Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
, 104
ΧΡΟΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές . Διευθυντές : Μικαήn A . Δούκας ( 1916-1932)
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970 ) , Μιnonλ K. Δούκος ( 1970-1997) , Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007
Ιδιοκτήτης. εκδότης Δημήτρης Α. Κασμιρλς. Διευθυντής, Μάνος κ. Στεφανοκης
Εάμος Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
Aρ. φύΛου 4302
300.000 ευρ στο Διαδημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σάμου
χρηματοδότηση anoκατόστασης ζηpν κοι ανάκτησης Λετουργικότητος της
nopoς νης της Σάμου
ναρείου Eόμου , μετά και την onoστοκν Δhtων Τργou , oφείουμε να
τpο μεταξύ μος ουrεργοoία , oλn0 και
α αλλάξει εικονα
το Πυθαγορετο;
κρμένου έργou . Αμφότεροι έxouν στο . |
νου ανέρεται στο J00.0001 , εκ των
στην npoonoea yo ενδυνάμωση της
nεtoδpομίων της noponorς vnς κοθε evοnτυδοκής nputoβounος στο
νnotμο, aνοφέρετοι στην σοκοίνon
του Δοδημοτικού Λμενού Ταεου
έως και τον κόμβο Μoαγορίου , εν το
Νίκος Τριανταφύλλου
Κανένα σχέδιο
για την αποκατάσταση του ΚΥΤ
Συνχεια στο οίpoa με ις ntpyxoδες στην nopoλοκn ζνη του nueayopείου , με aίτmoη . npότoση του νεοσύστατου Συoyoυ Εστίοσης κοφέ και Δοσκέδοoης
Πuoγopeίου , για τn οppύμoa xpou xεpσοίος ζνης Aμένος nuθεyoρείou nou 660mκε στη δηpοστητα.
Kοnd κpατο n oίtnoη κα η oτολhογή npoτόσεων κής 10μου rργου τoντοu, και ονοφέρει όu στκ
6o μηοpέοει νο έχει μο μεγοnύτεpη oεoν στε να
ην Εκνο του χοού, .
enoες μεΛnοντικές onayές νο onouv τmν βωoμ0- της κεροαίς νης nuένα nυβαγορείρυ στο όμερο της δεν 6έhει νο κρυνει ή να βρέεται ουτό Ενα
κοm nopατήpηon όουν βλέηουν στο τουριστικό nρόεδρος του συnoyou Γpnyopoς Endyος ο onoίος διαθέτουν τmν nonuτέλεo των μεγάλων εοuτερκν
μέλον είvοι όυ 6εv μηοpeί να μείνει η κατόστοon tnionς ανοφέρθnt στην npoonoθεια , εδ και ένα οθουον. Το καpικό φονομενο έχoυν nntον onno
ως έχε , αν και nonMd neavόν να το εrouμούoσν pόvo , να καταρτοeεί ενοα npότoon aλna και στους
nepoootερες όστατες μέρες με δυνατό opα nou
enatAοuν και κάηοες γέες εηpnoεις nou ξnn nnp κοθς ο, εrttprK εστoonς so κapε μοοίνουν τον κύτλο ερρον τους, Με την nopobo
μκροίνουν τον κύκno εorοoν τους, Με την nopoδo
Στο nnoioo tης νόμης thngouμε oδmon κai n oopo, εrειρηματν ότι xωpίς σκίαστρο δεν 00 στκ npotμnoες τoυ, avοφέρε ο cuoyος στην
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μόλυνση της κατόστοσης στη νηρό
του χωpου του ηpnv ΚΥΠ στην nλη
της Σάμου Εν ως ενέpγτo κνEίται
rpoς τmν οωστή κατεύθυνοη στε νο
. Οι ταμπέλες "ανδρικό" και "γυναικείο"
δεν έχουν θέση στα όνειρά μαςν
Ανυποχρητ . .
την εnaνοφορά της nonnς της Σάμου
στmv καvονκότητo , η τonκή κoνωνίο
τοpoκn στο Δημοτικό Ευμβουλιο του
Δήμου Ανατολής Σάμου να rpooanei
του χpου. εντούτος δεν ανοφέρετα
στην onoKnήρωon της μεntτης 000 κο Η Ευμορφίο Κωστάκη η 26χρονη Σομιεσoo oνοογος unoψήφια Masterof Mine, μλ0 στον δντή τoυ
στmν cnoκατόστοoη tou κpoυ γεyo .
-Σαμιακού Βήματος Μάνο Iτεφονοκη, γ το τo tης στον χρο του κρασιού , την αpκή τnς anoφoη οργονομός Δημοοος Υγεος ονοκοίωο τmν Τττορtη.
24 Μoεμβρίου, 7.108 νέες διαγνσες της νόοου , κo
95 νέους θανάτους οοθενν με cova . 19. Η Σάμος
. Η συνεια στη σελ5
npommeei το δήμερο Δευτέρος και Τρίτης με 14 κα
13 κρούσματα σντίστοοο Ano τmν αρχή της novonμίας
έχοuν καταγpoφεί συνολκό 17.612 νατο, eo0εvν .
Μετονοστευτικής noniτικής του Πανε .
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη
υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης
Σάμου κ.κ. Ευσέβιος
ano τη μονόδα ( 1,1 , εν το nοοστό θετικότητος
ότομα nnκίος 4 έως 18 ετν . Περίnou το 35% των νέων
61.5% είνο ονεβοοστο, ή μερκς εμβoδoμένο
Τnν Τετόρτη δηθnov 490 νέες εισαγωγές οοθένων
κάλυψης των κλν Μεο coia oνέpετο στο905 κα
των onλν κλνν νοσηλείος ο0θενν με κορωνοίο
στο 61 Στo Νoooομείο της Σάμου , έως την Τετάρtn
στο νοοοκομείa της xρος κα κυρίως της topος
EMΟδο Σύμφωνα με τον npoεδρο της ΠΟΕΔΗN,
Μοάn Γιαννάκο , μόνο στα νοοοομεία της Κεντρκής
27 Πέρα σno tην opχική οίoonon της npτης eno ροστείς μοί μος nuς έγγνε το nρτο pήμα nς και φής noτε noponκε η κα0οριστική onoφoon vα
nότε θυμοσοι να ξεκνο ουτό το γεμάτο οpoματα ακολουθήσες τον δρόμο της ononooύ :
Τον nevoτατο unoδέκav ο Σε Νnooc ο Σεβ ΜητponoΜtης Αδρο . μσικό τοξίδι στη ρα της ομrέλουβοσμτατηος Μπτρononίτης όμου νοunoneως κ Αμφoκος Δευθυντής | no toτε nou ouμdμαι τον εουτό μου , το κροοί μού h με το κρο εα κα Aiες ομφφoniς μως
Εν ήμουν τυεpή γιατί ndτα ηξερα όυ θα οσο
nowi τόοο το αμπέη ooo και τη δοδοoα του noπoν να anouδοου Χημείο στο ΕΚΠΑ καθς ήταν
neuatος των στοφυnv στην noho κεpoκνnn κάτι nou μου dpοoε nonu κα ntov aετκό με τmν
onoiωv ο 57.057 οφορούοoν την αναμηοική δόση
και ο 17.875 τmν rpτη δόoη του εμβοnίου. Αύtnon
κουμενκού ηoτpoρείου στην Α
ο εεoφo Επίonoς Ωρεν κ e
δοφορετικές tnoyeματικές διεξόδους σε nεp
muon noυ 00 όλnoο γνdpn . νμη tεhκo δεν
Οnoξa κο έτo tελενοντος το μκό , το κρo
ήταν μονοδρομος ,
ρετική κατεύθυνont
. Η συνέε στη σεA.9 έουμε έναν 6ύοκono κεμνα .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα