Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

16oC, 20:00

€0.80

14oC - Υγρασία 68%-88% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:35 - Δύση ηλίου: 17:18

Ï öüâïò öõëÜåé ôá Ýñçìá

Κάτι τέτοιες ώρες είναι που καταλαβαίνει κανείς καλύτερα για ποιο λόγο η Κέρκυρα θα έπρεπε να είναι έδρα περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας. Κάτι που υποσχέθηκε και ο πρωθυπουργός, αθροιζόμενος και αυτός σε όσους υπόσχονται κατά καιρούς διάφορα προφανή που αυτονοήτως στην συνέχεια ουδέποτε ικανοποιούνται! Η αρμοδιότητα αντιπεριφερειάρχη Υγείας δεν μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την έλλειψη της κύριας και βασικής δομής εφόσον εξ’ ορισμού οι δυνατότητές του (σ.σ. της) είναι στην καλύτερη περίπτωση επικουρικές, συμπληρωματικές εκείνων της καθ’ ύλην, Υγειονομικής Περιφέρειας, ΥΠΕ. Το γεγονός επίσης ότι το αίτημα για την αποκατάσταση της περιφερειακής, διοικητικής δομής και στο πεδίο της
δημόσιας Υγείας, έχει γενικώς παραπέσει, αποδεικνύει λανθασμένη ιεράρχηση, χαμηλά αντανακλαστικά και οργάνωση, συνολικότερα. 3»

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5480

ÌÏÍÏÍ ÄÕÏ ÍÅÏÉ ÌÏÍÉÌÏÉ ÃÉÁÔÑÏÉ ÓÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÅÄÙ ÊÁÉ 20 ÌÇÍÅÓ

Ôé äåí êÜíáôå ãéá ôçí ðáíäçìßá

Ç÷çñÞ êáôáããåëßá
ôçò ¸íùóçò
íïóïêïìåéáêþí
ãéáôñþí Êåñêýñáò

ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÎÁÑÓÇ ÔÇÓ ÐÁÍÄÇÌÉÁÓ ÓÔÇÍ ÊÅÑÊÕÑÁ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την αρχή της
πανδημίας (περίοδος 1/1/20 έως
24/11/21) στο Νοσοκομείο υπηρετεί ο ίδιος απόλυτος αριθμός Ιατρών -ειδικοί, επικουρικοί, ειδικευόμενοι, ιδιώτες με μπλοκάκι.
Έχουν γίνει 6 προκηρύξεις για
πρόσληψη μόνιμου προσωπικο, έχοντας λάβει μέρος μόνο στις μισές, διεκδικώντας 23 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού.
ΣΕΛΙΔΑ

9»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της πανδημίας στην Κέρκυρα που επιβεβαιώθηκε και από την
αλματώδη αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα του νησιού (+271%) έκρουσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, η ιατρική κοινότητα και οι φορείς της πόλης. Η ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ • ΣΕΛΙΔΑ 5»

87 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
ôçí ÔåôÜñôç 24/116»

ÓôÜóçò åñãáóßáò
óôçí êáèáñéüôçôá
ôïõ íïóïêïìåßïõ 4»

Óôçí ìíÞìç åíüò óðïõäáßïõ
áíèñþðïõ êáé åðéóôÞìïíá:
Óðýñïò ÓöÝôáò Ν Κ • 10»

Äåí ìðüñåóå ï Öáßáêáò
Ý÷áóå 24-29 áðü ôçí ÄñÜìá 16»

Ο

ΙΚΟΣ

ΟΤΖΙΑΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα