Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5124 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Εμβόλιο ή πρόστιμο
• Για τους πολίτες άνω των
60 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
•Όσοι δεν εμβολιαστούν θα
πληρώνουν πρόστιμο 100€ το
μήνα.
•Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, λοιπόν, άνω των 60 ετών
που δεν έχουν εμβολιαστεί
θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το
ραντεβού τους να κάνουν την
πρώτη δόση

Πολιτική
«Παράταση 2 μηνών
για τη Δράση 4.1.2
• «Υλοποίηση επενδύ-

σεων που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση
ύδατος»
Óåë. 9

s

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+
• Το 1ο
ΕΠΑ.Λ.
Μουζακίου
στην
Τσεχία

s

Óåë. 4

Περιφέρεια

s

Óåë. 5

179 αντιπλημμυρικά
έργα
• προϋπολογισμού 580
εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

s
Νέος αγωγός μεταφοράς νερού
Óåë. 12

• στο
Κέδρο
μήκους 5,5
χιλιομέτρων

s

Óåë. 10

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr