Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πε µ π τ η 25 Ν οε µ β ρ ι ο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3973 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - E-mail: [email protected] / www.epikairotitanews.gr & www.epikairotita.info

¸ñ÷ïíôáé ðëçñùìÝò
áíáäñïìéêþí óôïõò
óõíôáîéïý÷ïõò
-Óôéò 12.000 åêôéìþíôáé ïé äéêáéïý÷ïé
ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊÁÑÅËÁÓ

Äçì. Ôæáíáêüðïõëïò:
«ÁêÝöáëï åðß 9 ìÞíåò
ôï Íïóïêïìåßï Êáñäßôóáò

ãéá ÔåôÜñôç 24/11
êáé ÐÝìðôç 25/11

Ç êõâÝñíçóç áäñáíåß óôç óôÞñéîç ôçò
Õãåßáò, åðåíäýåé ìüíï óôçí åðéêïéíùíßá»

ÌéóÜäé ÷ïéñéíü...................................................... 2,99 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá................................................ 3,79 € ôï êéëü
Øá÷íü ÷ïéñéíü....................................................... 3,79 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü......................................................... 2,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò.................................................. 5,49 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôéá............................................... 2,29 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï............................................ 2,59 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï............................................................. 3,49 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ëïõêÜíéêï........................................... 2,99 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé øá÷íü................................................. 7,99 € ôï êéëü
ÅëéÜ ìå êüêêáëï ìüó÷ïõ....................................... 5,49 € ôï êéëü
ÓôÞèïò êïôüðïõëï................................................ 3,99 € ôï êéëü
ÓÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ
ÈÁ ÄÏÈÏÕÍ ÊÅÖÁËÁÊÉÁ ÁÑÍÉÓÉÁ ÄÙÑÏ

ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Ó Å Ë. 5

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ

ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

Äéåýèõíóç: Κουµουνδούρου 13 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Ó ÅË . 6

Ã. ÃåùñãáíôÜò:
Ôï 75% ôïõ åíÞëéêïõ
ðëçèõóìïý åßíáé
åìâïëéáóìÝíï - Äåí
÷ñåéÜæåôáé lockdown

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779

ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò

Ã. Êùôóüò:
«Êßíçôñá êáé ëýóåéò
áðü ôï Õðïõñãåßï
Ïéêïíïìéêþí»

Ó Å Ë. 6

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

Èåñáðáéíßò

ÓÅ Ë . 7

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏÃÉÁ É. ÓÏÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Ðñïúüíôá ÁêñÜôåéáò
ÐÜíåò
ÕðïóÝíôïíá
ÏõñïóõëëÝêôåò
ÁíáðçñéêÜ áìáîßäéá
ÍïóïêïìåéáêÜ ÊñåâÜôéá
Áåñïóôñþìáôá
Æþíåò - ÍÜñèçêåò

Ðéåóüìåôñá
Óôçèïóêüðéá
Ïîýìåôñá
Èåñìüìåôñá
Æõãïß

Ïîõãüíá
ÍåöåëïðïéçôÝò
ÓõìðõêíùôÝò ïîõãüíïõ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα