Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Καδημερινή οικονομική είδική ερnμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7530
Τιμή : 1.00Ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλ.: 23 10 952232 FAX: 2310 952233
Επίδομα
534 ευρ:
Νέοι δικαιούχοι
Κούρεμα χρεν
έως 80% σε δάνεια
και οφειλές προς Ταμεία
για την απozn
μίωση
ειδικού σκοπού
Διαγραφές, οφειλν
προς τις τράπεζες σε
ποσοστό έως 80% , παρήγαγε μέχρι την
φωνα με την εφημεαΚαθημερινή",
ρύθμιση ή και κούρεμαν χρεν προς το
Τετάρτη τις πρτες 36
προτάσεις ρύθμισης
Δημόσιο και εξόφληση οφειλν, κατόπιν της
των υπολοίπων σε χα
Οι δικαιούχοι θα πρέ - μηλές δόσεις έδωσαν
πει να υποβάλλουν
την "Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση εργαζόμενων
κατηγοριν: ξεναγν μηχανισμός παράγει
και τουριστικν συνοδν , οι οποίοι πλήτδιεξαγωγής των απαι.
ελέγχων ,
και οι ιδιτες θεσμικοί
πιστωτές ψήφισαν θετικά στις 24 εξ αυτν.
Στις υπόλοιπες 12 αιτήσεις , ο λόγος, της
απόρριψης ήταν ότι οι
εγγυητές των οφειλετν δεν παρείχαν πρόσβαση για τον έλεγχο
των οικονομικν στοι
χείων τους (π.χ. εισοαπό
καταθέσεις, επενδυτούμενων
οι πρτες εντάξεις
στον μηχανισμό εξωδι
καστικού
σμού .
συμβιβανέος
ειδικν
ρυθμίσεις χρεν με
μια αυτοματοποιημένη
διαδικασία που βασίζεται σε αλγόριθμο.
Ο μηχανισμός αυτός
παράγει , με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που βασίζεται σε
αλγόριθμο , ρυθμίσεις
χρεν για όσους οφει
λέτες πληρούν τις προυποθέσεις
εισοδήματος, περιουσίας και οφειλής.
Ο αλγόριθμος του
νέου μηχανισμού, σύμσημαντικά
1. Τριμελής οικογέ - ημένο αλγόριθμο πρόνεια από την Αττική με
συνολικές
τονται
λόγω των αρνητικν
ταση ρύθμισης οφεισυνέχεια στην 11
οφειλές λν ως εξής:
a) Για τις οφειλές
προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: δια γραφή άνω των 27.000
ευρ (δηλαδή ακού
ρεμαν των οφειλν
κατά 16%) και αποπληρωμή του υποπλοίπου
σε 35 έτη ( 420 δόσεις ) ,
με μηνιαία
δήματα,
Βαρύs φορολογαριασμός
8,3 δισ. ευρ για
νοικοκυριά και
επιχειρήσειs
μέχρι το τέλ0s
προς 5 τράπεζες (35%
στεγαστικά και 65%
τικά προϊόντα, ακίνητη καταναλωτικά δάνεια )
ληξιπρόθεσμες
οφειλές άνω
13.000 (240 ισβαση
ευρ προς τον eΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτηση
ρύθμισης και παρήχθη
από τον αυτοματοποι
περιουσία κ.λπ ) .
Σύμφωνα
υπουργείο Οικονομι
κν , ρυθμίστηκαν με
ταξύ άλλων οι εξής
υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριν:
του 2021
συνέχεια στην 10
Εγκρίθηκε
το ελληνικό
σχέδιο στήριξης
ΑΠΕ ύψους
Ο ΕURO
Ένα βαρύ φορολογικό
φορτίο ύψους 8,279 δι .
ευρ καλούνται να σηκ σουν το δίμηνο Νοεμ
βρίου-Δεκεμβρίου α
νοικοκυριά και οι επιχει.
ρήσεις με το υπουργείο
Οικονομικν να περιμέ νει να δει τις εισπράξεις
από φόρους και τέλη να
φθάνουν στο τέλος του
έτους στα 46,860 δισ.
ευρ από 38,581 δσ ευρ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9