Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
1 Δεχεμβρίου 2021
Ναούμ του προφήτου . Φιλαρέτου του έλεήμονος
Σελήνη 27ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.22-Δύσις ήλίου 5.06
ΑΤΤΚΗ Ηλιοφάνεια και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γενικά αίθριος καιρός και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 12β.
Άριθμ. φύλ. 42125
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΚΗ ΣΚΕΡΙΣΟ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΙΣΗΤΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΙΙΜΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ
Πλεύρης: Αντίθετος μέ
ό ύποχρεωτικός έμβολιασμός έκατομμυρίων πολιτν!>
τήν συνταγματική τάξη
<Δέν είναι δουλειά της πολιτείας νά τρέχει μέμιά
σύριγγα στό χέρι καί νά έμβολιάζει έκβιαστικάν
είχε δηλσει πρό έβδομάδων σέ τηλεοπτικό σταθμό
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ έκτεθειμένος έμφα - γιά τό πρόστιμο ήταν του Υπουργού Επινίζεται μετά την χθεσινή συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ο ,Υπουργός
'Υγείας Θάνος Πλεύρης, καθς λίαν προσφάτως καί σέ πλήρη άντίθεση μέ τήν άπό φαση του άνωτάτου συλλογικού κυβερνητικού όργάνου διεκήρυξε ότι ή ύποχρεωτι - αύτές τίς ήλικίες, προκαλούν ήδη θύελλα
κότης τού έμβολιασμού είναι άντισυνταγματική καί ότι δέν γίνεται νά κυνηγά ή
Πολιτεία τούς πολίτες μέ μιά σύριγγα στό
χέρι . Και όμως αύτό συνέβη. Ο Πρωθυπουργός υίοθετντας άνεκοίνωσε ύποχρεωτικό έμβολιασμό πολιτν άνω τν έξήντα έτν , μετά μηναίου προστίμου έκατό
εύρ σέ όλους όσοι έγεννήθησαν τό 1961
και προηγουμένως! Στούς διαδρόμους τού
Μεγάρου Μαξίμου ψιθυρίζεται ότι ή ίδέα
τος άλλά όπως είπε δέν είναι δουλειά της έπέκτασις τής ύποχρεωτικότητος δέν έχει
Πολιτείας να τρέχει μέ μιά σύριγγα στό χ
ρι νά έμβολιάζει έκβιαστικ . Αύτό πού
κατά τόν κ. Πλεύρη θά έπρεπε νά κάνει ή
Πολιτεία είναι νά πεισθούν οί άνω τν60
έτν νά έμβολιασθούν. Σημεινεται ότι
τίς δηλσεις αυτές δέν τίς έκανε πρίν άπό
μήνες άλλάλίαν προσφάτως έχοντας πλή- καιωμα νά μήν έμβολιασθείότως δ άσθε
ρη είκόνα τού νέου κύματος τής πανδημί- νής έχει δικαίωμα ό ίατρός πού θά τον
ας και τής έξάρσεως τν κρουσμάτων. Η χειρουργήσει νά είναι έμβολιασμένος.
