Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ υν
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
26 Νοεμβοίου 2021
Άριθμ. φύλ . 42122
Έτος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Άλυπίου όσίου. Στυλιανού Παφλαγόνος
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές . Θερμοκρασία έως 15β.
Σελήνη 22 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.17 - Δύσις ήλίου 5.07
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΔYΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Ποιοί<δαγκνουν> τήν κοινή λογική
Μέ άφορμή τό έπεισόδιο στήν Νάουσα, την
άπαγόρευση προσβάσεως σέ άντιεμβολιαστή
καί τήν βιαία έπίθεση κατά καταστηματάρχου
Τού Μανλη Κοττάκη
Σύνταγμα . Δέν προπηλακίσαμε έαυτούς
και άλλήλους όμως. Νικήσαμε τόν πειρασμό της βίας και της διχόνοιας. Η Ελλάς
έζησε τήν τελευταία δωδεκαετία συγκλοδιαλύσει ή χρεωκοπία , και θά τά καταφέ - νιστικές στιγμές πού άνετα θά μπορούσαν
ρει ή πανδημία . Στήν χρεωκοπία οί όρια- νά την είχαν διχάσει. Πούάνετα ύπό άλλες
συνθήκες θά μπορούσαν νά τήν είχααν κόΤό δυστύχημα είναι ότι δέν διδαχθή- ήμερησία διάταξη. Δείτε έκτός άπό τίς τη θυστερημένου, έν όσοι τά ύποστήριζαν
αλογικοί καί πεφωτισμένον. Ο άντιμνη- καμε τίποτε άπό τήν περιπέτειά μας. Καί
μονιακός λόγος 8θεωρείτο άπό την κυρίαρχη ψευτοελίτ άποσυνάγωγος , έν όποιος
τολμούσε νά τόν άρθρσει δεχόταν δημόσιο λιθοβολισμό άπό τά κανάλια της διαπλοκής και της λογικής. Γιά νά έρχονται
ΑΥΤΟ πού συμβαίνει είναι άπίστευτο!
Δέν κατάφερε να μας διχάσει και νά μας
λεοράσεις και τά πρόσωπα . Οί συγγραφείς ,
οί ήθοποιοί, οί διανοούμενοι, οί οίκονομολόγοι καί οί πολιτικοί πού ήγήθηκαν του
στό πς θά όργαννεται στό μέλλονό δημόσιος διάλογος καί στό πς θά κέπικοινωνούν τά στρατόπεδα . Οί δύο απαρατάξεις μνημονιακού άγνος, ήγουνται τρα καί
στίς όποιες έχουμε χωριστείν όπως δήλωσε χθές ό Μητροπολίτης Φλρινας Θεό- Ό,τι άκαταλληλότερο.Ο,τι άπεχθέστερο.
κλητος. Δείτε σήμερα τούς τηλεοπτικούς Ο,τι άποκρουστικότερο.Όποιος τολμήσει
σταθμούς Μέ τούς ίδιους παρουσιαστές νά πεί λέξη διαφορετική άπό την κυρίαρπού κξυλοκοπούσανν άπό άέρος τόν κό σμο πού διαφωνούσε μέ τά μνημόνια-νομίζουν δτι τούς ξέπλυνε ό χρόνος και ή λησμονιά γι αυτό κουνάνε ξανά τό δάκτυλομέ τούς ίδιους κπροπηλακίζουνν καί σήμερα τούς άντιεμβολιαστές.Όσοbullyng υπή του Νίκου Χατζηνικολάου στό Star τότου έμβολιαστικού μπλόκ. Οί ίδιοι άκριβς:
κές στιγμές που δέν άντέχαμε δ ένας τον
άλλο ήταν πολλές . Στίς ούρές των ΑTMS
για τά 60 εύρ ήμερησίως κοιτούσαμε δ
ένας τόν άλλο μέ μισό μάτι . Δέν ήρθαμε
στά χέρια όμως. Υπήρχε αίσθηση συλλογικής μοίρας. Στά capital controls στεκόμα
σταν στά σουπερ μάρκετ ό ένας δίπλα στόν
άλλο μπροστά στά ράφια μέ τά είδη πρ της άνάγκης. Και άντί να γίνουμε άπό δύο
χωριά χωριάτες μουρμουρίζαμε ψιθυριστά
ντροπιασμένοι κτά χάλια μας Στό δημοΨήφισμα πήγαμε μέ τό ίδιο μετρό στίς συγκεντρσεις του ναύν και του κόχυ στό
ψει στά δυό. Νά τήν είχαν διαμελίσει . Εμα- σήμερα έντεκα χρόνια μετά όλοι οι δήμιστε όμως έμπειρος λαός και διαισθανθήκαμε τόν κίνδυνο . Μέ έμφυλίους, έθνικές
τραγωδίες , κινή ματα, πραξικοπή ματα , διαμελισμούς και άλλες καταστροφές στό
κπαλμαρέν μας , είχαμε και τήν παιδεία και
την μνήμη νά κάνουμε δ,τι έπρεπε γιά νά
ξεφύγουμε άπό τόν διχασμό . Το κέπίτευγ
μάν μας αύτό γίνεται άκόμη μεγαλύτερο άν
άναλογιστούμε ύπό ποίες συνθήκες έπετεύ
χθη. Οί πολίτες πού άντιμάχονταν τά μνημόνια θεωρούνταν <Ψεκασμένον και ακαοί μας μέ τήν ούρά υπό τά σκέλη, δένας πί
σω άπό τόν άλλον , μέ πρτους την Μέρ
κελ και τόν ύβριστή Ντάισσελμπλουμ, νά
άναγνωρίζουν ένοχα ότι κάπαίτησαν άπό
τούς "Ελληνες περισσότερα άπό δσο έπρεπε. Αλλά δέν έχουν καμμία πρόθεση νά τά
έπιστρέψουν. Γιά νά έρχεται ό Πρόεδρος ύπέστησαν οί άντιμνημονιακοί τόσο ύφί
Όμπάμα στό βιβλίο του νά ξεσκεπάζει τίς
άντιλαϊκές, χάριν τν τραπεζν , πολιτικές
τής εύρωπαϊκής πολιτικής ήγεσίας
χη κέκτελείταυν συνοπτικς μέ δολοφονία
χαρακτήρος.
Δέν πάει έτσι. Έχω διαφορετική άποψη , Στό δημοψήφισμα του 2015 ψήφισα
αναίν. Καί προσκεκλημένος σέ μιά έκποτε , παρόντος του νύν Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ς κοινοβουλευτικού
στανται καί οί άντιεμβολιαστές . Ο διδα κτισμός είς την νιοστή . Οι δολοφονίες χα
ρακτήρων , όπως του Αρη Σερβετάλη στήν
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Κστα Κόλμερ
ΣΤΙΣ 28/11
τό πρωτογενές
έλλειμμα
οί Βρεταννικές βάσεις στήν Κύπρο
ΕΣΤΙΑ
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Η ΑΥΞΗΣΙΣ των έσόδων άπό ΦΠΑ
άλλά και φόρο είσοδήματος και άκίνηταν τούς δύο βα σικούς παράγοντες πού στήριξαν τά φορολογικά έσοδα για τό διάστημα Ιανουάριος-Οκτβριος 2021 , βάσει τν τελικν στοιχείων του δημοσιοποίησε τό
'Υπουργείο Οίκονομικν . Τά φορολογι κά έσοδα έφθασαν στό έπίπεδο τν 38,5
δισ . εύρ , έμφανίζοντας αύξηση 0,4%
έναντι τού στόχου , ένω κατά τήν διάρκεια του Οκτωβρίου ήταν ηύξημένα κατά 3,5% έναντι τού στόχου και διεμορφ θησαν στά 4,9 δισ. εύρ. Συμφνως πρός
τά στοιχεία έκτελέσεως του κρατικού
προϋπολογισμού , σέ τροποποιημένη
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η ΚΗΡΥΞΗ της πλήρους άνεξαρτησίας της νήσου ται μέ μνησίκακα αίσθήματα τά όσα έχει ύποφέΜπαρμπέηντος άπό τό Βρεταννικό στέμμα, έπειτα ρει άπό τήν Αγγλική ίσχυρογνωμοσύνη, άδιαλλαάπό 400 χρόνια που άφίχθησαν οί Έγγλέζοι στήν ξία καιί ύστεροβουλία. Όταν τά Μπαρμπέηντος κόΚαραϊβική, προξενεί αίσθήματα θλίψεως στόν Κυ- βουν καί τόν τελευταίο δεσμό μέ την Βρεταννία,
πριωτισμό, πού άκόμα στερείται του δικαιματος γιατί ή Εύρωπαϊκή Κύπρος πρέπει νά διατηρεϊ ξ τής Αυτοδιαθέσεως , υποκείμενος στίς διαβόητες νες κυρίαρχες βάσεις στό έδαφός της ; Το ίδιο
αέγγυήσειςν που έδωσαν τό πρόσχημα στήν Τουρ- ίσχύει καί γιά τό Ίσπανικό Γιβραλτάρ.
κική είσβολή του 1974.
Είναι πρός τιμήν της βασιλίσσης Έλισάβετ πού κράτες ότι σήμεερα οί τεχνολογικές συνθήκες διεστή μακρά θητεία , ς άνωτάτου άρχοντος τής Με - ξαγωγής του πολέμου έχουν άκυρσει τήν γεωπογάλης Βρεταννίας , την άπήλλαξε των άποικιν-λιτική σημασία των βάσεων . Στήν Κύπρο οί αστεπλήν έλαχίστων-καί άνεγνρισε τήν έλευθερία ρού μενοι βάσεως- Βρεταννοί στρατιωτικοί περιοτων κατοίκων τους , έστω κι άν έτσι ή χρα της έγι- ρίζονται σέ Τουρισμό.
νε μικρή κατά τήν βασιλεία της . Δύει όμως χωρίς
δικαίωση του Κυπριακου λαου.
Ποιοί πρόδωσαν
τήν πατρίδα
στους Γερμανούς
γιά χρήματα &έξουσία!
της περιουσίας άπετέ
, Όλα τά όνόματα καί τά παρασκήνια μίας
σοτενής tοχής ού χονται τρα στό φς!
ΓΑΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
1ΟΥ ΔΟΣΙΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δέν μπορουν νά καταλάβουν οί πρην άποικιοΠΕΟΑΜΤΙΚΑ ΤΗE ΚΑΤΟΧΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Αποκτήστε το δο CD
Υπό τήν διεύθυνοιν τού Churies Munch & Selji Omwa
& μέτήν όρχήστρα Βoston Symphony Oιrhestm
Κατά δεύτερον , ένω τά Μπαρμέηντος έχουν
187.000 χλμ' ΑΟΖ έξής 70.000 για ύπεράκτια έκμεΒΕETHOVEN
Η Βρεταννία παραμένει ύπόλογος έναντι τής τάλλευση (φυσικού άερίου) , ή Κύπρος ύφίσταται
Κυπριακής Δημοκρατίας καί δέν είχε μέχρι τουδε συνεχς τίς άπειλές τής Τουρκίας , μή τυχόν άξιοτό θάρρος νά άπαλλάξει τήν Μεγαλόνησο απο τη ποιήσει τήν ΑΟΖ. Μόλις τρα έμφανίζεται ή πιθαταπεινωτική παρουσία τν δύο <κυριάρχων βάσεωνw στό Άκρωτήρι και Δεκέλεια , τίς όπΟϊες έΕα-νοτης μιας γεωτρήσεως στήν Μεσόγειο θάλασσα
σφάλισε έκβιάζοντας τόν Άρχιεπίσκοπον Μακάριο,
νά ύπογράψει τίς συμφωνίες της Ζυρίχης στό ΛάνγκαστερΧάους τού Λονδίνου τό 1959.
LEGENOARY RECOROINGS
υπό τήν ΕΞΟΝ-Μόμπιλ.
Λούξ Έξηγόρασε
τό 42,34% τηής Δίρφυς
Τρίτον και στουδαιότερον: ή Κύπρος ύφίστα
ται άλλοίωση του πληθυσμού της μέ τόν έποικιΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ο Κυπριακός λαός παρατηρντας τήν έκτοτε σμο Τουρκων έξ Ανατολίας στά κατεχόμενα άπό
πολιτεία του Φόρεη... "Οφφις, μέ τά διάφορα δι
αλυτικά του κράτους σχέδια Χάν και Κόφι Αννάν , κύπριοι (Τ/Κ) του 1960 έχουν φθάσει τίς 147.000
περί δηθεν συνενσεως της Κύπρου, άναλογίζεΈκδήλωσις της Σχολής
Εύελπίδων γιά τήν Επανάσταση
του 1821 στήν Αϊγινα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
τόν Τουρκικό στρατό έδάφη . Οί 104.000 ΤουρκοΣυνέχεια στήν σελ. 3
( σελ. 7)
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕ
<Σανίδα σωτηρίας> 10 δισ.
στήν Τουρκία άπό τά Εμιράτα
Έλληνικό μουσικό άλμπουμ
μέχρήση τεχνητής
νοημοσύνης
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ο Αύτή ή διαδήλωσις ήταν ίδιαίτερη . Συμμετείχαν και άλογα, μια και έπρόκει το γιά διαμαρτυρία Τν έργαζομένων στόν ίππόδρομο . Τούλά
χιστον δέν άναστάτωσαν τήν ζωή τν Άθηνν,
καθς συνεκεντρθησαν πολύ νωρίς τό πρωί καί
έκινήθησαν μέσα άπό δευτερεύοντες δρόμους πρός
τήν πλατεία Κολοκοτρνη όπου συνεκεντρθησαν. Διεμαρτυρήθησαν γιά τις φημολογούμενες
προθέσεις νά κλείσει ό ίππόδρομος Of Αθηναϊοι
πάντως είχαν τήν εύκαιρία νά θαυμάσουν έξι πανέμορφα άλογα τά ότποία άγνοούσαν προφανς
ότι κινδυνεύουν νά πέσουν στήν άνεργία . Δυ στυχς όμως είναι πολύ πιό εύκολο νά εύρεθούν
άγοραστές για αύτά, παρά νά εύρεθούν δουλειές
για τους άνθρπους πού θά μείνουν άνεργοι άν
κλείσει ό ίππόδρομος
ΤΗΝ ΩΡΑ πού ή Τουρκία βρίσκεται μιά άνάσα άπό
τό οίκονομκό κράχ, ό ντέ φάκτο ήγέτης τν Ηνωμέ
νων Αραβικν Εμιράτων, σείχης Μοχάμεντ μπίν Ζα
γέντ άλ-Ναχιάν, έπεσκέφθη τήν Τουρκία για πρτη
φορά ύστερα άπό σχεδόν 10 χρόνια και προσέφερε
ένα σωσίβιον 10 δισ. δολλαρίων . Σέ άνάρτηση πού
έκανε άργότερα στό Τvitter, ό Μοχάμεντ μπίν Ζα
γέντ άλ-Ναχιάν δήλωσε δτι οι έπαφές μέ τόν Τούρκο
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
τό πρτο έλληνικό μουσικό
άλμπουμ τό όποιο
συνδημιουργήθηκε μέ εύρεία
χρήση τεχνητής
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Ύβριδικοί πόλεμοι
Συνέχεια στήν σελ.5
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΖΟΥΜΕ στήν έποχή του σουρρεαλι σμου στήν πολιτική. Προπαντός στήν
πολιτική ρητορική.Όχι άπλά στήν ποί
ηση ή στή ζωγραφική , όπως ένοηματοδοτείτο τόν 20ό αίνα το μεταφρουδικό κίνη μα στήν τέχνη (surealism)
χωρίς λογικούς και αίσθητικούς ή ήθικούς περιορισμούς . Δηλαδή, μιά άτακτη τέχνη , μιά ρόκν έποχή , Άλλο έάν
σύν τφ χρόνω και ή ίδια ή σχολή του
ύπερρεαλισμού πλάθει δικούς της κα
νόνες έκφρασης στούς όποίους καί
ύπόκειται. Γεγονός πάντως παραμ νει ή άλήθεια πς ή πραγματικότητα υπερβαίνει κάθε φαντασία ( Γκαμπριέλ Γαρσία Μάρκες , Κολομβιανός
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνο
Όταν τό διαδίκτυο γίνεται θερμοκήπιο κινδύνων
. Η άρκούδα δέν συνήντησε τυχαία τήν έντυπωσιακή Laborghini σέ χρο σταθμεύσεως στήν
Σαουδική Άραβία . Ο ίδιοκτήτης τού πανάκριβου
αύτοκινήτου ήταν περίργoς νά δεί τί θά συνέβαινε
άνή άρκούδα τό έπιανε στά νύχια ης Ή άρκουδα προεκλήθη μέ ένα κόκκινο μπαλλάκι, στε νά
είσέλθει στό έσωτερικό του αύτοκινήτου και έπρα ξε τό αύτονόητο δημιουργντας τόν άπαραίτητο
χρο στε νά πάρει στά χέρια της ή γιά τήν άκρί βεια στά δόντια της τό άγαπημένο της παιγνίδι.
Έτοι έρριξε τήν δεξιά πόρτα του αύποκινήτου πρίν
ό ίδιοκτήτης , ό όποίος έδειχνε νά διασκεδάζει , τήν
άπομακρύνει .
Δέν γνωρίζω έάν ή ρύθ λευση γιά νά διαπιστωθεί
μιση περί τροποποιήσεως
του Νόμου περί διασποράς
Ψυυδν είδήσεων τήν όποία
έχει θέσει πρός διαβούλευση ή κβέρνηση είναι κάντισυνταγματική . Νομίζω δτι
oί πρός είσαγωγή πρός ψή
φιση άπό τήν Βουλή ρυθμίσεις τίθενται πρός διαβούπόσοι ξερόλες ή βαρεμένοι
δημοσιεύουν βρες , παλαβομάρε , άνερμάτιστες άπόΨεις, άλλά -υρίως- είδήσεις του είδους μού επαν .
ή κάκουσα νά τό λένε, ή, τό
χειρότερο άπό όλα , κείναι
άλήθεια , τό Εγρaψε κάποιος
στό ίντερνετ , δέν λέγεται!
δυνου , Του γελοίου άλλά καί
έάν άντίκεινται στό Σύνταγ - τής λογικής .
μα, άν έχουν νομικές άτέλεις και, έν κατακλείδι , γιά νά
έκφρασθούν όλες οί άπόψες
καί νά κριθούν, φυσικά Meταξύ μας, δμως , άγαπητοί,
αύτό που γίνεται μέ τό δ
αδίκτυο έχει ξεπεράσει πρό
πολλού τά δρια του έπικίνΔέν είχα άσχοληθεί μέ τό
σπόρ Τής πλοηγήσεως στά
άδυτα τν μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, όπως άποκαλέται-κατ εύφημισμόν, κα τά τήν άποψή μου , τό διαδίκτυο . Ασχολήθηκα , όμς
Τό τί διαβάζα κανείς καί τό
Συνέχαια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5