Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974 )"
Αp φύλλου 6880-12.480.
0,50 ε
Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείον
Παρατείνεται έως
Ολοκληρθηκε η διαδικασία έγκρισης
προσωρινού αναδόχου Τεχνικού Συμβούλου
Οι αθλητές Frozen
Διαδικασίες
ωρίμανσης μελετν
ηλεκτρομηχανολογικν
εγκαταστάσεων οδικού
άξονα Δράμας Αμφίπολης
Peaks- Frozen
Τις 13 Δεκεμβρίου
για καθαρισμό
του Νέστου από
μπάζα & απορρίμματα
Lake 20 22, τρέχουν
η ηλεκτρονική
για φιλανθρωπικό
σκοπό
αυτοαπογραφή
Το ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε τις πρτες ρυθμίσεις οφειλν
<Κούρεμαν κατά 20% των οφειλν
4μελούς οικογένειας από τη Δράμα
και αποπληρωμή του χρέους σε 35 έτη
Μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού
Δηλσεις μηχανικν και εργοληπτν στον αΠTp)
Σε πρόβλημα στη συνέχιση έργων
εξελίσσονται οι ανατιμήσεις
σε οικοδομικά υλικά και όχι μόνο
ολοκλήρωση
των πρτων 24
Παυλίδης: Σοβαρό θέμα η στασιμότητα δημοσίων έργων
Βουγιουκλής: Ψηφίστηκαν οι πρτες αναθεωρήσεις στην Οδοποιία και θα
ακολουθήσουν και άλλες
λλν , στο πλαίσιο του
νέου εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν.4738/2020),
ανακοίνωσε xθες το
Υπουργείο Οικονομικν,
μετά την ολοκλήρωση
της σημερνής τηλεδιάσκεψης
Υπουργό Οικονομικν κ.
Χρήστο Σταϊκούρα με
τους αρμόδιους φορείς
του χρηματοπιστωτικού τομέα, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έτσ, αποδε .
κνυεται η αποτελεσματικότητα του νέου οφειλέτη, καθς προκύπτουν από έναν
εξωδικαστικού μηκανσμού στην αντιμε
τπιση του διωτικού χρόους νοκοκυρuν και επχερήσεων .
Στις ενδεικτικές ρυθμίσεις οφειλν βωσης, αξία περιουσίας κ.λπ. ) του οφε .
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, το
υπουργείο Οικονομεκν μεταξύ άλλων εγγυητν του . Με τον τράπο αυπό εξα
περιλαμβάνεται και η υπόθεση μας τε τραμελούς οικογένειας από τη ράμα με παρελθόντος, μεκνετα η γραφeοκρατία
συνολικές οφειλές άνω των 170.000 και-πρωτίστως-εισχύεται η δαφάνεια
ευρπρος δύο χρηματοδοτικούς φορείς και η αποτελεσματικότητα , δεδομένου
( στεγαστικά δάνεια ) και ληξπρόθεσμες ότι όλα τα κραήρια και οι προϋποθέσες
οφελές άνω των 13.000 ευρ προς την που προβλέπονται από τον νόμο , ελέ ΑΑΔΕ , η οποία υπέβαλε αίτηση ρύθμισης χονται και διασταυρνονται με αυτομακαι παρήχθη από τον αυτοματοποημένο τοποημένο τρόπο.
αλγόρθμο πρόταση ρύθμισης οφειλν
ως εξής
a ) για τς οφειλές προς τους χρηματο - λαμβάνου :
δοτικούς φορείς : διαγραφή άνω των
33.000 ευρ (δηλαδή , "κούρεμα των λν , η αποία μπορεί να ανέλθει:
οφείλν κατά 209% ) και αποπληρωμή σε
35 έτη (420 δόσες ) , με μηνιαία δόση 580 έως 95% επί των προσαυξήσεων των ληευρ και
Β) για τις οpειλές rpος την ΑΑΔΕ: αnοΤου Θανόση Πολυμένη
ENKOTΕΡΕΣ επιπτσεις
προκαλούν σε όλη τη χρα,
οι ανατιμήσεις σε όλους
τους τομείς. Μεγάλο ζήτημα
1 όμως ,
αυξήσεις των τμν στα οικοδοΗ μικά υλικά, με απστέλεσμα πολλά
από τα διάφορα έργα να πηγαί
νουν πίσω.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα
| στη Δράμα , η στασι.
μότητα του έργου της
αλλαγής του ελαστ κού τάπητα στο Δη.
μοτικό
Δράμας , καθς ο εργολάβος αδυκτεί να
προχωρήσει και ζήτησε μα εξάμηνη πa ράταση το !
Επίσης , η κατασκευή του Δημοτικού
Σχολείου Κ Nεuροκοπίου , το οποίο , μετά
από τον πρτο ανάδοχο που είχε δηλσει
αδυναμία να προχωρήσει το έργο , κανένας άλλος εργολάβος από όσους είχαν υπαβάλει προτάσεις, δεν δέχε - συγκυρία . Το θέμα έχει τεθεί στα Υπουργεία και στο
ται να το αναλάβει .
Επίσης , α ανατιμήσεις αυτές προκαλούν και καθυστε - υπάρχει περιθρο για ναγνει κάτν .
ρήσεις στην έναρξη του-eξοκονομ κατ' οίκον , καθς
η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αυξήσει τους συντελεsστές σοβαρό ζήτημα, αλλά αυτή την ρα η αγορά δεν είναι
για τα διάφορα υλικά , προκεμένου να μην υπάρξουν σε θέση να ελεγχθεί σ' αυτή τη φάση . Αυτή είναι η απάν
προβλήματα στη συνέχεια.
α αυξήσεις στην ενέργεια , αλλά και άλες οι ανατιμή- ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνιμο . Πιστεύω
σεις που έχουν γνει , αναγκάζουν τους εργολήπτες να ότι είναι κάτι προσωρνό .
διακόψουν έστω και για ένα διάστημα τις εργασίες,
καθς πλέον επί της ουσίας δεν μπορούν να συνεχ τη φάση οι τμές έχουν ξεφύγει και μοιραία συμπαρασύ
σουν, αφού αναγκαστικά θα έχουν οικονομική ζημιά
Ο.Πρωνός Τύπος- , μλησε χθες με τρεις ανθρπους φεύγει από τα δικά μας όρια, ούτε σε εθνικό επίπεδο.
που έχουν άμεση σχέση Πρόκειται για τον πρόεδρο της
Διοικούσας Επτροπής του Τμήματος Ανατολικής Μακε - κόσμο και πολλοί συνάδελφοι έχουν ανοιχτά έργα τα
δονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤEΕ AM οποία δεν μπορούω να προχωρήσουν- .
κ. Απόστολο Παιλίδη , τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Παράσχου Προβλήματα σε διάφορα έργο
Επτροπής Δράμας του ΤΕΕ AM , καθς και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληττν Ν. Δράμας κ. Κστα μαρχιακής Επτρατής Δράμας του ΤEE Αναταλικής Μa
Βουγιουκλή.
Παυίδης: Πολύ σοβαρό ζήτημα .
eέσαμε το ήτημα στον πρόδρο της Διοκούσας Επ το Υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν, να προχωρήτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονας κ . Παυλίδης, ο
οποίος σημείωσε ότιατο ζήτημα με τις ανατιμήσεις είναι δηματρασίες των έργων .
αρκετά σοβαρό. Παρ όλα αυτά δεν έχουμε αυτή τη
στιγμή κάτ συγκεκριμένο ως προς αυτά
Αυτός βέβαα είναι και ένας λόγος για τον ατοίο δεν
έχει προχωρήσει ακόμα το εξακονομ, καθς προσπα- περισσότερους κάποια και όλες οι Τμές έχουν ανέβει
θούν να βρουν έναν τρόπο για την αναδιάρθρωση του στα ικά, υπάρχει πρόβλημα.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π..
δημουργηθεί και στις
πληρωμή σε 35 έτη (420 δόσες ) , με μηναία δόση 67 ευρ .
Οι συγκεκρμένες ρυθμίσεις είαι βσμες , ρεαλιστικές και δίκαιες γα τον
ειδικό αυτοματοποιημένο αλγόριθμο , ο
οποίος λαμβάνει υπόψη τα οκονομικά
δεδομένα ( σοδα, είλογες δαπάνες διαΣτάδιο
λέτη , των συνοφειλετν και των
λείφονται οιχειροίνητες διαδοκασίες του
Οκ Παυλίδης
Οκ. Παράσχου
προϋπαλογισμού του .
Οκκ Παυλίδης, σημείωσε ακόμα ότι πρόκεται για μια
Οκ Βουγουκλής
Οι ρυθμίσεις που παράγονται από την
ηλεκτρονιή πλατφόρμα δύναται να περι
a Μερική διαγραφή (κούρεμα) οφε .
Ανάπτυξης και στο Οικονομικν , αλλά προς στιγμή δεν
. έως 75% επί της βασκής οφελής , κι
Επανέλαβε επίσης ο κ . Παυλίδης ότι eνaι πάρα παλύ
ξιπρόθεσμων οgειλν προς το Δημόσιο
( AΑΔΕ και -ΕΦΚΑ)
τηση από το Υπ. Ανάπτυξης,, και τόνισε: Aισιοδοξούμε
Έχει να κάνει βέβαια και με την ενέργεια , που σ αυτή
ρουν και όλες τις παραγωγκκές διαδικασίες Καιαυτό ξε ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Καταλήγοντας , σημείωσε ότι απασχολεί πάρα πολύ
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Σε δηλσεις στον-Πρωνό Τίπο, ο πρόεδρος της Νο
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
κεδονίας κ Παράσχου , σημεινει ότι υπάρχει ένα
πανελλαδικό αίτημα από όλους τους εργολάβους προς
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
σει στην αναμόρφωση των τμν με τις οπαίες γίνονται
Μέχρι στγμής πάντως νομίζω ότι δεν υπάρχει μια θε
τοκή απάντηση. Το πρόβλημα είναι ότι παλλά από αυτά
τα έργα έχουν δημοπρατηθεί πρw από έξι μήνες ή και
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 224 23
email: iatdiagn osi @gmail. com
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1ς 0ΡΟΦΟΣ
ΠΡΩΝΟΣ
TUΠΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα