοντος .
συνέχεια επισκέφθηκε τον αντιπεριφερειάρχη κ . ΠαπαΧωρίς ο κ. Αμυράς να δσει περισσότερες εξηγήσες,
δόπουλο . Κατά τις συναντήσεις του, ο κ . Αμυράς συνο- το θέμα αυτό αφορά στο παλιό λατομείο στις παρυφές
δευόταν από τον κυβερνητικό βουλευτή Δράμας κ. του Κορυλόβου, στε ο χρος να μπορέσει να καθαρΜπλούχο , εν παρν ήταν επίσης και ο πρην βουλευ - στεί , να γνουν ορισμένες εργασίες και κάποτε να δοθεί
στο κονό ως χρος πολιτισμού για συναυλίες κτλ
Μετά από την επίσκεψή του στο γραφείο του αντιπε - Παραποτά μια πεζοπορική διαδρο μή στο Νέστο
Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον κ . Παεκεί συναντήθηκαν με το δήμαρχο κ. Κυρακίδη και ίχαν παδόπουλο , σημείωσε όττ αποδέχτηκε πρότασή του για
μα παραποτάμια πεζοποροκή διαδρομή στο Νέστο πο ταμό . Ο κ. Αμυράς τόνισε ότ , "μέσω και του Οργαν
Σύμφωνα με το πρόγραμμα , ο κ Αμυράς θα συναν - σμού για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική
τιόνταν με φορείς του Βλακα αλλά και επιχειρηματίες Αλλαγή θα χρηματοδοτήσουμε τη διάνοιξη , τη συντή ρηση, την κατασκευή παραποτά μιας πεζοπορεκής διααλλά θα άκουγε και τους τατικούς συμβούλους για τους δρομής στο Νέστο συνδέοντας χωριά , συνδέοντας
προβληματισμούς της τοπικής κονωνας , εν θα είχε σημεία ενδια φέροντος και βεβαίως με κανόνες και
συναντήσεις και με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας . αγάπη και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον . Αποδεχτήκαμε την πρόταση του αντιπερκρερει άρχη Δράμας και
Μετά από τησυνάντηση που είχε στο γραφeίο του αν - προσδοκούμε σύντομα να έχουμε στα χέρια μας τη μετατερκρερειάρχη Δράμας κ . Παπαδάπουλο , ο κ. Αμυράς λέτη , στε να την εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμης και
έκανε δηλσας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέ - να την χρηματοδοτήσουμε στε πολύ σύντομα να Yνει
τής Δράμας κ . Κυριαζδης.
ριφερειάρχη, άλα μα4 ανέβηκαν στο Νευροκάτι , άπου
διαδοχικές συναντήσεις και ενημέρωση, σχετικά με το
ήτημα των λατομείων μαρμάρου στο Βλακα.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
για το θέμα της επιχειρηματικότητας του μαρμάρου,
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 && 25210-20806
Το παλιό λατομείο στον Κορύλο βο
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτηn- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ροντας αρχικά ότι αποδέχτηκε την πρόκληση του βου - πράξη αυτό που συμφωνήσαμελευτή Δράμας κ . Μπλούχου να εισκεφτείτη Δράμα-και Εξόρυξη μαρμάρου με σεβασμό στο περιβάλλον
Στη συνέχεια, ο κ . Αμυράς δέχτηκε να απαντήσει σε
πόλης και της ευρύτερης περιοχής και να ακούσουμε ερτηση τουΠρωνού Τίπου , σχετικά με την επί
τους προβληματισμούς της τατικής κοινωνίας για διά - σκεψή του στο Νευροκόπι και στο Βλακα , αναφορεκά
με το θέμα της εξόρυξης μαρμάρου, εν ρωτήθηκε γα
να συζητήσουμε για τα αναπτυξιακά δεδομένα της
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
φορα θέματα και περιβαλλοντικά και άλλα-.
Όσον αφορά τη συνάντησή του με το δήμαρχο Δράτο π ίχε να προτείνει στην περοχή.
σελ4η
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΙ ΤΟΠΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHO PADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858- 69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25Z10 224 23
email: iatdiagnosi @gmail. com
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα