Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

15oC, 20:00

14oC - Υγρασία 74%-91% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:42 - Δύση ηλίου: 17:16

€0.80

και έτσι δειλά και πάντως με μεγάλη καθυστέρηση, ανακοινώνεÌç âÜæåôå öñÜãìá óôá öñÜãìáôá! Έστω
ται από τον κεντρικό Δήμο το ξεμπλοκάρισμα των έργων ύδρευσης,
που συνηθίσαμε να αποκαλούμε «τα φράγματα». Κι επειδή η χρηματοδότηση του έργου τίθεται υπό το καθεστώς των νέων αντιλήψεων για
τα δημόσια έργα, αξίζει τον κόπο να επισημάνει κανείς ότι από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, την υπόθεση ανέλαβε η γενική κυβέρνηση
να χρηματοδοτήσει εξ’ ολοκλήρου μελέτη και κατασκευή και να το παραδώσει με το κλειδί στο χέρι. Πρόκειται για έργο (σ.σ. στην πραγματικότητα για άθροισμα έργων), του οποίου οι διαστάσεις απαιτούν ανάλογης κλίμακας δράσεις έλεγχο και εποπτεία. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των προβλημάτων της παρούσας και της επόμενης εποχής. 3»

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5485

ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÖÉÌÙÓÇÓ ÔÏÕÓ ÊÁÔÁÃÃÅËËÏÕÍ ÏÉ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÏÉ ÃÉÁÔÑÏÉ

Áðü ôï ÷åéñïêñüôçìá óôïí åêöïâéóìü

Ìüíéìç ìåôáêßíçóç ãéá
åöçìåñßåò óôï ÔÅÐ, ôñéþí
ãåíéêþí éáôñþí (óå Ýíá
óýíïëï ðÜíù áðü 30), åê
ôùí ïðïßùí ïé äõï åßíáé ïé
åêðñüóùðïé ôùí ãåíéêþí
éáôñþí óôï ÄÓ ôçò ÅÃÅÓÕÊ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για 93η ημέρα
βρίσκονται σε αναστολή εργασίας οι περίπου 60 υγειονομικοί του Νοσοκομείου, χωρίς
μάλιστα να έχουν αντικατασταθεί, και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να αναλαμβάνουν να καλύψουν τα
κενά χωρίς τη δυνατότητα να
μπορούν να πάρουν άδειες- κι
αυτές έχουν ανασταλεί σε όλες
τις δημόσιες δομές Υγείας.
ΣΕΛΙΔΕΣ

3&8»

Από τη χθεσινή κινητοποίηση των υγειονομικών στο Γενικό Νοσοκομείο.

Ì.Õäñáßïõ: Äçìïðñáôåßôáé ç ðñþôç ìïíÜäá áöáëÜôùóçò óôçí ×ñõóçßäá. ÅéëçììÝíç
ðïëéôéêÞ áðüöáóç êáé âïýëçóç ôï ìåãÜëï Ýñãï ôùí öñáãìÜôùí. Áíôßëïãïò Ðáõëßäç 5&7»

Êåñáõíüò Áã. ÍéêïëÜïõ – ¼ëõìðïò 1-00 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα