Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
9 Νοεμβρίου 2021
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές. Ανεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία έως 20β.
Άριθμ . φύλ. 42107
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Νεκταρίου Πενταπόλεως του έν Aίγίνη
Σελήνη 5 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.59 -Δύσις ήλίου 5.18'
ΟΧΙΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Νά καταγγείλουμε την Συμφωνία τν Πρεσπν
άν έπικρατήσει ή <Μκεδονική Έθνική Ένότην
Ένότης>
Τό VMRO άμφισβητείτήν ίδια τήν νομική ύπόστασή της-Μέ έπίκληση τν άρθρων 56-60
τής Συμβάσεως τής Βιέννης τίθεται άκόμη καί ζήτημα άποβολής τν Σκοπίων άπό τό ΝΑΤΟ
Επί πλέον, θά τεθεί καί ζήτημα ς πρός τίς
έπιπτσεις για την προσχρηση τής Βόρειας Μακεδονίας στό ΝΑΤΟ, λόγφ τού
δτι ή προσχρηση αυτή είχε, όπως προκύπτει άπό τό περιεχόμενο της σχετικής
orbi' , ότι ς κυβερνν Κόμμα δέν πρόκει
ται νά την έφαρμόσει.
A. Συγκεκριμένα , κατά τις έκλο- πρόωρες έκλογές στήν Βόρεια Μακεδογές αυτές ήττήθηκε τό κυβερνν Κόμ
μα και άναδείχθηκε νικητής το "VMRO
DPMNE" , ήτοι τό Δημοκρατικό Κόμ - ουν ίσχυρότατο το ένδεχομενο της επικρα: δφείλει άπό τρα νά έξετάσει κάθε προμα για τήν Μακεδονική Εθνική Ένότηταν . Η άμεση ύποβολή παραίτησης του
πρωθυπουργού τής Βόρειας Μακεδονίας
και έπί κεφαλής του κυβερνντος Κόμματος, Ζόραν Ζάεφ, έχει ήδη δημιουργήσειτριγμούς στήν , ούτως ή άλλως , ίσχνή
και εύθραυστη κυβερνητική πλειοψηφία.
Τριγμούς, οι όποιοι δέν άποκλείεται νά
Του Προκοπίου Παυλοπούλου*
νία. Σέ αύτή την περίπτωση οί τρέχουσες
έκτιμήσεις στήν γείτονα χρα άναδεικνύΟΙ ΕΝΤΕΛΩΣ πρόσφατες πολιτικές έξελίξεις στήν γείτονα Βόρεια Μακεδονία , οί
όποίες προέκυψαν λόγφ τν άποτελεσμάτων τν έκεί αυτοδιοικητικν έκλογν , θέ τουν , άπό τρα , σημαντικά ζητήματα γιά τό
μέλλον τού πλήρους σεβασμού καί της έξ
ίσου πλήρους έφαρμογής, κατά τό γράμμα
και τό πνεύμα τν διατάξεν της, τής Συμφωνίας τν Πρεσπν, μεταξύ Ελλάδας καί
τής τότε Πρην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας , της 17ης Ιουνί- δδηγήσουν είτε σέ νέα κυβερνητική πλειου 2018.
B . Ύπό τά δεδομένα αύτά ή Ελλάδα
τησης , σέ μιά τέτοια νέα πλειοψηφία ή σέ
μια τέτοια έκλογική άναμέτρηση, του ς οπτική άμυνάς της άναφορικά μέ μιά μελάνω (Δημοκρατικού Κόμματος για τήν Μα κεδονική Εθνική Ενότηταν . Όμως, δπως
είναι κοινς γνωστό , τό Κόμμα αυτό όχι
μόνον άντιτάχθηκε σθεναρς στήν σύναψη
τής Συμφωνίας τν Πρεσπν, άμφισβητ- δα νά προχωρήσει άφ' ένός στήν καταγγεντας τήν ίδια την νομική της ύπόσταση καί
πολλές άπό τίς καίριας σημασίας ρυθμίσεις Πρεσπν και, άφ' έτέρου, στήν λήξη της
της . Αλλά έχει καταστήσει σαφές, "urbi et
λοντική εύθεία άμφισβή τηση τής Συνθή- συμφωνίας, ς προϋπόθεση την σύναψη
και πλήρη έφαρμογή τής Συμφωνίας τν
Πρεσπν . Τό ζήτημα όμως αύτό δέν άποτελεί άντικείμενο της σύντομης αύτής με λέτης, ή όποία είναι έπικεντρωμένη μόνο
στό, κατά τάνωτέρω, πρόβλημα πού μπορεϊ
νά προκύψει λόγω εύθείας άμφισβήτησης
Συνέχεια στήν σελ.3
κης τν Πρεσπν άπό τήν άντισυμβαλλόμενη πλευρά. Στό πεδίο τής άμυνας αύτής
έμπίπτει, φυσικά , και ή προοπτική ή 'Ελλάλία ή άποχρηση άπό τήν Συμφωνία τν
οψηφία είτε-όπερ καί τό πιθανότερο- σέ
ίσχύος της ή άναστολή τής έφαρμογής της .
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11
του Μανλη Κοττάκη
ΕΣΤΙΗ
Καλπάζενό Ζεμμούρ
στόν δρόμο πρός
τίς γαλλικές έχλογές
Μέτις πληγές των λαν δέν παίζουμε
Ο ακαλός Γερμανός τής ταινίας Καλάβρυτα 1943%
καί ή άπόπειρα άλλοίωσης τής ίστορικής μνήμης
τιμα τήν προοφορά τής Ορυλικής tγωνίστριας τής Ενικής Αντίστασης
Λέλα Καpαγιάννη!
σίας για ένα ίστορικό γεγονός προκειμένου νά ξεΕΙΔΑ τό τραίηλερ τής ταινίας Καλάβρυτα 1943%
και έπειδή άγνοουσα τήν ίστορία μέ το σχολείο , πλύνεις τούς ναζί.
τά βρέφη και τούς ναζί όμολογω ότι δέν κατάλαβα
άμέσως ότιό σκηνοθέτης της έπιχείρησε νά άλλάξει την ίστορία. Νά τήν πει άλλις. Νά έμφανισει πού σέ μιάα ίστορική ταινία έμφανίζεται άπό τό που τούς ναζί ς διασωστες βρεφων. Στήν μικρη διαρ- θενάό καλός Γερμανός και ο καλός ναζί Εχει ξανακειαπού κράτησε τό τραίηλερ έντυπωσιάστηκα θε τικά άπό τήν άποκάλυψη πού κάνουν οί συντελεστές της , ότι άν ή Ελλάς είσπράξει άποζημισεις θετη-έξαιρετική κατά τά λοιπά-πού προβλήθηκε
άπό τήν Γερμανία τότε θά άνοίξει ο Ασκός του Ao- προσφάτως άπό τήν τηλεόραση γιά άλλο ίστορικό
λουν καί γιά άντίστοιχες διεκδικήσεις άπό τήν Πο - Υεγονος τής Κατοχής πού παρέπεμπε σέ έκτελέσεις
λωνία καί άλλες χρες. Ξέρω άπό πρτο χέρι τό παρασκήνιο της υποθέσεως . Επί Προεδρίας Προκοπί
ου Παυλόπουλου στήν Ήρδου ΑΤτικού ό Πολωνός
Πρόεδρος είχε ζητήσει τήν συνδρομή της Ελλάδος
για τήν διατύπωση νομικν έπιχειρημάτων κατά της
Γερμανίας. Ώστόσο οί μνήμες είναι μνήμες καί οι βληθει η υλοποίηση των διαταγν τους. Αύτό όμως
πληγές πληγές . Καί δέν διαγράφονται. Πολύ δέ περισσότερο όταν οί μνήμες είναι ζσες καί οί πληγές
πυορροουν. Δέν μπορείς νά πείς σέ ένα θύμα του
πολέμου ότι δέν έγιναν τά πράγματα έτσι. Οτι τά Εέ - Μεταξυ αυτων και γερμανικές πολυεθνικές ζύθου.
