Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
3 Δεκεμβρίου 2021
Σοφονίου προφήτου . Αγγελή νεομ. του Αργείου
Σελήνη 29ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.24-Δύσις ήλίου 5.06
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί τοπικές βροχές . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αστατος καιρός και νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
Άριθμ. φύλ . 42128
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. μηνύουν
τον βουλευτή
τής ΝΔ Μπάμπη Παπαδημητρίου
Άν δέν ζητήσει συγγνμη καί δέν άνακαλέσει τόν χαρακτηρισμό qμπάτσοςν -Γερακαράκος
Θά πράξουμε δτι καίμέ την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη-Τ άπαντα ό ουλευτής
ζουν τούς συμπολίτες μας έναντίον του δύσκολου έργου τν άστυνομικν .
ματική άντιπολίτευση είναι "νά τρυπήσουμε τούς μπάτσους, άναφορά πού μέ άπόλυτη σαφήνεια καταδικάζει την υποτιμητική
άντίληψη πού διακινείται στόν συγκεκριμένο πολιτικό χρο σέ βάρος τν άστυνο- μέρους τοϋ κ. Παπαδημητρίου, ότι δέν θεω μικν. Δέν νωρίζω τά κίνητρα της άναίτιας έπίθεσης έναντίον μου . Δέν σας έπιτρέπω ομως φαίνεται πς δέν ίκανοποιεί τούς
να τν άστυνομικν είχαν μηνύσει τήν βουΗ ΝΔ όδεύει πρός έκλογές μέ άπλή άναλογική , άλλά οί βουλευτές της καταφέρονται έναντίον τν Ελλήνων άστυνομικν!
Απίστευτο! Διά τής χρήσεως του άπαξιωτικού χαρακτηρισμού μπάτσου . Τόν όποιο
αφέρει νά "τρυπήσουμε""τούς "μπάτσους",
άλλά δέν σας νοιάζει γιά τούς γέροντες πού λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη.
πεθαίνουνεν.
Πρόκειται γιά μιάν έμμεση παραδοχή έκ
Όκ. Παπαδημητρίου, χωρίς νά άνακαλεί
ή να ζητεί συγγνμη, χαρακτηρίζει κάπαράδεκτο καί Ψευδην τόν ίσχυρισμό , ότι θε
γόρης Γερακαράκος, δ όποίος έξοργισθείς ωρεί μπάτσους τούς άστυνομικού9 . ΆναΕύλόγως άντέδρασε άποχωρν ό παριρείτούς άστυνομικούς μπάτσου ), ή όποία
έχρησιμοποίησε ό κυβερνητικός βου - στάμενος Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηέκανε λόγο για έξύβριση χιλιάδων συνα δέλφων του καί διηρωτήθη έάν συμφωνεί δ
Πρωθυπουργός μέ τόν βουλευτή του . Ήκο τρίου συνεκρούσθη λεκτικς μέ τόν βου - λούθησε μιά θύελλα άντιδράσεων μέ άνα λευτής , ό κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου ,
μιλντας άπό τηλεοράσεως . Το έπεισόδιο
συνέβη σέ χθεσινή έκπομπή του τηλεοπτι
κού σταθμού Σκάν όπου δ κ . Παπαδημηφέρει συγκεκριμένα: Πληροφορήθηκα δως νάμέκατηγορείτε, μέ τόν τρόπομάλι- άστυνομικούς καί τούς έκπροσπους τους .
πρίν άπό λίγο ότι δημιουργήσατε σήμερα
τηλεοπτικό θέαμα και ότι καταφέρεστε δημοσίως σέ βάρος μου διακινντας τόν άπαστα πού τό κάνατε, δταν σταθερά και άταλά- Αναμένεται κατόπιν τούτου νά δούμε άν θά
ντευτα, άκόμη καί σέ πολύ δύσκολες στιγ
μές , είμαι άπό τούς λίγους πού ύπερασπίζε- γό Κυριάκο Μητσοτάκη, δ όποιος έπέδειται χωρίς ύπεκφυγές τό έργο καί κυρίως τίς
γυναϊκες καί τούς άνδρες της Αστυνομίας.
Όταν θυμνετε και κυνηγάτε και προσβάλ ακίναιδο τήν όποία είχε χρησιμοποιήσει
λετε έναν άνθρωπο, δημοσιογράφο, βουλευ- στό Κοινοβούλιο. Θά άντιδράσει άρά γε μέ
ύπάρξει άντίδρασις άπό τόν Πρωθυπουρλευτή τού ΣΥΡΙΖΑ Γιργο Κατρούγκαλο
για τό θέμα της ύποχρεωτικότητος έμβοκοινσεις κατά τόπους ένσεων άστυνομικν, ένδ κ. Γερακαράκος κατέστησε
ξε έξαιρετική εύαισθησία ύποχρενοντας
άλλο βουλευτή του νά άνακαλέσει τήν λέξη
"μπάτσους " τούς άστυνομικούς . Θέλω νά
πιστεύω δτι κάτι δέν καταλάβατε ή ότι κά
πως μπερδευτήκατε. Ότι δηλαδή δέν άντιου γιά την χρήση του χαρακτηρισμού μπά- ληφθήκατε πς άπευθυνόμενος μέ είρωνική τή, καλά θά κάνετε νά γνωρίζετε την προκαι έπικριτική διάθεση πρός τόν συνομιλητή μου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τόν κατηγόρησα πς τό μόνο πού ένδιαφέρει τήν άξιωλιασμού συγκεκριμένων έπαγγελματικν σαφές στήν Εστίαν δτι πρόκειται νά ύποβληθεί μήνυσις κατά του κ . Παπαδημητρίδμάδων μεταξύ τν όποίων και οί άστυνομι
κοί Μέ αίχμή την άρνηση τής άξιωματικής
Αντιπολιτεύσεως νά ύπερψηφίσει τήν τροπόλογία γιά την ύποχρεωτικότητα, δ βουλευτής της ΝΔ άνέφερε: Δηλαδή σας ένδιτην ίδια εύαισθησία άπέναντι στούς άστυτσουν έάν δέν τόν άνακαλέσει και δέν ζητήσει συγγνμη . Υπενθύμισε μάλιστα ότι
γιά τόν ίδιο λόγο, τά συνδικαλιστικά όργασωπικότητα, τό έργο του καί τή στάση ζωής νομικούς δσον άφορά την χρησιμοποίη του . Διαφορετικά μέ τή συγκεκριμένη στά
ση σας , έπιβεβαινετε δσους δηλητηριά- τικής για τούς ίδίους και την άποστολή τους;
ση μιάς λέξεως προσβλητικής και ύποτιμηΣΤΙΣ 05/12
του Μανλη Κοττάκη
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ Α ΚΗΣ
Πρέσβυς Ισραήλ :
Φίλοι μέ την
Τουρκία, συνεφγάτες
μέ την Ελλάδα
ΕΣΤΙΑ
Ή Ντόρα στό γραφείο του Κυριάκου
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ!
Στόχος νά λήξει ή λευκή άπεργία των Βουλευτν τής ΝΔ
Ή κατοχική
προπαγάνδα
ΤΗΝ άλλη έβδομάδα πραγματοποιείται
στήν Ιερουσαλήμή 9η τριμερήςΕλλάδος -Ισραήλ-Κύπρου , στόσο αύτό πού
προκαλεί έντύπωση είναι ότι ή νέα ίσραηλινή Κυβέρνησις άφήνει άνοικτή και
μάλιστα διάπλατα τήν πόρτα στήν Τουρκία. Ο πρέσβυς του Ισραήλ στήν χρα
μας Γιόσι Άμράνι δήλωσε χθές ότι είναι
καλοδεχούμενες οί προσπάθειες έπαναπροσεγγίσεως τής Τουρκίας μέ χρες
τής Ανατολικής Μεσογείου, Ανερυθρίαστα είπε ότικμπορούμε νά είμαστε φίλοι
