Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Ο1 έρωτες στά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ-Ό Στυλιανίδης, ή Σούζη και ή ΕM -0.. κάκαδημαϊκός Γαίτάνης-Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚΗΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη . Δημόκριτος
Στεφάνου όσίου το0 νέου όμολογητο .
Είρηνάρχου μάρτυρος
Στήν νότια νησιωτική χρα προβλέπονται τοπικές νεφσεις ,
έν στις ύπόλοιπες περιοχές θά υπάρχουν άρχικς νεφσεις μέ τοπικές βροχές .
Αριθμός φύλλου 6
Τιμή:
Κυριακή , 28 Νοεμβρίου 2021
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Η ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
του ΜAΚ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ
Δημοσθένης Δαβέττας:
Η όλληλογραφία
του Ναπολέοντος
στά Ελληνικά
Σελίς 30
Κστας Λαμπρόπουλος:
Ταινία για τήν μοΐρα
καί την άμφισβήτηση.
μέ τόν Οστερμάιερ
Στίς Συμπληγάδες της άκρίβειας
και της πανδημίας ή Κυβέρνησις
Σελίς 27
Δολοπλόκος
Η "Ντόιτσε Τέλεκομ στό Μαξίμου
Σελ. 10
Μ. Κοττάκης
ΗΥαλήνη μέσα μας , έξορίζειν τό μίσος, Μέ
άφορμή τόν Άρη Σερβετάλη
Σέλ. 16
Κ. Θάνου
οί γερμανικές άποζημισεις και έμεΐς Σελ. 24
Δ.Βαρτζόπουλος
Κριτήριο έκσυγχρονισμού ή έπιλογή τν πολι
τικν άπό τά κόμματα
Σελ. 24
. Ράνης
Περί οίκονομίας και οίκονομολόγων
Ελληνικός Βορρά
Τό nterreg, Παπαμιμίκος και τό παράπονο τν
Δημάρχων τής Θράκης
Σελ. 6
των ΓιΩΡΓΟΥ ΚΟΥΡΗ , MΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΤΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
Δ. Σείτανίδης
Συνέδριο ΝΔ μέ τό βλέμμα στό ΚΙΝΑΛ
Σόκ άπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: Τρείς μήνες διαρκεΐή προστασία
τν έμβολίων-40% τό ποσοστό έπιτυχίας τους! -Ό ίός νικά την έπιστήμη
Mεινεται ό όρίζων έλευθερίας καί γιά τούς έμβολιασμένους
Σελ. 6
Β. Φλέσσα
Απειλή έξαφανίσεως τν Ελλήνων
Σελ. 31
Κλ. Διακομανλη-Ν. Παναγιτου
Ποιοί διαδίδουν παραποιημένες είδήσεις Σελ. 26
. Στεργίου
200.000 "Ελληνες έπιλέγουν το κρυπτονόμισμα
και έγκαταλείπουν τίς προθεσμιακές
Τεροκλής Μχαηλίδης: Νά μήν τά βάζει ή Κοβέρνησις μέ τούς άντιεμβολιαστές
Αναστάτωσις άπό τίς άνατιμήσεις προϊόντων-Προβλέψεις για πληθωρισμό 5%
Σελ. 12
Σελίδες 15, 17,25
Κ. Καββαθάς.
Έπί προσωπικού-Τό μέλλον τής βιοτεχνολογίας
Σελ. 13
Καπράνος.
Στά ύψη τά κέρδη άπό έμπορευματοκιβτια
Ένπιον τελείας καταιγίδος ή Ελλάς
άλλά ή ΝΔ eκλέγευ άρχηγό του ΠΑΣΟΚ!
H οίκονομία
φθείρει
τόν Μπάιντεν
Χαρ. Γ. Δημακοπούλου
Βίος και πολιτεία ένός Βυζαντινού μανδαρίνου
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ
Σέλ. 31
Στ. Θεοδρου
ύσκολοι καιροί για τίς μεγάλες έθνικές κρίσεις
και τούς διχασμούς . Το έρτημα δμως είναι ίσχυρό καί έφιοί τρείς κρίσεις άπειλούν την άνάκαμψη Σελ. 17
τήν πατρίδα μας,
κύριε Ύπουργέ!ν παρατήρησε
σέ συνομιλία του μέ τόν Πέτρο αλτικό . Καί άς είναι ρουτί Μολυβιάτη προσφάτως κορυφαίο στέλεχος τής κεντροδε- πατρίδα μας . Μπορεί τό 2022
ξιάς συντηρητικής παράτα- νά έξελιχθεί σέ νέο καταστροξης. Και πότε ήταν εύκολοι φικό 1922 γιά την Ελλάδα; Οί
παιδί μου;ν ήταν ή άφοπλιστι- οίωνοί δέν είναι καλοί . Ό όρί κή άπάντη ση του Νέστορος ζων συννεφιάζει άπό παντού.
της έλληνικής διπλωματίας ό Ο Πρωθυπουργός καλείται νά
όποιος ς άνηψιός του Ηλία όδηγή σει έπιδέξια τό σκάφος
Βενέζη διατηρεί ζωντανές στήν άνάμεσα στίς συ μπληγάδες
οίκογένειά του τίς μνήμες της τής άκρίβειας καί της πανδημίΜικρασιατικής Καταστροφής , ας , οί όποίες έπιδειννουν την
Και ς διπλωμάτης καί πολιτικός έζησε έκ τν ένδον όλες
Γ. Αποστολίδης
Ο Κολοκοτρνης και ό Μακρυγιάννης στά "σπα.
ναν οί δύσκολοι καιροί στήν
Σελ. 31
Κ.Τζαβάρα
οί προεδρικές έκλογές στήν Χιλή
Σελ. 22
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Νικόλας Δημητρόπουλος:
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΩΜΑ
"Εχουμε φόβο
νά μιλήσουμε
για τό παρελθόν μας
Παράγοντες τής ΝΔ ύποστηρίζουν τόν
κ. Λοβέρδο για νά έγκλωβίσουν τόν κ. Μητσοτάκη
Σελίς 19
συνέχεια στήν 4η σελίδα
τής ΝικΟΛΕΤΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ:
Η πρτη
άπογραφή:
Έλάς μέ 693.592
κατοίκους
Ό σιδηρόδρομος
Αλεξανδρούπολις
Ορμένιο κάκυρνευν
τά Δαρδανέλλια
Ο Ερντογάν
οίκοδομεί
AiFatima
Σελίς 29
Τσμήνη Σακελλαροπούλου:
Ντοκυμανταίρ- άπάντησις
στήν ταινία
Καλάβρυτα 19435
του ΕΛ. Γ.ΣΚΙΑΔΑ
τής ΜΥΡΝΑΣ ΝικΟΛΑΪΔΟΥ
της ΖΕΖΑΣ ΖΗΚΟΥ
τής ΙΩΑΝΝΑΣ
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
Σελίδες 33, 34 , 39
Σελίς 7
Σελίς 7
Σελίς 28
g' 72732 907100