ρω έγ καλύτερα πού δέν ήμουν έκετ άπό σένα που
ήσουν έκει Δέν μπορείς νά του πείς ότι είσαι άλλος! διαφορετικά."Εχει ξανασυμβετ Τό δυστύχημα είναι
"Όχι αυτός που νομίζεις. Καί τό κυριτερο: Δέν μπορείς νά έφευρίσκεις τήν δικαιολογία της μυθοπλαΔυστυχς, δέν είναι ή πρτη φορά που κάποιοι
παίζουν μέ τίς μνήμες μας . Δέν είναι ή πρτη φορά
Γ πρη νοά
ΕΣΤΙΑ
συμβεί. Σέ διάσημη ταινία διάσημου"Ελληνα σκηνοΒΕETHOVEN
LEOENDANY RECORDIWGS
ΠΡΙΝ άκόμη έπισημοποιήσει τήν ύποΨηφιότητά του για τήν γαλλική προεδρία, δ δεξιός Ερίκ Ζεμμούρ καλπάζει
στίς δημοσκοπήσεις καί, όπως όλα δείχνουν , μπορεί νά διεκδικήσει τήν νί κη άπό τόν Πρόεδρο Εμμανυέλ Μακρόν . Τελευταία δημοσκόπησις ύπέδειξε
Συνέχεια στήν σελ. 5
Έλλήνων άπό ναζιστικό άπόσπασμα έμφανίστηκε
άπό τό πουθενά κορυφαίος Γερμανός άξιωματικός
νά ταλαντεύεται τήν παραμονή της έκτελέσεως. Νά
βασανίζεται δήθεν, νά συνομιλεί μέ τήν συνείδησή
του , νά έπιχειρεί νά πείσει άνωτέρους του νά άναΑποχτήστε τό 4 CD
δέν προκύπτει άπό που θενά καί ή μοναδική έξήγηση που έδωσα γι ' αύτήν τήν άλλοίωση της ίστορί ας ήταν τά όνόματα κάποιων χορηγν της ταινίας .
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δέν είναι ή πρτη φορά λοιπόν που άόρατες δυνάμεις έπιχειρούν νά μάς πουν ότι τά πράγματα έγιναν
Έμπορικό πλεόνασμα
ρεκόο στήν Κίνα!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΜΕ τόν ταχύτερο ρυθμό τν τελευταίων
σχεδόν τριν έτν έτρεξαν οί έξαγωγές της
Κίνας τόν Νοέμβριο, καθς ή ίσχυρή ζήτησις σέ παγκόσμιο έπίπεδο γιά προϊόντα πού
είναι άπαραίτητα για νά ξεπερασθεί ή παν δημία του κορωνοϊού όδήγησε σέ ρεκόρ
έμπορικού πλεονάσματος άπό τότε πού καταγράφονται στοιχεία . Είδικτερα, οί έξαγωγές τόν προηγούμενο μήνα έκαναν άλμα
21,1% σέ έτησία βάση. Συμφνως πρός
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
πρίγκηψ Ούίλλιαμ , ή Καίητ Μίντλετον καί
τά παιδιά τους Τζρτζ Σάρλοτ και Λούς έτοίμασαν τίς βαλίτσες τους γιά διακοπές μετά μία δύσκολη χρονιά για Τήν βασιλική οίκογένεια. Έθεάθησαν
έξω άπό τήν πολυτελή σουίτα Ουίνδσωρ του Χήθροου, όπου ύπάρχει κάθε είδος πολυτελείας, κα
θς οι έπισκέπτες λαμβάνουν VIP περιποίηση. Ή
σουίτα Ούίνδσωρ διατίθεται στήν τιμή τν 3.300
λιρν , άλλά διαθέτει 96 άτομα προσωπικό νά φροντίζει τους έπισκέπτε της καί νά προσφέρει μενού
μέ άστέρια Michelin. Έκεΐ ό Ούίλλιαμ καί ή Καiητ είχαν τήν εύκαιρία νά νοισουν σάν στό σπίτι
τους σέ ένα πολυτελές σαλόνι, μέ ένα πορτραϊτο τής
Αύτής Μεγαλειότητος στόν τοίχο, έργα έχνης ένα
μαλακό καναπέ πολυτελείς πολυθρόνες , μιά έπίσημη Τραπεζαρία, μιά ραία μεγάλη Ττηλεόραση, καί
φυσικά Ιδιαίτερη τουαλέττα .