μέ την Τουρκία και νά έχουμε στενή συνεργασία μέ την Ελλάδαν, χωρίς νά ύποτιμάται αυτή ή συνεργασία . Το 'Ισραήλ
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΔΕΝ πέσαμε έξω λοιπόν. Όρθς καταγράψαμε τίς νίων Ντόρα Μπακογιάννη, τήν έγκατέστησε στό
δυσλειτουργίες πού ύπάρχουν στήν κυβέρνηση, προσωπικό γραφείο του στήν Βουλή καί της άνέθε στήν κοινοβουλευτική όμάδα καί στό κόμμα της
ΝΔ. Όρθως έπισημάναμε τήν αίσθηση πού διαμορ- νοβουλευτικής Όμάδος. Καί έδω φαίνεται ότι δέν
φνεται σταδιακς στούς πολίτες ότι ή πορεία δέν ύπήρξε ίκανοποίηση ούτε άπό τόν Γενικό Γραμμαείναι πλέον σταθερά άλλά κυματδης έως τρικυμιδης . Οί άλλαγές άρχισαν άπό το κόμμα . Ο κύ - τόν έξ άπορρήτων του κυρίου Μητσοτάκη Γιργο
ριος Μητσοτάκης καί οι συνεργάτες του δέν ήσαν Μυλωνάκη."Έτσι μου λένε τούλάχιστον άπό τό Μέ ίκανοποιημένοι άπό τήν άπόδοση του Γραμματέα γαρο Μαξίμου . Δέν ύπάρχει τό αυτό κλιμα μέ τον
του Γιργου Στεργίου. Τοποθέτησαν έτσι στήν θέ- Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Κστα Τασούλα, ό
ση πού κάποτε θήτευσαν ό Εύάγγελος Μεϊμαράκης , όποϊος έχει έξαιρετική σχέση μέ τόν Πρωθυπουργό
ό Λευτέρης Ζαγορίτης, ό Ανδρέας Λυκουρέντζος, ό καί τό Μέγαρο Μαξίμου . Τρα γιατί ή Ντόρα , ή πρΑνδρέας Παπαμιμίκος και άλλοι, τόν νεαρό δικηγό- ην 'Υπουργός Εξωτερικν της Έλλάδος, δέχθηκε
ρο Παύλο Μαρινάκη, ό όποιος έπωμίζεται τό βαρύ να άναλάβει στήν ούσία άτυπος Γενικός Γραμμαφορτίο της όργάνωσης σέ τελική εύθεία προεκλο- τέας της Κοινοβουλευτικής Όμάδος μέ εύρύτερες
γικής έκστρατείας . Ρίσκο. Στήν κυβέρνηση έπίσης έξουσίες και έχει ς σημείο άναφοράς τό γραφεο
παρατηροϋνται άρρυθμίες και όλα δείχνουν ότι ο πρωθυπουργού; Αύξημένη νομιμοποίηση δηλαδή;
Ιανουάριος θά σημάνει τόν τρίτο ή τέταρτο άνασχη-ΌΌπως δοκιμάστηκαν οί σχέσεις τους στό παρελματισμό Μητσοτάκη . Μέ στόχο περισσότερο έκλο- θόν-μετά τόν άποκλεισμό της άπό τήν κυβέρνηση
γικό παρά κυβερνητικό. Στό Μαξίμου είδικς έπιση- ή Μπακογιάννη άπομακρύνθηκε ψυχικς άπό τον
μαίνονται συντροφικά μαχαιρματα-τελευταϊο είς άδερφό της- καί μέ δεδομένο το πρόβλημα ύγεί βάρος του Άκη Σκέρτσου- έν ό περίφημος πρωινός καφές έχει ξεχειλσειν ς λειτουργία λόγφ ροϋσε νά πεϊ έκατό φορές όχιν. Γνωρίζοντας τούς
του μεγάλου άριθμού συμμετεχόντων.
Έλληνες δημοσιογράφοι καί έκδόται
στήν ύπηρεσία τν Ναζί
Ξεπουλημένες πέννες πού λιβάνιζαν
τόν Χίτλερ καί πλούτισαν τήν περίοδο
πού ό λαός μας πέθαινε άπό τήν πείνα
σε στήν πραγματικότητα τόν συντονισμό της ΚοιΗ ΚΑΤΟΧΙΚΗΝ
ΠΡΟΠΛΙ ΑΝΔΑ (0ν
τέα Βουλευτή Φθιτιδας Ίωάννη Μπούγα ούτε άπό
ΕΚΤΑΚΤΟ
Ατυκτήστε τό 7ο CD
Υπό τήν δεύννov τν Vadnir Golacnnn & Leonand Bernsiein
& μέ τήν δρήστpa Columbia Syphooy Ortbestr
ΒΕETHOVEN
LE6ENDARY RECOROINGS
ΜETD ΚΥΡΟ SONY CUSου
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ας που άντιμετωπίζει ή πρην 'Ύπουργός, θά μποΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
χαρακτήρες δέν είμαι άπολύτως βέβαιος ότι ο ΚυΉ έξδικος
δήλωσις τού
x. Κτιστάκι
στήν Εστίαν
καί ή άπάντη σις
του διευθυντού της
( σελ. 4)
χθές είχαμε μία άκόμη έξέλιξη . Ό Πρωθυπουρ - ριακος θα εκανε το ίδιο άν βρισκόταν σέ άντίστοιχη
γός έπιστράτευσε τήν άδερφή του , Βουλευτή ΧαΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Δέν είνα ούτε ή Νέα Ύόρκη , ούτε ή Μόσχα
ούτε τό Παρίσι. Το Τέλ Άβίβ ξεπέρασε Τό Παρίσι,
τό Χόνγκ Κόνγκ, Τήν Ζυρίχη καί τήν Σιγκαπούρη καί έγινε ή πιό άκριβή πόλις στόν κόσμο γιά νά
ζεί κανείς Ή iσραηλινή πόλις άνέβηκε πέντε θέσεις
καί βρέθηκε στήν κορυφή για πρτη φορά στήν
κατάταξη που καταρτίστηκε άπό τό Economist
Intelligence Unit (EIU). Ο παγκόσμιος αύτός δείκτης Κόστους Ζωής καταρτίζεται συγκρίνοντας Τς
τιμές σέ δολλάρια ΗΠΑ γιά άγαθά και ύπηρεσίες σέ
173 πόλεις Τό Τέλ Άβίβ άνέβηκε στήν κατάταξη έν
μέρει λόγω τής ίσχύος του έθνικού νομίσματος του
Ίσραήλ , έναντι του δολλαρίου, καθς καί Τής Τεραστίας αύξήσεως του πληθωρισμού πού έχει όδηγήσει σέ άνοδο τις τιμές γιά τις μεταφορές καί τά είδη
διατροφής Τό Παρίσι και ή Σιγκαπούρη ήρθαν άπό
κοινού στήν δεύτερη έση, άκολουθούμενες άπό τήν
Ζυρίχη και τό Χόνγκ Κόνγκ Ή Να Ύόρκη βρέθηκε στήν 6η θέση μέ τήν Γενεύη στήν 7η. Το top 10
όλοκλήρωσε ή Κοπεγχάγη στήν 8η, τό Λό Αντζε
λες στήν ένατη και ή Όσάκα τής Ίαπωνίας στήν
10η. Πέρυσι, ή έρευνα είχε φέρει Τό Παρίσι, Τήν Ζυ
ρίχη καί τό Χόνγκ Κόνγκ στήν κοινή πρτη θέση.
Δεύτερη στήν Εύρπη
σέ φοροδιαφυγή ΦΠΑ
κατατάσσεται ή Ελλάς
Στασινόπουλος: Μείωσις
παραγωγής καί λουκέτα
λόγω ένεργειακού κόστους
Οι έξουσίες.
του κελύφους
ΑΡΓΥΡΟ μετάλλιο στήν ΕΕ στήν φοροδιαφυγή άπό
τόν ΦΠΑ κατακτά ή Ελλάς άφού άπλεσε τό ποσόν
των 5,35 δισ. εύρ τό2019 άπό τόν ΦΠΑ, συμφνως
πρός μελέτη πού δημοσίευσε ή Εύρωπαϊκή Επιτρο
πή. Η χρα μας έχει σημεισει την δεύτερη μεγα λύτερη άπλεια μετά τήν Ρουμανία, έχοντας άπολέσει τό 25,8% τν έσόδων της άπό τόν ΦΠΑ. Η Ελλάς
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΟΥΣ κινδύνους γιά τήν άνταγωνιστικότητα των
έπιχειρήσεων άπό την έκτόξευση τν διεθνν τιμν
πρτων ύλν , τού μεταφορικού κόστους καί κυρίως του κόστους ένέργειας ύπεγράμμισε δ Μιχάλης
Στασινόπουλος, Πρόεδρος τής άστικής μή κερδοσκοπικής έταιρείας Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιν γιά την Άνάπτυξην, μιλντας
Συνέχεια στήν σελ. 2
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
Η ΚΑΗΜΕΝΗ ή δημοκρατία μας! Μετεξελίχθη σέ στυγνή όλιγαρχία. Που θενά στήν έξίσωση ό δήμος, ό λαός .
