Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
27Νοεμβρίου 2021
Ιακβου μεγαλομ. το0 Πέρσου. Δαμασκηνο μητροπολίτου
Σελήνης Τελ. Τέταρτο Ι Άνατολή ήλίου 7.18'- Δύσις ήλίου 5.07
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 20.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές. Θερμοκρασία έως 17.
Άριθμ. φύλ . 42123
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ
Ή μετάλλαξις νικά τό έμβόλιο, βυθίζει
τό Χρηματιστήριο καί κλείνει τά σύνορα
Τόπρτο περιστατικό άνχνεύθηκε στό Βέλγιο-Έτί ποδός οί φαρμακευτικές έταιρείες-Αύστηρά μέτρα καί στήν Ελλάδα
θεϊ ταχύτερα άπό τήν Δέλτα θά μπορούσε νά
άποτελέσει σοβαρή πρόκληση, καθς πολΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ συναγερμός έχει σημά - ταξιδιωτν άπό χρες τής Νοτίου Αφρικής
Οπου έχουν έντοπισθεϊ κρούσματα τής με ταλλάξεως , στήν Ελλάδα . "Έτσι, οί ταξιδιτες άπό την Νότιο Αφρική , τό Λεσότο,
την Μποτσουάνα, τηνν Ζιμπάμπουε, τήν Να μίμπια καί τό 'Εσουατίνι θά μπορούν να ταξιδεύουν στήν Ελλάδα μόνο γιά σοβαρούς λόγους και έφ' δσον έχουν έξασφαλίσει είδι κή άδεια . Θά πρέπει νά είναι έμβολιασμένοι
νει γιά την νέα μετάλλαξη που άνεκαλύφθη
στήν Μποτσουάνα και ή όποία ένδέχεται νά
είναι πιό άνθεκτική στά έμβόλια . Τόγενικτερο κλίμα άνησυχίας είχε άμεσο άντίκτυποστίς διεθνείς άγορές και στό Χρηματιστήριο Αθηνν , πού κατέγραψε μεγάλες άπλειες, ένή ΕΕ έσπευσε νά άνακοινσει ότι
θά βάλει φρένο σέ όλες τίς άφίξεις άπό την
Νότιο Αφρική , Ήδη έκφράζονται φόβοιγια
πλήγμα στίς προσπάθειες άνακάμψεως λόγω έπαναφοράς τν λοχντάουν (λεπτομέρει .
eς σελ. 2 ) . Αύστηρά μέτρα προστασίας έλήφθησαν καί στήν Ελλάδα.
στε νά γίνει έκ νέου 1χνηλάτησις . Αύτό
πού άνησυχεί πρωτίστως τούς έπιστήμονες
είναι ότι ή ξαφνική μετάλλαξις του ίού μπο- λές χρες διανύουν ήδη τότέταρτο κύμα τής
ρεί νά καταστήσει παρωχημένο τόν έμβο - πανδημίας. Βρεταννοί έρευνητές , μέ έπί κελιασμό και ένγένει τήν παγκόσμια άντίδρα - φαλής τόν ίολόγο δρα Τόμ Πίκοκ του Κολση στήν πανδημία . Ο Τούλιο ντέ Ολιβέιρα , λεγίου Imperal του Λονδίνου , έξέφρασαν ( τής Νοτίου Αφρικής ) πού δ Παγκόσμιος
διευθυντής του Κέντρου Επιδημιολογικής τήν άνησυχίατους μήπως ή νέα παραλλαγή ΟργανισμόςΥγείας άποκαλείΠαραλλαγή
Bήτων "Εφτασε δηλαδή μέσα σέ 14 ήμέρες
στό ποσοστό έπικρατήσεως για τό όποιο ή
παγκοσμίως έπικρατούσα πρός τό παρόν Πα ραλλαγή Δέλτα είχε χρειασθεί 14 έβδομάδες
ή σχεδόν 100 ήμέρες . Στό ίδιο χρονικό διάστημα τν 14 έβδομάδων τό τοπικό στέλεχος
(Βήτα) είχε άνέλθει όριακς μόνο πάνω άπό
τό 50% τν κρουσμάτων στήν Νότιο Αφρική.
Έπισημαίνεται έπίσης δτι τό ποσοστό έμβολιασμένων στήν Νότιο Αφρική άνέρχεται
χος έπιασε τό 1% τν νέων κρουσμάτων πού
άνιχνεύθηκαν στήν χρα, έκτοξεύτηκε μέσα
σέ δύο έβδομάδες στό 90% τν κρουσμάτων,
έπικρατντας δλοκληρωτικά τν άλλων στε λεχν , μεταξύ τν όποίων και τού έγχωρίου
έπεκταθεί και πυροδοτήσει νέα κύματα της
Αντιμετωπίσεως και Καινοτομίας στην Νό.
τιο Άφρική, δήλωσε ότι ή έν λόγφ παραλ- πανδημίας, πού μάλιστα θά διαφεύγουν άπό
τις άμυνες του όργανισμού .
ως μέ άρνητικό άποτέλεσμα:"Ενα πρίν ταξι .
δεύσουν , ένα μέ τήν άφιξή τους στήν Ελλάδακαί ένα έν θά εύρίσκονται σέ δεκαήμερη
καραντίνα . Παράλληλα, άναμένεται νά έπανελεγχθούν όλα τάθετικά δείγματα PCR τού
δρίασε χθές έκτάκτως μετά τάνέα δεδομένα τελευταίου δεκαπενθημέρου, προκειμένου
νά διαπιστωθεί άν ύπήρχε μεταξύ αύτν κά ποιο τής μεταλλάξεως τής Μποτσουάνας,
και να ύποβληθούν σέ τριπλό PCR, βεβαί - λαγή ήταν ή αίτία περίπου του 90% τν περίπου 1.100 κρουσμάτων ίού πού κατεγρά
φησαν τήν Τετάρτη στήν έπαρχία Γκάουτενγκ. Τό βασικό έρτημα πού πρέπει νά
άπαντηθεί είναι ποιά άκφιβος είναι ή έτίδρασις [τής παραλλαγής] στά έμβόλιων προσέθε σεΌπως διαμηνύουν οί έπιστήμονες , όποια
δήτοτε νέα παραλλαγή πού είναι είς θέσιν
να ξεφύγεν άπό τά έμβόλια ή να έξαπλω-κ
Πάντως ή έπικράτησις του νέου άφρικανικού στελέχους του κορωνοϊού είναι σαρωτική στήν Νότιο Αφρική και άνησυχεί ίδιαίτερα τούς έπιστήμονες έξαίτίας τής μετα
δοτικότητός του και τν πολυάριθμων μεταλλάξεν του . Σέ σχετικό γράφημα πού
δημοσίευσαν οίι "Financial Times" φαίνεται
καθαρά δτι άπό τήν ήμέρα πού τό νέο στέλεΗΕπιτροπή Εμπειρογνωμόνων συνεγια την πανδημία και άπεφάσισε νά γίνουν
πολύ αύστηρές οί προϋποθέσεις γιά είσοδο
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΣΤΙΣ 05/12
του Μανλη Κοττάκη
Η Μοody's φοβάται
ότι θά μειωθεϊ
ήζήτησις γιά τό
έλληνικό χρέος
Η άμετρος Άριστερά
ΕΣΤΙΑ
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ!
Ίουστινιανό άπό τά βιβλία και άντέδρασε ύποτονικά στήν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σέ τέμενος ) ,
ΟΠΩΣ έξελίσσεται ή ύπόθεσις του Μετρό Θεσσαλονίκης", καθίσταται έντέλει κεντρικό πολιτικό θέμα. Από τήν έκβαση το0 όποίου θά έξέλθει βαρύ - θέλω νά έρωτήσω . Σέβεται ή Αριστερά τίς άποφάτατα τραυματισμένη ή Άριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και ή σεις τηής έλληνικής δικαιοσύνης, οι όποιες μέ βά όμάς Μπουτάρη, καί μάλιστα σέ ένα πεδίο άξιων τήν ση τό Σύνταγμα έκδίδονται στό όνομα του έλληνιάποκλεισπικότητα τού όποίου διεκδικε ή τάχα προοδευτική παράταξη: κράτος δικαίου, δημοκρατία και λίου Επικρατείας είχε έκδοθεί μέ μία ψήφο κατά
άτομικές έλευθερίες άπό τήν μία . Δημόσιο συμφέ - της άπόσπασης των άρχαίων , θά τήν είχαν κάνει σηρον, ίδιωτικό συμφέρον καί κοινωνική πολιτική, άπό μαία , ναί ή όΧ, παρά τήν όριακότητά της; Τρα , γιατί
τήν άλλη. Δέν είναι τυχαϊο ότι οί άποκαλύψεις μας , τήν άμφισβητούν μέ σπασμωδικές προσφυγές καότι τό Δημόσιο θά καταθέσει άγωγές κατά των πολιτν πού μπλοκάρουν τό έργο τό όποιο κινδυνεύει τηση των άποφάσεων τής δικαιοσύνης είναι βόμβα
νά τιναχθεϊ στόν άέρα, προκάλεσαν όξύτατη πολιτική άντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργο0 Υποδομων Καί σέ αύτό τό ζήτημα άρχης ή Αριστερά είναι βαρύΚστα Καραμανλή και του ΣΥΡΙΖΑ προχθές στήν τατα έκτεθειμένη μέχρι στιγμής. Αύτό είναι τό ένα .
Βουλή . Ούτε πς ό Βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μέ τό κράτος δικαίου δέν παίζουμε.
Καιρίδης καταφέρθηκε κατά πάντων όσοι έμποδίζουν τό έργο μεταχειριζόμενος τήν λέξη "μαφία,
Ή κατοχική
προπαγάνδα
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ για τούς όποίους δέν
προχρησε είς άναβάθμισιν τής πιστοληπτικής ίκανότητος τής Ελλάδος διευκρίνισε ή Moody's. Σένέα έκθεσή του, δ
οίκος άξιολογήσεως άναφέρει ότι ή πε ραιτέρω πρόοδος στίς μεταρρυθμίσεις
οι όποίες θά ένισχύσουν έπενδύσεις καί
άνάπτυξη, ή ταχεία μείωσις του δείκτου
χρέους και ή όμαλοποίησις του τραπεζ
κού κλάδου, άποτελοϋν τούς παράγοντες
έκείνους πού θά κσημάνουν τήν άναβάθμιση άπό τό τρέχον Βa3 μέ σταθερές
προοπτικές . Εάν ή περαιτέρω πρόοδος
στίς μεταρρυθμίσεις φέρει χειροπιαστά
Έλληνες δημοσιογράφοι καί έκδόται
στήν ύπηρεσία τν Ναζί.
Εεπουλημένες πέννες πού λιβάνιζαν
τόν Χίτλερ καί πλούτισαν τήν περίοδο
πού ό λαός μας πέθαινε άπό τήν πενα
κου λαο0; Ναί ή όχ; Εάν ή άπόφαση το0 ΣυμβουΗ ΚΑΤΧΙΚΗ
ΠΡΟΠΝΙΑΝΔΑ
ΕΣΤΙΚ
τά ύπουργικν κανονιστικν πράξεων ; Η άμφισβήστά θεμέλια της άντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Ατοχτήστε
τό 70 CD
Υπό Τήν διύθυνον τνι Viadintr 0olkhmaa & Ltonard Bernstata
ΒEΕTHOYEN
Πάμε τρα στό άλλο. Οί προσφυγές καί τά άσφαλιστικά μέτρα κατά άποφάσεων του Υπουργείου
Το ζήτημα άποκτα κεντρικό πολιτικό ένδιαφέ - Πολιτισμού για τήν άπόσπαση των άρχαίων έχουν
ρον, γιατί μέσω του μετρό , κόμματα και πολιτικοί μέχρι σήμερα κοστίσει έκατομμύρια εύρ στόν
μας δείχνουν έμπράκτως πως άντιλαμβάνονται τίς προύπολογισμό . Το κόστος άπόσπασης έχει φθάLEBENDARY RECORDINGS
Συνέχεια στήν σελ . 2
έννοιες κδημοκρατίαν, "κράτος δικαίου , αδημόσιο συμφέρον . Αφο0 ύπενθυμίσω ότι είναι τούλάχιστον όξύμωρο νά ύπερασπίζεται τό βυζαντινό πα
σει τά 176 έκατομμύρια εύρ. Ή άνάδοχος έται ρεία έχει κερδίσει σέ διαιτησίες έξαίτίας καθυστερήσεων άλλα 200 έκατομμύρια εύρ . Άν καθυστεΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ρελθόν της πόλεως ό ΣΥΡΙΖΑ καί ό τέως Δή μαρχος , ρήσει και άλλο τόν Απρίλιο τό έργο , θά κερδίσει
όταν έπανειλημμένως έχουν δείξει στό παρελθόν άλλα 20 έκατομμύρια εύρ. Φθάνουμε κοντά στό
Συνέχεια στήν σελ. 3
Έναέριο ύπερόπλο
άποκτά ή Ελλάς γιά τί
φυσικές καταστροφές αλ.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ότι τό άποστρέφονται (ή Αριστερά άφαίρεσε τόν
. Μπορεϊ νά
είναι οί έπόμενες παντόφλες
σας, αύτές τής
φωτογραφίας; Σέ σχήμα
άρματος μάχης.
Τiger; Πάντς
τό βρεταννικό
Μουσείο ΆρμάΈντυπωσιακός ό στολισμός
Φρένο στίς καταθέσεις
Έπιβράδυνσις νέων δανείων
του κέντρου τν Αθηνν
(σελ. 3 )
Η ΕΙΣΤΡΟΦΗ τής οίκονομίας σέκανονικότητα καί
οί ηύξημένες ύποχρεσεις νοικοκυριν και έπιχειρήσεων έθεσαν φρένο στήην αύξηση τν καταθέσεων
τν προηγουμένων μηνν . Οί καταθέσεις του ίδιωτι κού τομέως ηύξήθησαν μόλις 11 έκατ . εύρ τόν Οκτβριο, έναντι αύξήσεως κατά 441 έκατ. εύρ τόν προηγούμενο μήνα , έν οί καταθέσεις τν έπιχειρήσεων
περιορίσθηκαν κατά 454 έκατ. εύρ έναντι μεισεως
Συνέχεια στήν σελ. 2
των στό Μπόβιγκτον τής Άγγλίας διαθέτει άπό τό πωλητήριό
του και τς διαφημίζει καί στό διαδίκτυο γιά αύτους
που Τις θέλουν, άλλά είναι μακρυά άπό τήν νότιο
Άγγλία όπου εύρίσκεται τό Μουσείο . Μάς ένημερνουν μάλιστα ότι οί χειμωνιάτικες αύτές παντό
φλες διατίθενται καί σέμοντέλο άρματος Sherman .
Η Ιστορία
στό μικροσκόπιο.
Έλλάς , Γαλλία,
Τουρκία: Συμμαχίες
καί παρασπονδίες
. Πολέμησε μέ όλες Τις πλευρές κατά Τόν Β Πακόσμιο Πόλεμο, άλλά έν τέλει έπέλεξε νά μείνει στήν
Άμερική , όπου έξεμέτρησε τίς ήμέρες του . Ο Κορεάτης Yang Kyoungiong , στά 18 του, έπιστρατεύτηκε άτπό τόν Αύτοκρατορικό Ίαπωνικό Στρατό και πολέμησε έναντίον τν σοβιετικν δυνάμε
ων στήν μάχη του Χαλχίν Γκόλ ΤΟ 1939. Εκεΐ συνε λήφθη άπό τους Σοβιετικούς καί πολέμησε γιά την
Σοβιετική Ένωση έναντίον τν Υερμανικν δυνάμεων στήν 3η μάχη τού Χαρκόβου Τό 1943. Συνελήφθη καί άπό τους Γερμανούς καιί έστάλη νά ύπερασπισθεί τις γερμανικές άμυνες στήν Νορμανδία.
Μετά τήν συμμαχική άπόβαση τό 1944 συνελήφθη
γιά Τελευταία φορά άπό τις άμερικανικές δυνάμεις .
Δέν ύπηρέτησε στόν άμερικανικό Στρατό, άλλά τό
1947 πήρε άμερικανική ύπηκοότητα και έζησε στό
Τλλινόις μέχρι τό τέλος Τής ζωής του
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
του Τίτου Το. Άθανασιάδη*
Aςμήν γυρίσουν τά Νοσοκομεία στίς ραeς ήμέρεφ.
oίκηση . Γνωστή είναι και ή
Επιθυμία τού πρωθυπουργού νά συνχισθί ή έν λόγφ
προσπάθεια και νά άλλάξει όχι μόνο παγιθηκε , άλλά
ριζικά ό Τρόπος λειτουργίας και κατέστη άκόμη Τό άναΤου μέχρι πρό Τνος δυσκίνη
του καί άναποτελεσματικού
λία, σέ έναν τόσο εναίσθητο
τομέα , δπως αύτός τής δη
μοσίας Υγείας , θά έπρεπε,
κατ' άρχά , νά προηγείται
δλων ή άξιοκρατία και ή
ποτελεσματικό και άγκυλω - διαφάνεια . Κοντολογίς , θά
τικό τό σύστημα έπιλογής πρέπει νά προκηρύσσεται
διαγωνισμός , νά ύποβάλΕΥΧΗ όλων των Ελλήνων , τον μή διαπνεομένων άπό τήν ίδεολογία του
μαρξιστικού διεθνισμου, είναι ή έλληνογαλλική συμμαχία , πού έξαγγέλθηκε πρόσφατα , νά άποκτήσει μονιμότητα , μέχρι τήν δημιουργία ένιαίου
εύρωπαϊκο0 στρατο καί νά άποφευχθούν έτσι δυσάρεστα άτοπήματα
του παρελθόντος πού όδήγησαν σέ
ρήξη τίς συμμαχικές σχέσεις των δύο
κτόσος δάν 1os στάθηκε πολύ πό ίσχυρός άπό δεκoτs όλόκληρε, κατά Τiς δποίε
Ή πανδημία του κορω
νοϊού πρέπει νά άποτελέσει
εύκαιρία γιά έπανεξέτασηάπό τήν κυβέρνηση-Τού καθεσττος τού διορισμού τν
διοικήσεων στά Νοσοκομία
Είναι γεγονός ότι ή κβέρνηση προχρησε σέ μια σειρά κράτους μας , Καί Ιδού , πού
έκσυγχρονισμού καιί μεταρ
ρυθμίσεων στήν δημόσια δ τν διοικήσεων στά <ποάνοίγεται έμπρός του πεδίον
δόξης λαμπρόν , καθς ένας
λύ δύσκολο πλέον Κρατικά λονται οί ύποψηφιότητες ,
Συνόχεια σττήν συλ. 4
Νοσοκομεία. Χωρίς άμφιβοΣυνέχεια στήν σελ 7
Συνόχεια στήν σελ. 8
27-11-2021