Σέίσχύ ή Συμφωνία
μέ την Ιταλία για τήν ΑΟΖ
Αφιέρωμα στόν Δ. Σολωμό
άπό τό Φεστιβάλ Φιλίππων
(σελ. 7)
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ βήμα γιά τήν έφαρμογής τής συμ φωνίας δριοθετήσεως θαλασσίων ζωνν (ΑΟΖ) μέτην
Ίταλία συνετελέσθη χθές στήν Ρμη, όπου πραγμα τοποίησε έπίσημη έπίσκεψη ό ύπουργός Εξωτερικν
Νίκος Δένδιας. Αφού έγινε ή άνταλλαγή τν όργάνων
έπικυρσεως της συμφωνίας, όκ . Δένδιας είχε συνομιλίες μέ τόν Ιταλό δμόλογό του Λουίτζι ντί Μάιο γιά
τήν Λιβύη, την άνατολική Μεσόγειο, τό μέλλον της
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ .5
Εσφαλμένες έπιλογές
έκτοξεύουν τό κόστος
της ένέργειας
του Κ. Ν Σταμπολή*
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
,. Τό Barrier ReefFloating Resort ήταν τό πρτο
πλωτό ξενοδοχείο τού πλανήτου . Μόνον πού τό
success story του άπεδείχθη πολύ βραχύβιο, άφου
μετά άπό ταξίδια 14.000 χλμ. στήν θάλασσα , Τό
έντυπωσιακό πρην τουριστικό θέρετρο σκουριά
ζει πλέον σέμια περιοχή έρμητικάκλειστή γιά τους
δυτικούς έπισκέπτες . Τό 1988 τό πιό φουτουριστικό
ξενοδοχείο του κόσμου τήν έποχή έκείνη έγκαινιάστηκε σέ άπόσταση περίπου 70 χλμ. άπό Τίς άκτές
τής Τάουνσβιλ στήν Αύστραλία . Τό Barrier Reef
Foating Resort τν έπτά όρόφων μέ τά 200 δ μάτια έκανε θραύση άφού έπλε καταμεσής τού κεανού . Ο ένθουσιασμός έξανεμίσθηκε γρήγορα , και
τό 1989 οί έπενδυτές άναγκάσθηκαν νά τό πουλήσουν. Έτσι τό Barrier ReefFloating Resort έβαλε
πλρη γιά τό Βιεπνάμ που ήθελε τήν έποχή έκείνη
νά άνοίξει τις πύλες του σέ δυτικούς τουρίστες Σή μερα σκουριάζει κάπου στήν Βόρειο Κορέα .
ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ των ύψηλν τιμν ένέργειας πού βινουμε τούς τελευταί.
ους μήνες στήν Εύρπη και τίς τε λευταίες έβδομάδες και στήν Ελλάδα έχουν τήν άφετηρία τους περισσότερο στήν δυσλειτουργία των άγορν
καί σέ σειρά λαθεμένων έπιλογν
στήν παραγωγή και διανομή, παρά
στήν έπάρκεια προμήθειας. Γιατί έάν
κάτι που είναι άπόλυτα άποδεδειγμένο μέ πλη θρα στοιχείων τόσο άπό
τόν Διεθνή Οργανισμό Ένέργειας
(EA) , τόν ΟPEC άλλά και άπό τίς έταιρείες, είναι ότι δέν ύπάρχει έλλειψη
Όπως αύτοκτονούσαν όμαδικά στήν Αμερική
έρτηση του ένός έκατομ- άκολουθί τήν λασσική μέ
θοδο και βγάζει τους νεοΌ πατέρας του κληρω - είμαι ή μάνα του ληρωτού
του Καραμήτρου έχει άποβισει άπό τόν κορωνοϊό. Η
μητέρα του, στό χωριό , γιά
νά μήν στενοχωρήσει τόν
Yό, δέν τόν έχει ένημερσει γιά τήν συμφορά . Ένημερνει , δμως, τόν διοικητή
του στρατοπέδου . Σέ παρακαλ , κύριε διοικητή μου ,
Καραμήτρου και πρίν μίαν μυρίου. Ητο ό σύζυγός σος
ρα μάς άφηκε ό πατέρας έμβολιασθείς τίποτα άξιότι - συλλέκτους στήν άναφορά .
του . Μπορείς νά τόν είδοποιήσεις ; Άλλά νά του τό
φέρs μέ τρόπο μήν πάθει Τ ποτις τό πδί, γιατ' έχει άδυνομία στόν πατέρα του .
μος κυρία; . Η γυναικούλα,
<Ημιανάς! Όποιος έχει πασθεί , άκούει και τό κάξιότμο και μπερδεύεται. οι,
κύρ διοικητή μου, έμπολιαΟ διοικητής , πιστός είς σμένος δύο φορές ήτουνε, όχι
έμπτολιαστήςs Ο διοικητής
χωρική , άκούει τό κέμβολια - τέρα άνεμβολίαστο νά κάνει
Ενα βήμα μπροστά Καμμιά δεκαριά φαντάροι , κάνουν τό μετέωρο βήμα του
στραβαδιού. Ο Καραμήτρος
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 8
τό καθήκον, ύποβάλλει τήν