Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΠΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
25 Νοεμβρίου 2021
Απόδοσις των Είσοδίων . Αίκατερίνης της μεγαλομάρτυρος
Σελήνη 21ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.16-Δύσις ήλίου 5.08
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφσεις και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 13β.
Άριθμ . φύλ. 42121
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
ΟΙΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ <ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ TΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Αγωγή του Ελληνικου Δημοσίου κατά πολιτν
πού μπλοκάρουν τό Μετρό Θεσσαλονίκης
Στόν κάέραν τό έργο έάν δέν ύπάρξει λύσις έως τόν Μάρτιο του 2022
<ΕΦΙΑΛΤΗΣ τείνουν νά έξελιχθουν για άγωγές και να ζητήσει άποζημισεις άπό
την Κυβέρνηση, τούς φορείς τής Θεσσα λονίκης άλλά κυρίως γιά τούς χιλιάδες κα τοίκους τής πόλεως οί άπανωτές προσφυγές μιας συγκεκριμένης δμάδος πολιτν
πού ζητούν νά σταματήσει ή άπόσπασις
τν βυζαντινν άρχαιοτήτων άπό τούς ύπό
κατασκευήν σταθμούς του Μετρό. Πίσω
άπό την δικαστική διαμάχη κρύβονται άτομα πού πρόσκεινται σέ κορυφαίο παράγο- γιά θέματα 'Ύποδομν Κστα Καραγιάνντα της αυτοδιοικήσεως, δ δποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έχει υiοθετήσει τήν άποψη,
ότι ή άπομάκρυνσις τν άρχαιοτήτων είναι
καταστροφή άνάλογη μέ έκείνη το Mοροζίνι στήν Άκρόπολη τό 1687! Ωστόσο ή
Αττικό Μετρό έμφανίζεται έτοιμη νά άντιδράσει δυναμικά. Άναμένεται νά άσκήσει γές έχουν καθυστερήσει τό έργο πού δικαίως χαρακτηρίζεται Γιοφύρι τής ΑΆρτας),
άφού ό σταθμός του Βενιζέλουν αίσίως
κλείνει 15 χρόνια άπό τότε πού ξεκίνησε νά κατασκευάζεται ! Βεβαίως τό παιγνίδι τής γάτας μέ τό ποντίκι πού παίζουν κά ποιοι στήν Θεσσαλονίκη, έχει πολύ μεγα - ριάκο Μητσοτάκη ότι έάν δέν ύπάρξει λύλο οίκονομικό άντίκτυπο γιά τίς έταιρείες
πού συμμετέχουν στήν κοινοπραξία . Αναπόφευκτα οί έν λόγο έταιρείες έχουν προσφύγει στήν διαιτησία-το προβλέπει ή παραδόσεως του Μετρό πού έχει όρισθεί
σχετική νομοθεσία-γιά διαφυγόντα κέρδη για τα τέλη τοϋ 2023.Υπάρχουν προσφυάπό τις καθυστερήσεις στήν έκτέλεση των
έργων . Τό δέκόστος γιά τό έλληνικό Δημόσιο άπό τήν διαιτησία έκτιμάται ότι άγγίζει
τά 170 έκατ. εύρ . Γιάνά γίνει άντιληπτό τό
μέγεθος τής ζημίας , μέ τά χρήματα αύτά θά τρέπει τήν άπόσπαση και έπανατοποθέτηση
μπορούσε νά κατασκευασθεί στήν πόλη τό
τούς περίπου 300 πολίτες πού προσφεύγουν
διαρκς κατά των ύπουργικν άποφάσε
ων πού σχετίζονται μέ τίς άποσπάσεις τν
άρχαιοτήτων.
καλύτερο καί πιό σύγχρονο άρχαιολογικό
μουσείο τής χρας, άρκεί να άναλογισθεί
κανείς ότι τό Μουσείο Ακροπόλεως στοίχισε περίπου 120 έκατ. εύρ .
Οκ. Καραμανλής ένημέρωσε τόν ΚυΤό περασμένο Σάββατο έγινε στό Με γαρο Μαξίμου σύσκεψις ύπό τόν Πρωθυπουργό παρουσία του άρμοδίου ύπουργού
Κστα Καραμανλή καί του ύφυπουργού
σις έως τόν Μάρτιο τοϋ 2022, τότε τινάζεται στόν άέρα όλο τό χρονοδιάγραμμα της
νη . Εκεί έξητάσθη ένδελεχς τό τερά
στιο πρόβλημα ς πρός τήν άποπεράτωση
του έργου τνοής για την Θεσσαλονίκη πού
έχουν προκαλέσει οί προσφυγές για την
άπόσπαση άρχαιοτήτων άπό τούς σταθ μούς τού Μετρό της πόλεως. Οί προσφυγές πού θά έκδικασθούν τόν έπόμενο μήνα
και άλλες στό νέον έτος. Σέ κάθε περίπτωση έχει προηγηθεί άπόφασις τής Όλομελεί
ας του Συμβουλίου τής Επικρατείας πού έπιΣυνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Υπό αίρεσιν
ή πλησις γερμανικν
ύποβρυχίων
στην Τουρκία
ΣΤΙΣ 28/11
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ ΑΚΗΣ
Οί εύθύνες του Τύπου
σέ περιόδους έθνικν κρίσεων
ΕΣΤΙΑ
Μεγάλο άφιέρωμα γιά τά ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Ποιοί πρόδωσαν
τήν πατρίδα
στούς Γερμανούς
γιά χρήματα & έξουσία!
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ Καγκελλάριος τής
Γερμανίας Όλαφ Σόλτς άνεκοίνωσε
χθές την δλοκλήρωση τν διαπραγματεύσεων γιά τόν σχηματισμό κυβερνήσεως συνασπισμου μεταξύ τού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ( SPD) , τν
Πρασίνων και των Φιλελευθέρων (FDP)
στήν Γερμανία και παρουσίασε τήν
Προγραμματική Συμφωνία τν έταίρων.
Μιά συμφωνία πού είχε ς άποτέλεσμα
τόν σχηματισμό τής πρτης τριμερούς
κυβερνήσεως συνασπισμού στήν Γερμανία άπό την δεκαετία του 1950 άλλά
και τήν πρτη πού άποκλείει άπό τήν
ΓΝΩΡΙΖΩ άπό διηγήσεις τρίτων τήν ίστορία του μει- φαλής του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής στό Πανεπιστήονοτικού βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χουσείν Ζεϊμπέκ . μιο Θράκης Γιωργος Κατρούγκαλος έπίσης ήταν
Τό τέως ΔΙΚΑΤΣΑ, νον ΔΟΑΤΑΠ, καθυστέρησε πολύνά άναγνωρίσει τήν δεκαετία του 1990 τό πτυχίο λεσε στήν τάξη τόν Ζειμπέκ και τόν υποχρέωσε σε
του στήν Φαρμακευτική σέ τουρκικό πανεπιστήμιο , άναδίπλωση . Τό βράδυ της ίδίας μέρας ή κατάστακαί αύτό ένίσχυσε τήν όποια άντιπάθεια έτρεφε γιά ση στά κανάλια όμως ήταν διαφορετική! Μέγα θέ την Ελληνική Δημοκρατία . Ή όποία όμως καί καλά νά του φερόταν, παρόμοια θά ήταν ή συμπερι - θεοκρατικό κράτος, μέγα άμάρτημα ότι τήν συνέφορά του άπέναντί της. Δέν έπεσα άπό τά σύννε- κρινε μέ τήν Τουρκία. Χαμός .
φαλοιπόν όταν έμαθα ότι ό μειονοτικός Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ άποπειράθηκε νά συγκρίνει τήν Ελλάδα
μέ την Τουρκία κατά τήν διάρκεια της συνεδρίασης πρωτο είναι ότι στήν Έλλάδα καί ίδιαίτερα στό Κοι τής διακομματικής έπιτροπής γιά τήν Θράκη, πολύ νοβούλιό μας ύπάρχει έλευθερία του λόγου . Καί
δέ περισσότερο όταν άνέπτυξε τό έπιχείρημα , ότι πρεπει να την προστατεύουμε . Δέν είμαστε τουρή γείτων είναι κοσμικό κράτος καί ή Ελλάς θεοκρα - κική έθνοσυνέλευση στήν όποία άν συγκατελέγετικό. Γιά κακή του τύχη τήν ρα πού τά έλεγε αυτα , λευτής θά κινδύνευε μέ προπηλακισμό άπό συήτουρκική λίρα κατακρημνιζόταν κατά 15% , καθς
ό Πρόεδρος Έρντογάν υίοθετντας τόν ίσλαμικό ναδελφους του άν τυχόν έπιχειρούσε νά πετί κάτι
νόμο θεωρεί τά έπιτόκια βλασφημία καί προσπαθετ παρόομοιο. Το δεύτερο είναι ότι σέ περιόδους που
νά τά τιθασεύσει μέ μεθόδους πού άπέχουν πολύ μυρίζει μπαρούτι στήν γείτονα καί "φωνάζειν άπό
άπό ένα κανονικό κοσμικό κράτος. Θερησα λοιπόν μακρια , οτι θέλει νά έξαγάγει τάέσωτερικά της προότι δέν πρέπει νά του δοθεί ίδιαίτερη σημασία , καί βληματα στήνΕλλάδα, έμείς πρέπει νά άποδίδουμε
προσωπικς αύτό έπραξα . Η άντίδραση τής Προέ δρου της Διακομματικής Επιτροπής Ντόρας Μπακογιάννη καί του Βουλευτή Ροδόπης της ΝΔΕυριπ ίδια και χειρότερα δέν έχει πει κατά καιρούς για τς
δη Στυλιανίδη ήταν άλλως τε ύποδειγματική: εύθεία
άπάντηση σέ χαμηλούς τόνους . Άλλά και ό έπί κεεύθύς, έβαλε τά πράγματα στήν θέση τους. Άνακά. Όλα τά όνύματα καί τά παpασήνα μίας
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΤΟΥ ΔΟΣΙΛΟΓΙΣΜΟΥ
μα, ότι ό Ζεϊμπέκ άπεκάλεσε έμμέσως την Ελλάδα
ΕΣΤΙΑ
Πρέπει νά καταλάβουμε δύο πράγματα . Το
Ατοκτήστε τό 60 CD
Ύπό τήν διύθυνσν τού Charics Munch & SetjΙ Ozwa
& μέ τήν όρrήστρα Βoston Symphony Orrhestn
το μεταξύ τον μελν της χριστιανός,Ελλην ΒουΒEETHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
Συνέχεια στήν σελ. 5
Θεοδωρόπουλος: Ο άγριος
πληθωρισμός και οί άδυναμίες
του Ταμείου Ανακάμψεως
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
σέ κάθε γεγονός τήν άξία που έχει . Ούτε μικρότερη ούτε μεγαλύτερη . "Ενας Βουλευτής ισχυρίστη
κε ότι ή Ελλάς δέν είναι κοσμικό κράτος. "E, καί; Τά
ΤόΙδουμα τής Βουλής
τιμά τούς Άγωνιστές
του 1821
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
( σελ. 7)
ΠΕΝΝΙΕΣ
<Καμπανάκυ
τής Κομμισσιόν
γιά τό χρέος
Οι ΗΠΑ συστήνουν όμάδα
για έρευνα μυστηριωδν
ίπτάμενων άντιχειμένων
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τό άμερικανικό ύπουργείο Αμύνης άνεκοίνωσε πς θά δημιουργήσει μια νέα όμάδα ή όποία
θά έρευνά άναφορές γιά παρουσία Άγνωστης
Ταυτότητος Ίπτάμενων Άντικειμένων (ΑΤΙΑ,
UFO) . Ο σχηματισμός της όμάδoς αύτής άπεφασίσθη άφού ή κυβέρνησις έδωσε τόν Ίούνιο
στήν δημοσιότητα μιά έκθεση, στήν όποία περιελαμβάνοντο 144 παρατηρήσεις άγνστων
άντικειμένων μέ τόν σχολιασμό , ότι ύπάρχει
Ελλειψις έπαρκν δεδομένων γιά να προσδιορισθεϊ ή φύσις τους
ΣΥΣΤΑΣΗ στήν Κυβέρνηση γιά συνετή δημοσιονομική πολιτική , προκειμένου να έξασφαλισθεϊ ή
βιωσιμότης τν δημοσίων οίκονομικν μεσοπρόθ σμα μέ δεδομένο τό ύψος του δημοσίου χρέους και
τν ύψηλν προκλήσεων βιωσιμότητος μεσοπρόθεσμα πρίν άπό τό ξέσπασμα της πανδημίας , άπευθύνει
ή Κομμισσιόν στήν έκθεσή της γιά τό προσχέδιο του
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΤΟ ΕΙΧΕ προαναγγείλει ό τρην Πρόεδρος των
ΗΠΑΝτόναλντ Τράμπ και πλέον γίνεται πράξις. Ό
λόγος γιά τήν νέα δμάδα στίς ΗΠΑ, ύπεύθυνη γιά τίς
άπειλές έκ ...διαστήματος.Όπως άνεκοίνωσε τό άμερικανικό Υπουργείο Αμύνης , θά δημιουργήσει μιά
νέα όμάδα ή δποία θά έρευνά άναφορές γιά παρουσίαΆγνωστης Ταυτότητος'Ιπτάμενων Άντικειμένων
Συνέχεια στήν σελ. 5
"Ένοχος
κατά παραγγελία
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΕΔΩ ΚΑΙ πολλούς ήδη μήνες ή Αμερική παρακολουθούσε προσεκτικά την
δίκη του Κe Rittenhouse γιά τήν διάσημη πιά υπόθεση των πυροβολισμν
της Kenoshaw . Τί είχε συμβεί; Στίς 25
Αύγούστου του 2020, ό τότε δεκαε πτάχρονος Kyle Ritten house , όπλισμέ νος μέ έναήμιαυτόματο όπλο, άνοιξε
πυρ κατά τριν μελν ένός πλήθους ,
που έπί ήμέρες προκαλοϋσε κατα στροφές στήν πόλη τής Kenosha του
Ούισκόνσιν , διαμαρτυρόμενο για τήν
άστυνομική βία σέ βάρος τν μαύ-.
ρων , σκοτνοντας έτσι δύο καί τραυματίζοντας έναν άπό αύτό. Καί μπορεί
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
.Ένα χειρόγραφο του ιασήμου φυσικού Άλμπερτ
Aνστάιν , στό όποιο προετοίμαζε τήν θεωρία Τής
σχετικότητος, έπωλήθη σε δημοπρασία έναντι ποσούρεκόρ 11,6 έκατομμυρίων εύρ χθέ στό Παρσι. Τά προηγούμενα ρεκόρ γιά ένα χειρόγραφο τού
Αίνστάιν ήταν 2,8 έκατομμύρια δολλάρια (24 έκατομμύρια εύρ) τό 2018 για μιά έπιστολή γιά τόν
Θεό, και 1,56 δατ. δολλάρια (1,39 έκατ. εύρ ) τό
2017, στήν lερουσαλήμ, γιά μιά έπιστολή που άνε
φέρετο στό μυστικό της εύτιχίας . Οί έκτιμήσεις γιά
τόχειρόγραφο πού έπωλήθη χθές έκυμαίνοντο μεταξύ 2 καί 3 έκατομμυρίων εύρ . Σάντίθεση μέ τά
χειρόγραφα που είχαν πωληθεί έπίσης έναντι πο
σου-ρεκόρ , τό τωρινό είναι έγγραφο έπιστημονικής
έργασίας , και αύτό τόκαθιστά στπανιότερο . Πρόκει
ται γιά ίδιόχειρο χειρόγραφο 54 σελίδων , γραμμέ
νο τό 1913 και τό 1914 στήν Ζυρίχη.
Όταν ό κάθε ζείμπέκ μας χορεύει στά έννέα όγδοα
Ο Χουσείν Ζεμπέκ έίναι
Έλληνας, μουσουλμάνοs τό
θρήσκευμα . Απολαμβάνει
τά όποια άγαθά προσφέρει
ή έλληνική ύπηκοότητα καί
τό διαβατήριο Τής Εύρωπα- Έρντογάν!
κής Ένσεως . Αύτό, φυσικά ,
δέν τόν έμποδίζει νά κπετάγεταν μέχρι την Τουρκία και
νά φωτογραφίζεται κάτω
άπό χάρτες Τής αύτόνο μης Θράκης και νά όμιλί καί
νά έκφράζεται ς Τούρκος,
ύπερφαλαγγίζοντας πολλές φορές και τόν ίδιο τόν
ρο αύτοπροσδιορισμό" γιά
τους μουσουλμάνους τής
Θράκης καί τρα-ς άρχηνα, θά βρεί δεκάδες λόγους μέ
τους όποίους μπορεί νά τόν
"τυλίξει σέ μιά κόλλα χαρτί"
και νά ζητήσει τήν έκπτω - γός τρίτου (ύπο)κόμματοςσή του άπό τό βουλευτικό
άξίωμα . Βεβαίως , σέ μιά τ κόμματος τό όποίο όδήγητοια περίπτωση, θά ξεσηκωθούν οί κδικαιωματιστέν μέ
πρτο έκείνον τόν άπίθανο
Τύπο, πού ζητούσε "λεύθε 6έλει νά γίνει άρχηγός του
Μούγράφει καλός φίλος :
Ακόμη και δνας πρωτοετής
φοιτητής τής Νομικής, άν
κάνει μιά στοιχειδη έpευ σε στήν ύπερχρέωση καί τήν
καταστροφή! Κι έτσι , κάθε Ζεμπέο μπορε Ελεύθερα
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3