Παρά μόνο ς άντικείμενο πρός έκμετάλλευση ή πρός τυράννευση , Παλιά, ήταν στή θεωρία καί στήν πράξη,
το ίερό υποκείμενο της πολιτείας καί
του πολιτεύματος: Ό έγκρατος λαός.
Μιά κυρία στή Γαλλική Επανάσταση
( λέγουν έσφαλμένως ότι ήταν ή Μαρία Άντουανέτα, ένω ήταν ή έπαναστάτρια Μαντάμ Μανόν Ρολάν συγκεκριμένα ) , ή όποία όδηγούμενη στήν
γκιλοτίνα άπό τους τρομοκράτες του
Ροβεσπιέρου, άνεφνησε: Έλευθερία , τί έγκλήματα διαπράττονται έπ
όνόματί σου! Σ' αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα . Έκείνη είχε πεί προφητι
κά τή μεγάλη άλήθεια . Μέ μιά διαφορά.
Το έγκλημα ή κυρία έπί του βάθρου της
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Περί έκουγχρονισμού καί λοιπν πρασίνων ίππων
. Ή έμπιστοσύνη τν άνθρπων πρός Τήν έπιστήμη καί τους έπιστήμονες άνέβηκε σημαντικά έν
μέσω Τής πανδημίας . Αύτό άποκαλύπτει μιά μεγά
λη διεθνής δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε
ή έταιρεία Gallup γιά λογαριασμό τού βρεταννικού
έπιστημονικού ίδρύματος Wellcome Trst Τό 41%
τν άνθρπων δήλωσαν τό 2020-21 κπολλήν έμπιστοσύνη στήν έπιστήμη καί τό 43% στούς έπιστήμονες τής χρας τους, ποσοστό μεγαλύτερο κατά
περίπου 9% σέ σχέση μέ τό 2018. Η διαπίστωσις
αύτή είναι ένθαρρυντική δεδομένης Της έκτεταμένης
παραπληροφορήσεως, κυρίως σέμέσα κοινωνικής δικτυσεω , σχετικά μέ τόν κορωνοϊό καί τά έμβόλια.
φικό τήμ του δημοτικού σαλονίκης ίδρυσαν τά περ -χωρίς δ Δήμος
φημα <Δημοτικά ραδιόφωνω (κάποιοι τά άπεκάλεσαν
Ελεύθερη Pαδιοφωνίαω) καί
έσπασαν τό κρατικό μονοπλιο στήν ένημέρωση .
δαπανήΕίχα έναν συνάδελφο,
παρακαθήμενό μου γιά κάραδιοσταθμού τής πόλεως
ποιο καιρό στήν έφημερίδα Ήταν ή έποχή που ή Νέα
Δημοκρατία , ύπό τήν ήγε
σία του Κωνσταντίνου Μη ς μέλος τής Νεολαίας τής τσοτάκη , κέρδισε κατά κράTOS τό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα
τότε δήμαρχος Πειραις μάς Παπανδρέου στίς δημοτι κές έκλογές και oι δήμαρχοι
ριλάβουμε στό δημοσιογρα- Αθηνν, Πειραις καί Θεσσει μία δεκάρα! Όλα έγιναν
μέχορηγίs φίλων!
Έκεί , λοιπόν , φιλοξενήσαμε μεγάλο άριθμό δημοσιογράφων-και νεοσσνάπό όλες Τίς πολιτικές παρα δπου έργάσθηκα γιά πολλά
χρόνια . Τόν είχα γνωρίσει
Έμές, μάλιστα, στόν Πεα ραιά , πιστοί στήν έλευθερία τάξεις, μεταξύ τν όποίων
τής άγοράς, φτιάξαμε τόν
ραδιοφωνικό μας σταθμό
Νέας Δημοκρατίας, δταν ό
καί δ φίλος που προανέφερα .
Συνόχεια στήν σελ . 4
είχε ζητήσει νά τόν συμπε