κουβέντα τής έπέκτασης της ύποχρεωτικό
τητας πρέπει νά συνεκτιμά έναν παράγοντα, την συνταγματική τάξην παρατήρησε
δκ. Πλεύρης στήν συνέντευξη προσθέτοντας δτι ή έπέκτασις τής ύποχρεωτικότητος πέραν τν ύγειονομικν (κινείται σέ
μιά λεπτή ίσορροπίω. Καί συνέχισε ότι ή
κρατείας Ακη Σκέρτσου, σέ αυτόν άποδι
δεται ή πατρότης . Οι κυβερνητικές παλινωδίες μέ άφορμή τίς άποφάσεις πού έλή
φθησαν έπειδή ή συντριπτική πλειονότης
τν άπωλειν άπό κορωνοϊό άνήκει σέ
να προσφέρει κάτι παραπάνω ( ) καί μέ τό
να έπιβάλει ή Κυβέρνησις τό έμβόλιο σέ
κάποιες έπαγγελματικές δμάδες θά πρέπει
παραλλήλως νά σκεφθεί ακαί τίς συνέπειες δσων άρνηθούν νά έμβολιασθούν. Καί
κατέληξε δτι κό άνεμβολίαστος έχει διάντιδράσεων . Τό τηλεφωνικό κέντρο των
γραφείων τής ΝΔ στήν όδό Πειραις στό
Μοσχάτο κέσπασεν χθές άπό κλήσεις διαμαρτυρομένων πολιτν. Άναλυτικς:
Σέ συνέντευξη πού είχε παραχωρήσει
προσφάτως στήν δημοσιογράφο Νίκη Λυ
μπεράκη καί στήν έκπομπή της Μεγάλη
Είκόνων στό Mega, δ ύπουργός Υγείας όχι
μόνο δέν έτάχθη ύπέρ τής ύποχρεωτικότηOι δηλσεις στίς όποίες έχει προβεϊ
δκ. Πλεύρης ένδεχομένως νά προκαλέσει πονοκέφαλο στην Κυβέρνηση άφού
θά δσει έρεισμαν στούς πολίτες πού θά
έπιβληθεί τό πρόστιμο τν 100 εύρ νά
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΣΤΙΣ 05/12
Όλέθριοι δισταγμοί
στό Πεντάγωνο
γιά τό Σαχέλ
ΕΚΔ ΟΣ1Σ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚ 1Σ
Ό άξων περιστροφής
ΕΣΤΙΑ
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΘΕΣΕ κάτι ίδιαίτερο στό ΠΑΣΟΚή τηλε- ή τηλεμαχία έδειξε ότι κατ' άρχάς τό ΠΑΣΟΚ έχει
μαχία των ύποψηφίων άρχηγων στό στούντιο της μέλλον ς συμπληρωματική δύναμη του πολιτικού
ΕΡΤ τό βράδυ της Δευτέρας. Άν ήθελε νά της βάλει συστήματος. Οχι ς βασικός μέτοχος του δικομ
κάποιος προκαταβολικά μιά ταμπέλα, αύτή θά ήταν ματισμο . Έκτός άν ή ΝΔ το άναστήσει μέ τά λά.Χαμηλές Πτήσεις, Ύψηλή Μετριότης. Τό σύνο- θη της . Υπό αύτήν τήν έννοια δικαινεται ή άπόλον δέν δικαίωσε ς είκόνα τίς προβλέψεις των δη- φαση του έμπειρου Γιργου Παπανδρέου νά άπόμοσκοπήσεων, ότι τό κόμμα αύτό άτενίζει μέ αίσιοσοξία τό διψήφιο ποσοστό , Ούδείς έκτν συμμε- πήγαινε. Άλλως τε ήρκεσε μιάμισυ ρα συζήτησης
τεχόντων , άσχέτως διακηρύξεων , δέν έδειξε πς γιά νά γίνει κατανοητό και στόν τελευταίο"Ελληνα
έχει τό μέταλλο νά κάνει ξανά τό ΠΑΣΟΚ τήν κυρί - ότι άξων περιστροφής σέ αυτό τό κόμμα ήταν , είναι
αρχη πολιτική δύναμη τής δεκαετίας του 1990 καί καί θά είναι οί Παπανδρέου. Όπως στήν ΝΔ οί Κατου 2000, πού έμείς οί παλαιότεροι γνωρίσαμε ς ραμανλήδες. Τά "Τζάκιαν του Καλεντζίου και της
πυλνα του δικομματισμού . Η πολιτική χρειάζεται Πρτης Σερρν . Τό φάντασμα του Ανδρέα Παπανφλόγα καί γωνίες. "Οχι μόνο εύγένεια. Η πολιτική δρέου και ή θητεία του Γιργου Παπανδρέου ήταν ό
χρειάζεται ρήξεις . "Όχι μόνο τακτικισμούς έν όψει άξων γύρω άπό τόν όποιο περιεστράφη ή τηλεμαχία.
δευτέρου γύρου. Η πολιτική χρειάζεται νά κάνεις
τά χιλιάδες μικρά όνειρα τν πολλν ένα μεγάλο ραμένουν-δόπως άπεδείχθη-ό άξων περιστροφής
στό όποιο νά χωράνε όλα ."Όχι μόνο συμβιβασμούς , αύτου του κόμματος .
ασείςν και ασάς . Η πολιτική άπαιτείται νά μιλά γιά
τήν καρδιά των προβλημάτων τν πολιτν. Όχι νά
είναι αύτοαναφορική . Μέ έξαίρεση δύο πρόσωπα δευτερευόντως Ανδρουλάκης-δέν είχαν τό φως
έκπληξη , θά έξηγήσω άναλυτικς , τούς δύο Παύ - για να νικήσουν έναν άπόντα άπό τούς Παπανδρέλους , τόν Παυλο Γερουλάνο καί τόν Παυλο Χρηστίδη, ούδείς των λοιπν , κυρίως οί φερόμενοις βα - τηλεμαχίας καί σέ νικητές αύτής οί...παπανδρεϊκοί
σικοί διεκδικητές της άρχηγίας Νκος Ανδρουλάκης ερουλάνος και Χρηστίδης. Μέ όρους κοινωνίας .
καί Άνδρέας Λοβέρδος κατάφεραν νά μπουν στήν
καρδιά τον προβλημάτων. "Ό,τι καί νά λένε οί υπο - λάκης. Ο όποτος είναι χαρακτηριστικό έπαρχιακό
Ψήφιοι άρχηγοί του (του ΓΑΠ περιλαμβανομένου)
Ή κατοχική
προπαγάνδα
Του Εύθυμίου Π Πέτρου
ΑΚΟΜΗ α έξετάζεταιν το ζήτημα
της συμμετοχής έλληνικής στρατιωτικής δυνάμεως στήν εύρωπαϊκή
έπιχείρηση στήν ύποσαχάρια Αφρική. Μάλιστα κύκλοι του 'Υπουργεί
ου Εθνικής Άμύνης έπιμένουν ότι
δέν έχει ληφθεί ή σχετική άπόφασις
καί σέ όργίλο τόνο ύποστηρίζουν
δτι όποιοι έπιχειρουν νά διαστρεβλσουν αύτήν τήν ξεκάθαρη θέση,
άπλά ψεύδονται . Καί όμως ή Ελλάς
πρίν άπό λίγες έβδομάδες είχε υπογράψει συμφωνία άμυντικής συνεργασίας μέ την Γαλλία.
Έλληνες δημοσιογράφοι καί έχδόται
στήν ύπηρεσία τν Ναζ .
Βεπουλημένες πέννες πού λβάνιζαν
τόν Χίτλερ καί πλούτισαν τήν περίοδο
πού ό λαός μας πέθαινε άπό την πείνα
σχει άπό τήν τηλεμαχία. Θά μίκραινε καί άλλο άν
1 ΚΑΤΟΧΙΚΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ:
ΕΣΤΙΑ
Αποκτήστε τό 7ο CD
Υπό Τίν διύθυνoν τν Vidim Gocann & L o Bemieta.
& μέ τήν όρχήστρα Cousbis Syrphoy Oehetα
ΟΙ Παπανδρέου άκόμη και στά χειρότερά τους πα ΒΕETHOYEN
Συνέχεια στήν σελ. 5
LE6ENDARY RECOROINGS
οι δέ άμφισβητίες τους-Λοβέρδος κυρίως καί
ΜΕΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗ 3ONY CLAS5CAL
ΠΕΝΝΙΕΣ
ου. Μέ συνέπεια νά άναδειχθουν σέ έκπληξη της
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πρόστιμο
στούς γεννη θέντες τό 1961
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μέ όρους ΠΑΣΟΚ ίσως νά κέρδισε και ό ΆνδρουΣυνέχεια στήν σελ. 3
Του Αποστόλου Διαμαντή
. Από τό τηλεοπτικό στούντιο κατ' εύθείαν στό
έμβολιαστικό κέντρο. Οπολιτικός συντάκτης Τζν
Κραίγκ τού Sky News έτοιμαζόταν νά πάρει συνέντευξη άπό τόν ύπουργό Ύγείας Σατζίντ Τζάβιντ
σχετικά μέ τήν έπέκταση χορηγήσεως Τής ένισχυΤικής δόσεως του έμβολίου για τόν κορωνοό σέ
όλους τους ένήλικες Βρεταννούς λόγω Τής νέας μ ταλλάξεως Όμικρον , όταν εύρέθη πρό της έρωτήσε
ωs άν είχε κάνει ό ίδιος Τήν Τρίτη δόση. Στήν άρνητική του άπάντηση ό Τζαβίντ άντέτεινε ότι κίσως σας
τήν κάνουν τρα άν πάτε μέσο Καί άγνοντας Τς
ένστάσεις του Κραίγκσυνέχισε: Ελάπε, θά σας συνοδεύσω. Ελάτε. Κάντε το. Είστε έτοιμος; . Και τόν συνόδευσε μέχρι Τό πλησιέστερο έμβολιαστικό κέντρο!
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ , άφου άπέλυσε 5.000 γιατρούς μέσα στήν πανδημία , άφου σρευσε 25 παιδιά άνά σχολική τάξη, άφου
διέλυσε τό σύστημα ύγείας καί άφησε
τόν κόσμο στά ράντζα των διαδρόμων ,
άφου στοίβαξε τόν κόσμο στά σαράβα
λα που όνομάζει λεωφορεία , άφου δέν
έπίταξε ίδιωτικές κλινικές καί γιατρούς
Συνέχεια στήν σελ 3
Ράλλυ άχρίβειας
τόν Νοέμβριο στήν Έλλάδα
Οί νικητές του α γύρου
τν έκλογν του ΔΣΑ
ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ρεκόρ σκαρφάλωσε δ πληθωρι
σμός στήν Εύρωζνη τόν Νοέμβριο, καθς έφτασε
στό 4,9%, ξεπερνντας όλες τίς προβλέψεις. Πρόκειται για τόν ύψηλότερο ρυθμό αύξήσεως άπό τοτε πού ή Εurostat καταγράφει τά έν λόγφ δεδομένα,
δηλαδή , έδ καί 25 χρόνια. Την ίδια στιγμή συμφ
νως πρός τά πρτα έπίσημα στοιχεία πού δημοσίευσε
ή Eurostat για λογαριασμό τν κρατν μελν , στήν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΝΙΚΗΤΕΣ στόν πρτο γύρο τν έκλογν στόν Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνν είναι ο άπερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός και δ Δημήτρης Άναστασόπουλος. Οί δύο γνωστοί δικηγόροι θά άναμετρηθούν έκ νέου τήν προσεχή Κυριακή και Δευτέ
ρα, μέ τούς δύο άντιπάλους νά χωρίζει μία διαφορά
τής τάξεως του 7,74%. Στό 100% τν καταμετρημέ
νων ψήφων οί ύποψήφιοι πρόεδροι τού Δικηγορικού
40χω στόν
έφησυχασμό
για την Τουρκία
Μιά Ιδιότυτη άστυνομία μόδας δρά στήν Βόρεια
Κορέα άπαγορείοντας μέ διαταγή Τού Κίμ Γιόνγκ
Oύν τά δερμάτινα έπανωφόρια! Σάν νά μήν έφθανε στόν Βορειοκορεάτη δικτάτορα ή άπαγόρευσις
τν στενν τζί, τν ξενόφερτων ταινιν και τής
Κ.Pop, δ Κίμ άπεφάσισε νά άπαγορεύσει στούς
πολίτες Τής χρας του να φορούν δερμάτινες κα
μπαρντίνες για νά μήν άντιγράφουν τό προσωπικό του στύλ. Όπως άναφέρει ρεπορτάζ του Radio
Free Asia, που έπικαλείται πη γές στήν Βόρειο
Κορέα , Τό καθεστς του Κίμ δέν έπιτρέπει στούς
πολίτες να φορούν δερμάτινες σταυρωτές καμπαρείδος που ό διος προτιμά.
νια . Μέλη αύτής Τής κάστυνομίας Τής μόδας π ριπολούν στούς δρόμους και κατάσχουν τά παλτό άπό τύς πωλητές καί τους πολίτες πού τά
φορούν . Μέ δερμάτινη καμπαρτίνα έθεάθη καί ή
άδελφή Τού Κίμ Γιόνγκ Ούν, Κίμ Γιό Γιόνγκ , πού
θεωρείται άπό νοτιοκορεατικά ΜΜΕ ότι τήν έπέλε
ξεό δικτάτορας ς διάδοχό του ς έκ τούτου λέγεται ότι τά δερμάτινα παλτό έχουν άναχθεί καί σέ
σύμβολα Ισχυρν γυναικν
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Ανδρέα Σταλίδη *
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ τήν πτση τής τουρκικής
λίρας , άναδύονται σκέψεις ή μάλλον
έπιθυμίες μας, που μάλλον έμποδίζουν τήν άνάγνωση της πραγματικότητας . Θά προσπαθήσω νά σταχυολογήσω όρισμένες παρανοήσεις . Κατ
άρχάς στήν Τουρκία δέν κυβερνάει
δ Ερντογάν, άλλά οί Ίσλαμιστές. Ή
Τουρκία άπό τήν ίδρυσή της τή δεκαετία του 1920 μέχρι σήμερα είναι διχασμένη άνάμεσα στούς κοσμικούς Κεμαλιστές καί τούς Ίσλαμιστές . Τό γενικό πλαίσιο ήταν πάντα ότι ό στρατός
Μιά πολιτισμένη καί ήρεμη τηλεμαχία
Είδα-και εύχαριστήθη- τητα καί έδωσαν μαθήματα
κα- Τ ντιμπέτο τν πέντε
ύποψηφίων προέδρων του
Κινήματος Άλλαγής (Πα- ήταν καί oί συνάδελφοί μας
μοναδικός ένημερωτικός φοκούς Βολές προερχόμενες κυρεύς τής χρας , ό όποίοs ρίως άπό έκείνους of όποίοι
χειροκρότησαν και έγκρίνουν
τήν νταηλίδικη συμπεριφορά Τής Όλλανδής συναδέλφου μέ τήν πορφυρά κα
λύπτρα τής κεφαλής . Νά μέ
συμπαθάτε , λλά δταν τηγαίνεις κάπου καλεσμένος,
σωστής πολιτικής συμπερικαι δύο χρόφοράς, όπως πολύ σωστοί μπορεί νά έγγυηθεί και νά
δργανσει μιά τόσο σημασόκ μέ φερετζ , τό λέει ό φί- δημοσιογράφοι, πού φιλο- ντική πολιτική άνομέτρηση .
Βεβαίως , ύπήρξαν βολέο άπό πολλά ΜΕ , π
ρί τής κάβρότητος μέ τήν
όποία oί δημοσιογράφοι
άντιμετπισαν τους πολιτ
λος μου ό Παύλος) .
ξενήθηκαν άπό την δημόσια
τηλεόραση .
Είδα πέντε άνδρες σοβαρούς, καλοντυμένου , καθαρούς, μέ σωστά έλληνικά, of
δποίοι άπέφυγαν κάθε άκρό - μία άκόμη φορά ότι είναι ό
Χάρηκα έπίσης μέ την
ΕΡΤ, ή όποία άπέδειξε γιά
Συνήχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3