Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015).
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
8 Νοεμβρίου 2021
Σύναξις των άρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ
Σελήνη 4 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.58-Δύσις ήλίου 5.19
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 21β.
Άριθμ. φύλ. 42106
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Η έπέχτασις τν χωρικν μας ύδάτων
στό Αίγαιο στήν συνάντηση Πούτιν-Μητσοτάκη
Στίς 8Δεκεμβοίου-Εύκαιρία άποκομίσεως έθνικν κερδν στό Άρχιπέλαγος άπό την
διαφαινόμενη προσέγγιση Δύσεως-Ρωσσίας-Κλειδιά ή Κουμαία καίο έλεγχος τν Στενν
Η ΕΛΛΑΣ άνακαλύπτει έστω και
καθυστερημένα τήν Ρωσσία . 12
χρόνια μετά την συνάντηση Καραμανλή-Ομπάμα κατά τήν διάρκεια της δποίας όΕλλην Πρωθυπουργός πρότεινε στόν Αμερικανό Πρόεδρο νά μήν άποκλεισθεί ή Ρωσσίας κατά της Κίνας , ή όποία
Ρωσσική Όμοσπονδία άπό τίς δι εργασίες στήν ΕΕ , δέκα σχεδόν
χρόνια μετά το ναυάγιο τν διαπραγματεύσεων ΔΕΠΑ-Gazprom
πού έξόργισε τό Κρεμλίνο έπί κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, έξι χρό- προβλέψιμον σύμμαχοι της Δύνια μετά το κάδειασμα Πούτιν
στά γεωπολιτικά παιγνίδια τοϋ
Αλέξη Τσίπρα μέ τό εύρ και δύο
όλόκληραχρόνια μετά τήν άνοδο τής ΝΔστήν έξουσία, δ Κυριά - τικς ξανθό γένο9.
κος Μητσοτάκης βρίσκει τόν δρό μο γιά τήν Μόσχα"Όχι μέ δική του
πρωτοβουλία άπολύτως. Η συνάντησις Πούτιν - Μητσοτάκη στίς
8 Δεκεμβρίου συμπίπτει μέ την
στρατηγική προσέγγιση ΔύσεωςΗ συγκυρία όμοιάζει ίδανι κή .Όχι μόνο τακτικς ξ αίτίας άπό τήν άλλη θέλει νά έπωφελητης ένεργειακής κρίσεως . Άλλά
και στρατηγικς . Η Μόσχα ένοχλείται άπό τά παιγνίδια Ερντογάν στά Στενά καί τά όνειρα γιά ΗΠΑστήν όλοκλήρωση τού άγω
την κατασκευή τής νέας διρυ-γού Νord Stream . Η έπέκτασις
γος πού θά παρακάμπτει την Συνθήκη του Μοντραί . Και θά έπιτρέπει έλευθέρως τήν διέλευση πολεμικν πλοίων στήν Μαύρη Θάλασσα . Επιδικει έτσι μια Αγκυρα είναι κρίσιμα θέματα και
στρατηγική συμφωνία άσφαλεί ας μέ τό ΝΑΤΟ και ή αποδοχή τού
νέου καθεσττος στήν Κριμαία θά
ήταν γι' αύτήν χειροπιαστή άπόδειξις, Η σύμπτωσις συμφερόντων
της μέ τήν Τουρκία στόν Καύκα
σο είναι συγκυριακή , Η Ελλάς
θεί άπό τήν στρατηγική προσέγ
γιση Ρωσσίας-Δύσεως , ή όποία
έπικυρθηκε άπό την άνοχή τν
τροχιοδρομήθηκε μετά την συνάντηση Μπάιντεν- Πούτιν στήν
Γενεύη Η ρωσσοφοβία τν Δημοκρατικν μετεκλογικς μοιάζει νά ύποχωρεί . Στό πλαίσιο αύτό
των χωρικν ύδάτων μας στά 12
μίλια στό Αίγαίο και ή ξεκάθαρη
ύποστήριξίς της στό θέμα τής άποστρατιωτικοποιήσεως πού θέτει ή
σεως όπως ή Έλλάς έχουν τό περιθριο νά άναπτύξουν σχέσεις μέ
αυτό πού οί έξωθημένες έλίτ τν
Αθηνν άποκαλούσαν ύποτιμηθά άποτελέσουν τό βασικό μενού
της συναντήσεως Πούτιν-Μητσοτάκη . Τήν άποστρατιωτικοποίηση τν Δωδεκανήσων ζήτησε
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11
Στόν κάέρα 313.074
έχχρεμείς συντάξεις
Απέτυχε ό νόμος για τίς πορείες
ΕΣΤΙΑ
τμα τήν προσφορά τής ρυλικής γονίστριας τής 0νικής Αντίστασης
Σέύψηλά έπίτεδα
παραμένει τό στόκ πού πρέπι
νά μειωθεί δραστικς
ΕΝΑΣ άπό τούς πλέον διαφημισμένους νόμους χροι στούς όποίους συχνάζουν χιλιάδες τουρί της Κυβερνήσεως είναι αύτός μέ τόν όποιο έπι χειρήθηκε νά μπεί τάξη στήν όργάνωση των πο- τής Άκροπόλεως στήν όδό Διονυσίου Άρεοπαγίρειν στό κέντρο τν Άθηνν . Ονόμος Χρυσοχο- του συγκέντρωση κατά του έργασιακού νόμου ΧαΤδη τόν όποιο ύπεστήριξε μετά πάθους στήν Βουλή τζηδάκη . Τήν Παρασκευή οί δικαίως ένδεχομένως
όΥπουργός Επικρατείας Γιργος Γεραπετρίτης. διαμαρτυρόμενοι δασοπυροσβέστες έκλεισαν γιά
Όσο διαρκουσαν οί περιορισμοί στήν κυκλοφορία πολλές ρες-καί όχι γιά όλίγα λεπτά όπως ψευδς
λόγω της πανδημίας και το πολιτικό κλμα ήταν άνέφερε ρεπορτάζ του ΑΠΕ- τόν πλέον στρατηόμαλό, ή Κυβέρνηση δέν άντιμετπισε πίεση άπό γικό κόμβο της πρωτευούσης , τήν Λεωφόρο Κητίς πορείες . Μετά δύο χρόνια στήν έξουσία όμως φισίας. Αν ό μή γένοιτο χρειαζόταν νά τήν διασχίτό κοινωνικό κλιμα άρχισε νά φορτίζεται. Όμάδες
πολιτν έπιθυμουν όλο και τακτικότερα νά κατεβαίνουν στόν δρόμο . Συνταγματικό τους δικαίωμα άλλο φυσικό φαινόμενο πιο δύσκολο στή διαχείείναι . Έν τούτοις, αυτήν τήν φορά παρατηρούνται ρισή του, δέν θέλω νά σκέφτομαι τί θά συνέβαι τρείς μείζονες άλλαγές οι όποιες άν δέν άντιμετωπιστουν έν τη γενέσει τους θά έκθέσουν τήν Κυβέρνηση άνεπανόρθωτα στό έκλογικό της άκροα - άντιμετπισε τήν πορεία ό νέος Υπουργός κύριτήριο. Το άκροατήριο του νόμου και της τάξεως.
οι άλλαγές αυτές άφοροϋν τόν τόπο διεξαγωγής
των συγκεντρσεων , τήν ήμέρα διεξαγωγής των σβέστες άναθέτοντας στόν ύφυπουργό Τουρνά νά
συγκεντρσεων καί τήν κατάσταση που έπικρα- τούς δε, όπως κρύφτηκε και στίς πλημμύρες της
τεί στήν πλατεία Συντάγματος λόγω των άλλαγων Εύβοιας όπου έστειλε τόν ύφυπουργό Τριαντόπού έπιχειρεί στήν χωροταξία της αύτό τόν καιρό
Ο Δήμος Άθηναίων. Όσον άφορά τόν τόπο διεξα- της έθνικής όδού Αθηνν-Πατρν άπό τούς Pογωγής παρατηρείται έπικίνδυνη διασπορά των πορειν στό λεκανοπέδιο. Σέ χρους όπου εύρίσκο-Πειραιά μέ άφορμή το δυστύχημα του έργαζομέ νται νοσοκομεία πρτης γραμμής έπειγόντων περιστατικν , έμβολιαστικά κέντρα, άρχαιολογικοί
Λέλα Καραγιάννη!
στες. Αύριο Τρίτη όργαννεται στούς πρόποδες
ΜΕ ΤΟΥΣ εύρωπαϊκούς θεσμούς νά
έχουν άποστείλει στήν Κυβέρνηση
τελεσίγραφο για τήν έκδοση περίπου
130.000 κυρίων συντάξεων , έκφράζεται
άπαισιοδοξία σχετικς πρός τήν έπίτευξη τν στόχων πού έχουν τεθεί. Σέ
αυτόν τόν άριθμό θά πρέπει να προστεθούν περίπου 150.000 αίτήσεις συνταξι οδοτήσεως για έπικουρική άσφάλιση
και έφ' άπαξ παροχή πού έκκρεμούν και
δείχνουν τό μέγεθος τού προβλήματος
δπως καί 3074 άνελαστικές αίτήσεις για
τίς όποίες έκκρεμουν δικαστικές άποφά
σεις , άλλά και περιπτσεις αίτήσεων
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΣΤΙΑ
σει τό ΕΚΑΒ μέ προορισμό το ΚΑΤ, άν άνοιγαν oι
ούρανοί και έπιανε ένας κατακλυσμός , άν είχαμε
BTHOVEN
LEOENDARY RECOROIN
νε . Ή παρακλυση συγκοινωνίας μέσα στήν πόλη
είναι έξαιρετικς έπικίνδυνη πράξη! Ο τρόπος πού
Αποχτήστε τό 4 CD
ος Στυλιανίδης άπογοήτευσε καί πάλι, δέ βοήθησε στήν έκτόνωση . Κρύφτηκε άπό τούς δασοπυροΠΕΝΝΙΕΣ
πουλο! Παρέλκει βεβαίως νά θυμίσω το κλείσιμο
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μάπρό έβδομάδος . Οπως καί δσα συνέβησαν στόν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
νου στήν Cosco. Σέ όλες τίς περιπτσεις ό νόμος
Συνέχεια στήν σελ. 3
τήν Κυβέρνηση Ζάεφ καί.
άποσταθεροποιούν τά Σκόπια
. Ξεκινούν σήμερα στήν Θεσσαλονίκη τά γυρίσματα Της ταινίας Αναλσιμοι 4 , ή όποία προγραμματίζεται νά βγε στίς αίθουσες τό 2022. Τά
γυρίσματα θά διαρκέσουν δύο έβδομάδες , και γιά
τήν όλοκλήρωσή τους θά χρησιμοποιηθεί ένα τεράστιο πλατό στά άνατολικά τής Θεσσαλονίκης
άλλά και ό βιομηχανικός χρος πού έχει μισθωθεϊ
στά δυτικά Έπίσης , θά χρησιμοποιηθεί καί έξοπλισμός πού προέρχεται άπό τόν έλληνικό στρατό, μια πρακτική πού είναι συνήθης γιά κάθε παραγωγή δράσεως , σέ όλο τόν κόσμο . Τήν ταινία
σκηνοθετείό Scott Waugh, πρωταγωνιστούν ό
ήθοποιός δράσεως Τζαίησον Σταίηθαμ, ό Άντι
Γκαρσία, ή Μέγκαν Φόξ , Κέρτις <50 Centy Τζάκ
σον, καί ό Ταύλανδός στάρ του Χόλλυγουντ Το νυ Τζά, είδικός στίς πολεμικές τέχνες . Ο δημιουρ
Υός τής σειράς τν συγκεκριμένων ταινιν, Συλβέστερ Σταλλόνε, έχει όλοκληρσει ήδη τά γυρίσματα των σκηνν του στό Λονδίνο.
PΑΓΔΑΙΕΣ πολιτικές έξελίξεις πού θα
έτηρεάσουν και τήν Ελλάδα, σηματοδοτεϊ
ή άπλεια της δεδηλωμένης άπό την Κυβέρνηση τού Ζόραν άεφ και ή έξασφάλισις τής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας άπό
τά κόμματα της άντιπολιτεύσεως. Ο άρχηγός του δεξιού κόμματος, VMRO-DΡΜΝE,
Συνέχεια στήν σελ. 4
Ή έξέγερσις της έστιάσεως
για τά μέτρα
Οι άνθρωποι του Τσέρνομπιλ
διά χειρός Βαγγ. Θεοδωρόπουλου
ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ εύρίσκεται ό κλάδος τής έστιάσεως λόγφ τν νέων αύστηρν μέτρων πού έτέθησαν σέ ίσχύ άπό τό Σάββατο . Οί ίδιοκτήτες όχι μόνο
άντιδρούν γιά τόν ρόλο του έλεγκτού πού τούς άνετέθη, άλλά βλέπουν γιά πολλοστή φορά νά στοχοποιούνται μέ τίς άνάλογες οίκονομικές άπλειες.
"Ηδη καταγράφονται οί πρτες δυναμικές κινητοποι
ήσεις στήν Πάτρα. Ο Σύλλογος Καταστηματαρχν
ΤΗΝ τριαντακονταετή πορεία του στήν σκηνοθεσία
έορτάζει έφέτος ό Βαγγέλης
Θεοδωρόπουλος, δ όποίος
σκηνοθετεί στό Θέατρο του
Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7, 2109212900 ) τήν πα ράσταση Τσέρνομπιλ.Ενα
Η φορολογία
έχει χιλιάδες πρόσωπα
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ . 7
του Γιργου Κουρή
ΟΠΟΙΟΣ νομίζει ότι ή φορολογία μει νεται καί ότι αυτό θά έλαφρύνει τήν
τσέπη του θά πρέπει νά ύπολογίσει
πρτα τούς χιλιάδες άλλους τρόπους
μέσω τν όποίων του άφαιροϋνται
χρήματα . Στίς περισσότερες συναλλαγές μέ τό Δημόσιο πληρνουμε
παράβολο. Άν γιά παράδειγμα θέ
λεις άνανέωση διαβατηρίου θά πρέπεινά πληρσεις 84 εύρ παράβολα.
Αν διερευνήσεις τό θέμα πιό βαθιά,
μέ έκπληξη θά μάθεις ότι ένω στήν
Έλλάδα ή ίσχύ των διαβατηρίων είναι
μόνο 5 έτη, σέ όλες τίς άλλες χρες
είναι 10 έτη. Αρα πληρνεις διπλά
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
. ΗΕλλάς ήταν έφέτος τιμμενη χρα στό 12ο
Φεστιβάλ Τυριού που πραγματοποιήθη τό Σαβ
βατοκύριακο στό Βελιγράδι Oι έπισκέπτες είχαν
την εύκαιρία νά δοκιμάσουν έλληνικά παραδοσιακά Τυριά , όπως φέτα, κεφαλοτύρι, γραβιέρα , κα
σέρι, μανούρι, μυζήθρα, κασκαβάλι , μετσοβόνε
κκά, τά όποία άποτελούν τό άνταγωνιστικτε
ροέληνικό προϊόν στόν πρωτογενή τομέα Εντο
νη ήταν ή παρουσία τής Περιφέρειας Ήπείρου πού
έκπροσωπήθηκε άπό πολλές έταιρείς παραγωγής
τυριν καί σχολές τυροκομικής , έν στό φεστιβάλ έκτός άπό τά τυροκομικά προϊόντα έπαρουσιάσθησαν έλληνικά κρασιά και έλληνικό μέλι . Τήν
έναρξη τν έργασιν του φεστιβάλ πραγματοποίησαν ό περιφερειάρχης Ήπείρου Άλέξανδρος
Καχριμάνης καί ό πρεσβευτής της Ελλάδος στήν
Σερβία Γιργος Διακοφωτάκης
Ήρύπανση, τά πλοία, ή ναυτιλία καί ή πολιτική
τήν μείωση τής ρυπάνσεως πλιστν . Όπως, όμως , λέ
αδ φιλόσοφος τής Ναυτι λίας Σπύρος Ράνης (Ranger
Διαβάζουμε συνεχς γιά
τά νέα καύσιμα, γιά μηδεν - τής άτμοσφαίρας καί μέ τήν
κούς ρύπους , και πολλοί νομίζουν ότι τά πλοία άποτελούν μία άπό τις βασικές
τηγές ρυπάνσεως τής άτμόσφαιρας .
Κάτι τέτοιο δέν Ισχύει ,
άσχέτως τού άν oί Ελληνες
πλοιοκτήτες συμφωνούν μέ
ρέλια πετρέλαιο Τήν ήμέρα
καίγονται σέ παγκόσμιο
έπίπεδο, που σέ ποσοστό
Marine) , <χωρίς ένέργεια περίπου 80% ή ποσότητα
αυτή μεταφέρεται μέ tankers
άπό τήν πηγή στήν κατανάλωση . Τό πλοίο εναι τό
κατά πολύ oίκονομικτερο μέσο μεταφοράς καί 100
καθιέρωση νέου Τύπου καθαρν κουσίμων.
( δηλαδή πετρέλαιο ) σβήνουν τά φτα, σταματάνε
τως καί δ πρωθυπουργός αύτοκίνητα, κλιματισμός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, μέ έργοστάσια και περίπου κά
θε δραστηριότητο Εβδοή Ενωσις Ελλήνων Έφο - μήνα έπτά έκατομμύρια βα Παρέμβαση έξ άλλου
γιά τό θέμα έκανε προσφάτήν όποία συμφνησε και
Σνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ.3