Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΜΕΝΟ
κ.Τ.Α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
91 772529 029152
ΕΤΟΣ 51ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 14506
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] Wwww.ihodimoprasion.gr
Έρευνα:
Το 38% των εργαζομένων
υποφέρουν από εξουθένωση
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:
Ηλεκτρικά ταξί
από το 2025, τέλος και οι καυστήρες
θέρμανσης πετρελαίου
σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Η έρευνα Resetting Normal
του Ομίλου Adecco-Στο
διάστημα των τελευταίων 12
μηνν , το 32% ότι η ψυχική
τους υγεία επιβαρύνθηκε
σημαντικά Μεγάλες αναταράξεις έχει
επιφέρει η πανδημία στην αγορά εργασίας
και σημαντικές επιπτσεις στην ψυχολογία
των εργαζομένων, σύμφωνα με την έρευνα
Resetting Normal του Ομίλου Αdecco.
Ο φόβος της νόσησης από τον COVID-19,
τα ανάμεικτα συναισθήματα ως προς την
τηλεργασία και ο επαναπροσδιορισμός της
παραδοσιακής σχέσης εργοδότη-εργαζομέ
νου, αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι
πό τα δύο μεγάλα αστικά κέ ντρα της χρας, την Αθήνα
Εκαι την Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει από το 2025 η κυκλοφορία
ανάλογα χαρακτηριστικά θα έχει και
το1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
Το αργότερο έως το τέλος του 2023,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν θα αξιολογήσουν τα δεδομένα
και θα ορίσουν την καταληκτική
ημερομηνία καθς και τη δυνατότητα επέκτασης του μέτρου σε άλλες
περιοχές της χρας με κριτήριο την
επαρκή διαθεσιμότητα των σημείων
επαναφόρτισης.
Επιπλέον από το 2023 τουλάχιστον το
1/4 των νέων εταιρικν αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης θα είναι αμιγς
ηλεκτρικά ήυβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης χαμηλν
ρύπων έως 50γρ. CO2/λμ.
Αντίστοιχα, από το 2030 θα επιτρέ
πεται η πληση μόνο οχημάτων
μηδενικν εκπομπν αερίων του
θερμοκηπίου . Πρόκειται για μερι
κά μόνο από τα μέτρα που θεσπίζει
η κυβέρνηση στον κλιματικό νόμο
που αναμένεται να δοθεί σήμερα σε
δημόσια διαβούλευση και να παρουσιαστεί επισήμως από τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κ .
Κστα Σκρέκα .
Δραστικά μέτρα λαμβάνονται και
για τον περιορισμό των εκπομπν
στα κτίρια. Έτσι από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης σε περιοχές
που υπάρχει επαρκές διαθέσιμο δί.
κτυο φυσικού αερίου.
Κατ' εξαίρεση, σε υφιστάμενα κτίρια
επιτρέπεται η απλή αντικατάσταση
υφιστάμενου λέβητα . Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που εκδίδεται το αργότερο
έως το τέλος του 2022 καθορίζονται
αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες
υπάρχει επαρκές διαθέσιμο δίκτυο
φυσικού αερίου, οιαλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους και
οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιν
εφοδιαστικής αλυσίδας .
Με βάσει τις προβλέψεις, έως το
2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , κατόπιν γνμης της
Επιστημονικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή , θα εξετάσει τη
δυνατότητα θέσπισης στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου ανά
κλάδο δραστηριότητας κατ' αντιστοιχία των συνολικν εθνικν στόχων
και των προβλέψεων του ΕΣΕΚ.
Εθνικό Παρατηρητήριο
Ο κλιματικός νόμος προβλέπει την
δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή σε συνεργασία με
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρε
σία, δημόσιους φορείς ερευνητικούς
και ακαδημαϊκούς φορείς .
Αξιοποιντας υφιστάμενες δράσεις
και πρωτοβουλίες εθνικής εμβέλειας
αναπτύσσει και διατηρεί μία ενιαία
εθνική βάση κλιματικν δεδομένων ,
η οποία επικαιροποιείται συνεχς
στε να παρέχει αξιόπιστες προγνο σεις και άλλες σχετικές κλιματικές
υπηρεσίες.
Η βάση αυτή είναι ανοικτή και ηλεκτρονικά προσβάσιμη από τους δη μόσιους φορείς, τα ΑΕΙ , τα ερευνητικά κέντρα και τους πολίτες .
Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλ.
λαγή συμβάλλει μεταξύ
παρακολούθηση και αξιολόγηση της
ανθεκτικότητας της χρας στις επι πτσεις της κλιματικής αλλαγής ,
στην παροχή αξιόπιστων στοιχείων
προς τη Δημόσια Διοίκηση και την
επιμόρφωση των στελεχν της για
την υποστήριξη του σχεδιασμού,
της αξιολόγησής και της επικαιροποίησης πολιτικν και δράσεων και
γενικότερα στη λήψη αποφάσεων
για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή κ.α
στην μεταπανδημική εποχή.
Ενδείξεις σταθεροποίησης
του υκού φορτίου
των λυμάτων
στη Θεσσαλονίκη
Ενδείξεις σταθεροποίησης της
συγκέντρωσης του ιικού
φορτίου του SARS-CoV2 στα
αστικά απόβλητα της Θεσσα .
λονίκης παρατηρούνται στις
τελευταίες ημερήσιες μετρήσεις για την
έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής ,
Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού
φυσικού αερίου και η απόφαση αναθεωρείται τουλάχιστον ετησίως .
Επόμενο βήμα είναι η κατάργηση
της εγκατάστασης των καυστήρων
πετρελαίου, η οποία προβλέπεται
το 2025 εν πέντε χρόνια αργότερα ,
απαγορεύεται η χρήση των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
Για οικοδομικές άδειες που υποβάλλονται από την 1/1/2023, εξαιρουμέ
νων των τουριστικν καταλυμάτων
και των ναν , με κάλυψη μεγαλύτερη των500 τ.μ. υποχρεούνται να
τοποθετούν συστήματα παραγωγής
ηλιακής ενέργειας από φωτοβαλταΤκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε
ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 30% της κάλυψης.
Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Κε
ντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή
μεμονωμένα κτίρια εφόσον τεκμηρινεται η σχετική αναγκαιότητα
για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς .
Ο κλιματικός νόμος προβλέπει πως
από το 2025 όλα τα νέα κτίρια που
βρίσκονται σε ζνες υψηλής τρω
τότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά
και η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την
ηλεκτροδότηση του κτιρίου.
Ως ζνες υψηλής τρωτότητας θεω ρούνται οι περιοχές που βρίσκονται
σεζνες δυνητικά υψηλού κινδύνου
πλημμύρας όπως αποτυπνονται
στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας σε σχετική Κοινή Υπουργικ
Απόφαση καθς και πλησίον δασικν περιοχν που χαρακτηρίζονται
από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς .
Μείωση ανθρακικού αποτυπματος
στις επιχειρήσεις
Έως την 31η Μαρτίου 2023 μια σει ρά από επιχειρήσεις καλούνται να
προσαρμοστούν στους κλιματικούς
στόχους και να υποβάλλουν σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση
δεδομένων έκθεση σχετικά με το
ανθρακικό τους αποτύπωμα με έτος
αναφοράς το 2022.
Στην έκθεση, η οποία επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβά νονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις
μείωσης των εκπομπν αερίων του
θερμοκητίου. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται οι εισηγμένες
στο χρηματιστήριο, τα πιστωτικά
ιδρύματα , οι ασφαλιστικές επιχει
ρήσεις, οι επιχειρήσεις επενδύσεων ,
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ,
οι εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ταχυμεταφορν , οι επιχειρήσεις
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
Δικτύου του ΕΟΔΥ.
Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που
παρουσιάζει το ΑΠΕΜΠΕ ( επισυνάπτονται),
στις 9 Νοεμβρίου μετρήθηκε η υψηλότερη
συγκέντρωση ικού φορτίου του τρέχοντος
κύματος της πανδημίας και οι επόμενες επτά
μετρήσεις-μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου - κυ
μάνθηκαν γύρω από αυτό το επίπεδο, χωρίς
να το υπερβαίνουν .
Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης ,
αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές
σχετικής έκκρισης υκού φορτίου , η μέση τιμή
των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων , δηλαδή
της Δευτέρας 15/11 και της Τρίτης 16/11 , είναι:
- Σταθερή (-8%) σε σχέση με τη μέση τιμή
των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων
του Σαββάτου 13/1 και της Κυριακής 14/11.
- Σταθερή (6% ) σε σχέση με την μέση τιμή
της προηγούμενης Δευτέρας ο8/1 και Τρίτης
09/11.
λων στην