Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ α
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
29 Νοεμβρίου 2021
Παραμόνου και των σύν αυτφ 370 μαρτύρων
Σελήνη 25 ή μερων ! Ανατολή ήλίου 7,20- Δύσις ήλίου 5.06
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , πιθανές βροχές καί νοτιοδυτικοί άνεμοι. Εως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και νοτιοδυτικοί άνεμοι Εως 16β.
Αριθμ . φύλ. 4212
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Έτοιμάζουν τηλεοπτικά μηνύματα
για τούς άνεμβολίαστους
<Μένουμε Στίτν προβλέτει τό σχέδιοΒ τής Κυβερνήσεως για άρνητές έάνή πανδημία ξεφύγει μετά τς 10 Δεκεμβρίου
"Ήπια προσέγγισις άπό τόν Πρωθυπουργό τρα-Εγκατέλειψε στά Ιωάννινα τήν φράση κπανδημία άνεμβολίαστων
ρατηρηθεί δτι τόσο ό Πρωθυπουργός δσο λιασμό . Υπάρχουν άρκετοί συμπολίτες
μας οί όποίοι είναι άνεμβολίαστοι και οί
όποίοι πιστεύω ότι μπορούν νά πειστούν,
και υπάρχουν, ναί , καί κάποιοι οί όποιοι
ξέρουμε δτι μάλλον δέν θά πειστουν μέ τίποτα. Άρα, ή προσοχή μας πρέπει νά στρέφεται σέ αύτούς οί ότοϊοι δέν έχουν άκόμα
έμβολιασθεϊ και οί όποϊοι γιά διάφορους
λόγους μπορεί άκόμα νά φοβούνται . Θά
πρέπει νά άντιμετωπισθούν μέ μία κατανόηση καί μέ προσωπική έπαφήν προσέθεσε ό κ. Μητσοτάκης στέλνοντας τό μήνυμα καί πρός τά ύπόλοιπα μέλη της Κυβερνήσεως γιά τό πς πρέπει είς τό έξής νά δι αχειρίζονται τό άντιεμβολιαστικό κίνημα
Συνέχεια στήν σελ .3
τοντάδων χιλιάδων πολιτν πού άκόμη δέν
έχουν άποφασίσει νά κάνουν τήν πρτη δο ση. Καί μπορεί ή Κυβέρνησις νά πανηγυρί ΗΝΕΑ μετάλλαξις μικρον , οί άσφυκτικές πιέσεις που δέχεται τό σύστημα
Υγείας είδικά στίς ΜΕΘ , δ άριθμός των
θανάτων καί οι συνεχς μεταβαλλόμενες ζει ότι τίς τελευταίες ήμέρες δ άριθμός των
καταστάσεις πού σχετίζονται μέ την πανδημία όχι μόνο άνησυχουν τήν Κυβέρνηση, άλλά έχουν καταστήσει έπιτακτική τήν
άνάγκη νά άντιδράσει διαφορετικά , ένδεχομένως δέ και πιό δυναμικά. Τό παράδειγμα δίδουν άρκετές εύρωπαϊκές χρες πού ,
είτε έχει έπιβληθεί lοckdown , είτε έχουν μάδες πρίν άπό τά Χριστούγεννα . Υπάρ
περιορισθεί οί δραστηριότητες τν άνεμβολίαστων , είτε έχουν γίνει πιό αύστηρά
τά ταξίδια πρός αυτές. Αρχικς συμφνως
καί τάκρούσματα συνεχίζουν νάκυμαίνονται
σέ ύψηλά έπίπεδα, θά άρχίσει έκνέουή με τάδοσις τηλεοπτικν σπότ πού δμως αύτήν
τήν φορά θά έπικεντρνονται στούς άνεμ
βολίαστους . Το γνωστό Μένουμε Σπίτυν
θά άφορά δλους έκείνους πού άρνούνται νά
ως, δμως ή πραγματικότης είναι ότι ή χ - έμβολιασθούν. Η άγορά θά συνεχίζει νάλειτουργεί, δπως λειτουργεί, τό ίδιο τάσχολεία
και κορυφαίοι ύπουργοί άποφεύγουν τίς
κορνες καί τις έπιπλήξεις. Το Σάββατο
ό Κυριάκος Μητσοτάκης όμιλν μένέους
στά Ίωάννινα ένεφανίσθη έξόχως διαλ λακτικός , και άπό έκει πού άνεφέρετο σέ
στανδημία άνεμβολίαστωνν προχθές τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουμε νά κάνακαι οί καθημερινές δραστηριότητες. Όμως παράγουμε όρισμένα στερεότυπαν όπως ό.
διχασμός μεταξύ τν έμβολιασμένων και
τν άνεμβολίαστων . Υπεστήριξε ότι δέν
ύφίσταται αυτός ό διχασμόςν καί έφερε ς παράδειγμα το γεγονός ότι τόν τε λευταίο μήνα κλείσθηκαν 500.000 πρτα
ραντεβού . Δέν ύπάρχει, λοιπόν , μία δι θούν οί νέοι περιορισμοί για τούς άνεμβο- χασμένη κοινωνία. Ύπάρχει μία μεγάλη
πλειοψηφία πού έχει έπιλέξει τόν έμβοραντεβού πού κλείνονται θυμίζει τόν άντίστοιχο άριθμό τής περασμένης άνοίξεραύπολείπεται άπό την έπίτευξη άνοσίας
Τό χρονικό όρόσημο που έχει θέσει
είναι ή 10η Δεκεμβρίου, δηλαδή δύο έβδο οί άνεμβολίαστοι θά διαπιστσουν ότι μέ
νουν έκτός. Δέν πρόκειται βεβαίως νά είπω θεί ότι θά τούς έπιβληθεί ένα μίνι Ιοckdown,
χουν όμως και σενάρια πού άναφέρουν ότι
τά αύστηρά μέτρα θά τεθούν ένίσχύι άπό τίς όμως κατ' ούσίαν περί αύτου θά πρόκειται.
Η Κυβέρνησις θά έξαντλήσει όλη την
πρός πληροφορίες της Εστίας), τό Μέγα - περίοδο τν Χριστουγέννων νά ύπάρξει όμα- έπιχειρηματολογία της μέχρι νά έπιβλη7 έως τις 21 Δεκεμβρίου , μέ στόχο κατά την
ρο Μαξίμου θά έπιμείνει στήν προσπάθεια
της ένημερσεως και τής πειθούς τν έκαλότης . Σέπερίπτωση πού ή (Ομικρονξεφύ γειάπό τόν έλεγχο τν ύγειονομικν Αρχν λίαστους. Τίς τελευταίες ήμέρες έχει πα
ΣΤΙΣ 05/12
του Μανλη Κοττάκη
Εορκίζει
τό Ιockdown
τό Υπουργείο
Οίκονομικν
ΕΣΤΙΑ
Oί Καρπόβ που θά γίνουν. . . Κορτονόι
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ!
θεωρεΐται άδιαμφισβήτητος νικητής
πρίν κάν προκηρυχθούν οι έκλογές
Δέν υπήρξε τόσο προεδρικός όσο θά
άνέμενε κανείς . Καί χρειάζεται βοήθεια άπό τό ακοινόν , Τήν προηγούμενη φορά τό σύστημα έκαψεν τήν
τελευταία στιγμή τήν υποψηφιότητα
του έπιτυχημένου Γάλλου πρωθυπουργού Φιγιόν-ο όποίος ήταν όλοκληρωμένος πολιτικός πλήν άνεξάρ
EΙΝΗ θά βγει στό γαλλικό σύστημα ή υποψηφιότητα του άκροδεξι ου Ερίκ Ζεμμούρ κατά τά φαινόμενα. Ογνωστός παρουσιαστής έμφανίστηκε ς. σίφουνας στό πολιτικό προσκήνιο της φίλης χρας τήν
στιγμή άκριβος που ή ακεντραν Λε πέν άνερχόταν (υπό τήν έννοια ότι
έχει λειάνει έντυπωσιακά τόν συνήθως άκραίο της λόγο) , προκειμένου
νά τήν πλαγιοκοπήσει άπό τά δεξιά . Καί κατ ' άρχήν τά
κατάφερε . Διεμβόλισε το έκλογικό της άκροατήριο . τητος- μέ ένα σκάνδαλο της σειράς, προκειμένου νά
Όστόσο ή όργή τήν όποία συνάντησε κατά τήν περιοδεία του τό Σάββατο στήν Μασσαλία ό γνωστός δημοσιογράφος ό όποιος δέν έχει άκόμη δηλσει έπισή- δέν έχει καταφέρει νά καταστεί ό άδιαμφισβήτητος
μως τήν ύποψηφιότητά του για τίς γαλλικές προεδρι - Πρόεδρος τής Γαλλίας-παρά το κλούστρον- έμφανίκές έκλογές της Άνοίξεως, ίσως θά έπρεπε νά κάνει ζεται άπό τό κπουθενάν ένας υποτίθεται άντισυστημισκεπτικούς όλους όσοι εύλόγησαν άπό τό παρασκήνιο κός Ζεμμούρ γιά νά κόψει τά φτερά της άπειλητικής
τήν παρουσία του στήν κούρσα μέ άνομολόγητο στόχο αύτήν τήν φορά Λεπέν . Καί του δίδεται χρος, άπει
νά διευκολύνουν τόν Πρόεδρο Μακρόν . Διότι άμφιβο- ρος χρος στά ΜΜΕγιά νά τό έπιτύχει. Ακόμη καί στήν
λία περί αύτου δέν ύπάρχει. Δέν προσήλθε αύθορμή- Ελλάδα όχρος που δίδεται στά free press γιά νά άνατως στήν σκηνή ό Ζεμμούρ. Ούτε βρίσκεται κάθε με - λυθετή υποψηφιότητα που κτυπά τήν Λεπέν καί προραπαντου στά γαλλικά ΜΜΕ χωρίς νά ύπάρχει εύλογία . Υπάρχει
Στήν πραγματικότητα καί σέ αυτές τίς έκλογές της
Γαλλίας συμβαίνει περίπου τό ίδιο μέ τίς προηγούμενες : Το σύστημα προστατεύει τόν Μακρόν ό όποιος βγεί ξινή στό σύστημα που τήν εύλόγησε.
μόνος στό . πάλκο έπί τόσα χρόνια δέν κατάφερε νά
Η κατοχική
προπαγάνδα
Έλληνες δημοσιογράφοι και έκδόται
στήν ύηρεσία τν Ναζί .
Eεπουλημένες πέννες πού λιβάνιζαν
τόν Χίτλερ και πλούτισαν τήν περίοδο
πού ό λαός μας πέθαινε άπό τήν πείνα
ΣΕ ΕΤΟIΜΟΤΗΤΑ εύρίσκεται το
'Υπουργείο Οίκονομικν μετά τό μίνι
ακράχν στίς άγορές τήν περασμένη Παρασκευή, άλλά και τά νέα περιοριστικά με
τραπούξεκίνησαν νά λαμβάνουν οί χρες
άνά τήν Εύρπη, προκειμένου νά ένεργοποιήσει μέτρα ένισχύσεως τν έπιχειρήσεων στήν περίπτωση μερικού ockdown
στε νά άντιμετωπισθούν τυχόν παρενέργειες τής νέας μεταλλάξεως τού κο
ρωνοϊού . Κορυφαίοι παράγοντες του
οίκονομικου έπιτελείου ύπογραμμίζουν
δτι τά ταμειακά διαθέσιμα της χρας
Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ'
ΠΡΟΠΛΙΑΝΔΑ ,
ΕΣΤΙΑ
έπιβάλει τόν έκλεκτό του . Καί τόν έπέβαλε.
Σήμερα , τέσσερα χρόνια μετά , καί ένω ο έκλεκτός
Ατοχτήστε το 7ο CD
ΒΕETHOYEN
LEGENDARY RECORDINGS
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
στατεύει τόν Μακρόν , είναι άφύσικος για τό μέγεθος
του άνδρός. Αν πέσει όμως σύρμαν
Ελεγα. λοπόν ότι ή ύποψηφιότητα Ζεμμούρίσως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Μαρινάκης
Γραμματεύς
τής ΝΔ
. Ένας νεαρός άνδρας άπό Τήν Γουατεμάλα έγινε
πρωταγωνιστής μιάς άτπίστευτης ίστορίας έτηιβισε
ως Κρύφτηκε στό κολωμα τού συστήματος προσγεσεως , δίπλα στούς τροχούς δηλαδή , άροσκάφους
τής Amernican Airlines , άπό τό όποίο βγήκε ζωντα
νό, έπειτα άπό πτήση 25 ρν άπό τήν πατρίδα
του μέχρι τό Μaιάμι . Εκeί παρεδόθη σέ στελέχη τής
Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως τν ΗΠΑ και διεκομίσθη σένοσοκομείο. Σβίντεο που μετεδόθη είκονίζτα
όναρός λαθρεττιβάτης πού μοιάζει παpαζαλισμένος
άλλά είναι σος καθισμένος στό ταρμάς, πλάι στό άς
ροσκάφο Φοράει τζν, μπλουζάκι, τζάκετ καίμπότ
TS. Μέλη του προσωπικού έδάφους Τόν ρωτούν άν
θέλει νά τουύ δσουν νερό Προφανς έχρειάζετο κά
π πολύ περισσότερο μετά 25 ρες στις ύπό Τό μη
δέν θερμοκρασίς που έπικρατούν στό ύψος πουύ πe
τούσε τό άεροπλάνο . Η Amenican Airlines , σέ δελτ
ου Τύπου πού έξδοσε, περιορίστηκε νά άναφέρει ότι
στήν πτήση 1182 άπό ήν πόλη Τής Γουατμάλας
στό Μaίάμι χρειάσθηκε έπέμβασις κτν ύπηρεσιν
έπιβολής Τής τάξεως λόγω προβλήματος άσφολείοp
Σημαντική έξέλιξις γιά
τά Γλυπτά του Παρθεννος
Αναμνήσεις άπό τήν
Σωζόπολη σέ θεατοική
παράσταση
Ήπανδημία άνέβαλε
τό συνέδριο του κόμματος
( σελ. 3)
Τό Δυσαναπλήρωτο
Ένεργειακό Κενό
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
Λεπτομ. στηνσελ 7
του Κ.Ν Σταμπολή*
ΩΣ ΓΝΩΣΤON , ή φύση άπεχθάνεται
τό κενό καί άργά ή γρήγορα σπεύδει
νά βρει τρόπους νά καλύψει τά όποια
άνοίγματα είτε στόν ήλεκτρονικό μ κρόκοσμο των άτόμων" είτε στόν
όρατό κόσμο του πλανήτη Γή καί γενικότερα του σύμπαντος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα σέ αυτό πού
άποκαλούμε ένεργειακές άγορές είτε
αυτές άφοροϋν τό πετρέλαιο, τό φυσικό άέριο ή τόν ήλεκτρισμό . Είναι ,
πλέον, κοινά άποδεκτό, και όρατό διά
γυμνού όφθαλμου , δτι τούς τελευταί ους μήνες παρατηρείται σέ παγκόσμιο έπίπεδο μιά δυσαρμονία μεταξύ
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Μόνον μέ έννέα παϊκτες ένεφανίσθη στό γήπεδο ή
πορτογαλική όμάς Μπελενένσες γιά νά άντιμετωπί
σει τήν Μπενφίκα . Οί ύπόλοιποι ήσαν σέ καραντίνα λόγω τού κορωνοίού. Διαρκούντος του άγνος
Τρείς άκόμη παίκτες άπεχρησαν λόγω Τραυματισμού Ή συνέχισις μέ έξι ήταν άδύνατη , όπότε στό
48 ό διαιτητής έκήρυξε τό πέρας του άγνος. Έτσι
ή Μπενφίκα δέν μπόρεσε νά ακρατήσει τά έπτά
Τέρματα πού είχε έπιτίχει. Λίγο ένωρίτερα όμως
σέσπάνια έπίδειξη ήθους άπεχρησαν άπό Τις κερκίδες οί όπαδοί τής Μπενφίκα, Διεμαρτύροντο θε
ωρντας τόν άγνα παρωδία , άλλά και γιά τήν
άναλγησία τν παικτν τής όμάδος τους που σφυροκοπούσαν τους άδύναμους άντιπάλους τους, σάν
νά μήν συμβαίνει τίποτε
Πήρεμαζί του μιά όμορφη, στληρή, άλη θινή έποχή..
Σημερινάκαί στήν Μεταπολίτευση στήν Αθηνακή ,
γιά νά μεταπηδήσει στήν
(Ελευθεροτυπίω, όπου έκανε τήν μεγάλη καριέρα
Προχθές Εφυγε άπό τήν τουs δημοσιογράφους έκεί ζωή ό Γιάννης Φύτρας
Μπορεί τό όνομά του νά
μήν είναι τόσο γνωστό στό
εύρύ κοινό . Δέν ήταν στάρ
τής τηλεοράσεως , δέν ήταν
<μαίντανό σέ πάνελ, δέν
ήταν πολιτικός , ούτε συνοδός γνωστν κυριν .Ήταν
δημοσιογράφος! Ενας άπό
δέν άργησε νά τήν άποτυπσει στό χαρτί . Άρχικά
στό Γυμνάσιο και άμέσως
Επειτα άπό τήν θητεία του ,
στό δημοσιογραφικό χαρτί και στίς έφημερίδες . Στήν
<Φωνή τού Πειραις καί
έν συνεχεία στόν Ελεύθερο
τή Μάνη , είχε μέσα του την Κόσμον του Σάββα Κωνσταντόπουλου . Άκολούθως στά
νου , που έγραφαν στίς έφημερίδες σάν νά έγραφαν μουσικήΓΗταν ένoς άπό τούς βe
τεράνους, άπό τους Τελευταοus τής παλαιάς σχολή
Γεννημένος τό 1935 , Πeραιτης, μέ καταγωγή άπό
Ορείλω πολλά στόν Φυτρα . Κατ' άρχάς είναι έκνos
που μέ ξενέρωσε στό θέμα
του άστυνομικού ρεπορτάζ.
Εφεση πρός τό γράψιμο . Καί
Συνέχεια στήν σελ. 4